Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1 Uitgaven en niet-belastingontvangsten

Tabel 1.1 laat zien hoe op basis van de totale netto uitgaven op de Rijksbegroting gekomen wordt tot de netto uitgaven van de centrale overheid op EMU-basis (conform tabel 3.1.1 in hoofdstuk 3). De uitgaven op de Rijksbegroting zijn gebaseerd op de totale uitgaven per departement zoals weergegeven in tabel 1.2. Daarop worden de niet-belastingontvangsten in mindering gebracht zoals die zijn opgenomen in tabel 1.3. Het resultaat zijn de netto Rijksuitgaven op kasbasis. Naast begrotingsgefinancierde uitgaven zijn er premiegefinancierde uitgaven. Deze uitgaven van de sociale fondsen worden toegevoegd om tot de netto uitgaven van de Rijksoverheid te komen, terwijl de rijksbijdragen en rentebaten van de sociale fondsen in mindering worden gebracht, aangezien dit onderlinge betalingen tussen Rijk en sociale fondsen zijn. De laatste stap is om van uitgaven op kasbasis te komen tot uitgaven op EMU-basis door te corrigeren voor kas-transverschillen en financiële transacties. De Rijksbegroting wordt namelijk op kasbasis opgesteld, terwijl het EMU-saldo – volgens Europese methodiek – wordt berekend op transactiebasis. Daarnaast tellen financiële transacties, zoals leningen en aan- en verkoop van staatsbezit, niet mee in het EMU-saldo.

Tabel 1.1 Van netto-uitgaven rijksbegroting (kas) naar netto-uitgaven centrale overheid (EMU-basis) (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

Totale uitgaven rijksbegroting

187.829

186.911

182.918

186.974

188.908

191.824

195.306

zie tabel 1.2

Niet-belastingontvangsten rijksbegroting

43.718

36.209

22.744

26.002

24.423

23.961

21.934

zie tabel 1.3

Netto rijksuitgaven op kasbasis

144.111

150.702

160.174

160.972

164.485

167.863

173.373

 

Bij: Uitgaven sociale fondsen

114.110

114.943

116.778

122.041

125.475

129.841

134.674

zie tabel 3.4

Af: Rijksbijdragen en rentebaten sociale fondsen

20.734

20.048

20.822

20.615

20.240

20.427

20.583

zie tabel 3.4

Af: Ktv's en financiële transacties netto uitgaven

– 15.250

– 11.126

– 5.738

– 7.314

– 5.042

– 4.154

– 2.165

zie tabel 1.4

Netto-uitgaven centrale overheid EMU-basis

252.737

256.722

261.868

269.711

274.762

281.431

289.628

zie H3 tabel 3.1.1

Tabel 1.2 Uitgaven begrotingen (in miljoenen euro)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

De Koning

41

41

41

41

41

41

42

2A

Staten Generaal

141

147

144

141

139

139

140

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

117

119

115

110

110

110

110

3

Algemene Zaken

61

63

64

62

62

62

64

4

Koninkrijksrelaties

410

274

292

272

124

123

123

5

Buitenlandse Zaken

10.232

9.710

8.880

9.869

9.748

9.937

10.193

6

Veiligheid en Justitie

12.718

13.431

12.581

11.677

11.523

11.521

11.408

7

Binnenlandse Zaken

798

903

742

652

672

697

655

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

36.350

38.786

37.163

37.982

37.783

37.729

37.935

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

14.406

9.112

8.453

7.764

7.111

6.713

6.859

9B

Financiën

7.932

9.763

6.568

6.831

6.673

6.257

6.153

10

Defensie

7.816

8.367

8.686

8.800

8.880

8.856

8.716

12

Infrastructuur en Milieu

8.703

8.030

7.994

8.341

8.450

8.592

8.798

13

Economische Zaken

4.807

5.236

4.944

5.106

5.677

6.338

6.246

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31.330

31.857

33.602

34.237

34.664

34.661

34.729

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15.329

14.630

14.371

14.426

14.607

15.068

15.339

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.903

2.835

2.246

2.065

2.052

2.059

2.323

18

Wonen en Rijksdienst

4.266

4.248

4.312

4.586

4.680

4.661

4.851

50

Gemeentefonds

27.267

28.150

27.143

26.967

26.843

26.688

26.628

51

Provinciefonds

1.115

2.411

2.200

2.033

2.025

2.019

1.944

55

Infrastructuurfonds

5.719

5.787

5.878

6.240

6.263

6.357

6.234

58

Diergezondheidsfonds

33

44

33

33

33

33

33

64

BES-fonds

47

33

33

33

33

33

33

65

Deltafonds

1.166

1.285

905

1.098

1.089

1.170

1.344

AP

Aanvullende posten

0

– 2.266

1.698

4.207

6.359

8.840

11.422

90

Consolidatie1

– 5.874

– 6.085

– 6.168

– 6.598

– 6.732

– 6.880

– 7.014

HGIS

Internationale Samenwerking2

(5.060)

