Base description which applies to whole site

11.2 Nadere uitsplitsing van de budgettaire ontwikkeling van fiscale regelingen

Tabel 11.2.1. Fiscale regelingen 2017–2018, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)1
 

Mutatie t.o.v. MN2017

2017

Beleid 2018

Endogeen 2018

Endogeen in %

2018

 

Persoonsgebonden aftrek

           

Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten)

0

212

0

6

2,8%

218

Giftenaftrek inkomstenbelasting

1

362

0

5

1,5%

367

Aftrek specifieke zorgkosten

– 8

282

0

0

0,0%

282

Aftrek kosten monumentenpanden

57

57

0

1

1,5%

58

Onderhoudsverplichtingen aftrek

nvt

336

0

0

0,0%

336

Belaste ontvangen alimentatie

nvt

– 201

0

0

0,0%

– 201

 

Inkomensvoorzieningen

           

Pensioen niet-belaste premie

– 537

19.178

0

507

2,6%

19.686

Pensioen belaste uitkering

– 76

– 13.175

0

– 274

2,1%

– 13.449

Pensioen vrijstelling box 3

– 69

7.288

0

138

1,9%

7.427

FOR aftrek

nvt

160

0

2

1,1%

162

FOR belaste uitkering

nvt

– 101

0

1

– 1,0%

– 100

Lijfrente premieaftrek

nvt

549

0

16

3,0%

565

Lijfrente belaste uitkering

nvt

– 394

0

– 8

2,1%

– 402

Lijfrente vrijstelling box 3

nvt

218

0

4

1,9%

222

Arbeidsongeschiktheidsverzekering premieaftrek

nvt

574

0

17

3,0%

591

Arbeidsongeschiktheidsverzekering belaste uitkering

nvt

– 460

0

– 16

3,5%

– 476

Reisaftrek OV

 

nvt

10

0

0

0,0%

10

Middelingsregeling2

nvt

86

0

0

0,0%

86

 

(Eigen) woning

           

Hypotheekrenteaftrek

291

10.648

– 92

– 435

– 4,1%

10.121

Aftrek financieringskosten eigen woning

nvt

280

0

– 30

– 10,6%

250

Aftrek periodieke betalingen erfpacht, opstal en beklemming

nvt

31

0

2

5,0%

32

Aftrek rente en kosten van geldleningen restschuld vervreemde eigen woning

nvt

27

0

0

0,0%

27

Eigenwoningforfait

32

– 3.280

0

– 3

0,1%

– 3.283

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

– 33

631

0

18

2,9%

649

Schenk- en erfbelasting Eenmalige vrijstelling eigen woning

0

190

0

0

0,0%

190

OVB Verlaagd tarief woning

nvt

2.944

0

3

0,1%

2.946

 

Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen

           

Vermindering verhuurderheffing2

– 12

23

14

23

63,5%

60

Kamerverhuurvrijstelling

– 44

10

0

0

0,0%

10

Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen, waaronder KEW, box 3

36

979

0

– 8

– 0,8%

971

Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden box 3

0

27

0

1

4,3%

28

Vrijstelling groen beleggen box 3

– 12

41

0

– 2

– 5,0%

39

Heffingskorting groen beleggen

– 7

27

0

– 1

– 4,0%

26

Heffingvrij vermogen box 3

nvt

1.160

0

– 109

– 9,4%

1.051

 

Verlaging lastendruk in de winstsfeer

           

Zelfstandigenaftrek

168

1.720

– 19

19

1,1%

1.720

Extra zelfstandigenaftrek starters

31

108

– 1

1

0,9%

108

Meewerkaftrek

1

8

0

0

0,0%

8

Stakingsaftrek

0

14

0

0

1,5%

14

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

– 2

6

0

0

0,0%

6

Willekeurige afschrijving starters

0

8

0

0

0,0%

8

Doorschuiving stakingswinst

0

262

0

11

4,0%

273

Doorschuifregelingen inkomen uit aanmerkelijk belang box 2

0

102

0

2

2,0%

104

MKB-winstvrijstelling

– 17

1.635

0

40

2,4%

1.675

Terbeschikkingstellingsvrijstelling

nvt

17

0

0

0,0%

17

Innovatiebox

322

1.687

– 29

21

1,3%

1.679

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

– 36

405

– 4

9

2,3%

410

Energie-investeringsaftrek (EIA)

– 12

164

– 17

0

0,0%

147

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

0

97

2

0

0,0%

99

VAMIL

0

40

0

0

0,0%

40

Tonnageregeling winst uit zeescheepvaart

0

120

0

0

0,0%

120

Landbouwvrijstelling in de winstsfeer

– 261

1.109

0

0

0,0%

1.109

Bosbouwvrijstelling

1

5

0

0

4,9%

6

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer

– 1

6

0

0

1,1%

6

OVB Vrijstelling cultuurgrond

1

118

0

5

3,9%

123

OVB Vrijstelling bedrijfsoverdracht in familiesfeer

– 1

16

0

0

0,7%

16

Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

– 19

383

0

0

0,0%

383

Schenk- en erfbelasting Faciliteiten ANBI’s

0

211

0

4

1,9%

215

Giftenaftrek vennootschapsbelasting

nvt

7

0

0

6,9%

7

 

