Base description which applies to whole site

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN HUN BETEKENIS

Afkortingen

ACM

Autoriteit Consument & Markt

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AOW

Algemene Ouderdomswet

ATAD

Anti Tax Avoidance Directive

BBP

Bruto Binnenlands Product

BTW

Bruto Toegevoegde Waarde

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EMU

Europese Monetaire Unie

ETS

Emissions Trading System

EU

Europese Unie

IB

Inkomstenbelasting

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Deeltijd

IMVO

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

LTV

Loan-to-value

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

MTO

Medium Term Objective

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

OKA

Ontwerp Klimaatakkoord

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

R&D

Research & Development

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVU

Regeling voor Vervroegde Uittredingen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDE

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

SDG

Sustainable Development Goals

SVB

Sociale Verzekeringsbank

UVW

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VK

Verenigd Koninkrijk

VPB

Vennootschapsbelasting

VVE

Vroeg- en voorschoolse educatie

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans

WTO

Wereldhandelsorganisatie

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Licence