Base description which applies to whole site

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

15.221,9

15.374,7

15.728,7

16.323,9

16.762,4

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Begrenzen begrotingsreserve wfz

– 5,0

– 10,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

 

Invoering actief donorregistratiesysteem

7,0

11,3

31,4

8,6

6,6

 

Uitgaven subsidies transitie jeugd

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Vaccinatie meningokokken w

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 28,4

19,7

0,2

– 2,0

– 9,2

 

Zorg

           

H58 stimulering medisch specialisten in loondienst/ participatiemodel

0,0

16,0

8,0

8,0

0,0

 

Kasschuif vipp ggz

– 23,2

6,2

17,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 9,7

3,8

– 1,3

– 1,3

– 1,4

 
 

– 24,3

77,0

40,3

– 1,7

– 19,0

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Buurtsportcoaches

– 47,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

0,0

241,0

241,0

241,0

241,0

 

H61 waardig ouder worden

42,0

42,0

42,0

22,0

22,0

 

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

66,9

65,0

63,6

62,3

62,2

 

Overheveling transformatiegelden jeugd naar gemeentes

– 36,0

– 36,0

– 36,0

0,0

0,0

 

Stimuleringsregeling e-health thuis

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

 

Uitvoering rijksvaccinatieprogramma deels naar gemeentes

0,0

– 31,7

– 31,7

– 31,7

– 31,7

 

Uitvoeringskosten pgb sociaal domein

0,0

35,6

0,0

0,0

0,0

 

Vipp care

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

 

Woonzorgarrangementen

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

 

Diversen

176,2

245,6

216,6

150,2

113,5

 

Zorg

           

Diversen

3,9

31,1

61,1

61,0

59,5

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Bikk wlz

24,5

38,8

0,9

129,9

186,7

 

Exploitatie wlz bij constante premie

0,0

1.000,0

3.300,0

5.300,0

6.200,0

 

H74 compensatie lagere zorgpremies in ib-tarief, zt en aof-premie

0,0

– 89,0

– 235,0

– 389,0

– 415,0

 

M133 verlaging normpercentage zorgtoeslag paren

0,0

80,0

80,0

80,0

80,0

 

M142 doorwerking verhogen algemene heffingskorting naar toeslagen

0,0

– 30,0

– 50,0

– 66,0

– 66,0

 

Rijksbijdrage 18-

2,1

– 96,0

– 106,1

– 146,8

– 146,9

 

Zorgtoeslag

– 677,6

– 673,3

– 471,1

– 442,4

– 325,7

 

Diversen

23,0

28,0

33,0

37,0

36,0

 
 

– 422,4

941,1

3.198,3

5.097,5

6.015,6

 

Extrapolatie

24.180,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 446,8

1.018,1

3.238,6

5.095,7

5.996,5

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

14.775,1

16.392,8

18.967,3

21.419,6

22.758,9

24.180,3

Totaal Internationale samenwerking

23,1

21,0

10,6

5,1

5,1

5,1

Stand Miljoenennota 2019

14.798,2

16.413,8

18.977,9

21.424,7

22.764,0

24.185,3

             
XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

99,6

93,9

93,8

93,8

93,8

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

2,2

– 6,0

– 10,6

– 10,6

– 10,6

 
 

2,2

– 6,0

– 10,6

– 10,6

– 10,6

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

24,7

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

 
 

24,7

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

 

Extrapolatie

82,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

26,9

– 6,4

– 10,9

– 10,9

– 10,9

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

126,5

87,6

82,9

82,9

82,9

82,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

126,5

87,6

82,9

82,9

82,9

82,9

Begrenzen begrotingsreserve WFZ

Sinds 2017 bouwt VWS een begrotingsreserve op met het oog op eventuele schade in het kader van de achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz). In de begroting werd tot nu toe rekening gehouden met een jaarlijkse opbouw van 5 mln. en een structurele storting van 20 mln. vanaf 2020. Omdat het garantievolume afneemt en er reeds risico mitigerende maatregelen zijn ingebouwd, volstaat een jaarlijkse storting van 5 mln. De overtollige middelen die gereserveerd staan op de begroting vallen vrij.