(5.256)

(4.131)

(4.188)

(4.159)

(4.180)

(4.388)

 

Totaal

187.829

186.911

182.918

186.974

188.908

191.824

195.306

1

Dit betreft een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het «bruto-boeken» van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het gaat voornamelijk om bijdragen via de begroting van Infrastructuur en Milieu aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

2

In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltellling.

Tabel 1.3 Niet-belastingontvangsten (in miljoenen euro)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

De Koning

0

0

0

0

0

0

0

2A

Staten Generaal

6

4

4

4

4

4

4

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

7

6

6

6

6

6

6

3

Algemene Zaken

7

7

7

7

7

7

7

4

Koninkrijksrelaties

56

43

37

37

37

37

37

5

Buitenlandse Zaken

813

3.479

706

719

732

745

765

6

Veiligheid en Justitie

1.377

2.364

2.046

1.897

1.794

1.805

1.762

7

Binnenlandse Zaken

884

204

70

65

65

65

64

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.302

1.313

1.342

1.416

1.466

1.545

1.612

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

17.087

13.275

8.414

11.403

9.391

8.285

6.353

9B

Financiën

8.774

7.528

2.525

2.491

2.487

2.437

2.543

10

Defensie

435

284

401

380

306

268

269

12

Infrastructuur en Milieu

306

252

247

241

241

241

241

13

Economische Zaken

7.361

3.512

3.771

4.045

4.690

5.260

5.162

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.899

1.885

1.768

1.782

1.797

1.813

1.792

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.011

196

90

95

93

93

93

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

104

258

100

79

76

76

73

18

Wonen en Rijksdienst

974

849

564

564

578

594

548

50

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

55

Infrastructuurfonds

5.902

5.580

5.878

6.240

6.263

6.357

6.234

58

Diergezondheidsfonds

27

31

33

33

33

33

33

65

Deltafonds

1.263

1.226

905

1.098

1.089

1.170

1.344

AP

Aanvullende posten

0

0

2

2

3

5

9

90

Consolidatie1

– 5.874

– 6.085

– 6.168

– 6.598

– 6.732

– 6.880

– 7.014

HGIS

Internationale Samenwerking2

(219)

(329)

(183)

(135)

(135)

(135)

(134)

 

Totaal

43.718

36.209

22.744

26.002

24.423

23.961

21.934

1

Dit betreft een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het «bruto-boeken» van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het gaat voornamelijk om bijdragen via de begroting van Infrastructuur en Milieu aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

2

In deze tabel zijn de niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 1.4 Kas-transverschillen en financiële transacties (in miljoenen euro; plus is EMU-saldoverbeterend)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ktv belastingen

352

565

929

446

609

576

696

               

Ktv aardgas

– 1.775

300

– 100

50

0

0

0

Kasbeheer

– 11.276

– 7.434

– 6.374

– 8.999

– 6.808

– 5.737

– 3.933

Verkoop staatsbezit

– 4.940

– 4.287

0

0

0

0

0

Studieleningen

– 517

– 588

– 644

– 699

– 756

– 818

– 882

Rente-ontvangsten uit renteswaps

– 1.018

– 1.104

– 1.483

– 1.827

– 2.084

– 2.103

– 2.103

Opbrengst beëindigen renteswaps

– 4.290

– 4.253

0

0

0

0

0

Ktv's en financiële transacties niet-belastingontvangsten

– 23.815

– 17.366

– 8.601

– 11.475

– 9.649

– 8.657

– 6.918

               

Overige ktv's

– 1.382

71

– 1.377

– 467

18

18

0

Kasbeheer

6.145

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Aankoop staatsbezit

1.102

2.379

150

350

280

0

0

Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM)

0

0

0

0

0

0

0

Lening Griekenland

0

76

38

33

33

0

0

Lening VUT-fonds

– 729

– 50

0

0

0

0

0

Studieleningen

2.344

2.460

2.635

2.679

2.689

2.905

3.178

Begrotingsreserve

1.311

– 365

– 334

– 166

0

0

0

Overig

– 226

169

251

232

86

81

75

Ktv's en financiële transacties uitgaven

8.566

6.240

2.863

4.161

4.606

4.504

4.753

               

