Base description which applies to whole site

Financiën

IXB FINANCIEN: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

6.544,6

6.554,9

6.397,1

6.002,8

5.960,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Bijstelling bcf

71,6

86,3

86,8

86,9

86,9

 
   

Gdi

0

35,1

0

0

0

 
   

Inzet eindejaarsmarge

35

0

0

0

0

 
   

Kasschuif middelen switch

0

28,2

24,8

42,5

– 65

 
   

Schade-uitkering ekv

– 17,4

– 12,2

– 4,3

– 4,3

– 4,3

 
   

Diversen

16

26,3

12,8

– 1,4

– 5,1

 
     

105,2

163,7

120,1

123,7

12,5

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Investeringsagenda

81,7

47,8

12,7

12,7

7,5

 
   

Loonbijstelling apparaat

38,4

36,5

35

34,3

34,1

 
   

Terugbetaling voorschot vertrekregeling

0

– 40

– 40

– 21,5

– 4,8

 
   

Diversen

27,6

8,1

8,4

7,6

7,1

 
   

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Deelname aiib

– 37,9

– 32,9

– 32,9

0

0

 
   

Winsten smp griekenland

– 51

62,3

0

– 0,3

– 0,4

 
   

Diversen

– 9,5

0

0

0

0

 
     

49,3

81,8

– 16,8

32,8

43,5

 

Extrapolatie

6.052,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

154,5

245,3

103,3

156,5

56

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

6.699,2

6.800,2

6.500,5

6.159,3

6.016,2

6.052,7

Totaal Internationale samenwerking

46,2

317,3

316,5

258,6

210,9

269,1

Stand Miljoenennota 2018

6.745,3

7.117,5

6.817,0

6.417,8

6.227,1

6.321,8

                 
IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

2.525

2.490,7

2.487,1

2.436,8

2.542,9

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Boetes en schikkingen

– 45

– 45

– 45

– 45

– 45

 
   

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

– 65

– 110

– 150

– 50

– 50

 
   

Winstafdracht dnb

– 28

– 40

– 12

0

– 220

 
   

Diversen

10,7

11,5

0,3

0,3

0,3

 
     

– 127,3

– 183,5

– 206,7

– 94,7

– 314,7

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

– 22,4

– 23,6

– 23,6

– 23,9

– 23,9

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Dividend financiele instellingen

– 66,9

– 110,6

– 110,6

– 110,6

– 110,6

 
   

Ontvangst vordering srh

161

0

0

0

0

 
   

Verkoop aandelen 2e tranche asr

451,9

0

0

0

0

 
   

Verkoop aandelen 3e tranche abn amro

1.478,8

0

0

0

0

 
   

Verkoop aandelen 3e tranche asr

514,9

0

0

0

0

 
   

Verkoop aandelen 4e tranche asr

725

0

0

0

0

 
   

Diversen

3,2

– 11,8

2,1

10,7

– 14,1

 
     

3.245,5

– 146

– 132,1

– 123,8

– 148,6

 

Extrapolatie

2.078,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

3.118,1

– 329,5

– 338,9

– 218,5

– 463,3

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

5.643

2.161,2

2.148,2

2.218,3

2.079,6

2.078,2

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

5.643

2.161,2

2.148,2

2.218,3

2.079,6

2.078,2

Bijstelling bcf

De raming van het Btw-compensatiefonds is naar boven bijgesteld omdat de realisatie van het Btw-compensatiefonds hoger blijkt dan eerder geraamd.

GDI

Vanaf 2018 worden de uitgaven voor Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI) doorbelast naar de afnemers. GDI bevat de drie diensten Digipoort, DigiD en MijnOverheid/Berichtenbox. Voor de Belastingdienst als de grootste afnemer van deze diensten gaat het om een kostenpost van 35 mln.

Inzet eindejaarsmarge

Dit betreft de inzet van de eindejaarsmarge van Financiën.

Kasschuif middelen Switch

Door de vertrekregeling zijn de Switchmiddelen eerder benodigd dan begroot. Naast een aangepast kasritme worden de middelen op een andere wijze ingezet dan ten tijde van het opstellen van de Investeringsagenda was beoogd (zie Kamerstuk 31 066, nr. 323: tabel inzicht opbouw financiële gevolgen). Zoals reeds gemeld aan de Kamer (2016–2017, nr. 34 620 IX) is de cumulatieve overschrijding van circa 70 mln. binnen de begroting van de Belastingdienst gedekt.

Schade-uitkering EKV

Dit betreft een bijstelling van schade-uitkeringen op de exportkredietverzekeringen.

Investeringsagenda

Vanuit de Aanvullende Post zijn middelen vrijgegeven voor verschillende ICT-projecten en het aannemen van nieuw personeel in het kader van de Investeringsagenda van de Belastingdienst (Kamerstuk 31 066, nr. 236).