Invoering actief donorregistratiesysteem

Dit betreft de kosten die samenhangen met de invoering van de actieve donorregistratie. De kosten bestaan uit het aanschrijven en registreren door het donorregister van alle ongeregistreerde inwoners, het geven van voorlichting over de systeemwijziging en oproep tot registratie, het geven van voorlichting in verband met informed consent voor de categorie geen bezwaar en de structurele kosten voor de registratie van 18-jarigen en nieuw ingezetenen.

Uitgaven subsidies transitie jeugd

In 2018 is er ruim 19 mln. beschikbaar voor de subsidieregeling «Bijzondere transitiekosten Jeugdwet». In eerdere jaren is minder subsidie verstrekt dan mogelijk was, in 2018 wordt verwacht dat deze subsidie in 2018 alsnog (deels) wordt aangevraagd. Het beschikbare budget is niet toereikend voor deze extra aanvragen en wordt daarom verhoogd met 35 mln.

Vaccinatie meningokokken w

Per 1 mei 2018 is de het meningokokken C-vaccin gewijzigd in een vaccin dat beschermt tegen meningokokken type A, C, W en Y. Deze vaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen van 14 maanden en vanaf oktober 2018 krijgen ook jongeren die 14 jaar zijn deze vaccinatie aangeboden. Naar aanleiding van de aanhoudende stijging van het aantal infecties met meningokokken type W, is besloten een eenmalige inhaalvaccinatie campagne te organiseren voor drie aanvullende leeftijdscohorten (15-, 16- en 17-jarigen).

Diversen – Beleidsmatige mutatie – Rijksbegroting in enge zin

Deze post betreft onder meer kasschuiven van 42,4 mln. van 2018 naar latere jaren. Daarnaastbetreft het middelen om het Rijksvaccinatieprogramma uit te breiden met de vaccinatie voor meningokokken infecties (9,4 mln. structureel), vrijval van de prijsbijstelling van de tranche 2017 (8,4 mln. structureel) en tranche 2018 (6,4 mln. structureel) en ruimte bij de regeling voor wanbetalers en onverzekerden als gevolg van met name een aanscherping van de regeling waardoor de doelgroep is ingeperkt (4,4 mln. structureel).

H58 stimulering medisch specialisten in loondienst/participatiemodel

In het Regeerakkoord is dit budget opgenomen om te bevorderen dat medisch specialisten de stap maken naar het participatiemodel of loondienst, met als doel om meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis te stimuleren.

Kasschuif VIPP ggz

Het informatie-uitwisselingsprogramma in de ggz (VIPP ggz) is erop gericht dat instellingen de digitale basis op orde brengen. De kasschuif is om twee redenen nodig. Ten eerste omdat er in de eerste planning onvoldoende rekening gehouden was met de aanloopfase (opzet en uitwerking subsidieregeling) om de middelen daadwerkelijk ter beschikking te kunnen stellen. Ten tweede omdat de instellingen hebben aangegeven dat zij 2 jaar nodig hebben om de gevraagde resultaten te kunnen realiseren.

Diversen – Beleidsmatige mutatie – Zorg

Deze post betreft voornamelijk twee kasschuiven van in totaal 14,4 mln. van 2018 naar 2019. Verder betreft het vrijval van prijsbijstelling op het plafond Zorg (1,4 mln. structureel).

