Base description which applies to whole site

Wonen en Rijksdienst

XVIII WONEN & RIJKSDIENST: UITGAVEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

4.312,2

4.586,1

4.679,5

4.660,8

4.851,3

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Huurtoeslag

28

– 42,5

– 57,6

– 85,7

– 107,8

 
   

Kasschuif (trshv)

– 52,3

– 5

33,8

23,5

0

 
   

Revolverend fonds energiebesparing huursector

73,2

0

0

0

0

 
   

Diversen

– 2,3

– 1

1,6

0,9

– 0,3

 
     

46,6

– 48,5

– 22,2

– 61,3

– 108,1

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afdracht 2016 nhg

30

0

0

0

0

 
   

Surplus ev rvb

79,8

0

0

0

0

 
   

Diversen

1,7

– 11,9

– 16,5

– 16

– 16,2

 
     

111,5

– 11,9

– 16,5

– 16

– 16,2

 

Extrapolatie

4.908,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

158,2

– 60,4

– 38,8

– 77,4

– 124,3

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

4.470,3

4.525,7

4.640,7

4.583,4

4.727

4.908,4

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

4.470,3

4.525,7

4.640,7

4.583,4

4.727

4.908,4

                 
XVIII WONEN & RIJKSDIENST: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS)

563,8

563,8

577,8

593,9

547,7

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Huurtoeslag

47

62

103

105

57

 
   

Diversen

0

0

0

0

0

 
     

47

62

103

105

57

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afdracht 2016 nhg

30

0

0

0

0

 
   

Surplus ev rvb

79,8

0

0

0

0

 
   

Wet stroomlijning invordering

0

0

– 17,1

– 44,2

0

 
   

Diversen

3,3

– 16,8

– 16,8

– 17,3

– 18,3

 
     

113,1

– 16,8

– 33,9

– 61,5

– 18,3

 

Extrapolatie

573,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017

160,1

45,2

69,1

43,5

38,7

 
                 

Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal)

723,9

609

646,9

637,4

586,4

573,4

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

0

Stand Miljoenennota 2018

723,9

609

646,9

637,4

586,4

573,4

Huurtoeslag (beleidsmatige mutaties: uitgaven-ontvangsten)

Zoals ook gemeld in de voorjaarsnota is naar de huidige demografische en economische inzichten op basis van het Centraal Economisch Plan 2017 (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) in de periode 2017 – 2022 sprake van een meerjarige meevaller in de huurtoeslag (uitgaven en ontvangsten). De dalende werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling zorgen voor minder huurtoeslaggerechtigden. Dit verklaart een groot deel van de meevaller. Een ander deel van de meevaller wordt veroorzaakt door een lagere instroom van statushouders.

Kasschuif (trshv)

Met de tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) is meerjarig in totaal 87,5 mln. beschikbaar gesteld voor de sobere huisvesting van 14.000 vergunninghouders. De regeling is sinds begin vorig jaar van kracht en loopt tot en met 2018. In 2016 is minder dan verwacht gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. Op basis van de realisaties, is een nieuwe meerjarenraming opgesteld en heeft er een kasschuif plaats gevonden. Daarbij is ervan uitgegaan dat in 2017 eenzelfde hoeveelheid aanvragen wordt ingediend als in 2016 en dat het restant van de aanvragen in 2018 plaatsvindt.

Revolverend fonds energiebesparing huursector

Eind 2014 is het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH) opengesteld voor woningcorporaties en voor overige verhuurders. Omdat het aantal aanvragen achter bleef bij de verwachtingen, zijn de niet bestede middelen meegenomen naar 2017.

Afdracht 2016 nhg (Beleidsmatige mutaties: uitgaven-ontvangsten)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.

Surplus ev rvb (beleidsmatige mutaties: uitgaven-ontvangsten)

Conform de regeling Agentschappen dient het eigen vermogen van een agentschap binnen de daarvoor geldende bandbreedte (tussen nihil en de maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet) te worden gebracht. Het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf bedroeg in 2016 79,8 mln. en is deels door WenR ingezet om het negatieve eigen vermogen bij andere shared service organisaties (SSO’s) van WenR aan te vullen. Het restant is teruggegeven aan de afnemers van het RVB.

Diversen (technische mutaties: uitgaven-ontvangsten)

Onder deze post vallen o.a. de zakelijke lasten van het RVB. Het RVB is belast met de betaling van door gemeenten en waterschappen opgelegde belastingen en heffingen op onroerende zaken in eigendom (bij de Staat). Dit wordt bekostigd vanuit de begroting voor Wonen en Rijksdienst. Daar staat tegenover dat het RVB middelen ontvangt van de gebruikers en deze vervolgens weer afdraagt aan Wonen en Rijksdienst. Besloten is om deze budgettaire rondpomp te beëindigen (ca. 18,3 mln. in 2017 ev.).

Wet stroomlijning invordering

Op de begroting van BZK (VII) zijn de hogere ontvangsten bij de huurtoeslag als gevolg van de Wet Stroomlijning invordering Belastingdienst gereserveerd op nominaal onvoorzien. In deze wet wordt de standaardtermijn voor betalingsregelingen teruggebracht van 2 naar 1 jaar, wat tijdelijk ca. 61 mln. oplevert. Deze hogere ontvangsten in 2019 en 2020 zijn meerjarig ingezet op de begroting van WenR om de lagere ontvangsten bij de huurtoeslag op te vangen. De lagere ontvangsten zijn een gevolg van de Wet Beslagvrije voet, waarmee beter rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet bij lage inkomens.

Licence