Loonbijstelling apparaat

De loonbijstelling tranche 2017 is overgemaakt naar de departementale begrotingen. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.

Onvoorzien apparaat

Vanuit de Aanvullende Post is 122 mln. voorgefinancierd om de vertrekregeling in 2016 te kunnen bekostigen (zie ook Kamerstukken 2016–2017 31 066 nr. 307 bijlage bij feitenrelaas document 37). Met deze mutatie wordt dit voorschot in een geactualiseerd kasritme weer terugbetaald aan de Aanvullende Post.

Deelname AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)

Als gevolg van een besluit van de OESO-DAC is het mogelijk om 83% van de kapitaalinleg te rapporteren als ODA. Mede gelet hierop en gezien het internationale karakter van de kapitaalstorting aan de AIIB worden de middelen per 2017 toegevoegd aan de HGIS.

Winsten SMP Griekenland

Op 24 mei 2016 is de Eurogroep een pakket schuldmaatregelen overeengekomen. Onderdeel van het tweede leningenprogramma voor Griekenland is dat de inkomsten van de nationale centrale banken uit de Griekse staatsobligaties (Securities Markets Programme, afgekort SMP en de Agreement on Net Financial Assets, afgekort ANFA), die niet zijn meegenomen in de obligatieomruil van februari 2012, werden doorgegeven aan Griekenland. De uitkering van SMP- en ANFA-winsten die in de eerdere begroting nog gepland stond voor 2017 zal pas in 2018 plaatsvinden.

Diversen (uitgaven, rijksbegroting enge zin en niet tot een ijlijn behorend)

Dit betreft een som van mutaties van o.a. ABP-pensioenpremiestijging en een teruggave van het Rijksvastgoedbedrijf. De mutaties die buiten het kader vallen zijn de wisselkoersbijstellingen op het Nederlands aandeel in de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Boetes en schikkingen (ontvangsten, rijksbegroting enge zin)

Het Hof heeft geoordeeld dat er een wanverhouding bestaat tussen de verzuimboete en de niet tijdig betaalde motorrijtuigenbelasting (MRB). Dit leidt tot lagere boeteontvangsten op de begroting van de Belastingdienst (60 mln.). Voor een deel wordt de tegenvaller gedekt met een meevaller binnen het boetedossier (15 mln.).

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

De raming van de staatsdeelnemingen is per saldo naar beneden bijgesteld op basis van de laatste inzichten over de winstprognoses. Tegenvallers doen zich onder meer voor bij de Gasunie. De definitieve raming kan afwijken van de hier gepresenteerde reeks.

Winstafdracht DNB

DNB treft een voorziening voor de risico’s van kwantitatieve verruiming. De lagere winstafdracht van De Nederlandse Bank (DNB) wordt veroorzaakt door gedaalde marktrentes en de afloop van opkoopprogramma’s. Dit betekent dat onder het huidige beleid de gehele winst aan de voorziening wordt toegevoegd en er nagenoeg geen winstafdrachten aan de Nederlandse Staat plaatsvinden.

Diversen (ontvangsten, rijksbegroting enge zin en niet tot een ijklijn behorend)

De betreft een som van mutaties van o.a. apparaatontvangsten en ramingbijstellingen op de exportkredietverzekering.

Dividend financiële deelnemingen

Wegens de afbouw van het belang in ASR en ABN AMRO is de raming van de dividendontvangsten financiële deelnemingen bijgesteld. Daarnaast is de raming van het lopende jaar verlaagd vanwege een lagere realisatie van dividendontvangsten dan eerder geraamd.

Ontvangst vordering SRH (SNS Reaal Holding)

In mei 2017 is SRH van NLFI overgedragen aan de staat. Bij deze transactie wordt circa 161 mln. aan eigen vermogen van SRH overgemaakt aan de staat en omgezet in een vordering.

Verkoop aandelen 3e tranche aandelen ABN AMRO

De verkoop van aandelen ABN AMRO op 28 juni 2017 heeft circa 1,5 mld. opgeleverd (Kamerstuk 33 532 nr. 75).

Verkoop aandelen 2e tranche ASR

Op 17 januari heeft de staat 20,4 miljoen aandelen in ASR verkocht tegen een prijs van 22,15 euro per aandeel. Dit resulteert in een totale opbrengst van deze transactie van 452 mln. euro (Kamerstuk 33 532, nr. 66).

Verkoop aandelen 3e tranche ASR

Op 7 april heeft de staat een verkoopopbrengst van 515 mln. ontvangen voor de plaatsing van 20 miljoen aandelen, wat overeenkomt met circa 13,3% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal (Kamerstuk 33 532, nr. 70).

Verkoop aandelen 4e tranche ASR

Op 13 juni heeft de staat voor plaatsing van aandelen 725 mln. ontvangen (Kamerstuk 31 789 nr. 89).

Licence