Buurtsportcoaches

De brede impuls combinatiefunctie (buurtsportcoach) is een onderdeel van het programma «Sport en bewegen in de buurt». Dit programma wordt uitgevoerd door gemeenten en het Rijk draagt hieraan voor 40% per fte bij. De middelen voor 2018 zijn toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering buurtsportcoaches.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Met ingang van 2019 is de budgettaire verantwoordelijkheid van de Btw-vrijstelling voor sportclubs overgedragen van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van VWS. VWS voert hiertoe sportaccommodatiebeleid gericht op bouw en onderhoud, duurzaamheid en toegankelijkheid van sportaccommodaties. De bijbehorende middelen zijn onderverdeeld in een specifieke uitkering voor gemeenten en een subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties.

H61 waardig ouder worden

In het Regeerakkoord is budget beschikbaar gesteld voor «waardig ouder worden» op de Aanvullende Post bij Financiën. Het resterende budget (42 mln. tot 2020 en 22 mln. structureel) is afgelopen februari door middel van een incidentele suppletoire wet toegevoegd aan de begroting van VWS. Doel is te zorgen dat ouderen die thuis willen blijven wonen dat goed en veilig kunnen, met voldoende en kwalitatief goede informele en professionele zorg en ondersteuning waar nodig. De inzet van deze middelen wordt – waar nodig – met betrokken partners verder uitgewerkt en zal ook gemonitord worden. Het budget voor palliatieve zorg (8 mln. structureel) is eerder bij de tweede nota van wijziging aan de VWS-begroting toegevoegd.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

De loon- en prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Overheveling transformatiegelden jeugd naar gemeentes

In het Regeerakkoord is een Transformatiefonds Jeugd aangekondigd voor drie jaar (2018–2020) om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Jaarlijks is 36 mln. beschikbaar voor het transformatiefonds (18 mln. wordt gefinancierd door het Rijk en 18 mln. wordt gefinancierd door gemeentes). De middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Uitvoeringskosten pgb sociaal domein

Dit betreft de (jaarlijkse) bijdrage van gemeenten aan de uitvoeringskosten van de SVB voor de uitvoering van de pgb trekkingsrechten in het sociaal domein.

Stimuleringsregeling e-health thuis

De subsidieregeling e-health thuis heeft als doel om met name ouderen te ondersteunen in hun wens om langer thuis te wonen door het opschalen en structureel maken van initiatieven waar e-health wordt benut om integrale (en veilige) ouderenzorg thuis te realiseren. Hiervoor worden in de periode 2019–2021 middelen gereserveerd.

Uitvoering rijksvaccinatieprogramma deels naar gemeentes

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) per 1 januari 2019. Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Er worden daarom middelen overgeheveld naar het Gemeentefonds.

VIPP Care

VIPP Care (Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt Professional) is onderdeel van het programma Langer Thuis en heeft als doel om de informatiehuishouding van alle zorgaanbieders in de langdurige zorg (extramuraal en intramuraal) geschikt te maken voor informatie-uitwisseling met een digitale gezondheidsomgeving (PGO) waar alle cliënten desgewenst de beschikking over krijgen. Hiervoor worden in de periode 2019–2021 middelen gereserveerd.

Woonzorgarrangementen

Gemeenten worden gestimuleerd met een subsidieregeling om samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, burgerinitiatieven en/of zorgaanbieders nieuwe woonzorgarrangementen op te zetten. Dit is onderdeel van het programma Langer Thuis en hiervoor worden in de periode 2019–2021 middelen gereserveerd.

Diversen – Technische mutatie – Rijksbegroting in enge zin

Dit betreft voornamelijk overheveling van Regeerakkoordmiddelen van de Aanvullende Post bij Financiën naar de VWS-begroting. Onder meer (een deel van) het geld voor Regeerakkoord maatregelen G39 maatschappelijke diensttijd, H59 preventiemaatregelen, H61 waardig ouder worden, H62 onafhankelijke cliëntondersteuning, H65 belonen van uitkomsten en H68 sport. Daarnaast worden tot met 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van kindermishandeling (6,5 mln. in 2018 en 10,5 mln. in 2019–2021).