Loonbelasting

           

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk WBSO

0

1.205

– 42

0

0,0%

1.163

Verlaagd gebruikelijk loon voor dga’s van startups

0

29

0

0

0,0%

29

30%-regeling

– 1

901

0

54

6,0%

955

Afdrachtvermindering zeevaart

– 8

111

0

0

0,0%

111

Vrijstelling uitkering wegens 25- of 40-jarig dienstverband

nvt

121

0

4

3,0%

124

 

Heffingskortingen

           

Algemene heffingskorting

434

20.163

– 140

170

0,8%

20.193

Arbeidskorting

241

18.207

0

450

2,5%

18.657

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

– 48

2.003

0

53

2,7%

2.056

Jonggehandicaptenkorting

– 4

178

0

0

0,2%

178

Alleenstaande ouderenkorting

3

510

– 20

– 9

– 1,7%

482

Ouderenkorting

90

2.971

187

79

2,5%

3.237

 

Energiebelasting

           

Verlaagd tarief glastuinbouw

9

121

7

– 4

– 3,0%

124

Teruggaaf kerkgebouwen en non-profit

– 7

24

1

– 2

– 8,0%

23

Teruggaaf energie-intensieve industrie

2

6

1

0

0,0%

7

Verlaagd tarief lokaal opgewekte duurzame energie

0

0

1

0

0,0%

1

Salderingsregeling

25

120

9

38

29,4%

166

Vrijstellingen voor energie-intensieve processen

nvt

71

4

1

0,9%

76

Belastingvermindering per aansluiting

19

2.493

0

18

0,7%

2.511

 

Omzetbelasting

           

Laag tarief voedingsmiddelen en water

– 1.757

8.069

0

338

4,2%

8.408

Laag tarief geneesmiddelen en hulpmiddelen

– 75

1.830

– 42

16

0,9%

1.804

Laag tarief culturele goederen en diensten

nvt

1.568

0

78

5,0%

1.647

Laag tarief arbeidsintensieve diensten

163

660

0

20

3,0%

680

Laag tarief overig

nvt

1.877

– 4

83

4,5%

1.957

Kleine ondernemersregeling

1

160

0

10

6,4%

170

Landbouwregeling

1

18

– 18

0

0,0%

0

 

Auto

           

BPM Vrijstelling nulemissievoertuigen

nvt

4

0

2

66,5%

6

MRB Vrijstelling nulemissievoertuigen

nvt

12

0

7

56,3%

18

IB/LB Korting op de bijtelling voor nulemissieauto's

nvt

86

0

41

47,7%

127

IB/LB Korting op de bijtelling voor zuinige auto's (overgangsrecht)

nvt

529

– 52

– 110

– 23,1%

367

BPM Teruggaaf taxi's en openbaar vervoer

7

51

– 2

– 3

– 5,3%

46

MRB Vrijstelling taxi's en openbaar vervoer

2

48

0

0

– 1,0%

47

BPM Teruggaaf diverse voertuigen

nvt

16

– 1

1

3,5%

16

MRB Vrijstelling diverse voertuigen

nvt

25

0

1

2,7%

25

MRB Verlaagd tarief bestelauto ondernemers

36

834

0

35

4,1%

868

MRB Verlaagd tarief bestelauto gehandicapten

0

15

0

0

2,9%

15

MRB Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 40 jaar

nvt

58

– 1

8

13,3%

65

MRB Overgangsregeling motorrijtuigen vanaf bouwjaar 1988

nvt

19

0

– 3

– 14,8%

16

MRB Kwarttarieven

2

142

0

11

7,9%

153

MRB Halftarief plug-in hybride auto’s

nvt

38

0

5

13,9%

43

1

[–] = regeling is in dat jaar niet van toepassing; [0] = budgettair belang van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.

2

Budgettair belang middelingsregeling en vermindering verhuurderheffing is op kasbasis. Beleid vermindering verhuurderheffing is op transactiebasis.

De kolom «Beleid 2018» omvat alle maatregelen uit 2018 en eerdere jaren omtrent de regeling zelf en substantiële wijzigingen in de primaire heffingstructuur (zoals het verleggen van een schijfgrens of het wijzigen van een tarief) die in 2018 invloed hebben op het budgettair belang van de regeling. De kolom «Endogeen 2018» geeft de ontwikkeling van het budgettaire belang ten gevolge van verwachte veranderingen in het gebruik van de regeling die niet het gevolg zijn van beleidsmaatregelen.

Licence