Base description which applies to whole site

5.3 Een overzicht van inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven

In tabel 5.3.1 wordt de budgettaire derving weergegeven van de inkomstenbeperkende regelingen voor de eigen woning en voor de pensioenen voor de periode 2014–2020.

Tabel 5.3.1 Overzicht inkomstenbeperkende regelingen 2014–2020, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljard)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eigen woning

10,7

9,9

9,1

8,9

8,7

8,7

8,5

Pensioenen (inclusief box 3)

13,3

13,3

13,3

13,3

13,6

14,1

14,1

Totaal

23,9

23,1

22,4

22,2

22,3

22,8

22,6

Percentage bbp

3,61

3,40

3,19

3,07

3,01

3,00

2,90

De tabellen 5.3.2 en 5.3.3 bevatten de meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk in de kostprijsverhogende belastingen voor de periode 2014–2020. Bij de ramingen is rekening gehouden met voorgenomen beleid.

Tabel 5.3.2 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2014–2020, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)1
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verlaging lastendruk op ondernemingen

4.821

4.939

4.762

4.850

4.939

5.027

5.119

a) algemeen

             

Zelfstandigenaftrek

1.782

1.822

1.843

1.875

1.906

1.936

1.968

Extra zelfstandigenaftrek starters

109

111

113

115

117

119

121

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

2

2

2

2

2

2

2

FOR, niet omgezet in lijfrente

49

49

48

48

48

48

49

Meewerkaftrek

7

7

7

6

6

6

6

Stakingsaftrek

16

15

14

14

13

12

12

Doorschuiving stakingswinst

232

245

250

262

275

289

303

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet

250

250

250

250

250

250

250

Doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang

96

98

100

102

103

105

107

Landbouwvrijstelling

1.299

1.324

1.350

1.377

1.405

1.433

1.462

               

b) investeringen in het algemeen

             

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

371

395

402

414

427

440

453

Willekeurige afschrijving starters2

8

8

8

8

8

8

9

Willekeurige afschrijving zeeschepen2

3

3

3

3

3

3

3

Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting)

120

120

120

120

120

120

120

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

8

8

8

8

8

8

8

Research & Development Aftrek (RDA)3

255

238

– 

– 

– 

– 

– 

               

c) investeringen ten behoeve van het milieu

             

VAMIL2

25

38

40

40

40

40

40

Energie-investeringsaftrek (EIA)

124

106

101

101

101

101

101

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

58

92

97

97

99

99

99

Bosbouwvrijstelling

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer

7

6

6

6

6

6

6

               

Verlaging lastendruk op arbeid

1.740

1.630

1.898

1.767

1.744

1.732

1.829

a) gericht op werkgevers

             

Afdrachtvermindering zeevaart

112

114

116

117

119

121

123

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk WBSO3

780

794

1.143

1.120

1.120

1.120

1.120

               

b) gericht op werknemers

             

Feestdagenregeling4

50

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Verlaging fiscale bijtelling IB (zeer) zuinige auto’s

585

658

601

505

494

480

575

Ouderschapsverlofkorting

130

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Levensloopverlofkorting

13

17

11

11

11

11

11

Werkbonus

70

47

27

14

– 

– 

– 

               

Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen

1.660

1.680

1.574

1.603

1.623

1.635

1.642

Ouderentoeslag forfaitair rendement

129

134

– 

– 

– 

– 

– 

Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement

6

6

7

7

7

7

7

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement

5

6

6

6

6

6

6

Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement

53

55

56

57

58

59

61

Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement

1

1

– 

– 

– 

– 

– 

Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement

23

23

24

25

26

27

29

Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement

896

910

928

936

937

929

914

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

407

403

412

426

441

455

471

Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur

45

46

48

50

52

55

57

Aftrek kosten monumentenwoning

57

57

56

57

57

58

58

Heffingskorting groen beleggen

34

35

36

37

37

38

39

Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal

4

3

3

2

1

0

0

               

Overige regelingen

790

799

791

816

841

868

896

Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten)

271

273

261

276

293

310

328

Giftenaftrek

320

323

323

328

333

338

343

Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen

199

203

207

211

215

220

224

Totaal Generaal directe belastingen

9.010

9.048

9.025

9.036

9.147

9.261

9.485

Percentage bbp

1,36

1,33

1,28

1,25

1,23

1,22

1,21

Totaal premie-uitgaven5

457

389

371

10

1

<<->> = regeling is in dat jaar niet van toepassing; <<0>> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

2

Het betreft hier de contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen c.q. het rentenadeel voor de overheid.