Diversen – Technische mutatie – Zorg

Dit betreft voornamelijk de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 voor het Plafond Zorg en de overheveling van de middelen voor NIPT van de Zvw naar de VWS-begroting (Plafond Zorg).

BIKK Wlz

Dit is de bijstelling Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau. De BIKK is een rijksbijdrage die is ingesteld bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 en wordt ingezet om de lagere premieopbrengst als gevolg van de grondslagverkleining van de Wlz te compenseren. De BIKK volgt de ontwikkeling van de heffingskortingen.

Exploitatie Wlz bij constante premie

Deze kabinetsperiode wordt de Wlz premie constant gehouden op 9,65%. Ter voorkoming van tekorten in het Fonds langdurige zorg wordt een rijksbijdrage geïntroduceerd. Voortaan wordt dus via een jaarlijkse Rijksbijdrage het fondsvermogen grosso modo op nul gehouden. Deze Rijksbijdrage is EMU-saldo neutraal, omdat het een betaling door de overheid aan de overheid is.

H74 compensatie lagere zorgpremies in ib-tarief, zt en aof-premie

Maatregelen in de curatieve zorg, zoals hoofdlijnakkoorden, waardoor de Zvw-uitgaven verlaagd worden, werken een op een door in een lagere nominale premie en inkomensafhankelijke bijdrage. De lagere nominale premie op zijn beurt werkt door in een lagere zorgtoeslag. De uitgavenraming voor de Zorgtoeslag wordt in verband hiermee verlaagd met 89 mln. in 2019, oplopend tot 415 mln. vanaf 2022.

M133 verlaging normpercentage zorgtoeslag paren

De zorgtoeslag van meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 2019 verhoogd door het normpercentage te verlagen met 0,45%-punt.

M142 doorwerking verhogen algemene heffingskorting naar toeslagen

De verhoging van de algemene heffingskorting werkt door naar hogere uitkeringen via de referentiesystematiek. Hierdoor wordt er minder zorgtoeslag uitgekeerd.

Rijksbijdrage 18-

Dit betreft de bijstelling van de Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de MEV-raming van het Centraal Planbureau. De bijstelling is het gevolg van lagere Zvw uitgaven.

Zorgtoeslag

Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de MEV-raming van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft naar aanleiding van de nationale rekeningen revisie van het CBS de uitgavenraming van de zorgtoeslag voor 2017 naar beneden bijgesteld (circa 350 mln.). De meerjarige doorwerking leidt tot een sterk lagere raming voor de uitgaven zorgtoeslag in de komende jaren.

Diversen – Technische mutatie – Niet tot een ijklijn behorend

Deze post bevat Regeerakkoord effect H76 compensatie hogere zorgpremies in zorgtoeslag en M143 doorwerking aanpassing box 3 naar toeslagen. De bevriezing van het eigen risico op 385 euro leidt tot een lager gemiddeld eigen risico en een hogere nominale zorgpremie. Beide effecten worden meegenomen in de standaardpremie, die daardoor hoger uitvalt. Hiervoor worden verzekerden met een laag inkomen gecompenseerd via een hogere zorgtoeslag. Daarnaast leidt de verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 tot hogere uitgaven aan de zorgtoeslag doordat meer huishoudens binnen het vrijgestelde vermogen zullen vallen.

Diversen – Niet-belastingontvangsten – beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Deze post betreft voornamelijk twee aanpassingen aan de wanbetalersregeling in de Zvw. Ten eerste het kwijtschelden van resterende schuld als men uitstroomt uit de wanbetalersregeling en een regeling voor wanbetalers onder bewind (4,9 mln. structureel). Ten tweede het verlagen van het boetepercentage van 25% naar 20% (1,5 mln. structureel).

Diversen – Niet-belastingontvangsten – technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Dit betreft hoofdzakelijk een verhoging van de ontvangsten (en uitgaven) in verband met de tijdelijke Projectdirectie Antoni van Leeuwenhoekterrein (PD ALT).

Licence