Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.1 Beleidsdoorlichtingen 2012

Het beleid gericht op de realisatie van de algemene of operationele beleidsdoelstellingen – zoals die zijn geformuleerd in de beleidsartikel van de beleidsbegroting – wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Bij de programmering van beleidsdoorlichtingen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bij de beleidscyclus. Voor het periodiek evalueren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid, zijn de vakministers verantwoordelijk.

Drie kenmerkende eigenschappen van een beleidsdoorlichting als vorm van evaluatie zijn:

  • beleidsdoorlichtingen zijn evaluaties op het niveau van beleidsterreinen en niet op instrumentniveau, een beleidsdoorlichting heeft hierdoor het karakter van een synthese;

  • in een beleidsdoorlichting staan simpele doch fundamentele vragen centraal naar de nut en noodzaak van beleid en naar de effectiviteit van beleid.

  • bij de uitvoering worden onafhankelijken betrokken. Met onafhankelijken worden deskundigen bedoeld die geen verantwoordelijkheid dragen voor het te onderzoeken beleid (niet afkomstig uit de kring van kerndepartementen) en waarvan een onafhankelijk oordeel mag worden verwacht.

De programmering van beleidsdoorlichtingen is terug te vinden in de overzichtstabel per begroting, te vinden achter de beleidsagenda en in de internetbijlage. Op verzoek van de Tweede Kamer bevat deze paragraaf een overzicht van voorgenomen beleidsdoorlichtingen (per departement, artikel en operationeel doel) die in 2012 naar het parlement zullen worden gestuurd. Alle beleidsdoorlichtingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd inclusief de beleidsreactie van het vakdepartement daarop zijn in te zien op de website www.rijksbegroting.nl.

Tabel 6.1 Beleidsdoorlichtingen 2012

Departement

Algemene/operationele doelstelling

BUZA

3.2

Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie t.o.v. derde landen en regio’s.

BUZA

4.2

Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden

V&J

13.1

Preventieve maatregelen

V&J

14.1

Interlandelijke adoptie en internationale kinderontvoering

V&J

23

Veiligheidsregio’s en Politie

V&J

25.2

Veiligheid (ICT)

BZK

1.1

Bestuurlijke en financiële verhoudingen

BZK

4.1

Energie en bouwkwaliteit

BZK

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

OCW

9

Actieplan leerkracht

OCW

25

Emancipatiebeleid

FIN

7

Beheer materiële activa

DEF

23

Strategische luchttransportcapaciteit

DEF

24

Mensenhandel/mensensmokkel

I & M

33.2

Veiligheid scheepvaart en binnenvaart

I & M

33.4

Bescherming tegen moedwillige verstoring

I & M

34.2

Netwerk vaarwegen

I & M

36.3

Duurzame luchtvaart

I & M

36.4

Scheepvaart

I & M

37.1

Weer, klimaat en seismologie

I & M

53.08

Tegengaan klimaatverandering

I & M

53.14

Verbeteren luchtkwaliteit

I & M

54.16

Verbeteren milieukwaliteit van bodem en water

I & M

56.34

Veilig gebruik van chemische stoffen

I & M

56.40

Verantwoorde toepassing van genetisch gemodificeerde organismen

SZW

45

Pensioenbeleid

VWS

41.3

De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten

VWS

41.4

Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek

VWS

42.2

Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren

VWS

43.3

De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren

Licence