Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De belasting- en premieontvangsten in 2012

In tabel 2.3.1 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de geraamde belasting- en premieopbrengsten in 2012. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het effect van beleidsmaatregelen op de ontvangsten en het effect van de economische groei.

Tabel 2.3.1 Raming belasting- en premieontvangsten 2012 op EMU-basis (x € miljoen)
 

Vermoedelijke uitkomsten 2011

Maatregelen

Endogeen

Endogeen in %

2012

Indirecte belastingen (kasbasis)

69 099

377

1 424

2,1%

70 901

Omzetbelasting

41 275

174

852

2,1%

42 301

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2 054

– 6

20

1,0%

2 068

Accijnzen

11 234

48

235

2,1%

11 517

Belastingen van rechtsverkeer

3 415

86

193

5,6%

3 693

Motorrijtuigenbelasting

3 595

– 4

8

0,2%

3 599

Belastingen op een milieugrondslag

4 576

– 221

38

0,8%

4 394

Verpakkingenbelasting

302

0

0

0,2%

302

Bankbelasting

0

300

0

0,0%

300

Overig

2 648

0

78

3,0%

2 727

           

Directe belastingen en premies volksverzekeringen (kasbasis)

101 946

1 460

4 523

4,4%

107 931

Loonheffing

89 435

542

2 789

3,1%

92 766

Inkomensheffing

– 5 891

266

144

– 2,5%

– 5 480

Dividendbelasting

2 317

– 50

269

11,6%

2 536

Vennootschapsbelasting

13 888

706

1 274

9,2%

15 868

Overig (inclusief niet nader toe te rekenen belastingontvangsten)

2 199

– 4

46

2,1%

2 240

           

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen (kasbasis)

171 047

1 837

5 947

3,5%

178 832

           

Aansluiting op EMU-basis

451

 

315

 

766

           

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen (EMU-basis)

171 498

1 837

6 262

3,7%

179 598

           

Premies werknemersverzekeringen

49 699

1 040

1 574

3,2%

52 313

           

Totaal belasting- en premieontvangsten (EMU-basis)

221 197

2 878

7 837

3,5%

231 911

In 2012 bedragen de totale ontvangsten op EMU-basis naar verwachting 231,9 miljard. Ten opzichte van de vermoedelijke uitkomsten 2011 is dit een toename met 10,7 miljard euro. Deze ontwikkeling is voor 2,9 miljard het gevolg van beleidsmaatregelen. Dit betreft zowel beleid van dit kabinet als het beleid van vorige kabinetten. De verwachte endogene groei van de belasting- en premieontvangsten in 2012 bedraagt 7,8 miljard (3,5%). In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. In de internetbijlage van deze Miljoenennota staat een uitgebreidere toelichting voor de grootste belastingsoorten (www.rijksbegroting.nl).

Licence