Ktv's en financiële transacties netto uitgaven

– 15.250

– 11.126

– 5.738

– 7.314

– 5.042

– 4.154

– 2.165

               

Totaal ktv's en financiële transacties

– 14.897

– 10.560

– 4.810

– 6.868

– 4.433

– 3.578

– 1.469

Tabel 1.5 Netto-uitgaven centrale overheid (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bron

Rijksbegroting in enge zin

106.972

107.725

109.232

112.879

115.129

117.803

120.172

zie tabel 1.6

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

75.398

76.726

77.893

79.626

80.098

81.153

82.738

zie tabel 1.7

Budgettair Kader Zorg

65.143

67.129

68.544

71.252

74.018

77.338

81.148

zie tabel 1.8

Netto-uitgaven onder het uitgavenkader

247.513

251.580

255.669

263.756

269.245

276.293

284.058

 

Overige netto-uitgaven

5.224

5.143

6.199

5.955

5.517

5.138

5.570

zie tabel 1.9

Netto-uitgaven centrale overheid

252.737

256.722

261.868

269.711

274.762

281.431

289.628

zie tabel 1.1

Tabel 1.6: Netto-uitgaven Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

De Koning

41

41

41

41

41

41

42

2A

Staten Generaal

135

143

140

137

135

135

135

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

110

113

109

105

105

105

104

3

Algemene Zaken

54

56

57

55

55

55

57

4

Koninkrijksrelaties

65

105

88

77

67

66

65

5

Buitenlandse Zaken

9.419

6.231

8.174

9.151

9.016

9.192

9.427

6

Veiligheid en Justitie

11.341

11.067

10.535

9.780

9.729

9.716

9.646

7

Binnenlandse Zaken

643

749

672

587

608

633

591

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

33.221

35.602

33.830

34.586

34.384

34.096

34.028

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

9

17

19

19

19

19

19

9B

Financiën

4.583

5.108

4.320

4.427

4.338

4.294

4.131

10

Defensie

7.301

7.969

8.181

8.324

8.489

8.514

8.382

12

Infrastructuur en Milieu

8.608

7.976

7.972

8.324

8.433

8.575

8.782

13

Economische Zaken

4.277

4.610

4.453

4.697

5.281

5.947

5.926

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

465

525

566

462

408

366

364

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2.318

2.452

2.458

2.371

2.374

2.343

2.304

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

2.820

2.594

2.164

2.001

1.989

1.996

2.260

18

Wonen en Rijksdienst

3.292

3.399

3.748

4.022

4.102

4.067

4.304

50

Gemeentefonds

17.390

18.524

18.033

17.980

17.940

17.882

17.751

51

Provinciefonds

1.115

2.411

2.200

2.033

2.025

2.019

1.944

55

Infrastructuurfonds

– 183

208

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

0

0

0

0

0

0

0

60

Accres Gemeentefonds

0

0

213

701

1.168

1.671

2.069

61

Accres Provinciefonds

0

0

30

97

158

223

275

64

BES-fonds

47

33

33

33

33

33

33

65

Deltafonds

– 97

59

0

0

0

0

0

80

Prijsbijstelling

0

0

181

610

1.080

1.589

2.180

81

Arbeidsvoorwaarden

0

0

870

1.863

2.798

3.892

5.019

86

Algemeen

0

– 2.266

146

397

355

336

336

 

HGIS1

(4.841)

(4.927)

(3.948)

(4.054)

(4.025)

(4.045)

(4.253)

 

Netto-uitgaven kader RBG-eng

106.972

107.725

109.232

112.879

115.129

117.803

120.172

1

In deze tabel zijn de netto uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale netto uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 1.7 Netto-uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid (in miljoenen euro)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16.841

17.732

18.401

18.565

18.711

18.796

18.897

50

Gemeentefonds

2.900

2.761

2.574

2.434

2.338

2.235

2.259

AP

Aanvullende posten

0

– 1

243

493

720

997

1.344

 

Netto begrotingsgefinancierde uitgaven

19.741

20.493

21.218

21.491

21.770

22.028

22.500

                 

40

Sociale Verzekeringen

55.658

56.233

56.675

58.134

58.328

59.125

60.237

 

Netto premiegefinancierde uitgaven

55.658

56.233

56.675

58.134

58.328

59.125

60.237

                 
 

Netto-uitgaven kader SZA

75.398

76.726

77.893

79.626

80.098

81.153

82.738

Tabel 1.8 Netto-uitgaven Budgettair Kader Zorg (in miljoenen euro)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

