Base description which applies to whole site

Wonen & Rijksdienst

XVIII WONEN & RIJKSDIENST
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

totaal uitgaven

4.470,3

4.525,7

4.640,7

4.583,4

4.727,0

4.908,4

totaal niet-belastingontvangsten

723,9

609

646,9

637,4

586,4

573,4

1

Woningmarkt

           
 

Uitgaven

4.137,7

4.147,1

4.285,9

4.430,8

4.574,4

4.753,8

 

Ontvangsten

509,6

487

525

516

466

453

2

Woonomgeving en bouw

           
 

Uitgaven

176,1

247,5

222,9

19,8

20,5

20

 

Ontvangsten

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Kwaliteit Rijksdienst

           
 

Uitgaven

47,7

19,5

18,4

15

13,7

13,7

 

Ontvangsten

89,5

         

6

Uitvoering rijksvastgoedbeleid

           
 

Uitgaven

108,9

111,6

113,5

117,8

118,4

120,8

 

Ontvangsten

124,8

121,9

121,8

121,3

120,3

120,3

Artikel 1 Woningmarkt

Het budget voor de huurtoeslag neemt toe. Dit komt met name doordat boveninflatoire huurverhogingen tot hogere huurtoeslaguitgaven leiden, ondanks dat deze beperkt worden door de huursom. Daarnaast komt dit doordat de huurtoeslag in nominale prijzen wordt gepresenteerd.

In 2017 is de jaarlijkse afdracht van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ontvangen (30 mln.), die wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. Dit verklaart de hogere ontvangsten in 2017. Daarnaast worden de schommelingen in de latere jaren worden veroorzaakt door de verschillende effecten in de huurtoeslag van de wet beslagvrije voet, de wet stroomlijnen invordering en meer terugvorderingen vanwege een dalende werkloosheid.

Artikel 2 Woonomgeving en bouw

Dit artikel toont incidenteel hogere uitgaven in 2017, 2018 en 2019. In het Woonakkoord is overeengekomen om het Fonds Energiebesparing Huursector te vormen. De niet bestede middelen van dit fonds uit 2016 zijn meegenomen naar 2017. Conform afspraken binnen het Energieakkoord voor duurzame groei is in de jaren 2018 en 2019 totaal 400 mln. beschikbaar voor de stimulering van energiebesparende projecten binnen de huursector.

Artikel 3 Kwaliteit Rijksdienst

De middelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de Rijksdienst worden besteed aan arbeidsmarktprojecten via het A&O-fonds, het realiseren van in-, door- en uitstroom van rijksambtenaren, en projecten om samenwerking op het gebied van ICT, professioneel en verantwoord inkopen en rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie te stimuleren. De hogere uitgaven en ontvangsten in 2017 zijn een gevolg van het afromen van het surplus eigen vermogen van de SSO’s.

Artikel 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid

De middelen voor het uitvoering geven aan rijksvastgoedbeleid worden besteed aan het verzorgen van huisvesting voor de Hoge Colleges van Staat, het Ministerie van Algemene Zaken en het Koninklijk Huis. Ook het beheren van monumenten die, naar hun aard, niet geschikt zijn voor rijkshuisvesting vallen hieronder. Daarnaast worden uitgaven voor zakelijke lasten en onderhoud- en beheerkosten, alsook een apparaatsbijdrage aan het RVB voor de uitvoering van de wettelijke taak van het (privaatrechtelijk) beheer van onroerende zaken (niet-rijkshuisvesting) hieruit bekostigd. De oploop in de uitgaven is het gevolg van het toenemende investeringsniveau in de huisvesting de komende jaren dat leidt tot hogere kapitaaluitgaven en hiermee hogere gebruikersvergoedingen.

De ontvangsten bestaan uit verpachting, verhuur en vervreemding van onroerende zaken van de Staat, de verkoop van bodemmaterialen en de veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. In 2017 zijn de ontvangsten hoger door een voorschotafrekening met het Rijksvastgoedbedrijf.

Licence