3

Betreft het beschikbare budget, inclusief technische inboekingen. Voorts wordt in het Belastingplan 2016 voorgesteld de RDA en de WBSO te integreren, budget 2016 e.v. zijn voor geïntegreerde regeling.

4

De feestdagenregeling heeft ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en sectorfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van de uitkering kan veranderen). Deze effecten zijn onderdeel van de regel premie-uitgaven.

5

Een premie-uitgave is een overheidsuitgave in de vorm van een derving of uitstel van premieontvangsten die voortvloeit uit een voorziening in de wet voor zover die voorziening niet in overeenstemming is met de primaire heffingsstructuur van de wet. Een nadere uitsplitsing van de premie-uitgaven is opgenomen in de begroting van SZW.

Tabel 5.3.3 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2014–2020, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)1
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Energiebelasting

115

114

119

120

124

127

130

Verlaagd tarief glastuinbouw

81

79

81

81

81

82

82

Teruggaaf kerkgebouwen

9

9

10

10

11

11

12

Teruggaaf non-profit instellingen

22

24

25

26

27

28

29

Teruggaaf grootverbruik

3

2

2

2

2

2

2

Lokaal opgewekte duurzame energie

0

0

1

1

2

3

5

               

Omzetbelasting verlaagd tarief

5.721

5.736

5.739

5.872

6.011

6.154

6.303

Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen

442

436

430

425

420

415

410

Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d.

168

175

180

184

189

194

199

Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie

419

438

457

476

496

516

538

Circussen, bioscopen, theaters en concerten

229

239

248

258

268

278

289

Sierteelt

227

231

233

236

238

240

243

Arbeidsintensieve diensten

874

765

650

661

672

683

694

Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer)

1.093

1.147

1.201

1.258

1.318

1.380

1.446

Logiesverstrekking (incl. kamperen)

594

606

616

626

637

648

659

Voedingsmiddelen horeca

1.674

1.700

1.724

1.749

1.774

1.800

1.826

               

Omzetbelasting – vrijstellingen

385

391

395

400

406

412

418

Sportclubs

47

49

50

52

54

55

57

Post

102

98

94

89

86

82

78

Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken

184

190

196

202

209

215

222

Fondswerving

52

54

55

57

58

60

61

               

Omzetbelasting – speciale regelingen

149

156

164

172

181

190

200

Kleine ondernemersregeling

130

139

147

156

166

176

186

Landbouwregeling

19

17

17

16

15

15

14

               

Accijnzen

3.326

3.395

3.445

3.545

3.657

3.767

3.872

Verlaagd tarief kleine brouwerijen

1

2

2

2

2

2

2

Vrijstelling communautaire wateren

1.220

1.237

1.247

1.275

1.307

1.338

1.366

Vrijstelling accijns luchtvaartuigen

2.105

2.156

2.196

2.268

2.348

2.427

2.504

               

Belastingen op personenauto’s en motorrijwielen

43

45

47

50

53

56

59

Teruggaaf ambulance

1

1

1

1

1

1

1

Teruggaaf taxi’s

42

44

46

49

52

55

58

               

Motorrijtuigbelasting

162

172

173

184

197

212

233

Nihiltarief OV-bussen op LPG

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling motorrijtuigen van 40 jaar of ouder

77

72

70

68

66

64

61

Vrijstelling taxi’s

50

51

52

53

55

57

58

Vrijstelling reinigingsdiensten

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling wegenbouw

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling ambulances

3

2

2

2

2

2

3

Nihiltarief MRB zeer zuinige auto’s

28

41

45

56

68

83

105

Overige vrijstellingen

3

3

3

4

4

4

5

               

Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)

0

0

0

0

0

0

0

Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer

0

0

0

0

0

0

0

               

Overdrachtsbelasting

135

136

139

141

145

148

151

Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer

16

16

16

17

17

17

18

Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

2

3

3

3

3

3

3

Vrijstelling landinrichting

1

1

1

1

1

1

1

Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

8

4

0

0

0

0

0

Vrijstelling cultuurgrond

104

110

115

117

120

123

125

Vrijstelling natuurgrond

3

3

4

4

4

4

4

Totaal generaal indirecte belastingen

10.036

10.143

10.221

10.485

10.773

11.066

11.366

Percentage bbp

1,51

1,49

1,45

1,45

1,45

1,45

1,46

1

<<->> = regeling is in dat jaar niet van toepassing; <<0>> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

Licence