Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Milieu

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

7.971,4

8.320,4

8.429

8.571,6

8.776,9

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Eindejaarsmarge 2016

17,8

0

0

0

0

 
   

Kasschuif deltafonds

– 50

0

50

0

0

 
   

Kasschuif infrastructuurfonds

– 250

60

190

0

0

 
   

Regeringsvliegtuig

90

0

0

0

0

 
   

Thermphos

27,7

0

0

0

0

 
   

Diversen

0,1

5,1

0,1

0,1

– 5

 
     

– 164,4

65,1

240,1

0,1

– 5

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Beter benutten

– 46,9

0

0

0

0

 
   

Dbfm projecten

– 270,7

– 73,8

– 62,1

60,9

34,6

 
   

Loon- en prijsbijstelling 2017

110,6

116,1

115,8

117,6

118,9

 
   

Regiospecifiek pakket zuiderzeelijn

– 146,9

0

0

0

0

 
   

Diversen

– 16,2

– 18,1

– 7,9

5,3

– 0,4

 
     

– 370,1

24,2

45,8

183,8

153,1

 

Extrapolatie

1.943,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

– 534,4

89,3

286

183,9

148

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

7.437

8.409,8

8.715

8.755,5

8.925

1.943,5

Totaal Internationale samenwerking

24,1

20,9

20,9

20,9

21,7

18,9

Stand Miljoenennota 2018

7.461,1

8.430,7

8.735,9

8.776,4

8.946,7

1.962,4

                 
XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

244,3

240,7

240,7

240,7

240,7

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
     

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

25

6,8

1,9

1,4

1,3

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
     

25

6,8

1,9

1,4

1,3

 

Extrapolatie

242,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

25

6,8

1,9

1,4

1,3

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

269,3

247,5

242,6

242,1

242

242,1

Totaal Internationale samenwerking

6,4

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

275,7

247,5

242,6

242,1

242

242,1

Eindejaarsmarge 2016

De eindejaarsmarge van 2016 wordt toegevoegd aan de begroting van IenM.

Kasschuif Deltafonds

Er vindt een kasschuif plaats op het Deltafonds van 2017 naar 2019. De middelen zijn later nodig vanwege autonome vertraging in de programmering. Dit heeft voornamelijk te maken met vertraging van het project Markermeerdijk met een jaar omdat verdere consultatie met de regio nodig is.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Er vindt een kasschuif op het Infrastructuurfonds plaats van 2017 naar de jaren 2018 en 2019. De kasschuif wordt verwerkt op het artikel Spoorwegen omdat met name op de modaliteit Spoor diverse autonome vertragingen van de programmering optreden.

Regeringsvliegtuig

Voor de vervanging van het regeringsvliegtuig is op de IenM-begroting een reservering van in totaal 90 mln. getroffen. Hiervan komt 40 mln. uit de niet-bestede reservering voor het regeringsvliegtuig uit 2016, zoals gemeld bij Najaarsnota 2016 (TK 34 620 nr. 1). Het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig is getekend en het oude regeringsvliegtuig is verkocht.

Thermphos

Het Rijk reserveert 27,7 miljoen euro voor de complexe sanering van het Zeeuwse industrieterrein Thermphos in Zeeland, naar aanleiding van het advies van de Commissie onderzoek sanering Thermphos (TK 29 826 nr. 90). Een bijdrage is voorwaardelijk aan het bereiken van een totaalakkoord met de provincie Zeeland en het havenbedrijf, waarbij zij eenzelfde financiële bijdrage leveren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu treedt op als beleidsverantwoordelijk departement namens het Rijk, waarbij de onafhankelijkheid van de toezichthouder wordt geborgd.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Dit betreft vooral een kasschuif van 5 mln. uit 2021 naar 2018 voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) waarmee de budgettaire reeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele raming van de contributiebetaling aan EUMETSAT (de Europese organisatie voor de ontwikkeling en het beheer van weersatellieten).

Beter Benutten

Diverse gemeenten en provincies ontvangen een bijdrage van IenM voor projecten binnen het programma Beter Benutten, waaronder decentrale spoorprojecten. De middelen zijn afkomstig van het Infrastructuurfonds en worden conform systematiek via de begroting van IenM overgeboekt naar het Gemeentefonds, Provinciefonds en BTW compensatiefonds.

DBFM

Kenmerk van DBFM-contract is een langjarig en vlak betalingsritme. Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is het exacte betalingsritme bekend. Het kasritme op het Infrastructuurfonds wordt in die gevallen aangepast aan het betaalritme van het DBFM-contract. Met deze mutaties worden de projectbudgetten voor de DBFM-projecten A1/A27 Utrecht Noord-Eemnes-Bunschoten, N18 Varsseveld-Enschede en de A6 Schiphol-Amsterdam-Almere en de capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Loon- en prijsbijstelling 2017

De loon- en prijsbijstelling tranches 2017 worden toegevoegd aan de begrotingen van IenM.

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP). De bijdrage is bestemd voor bereikbaarheidsprojecten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland en de gemeente Assen.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Deze post bestaat met name uit de structurele toevoeging van middelen ter compensatie van de ABP pensioenpremiestijging (8,4 mln.). Daarnaast wordt het afgeroomde surplus aan eigen vermogen van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Nederlandse Emissieautoriteit in 2017 toegevoegd aan de begroting van IenM (5,4 mln.). Dit is conform de Regeling agentschappen. Hier staan overboekingen naar het Gemeentefonds, Provinciefonds en het BTW compensatiefonds tegenover voor onder andere de projecten Grensoverschrijdend spoorvervoer, Zoetwatermaatregelen, IJsseldelta en de A58 aansluiting Goes. Ook worden er middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie voor een investering in een Maritiem Operatiecentrum voor de Kustwacht.

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het afgeroomde surplus aan eigen vermogen van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Nederlandse Emissieautoriteit (5,4 mln.), de bijdrage van agentschappen aan centraal betaalde apparaatsuitgaven zoals huisvesting, ICT en facilitaire dienstverlening (5,9 mln.), de opbrengsten uit grondverkopen die worden ingezet ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies (5 mln.) en ontvangsten van derden bij het Planbureau voor de Leefomgeving voor enkele EU-onderzoeksprojecten (2 mln.). Daarnaast krijgt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) structureel ontvangsten uit vergunningverlening en toezichtactiviteiten. ANVS gebruikt deze ontvangsten voor extra capaciteit die nodig is vanwege de nieuwe taken uit de instellingswet ANVS. De ontvangsten en uitgaven van ANVS worden op de IenM begroting verantwoord.

Licence