491

486

524

411

423

392

386

50

Gemeentefonds (WMO)

6.977

6.865

6.536

6.554

6.565

6.570

6.618

AP

Aanvullende posten

0

0

6

14

21

30

45

 

Netto begrotingsgefinancierde uitgaven

7.468

7.351

7.066

6.979

7.009

6.993

7.049

                 

41

Premiegefinancierde uitgaven Zorg

57.675

59.778

61.478

64.272

67.009

70.345

74.099

 

Netto premiegefinancierde uitgaven

57.675

59.778

61.478

64.272

67.009

70.345

74.099

                 
 

Netto-uitgaven kader BKZ

65.143

67.129

68.544

71.252

74.018

77.338

81.148

Tabel 1.9 Overige netto-uitgaven (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gasbaten

– 6.425

– 2.250

– 2.550

– 2.450

– 2.450

– 2.450

– 2.450

Rente

7.880

7.112

6.398

5.744

5.178

4.818

5.055

Zorgtoeslag

3.941

4.213

4.406

4.953

5.399

5.763

5.958

BTW-compensatiefonds

0

0

0

0

0

0

0

Landbouw- en overige bestemmingsheffingen

– 139

– 130

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

Klimaatverandering en luchtkwaliteit (ETS)

– 187

– 189

– 224

– 224

– 224

– 224

– 224

SDE+

– 279

– 494

– 678

– 1.074

– 1.730

– 2.308

– 2.280

Werkgeversbijdrage kinderopvang

– 1.082

– 1.092

– 1.092

– 1.092

– 1.092

– 1.092

– 1.092

Bemiddelingskosten zorgverzekeraars

476

– 677

– 976

27

543

813

836

Netto-opbrengsten interventies financiële sector

– 866

– 904

– 434

– 483

– 495

– 508

– 527

Ktv's rijk

3.157

– 371

1.477

417

– 18

– 18

0

Winstafdracht DNB (crisisgerelateerd)

– 481

– 122

– 37

– 21

– 4

0

– 28

Reservering LIV en LKV

0

0

0

493

935

890

890

Eigenrisicodragers WGA/ZW

– 335

– 391

– 413

– 434

– 456

– 477

– 497

Overige posten

– 437

438

444

220

51

51

50

Overige netto-uitgaven

5.224

5.143

6.199

5.955

5.517

5.138

5.570

In de tabellen 1.10 tot en met 1.13 worden de uitgaven onder de kaders getoetst aan de hoogte van de uitgavenkaders, zoals vastgesteld bij Startnota. De tabellen tonen per uitgavenkader eerst de bepaling van de reële uitgavenkaders. De reële uitgavenkaders worden bepaald door de ramingen ten tijde van het Regeerakkoord te defleren met de raming voor de prijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen (NB-deflator).Het uitgavenkader in lopende prijzen is te bepalen door het reële uitgavenkader te corrigeren voor de actuele raming van de deflator. Daarnaast wordt gecorrigeerd voor de overboekingen tussen de Rijksbegroting in enge zin enerzijds, en de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en het Budgettair Kader Zorg anderzijds. Ook worden de kaders aangepast voor statistische correcties. De actuele ramingen van de uitgaven zijn afkomstig uit de tabellen 1.6 tot en met 1.8. Vervolgens wordt weergegeven hoe de actuele raming van de uitgaven zich verhoudt tot het uitgavenkader in lopende prijzen. Indien de actuele uitgaven hoger zijn dan het uitgavenkader, wordt gesproken van een overschrijding; vice versa van een onderschrijding van het uitgavenkader. Compensatie tussen de afzonderlijke budgetdisciplinesectoren kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden indien de ministerraad daartoe besluit.

Tabel 1.10 Uitgaventoetsing Rijksbegroting in enge zin (in miljoenen euro; min is onderschrijding)
   

2015

2016

2017

1.

Raming uitgaven bij Regeerakkoord 2012/Begrotingsafspraken 2014

107.304

108.554

109.610

2.

pNB ten tijde van MLT 2013–2017/Begrotingsafspraken 2014

1,0533

1,0680

1,0811

3.

Reëel kader

101.877

101.642

101.385

4.

NB-deflator

1,0312

1,0378

1,0460

5.

Overboekingen

358

359

252

6.

Statistisch

513

421

1.818

7.

Uitgavenkader RBG-eng in lopende prijzen

105.929

106.265

108.117

8.

Actuele ramingen uitgaven

106.972

107.725

109.232

9.

Over/onderschrijding kader RBG-eng (9=8–7)

1.043

1.460

1.115

Tabel 1.11 Uitgaventoetsing Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid (in miljoenen euro; min is onderschrijding)
   

2015

2016

2017

1.

Raming uitgaven bij Regeerakkoord 2012/Begrotingsafspraken 2014

83.152

84.251

84.737

2.

pNB ten tijde van MLT 2013–2017/Begrotingsafspraken 2014

1,0533

1,0680

1,0811

3.

Reëel kader

78.947

78.886

78.379

4.

NB-deflator

1,0312

1,0378

1,0460

5.

Overboekingen

– 12

– 163

– 53

6.

Statistisch

– 5.067

– 4.320

– 4.364

7.

Uitgavenkader SZA in lopende prijzen

76.333

77.386

77.566

8.

Actuele ramingen uitgaven

75.398

76.726

77.893

 

waarvan begrotingsgefinancierd

19.741

20.493

21.218

 

waarvan premiegefinancierd

55.658

56.233

56.675

9.

Over/onderschrijding kader SZA (9=8–7)

– 935

– 661

327

Tabel 1.12 Uitgaventoetsing Budgettair Kader Zorg (in miljoenen euro; min is onderschrijding)
   

2015

2016

2017

1.

Raming uitgaven bij Regeerakkoord 2012/Begrotingsafspraken 2014

68.194

70.105

72.029

2.

pNB ten tijde van MLT 2013–2017/Begrotingsafspraken 2014

1,0533

1,0680

1,0811

3.

Reëel kader

64.745

65.641

66.624

4.

NB-deflator

1,0312

1,0378

1,0460

5.

Overboekingen

– 346

– 196

– 198

6.

Statistisch

– 685

0

462

7.

Uitgavenkader BKZ in lopende prijzen

65.736

67.927

69.951

8.

Actuele ramingen uitgaven

65.143

67.129

68.544

 

waarvan begrotingsgefinancierd

7.468

7.351

7.066

 

waarvan premiegefinancierd

57.675

59.778

61.478

9.

Over/onderschrijding BKZ (9=8–7)

– 593

– 798

– 1.407

Tabel 1.13 Uitgaventoetsing totaalkader (in miljoenen euro; min is onderschrijding)
   

2015

2016

2017

1.

Reëel kader

245.569

246.170

246.389

2.

NB-deflator

1,0312

1,0378

1,0460

3.

Overboekingen

0

0

0

4.

Statistisch

– 5.238

– 3.899

– 2.084

5.

Uitgavenkader in lopende prijzen

247.998

251.579

255.633

6.

Actuele raming uitgaven

247.513

251.580

255.669

7.

Over/onderschrijding (7=6–5)

– 486

1

35

Tabel 1.14 geeft de aardgasbaten weer. De aardgasbaten worden met name beïnvloed door de productie van aardgas, de hoogte van de olieprijs, de prijs van gas die op de markt tot stand komt op onder andere gasbeurzen (beursprijs TTF-gas) en de euro/dollarkoers. De olieprijs is van belang, omdat de prijs van aardgas mede is gerelateerd aan de prijs van olie in dollars. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aardgasbaten. De tabel laat zien dat de aardgasbaten niet alleen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. Dit wordt gedaan omdat het EMU-saldo – volgens Europese methodiek – wordt berekend op transactiebasis, terwijl de rijksbegroting op kasbasis wordt opgesteld.

Tabel 1.14 Aardgasbaten (in miljoenen euro)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Olieprijs (in dollars)

53

42

51

55

57

59

61

Beursprijs TTF-gas (in eurocent per kubieke meter)

20

14

17

17

17

17

17

Euro/dollarkoers (in dollars)

1,11

1,11

1,11

1,12

1,14

1,16

1,18

Productie (x miljard kubieke meter)

50

50

44

43

42

41

40

               

Niet-belastingontvangsten

6.425

2.250

2.550

2.450

2.450

2.450

2.450

Vennootschapsbelasting

750

250

300

250

300

300

300

Totaal kas

7.175

2.500

2.850

2.700

2.750

2.750

2.750

               

Niet-belastingontvangsten

1.775

– 300

100

– 50

0

0

0

Vennootschapsbelasting

150

0

0

0

0

0

0

Totaal kas-transverschil (ktv)

1.925

– 300

100

– 50

0

0

0

               

Niet-belastingontvangsten

4.650

2.550

2.450

2.500

2.450

2.450

2.450

Vennootschapsbelasting

600

250

300

250

300

300

300

Totaal trans

5.250

2.800

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

Licence