Base description which applies to whole site

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

5.481,3

5.586,2

5.549,6

5.629,2

5.777,2

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Ejm h7

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Ejm h7 (specifieke inzet)

‒ 28,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Huurtoeslag

‒ 5,2

8,9

‒ 3,4

‒ 18,7

‒ 34,2

Kasschuif step

‒ 22,5

‒ 5,0

27,5

0,0

0,0

Diversen

32,2

37,9

24,9

30,8

30,4

24,3

41,8

49,0

12,1

‒ 3,8

Technische mutaties

Rijksbegroting

Gf programma reductie energieverbruik

12,6

47,4

0,0

0,0

0,0

Gf res (klimaatakkoord)

‒ 36,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Gf/vng (klimaat)

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Programma aardgasvrije wijken paw (klimaatakkoord)

0,0

68,6

21,0

0,0

0,0

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (sah)

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (seeh 2)

15,0

75,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

153,5

128,0

84,0

76,4

72,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Benzinestations en bodemwinning

34,7

9,4

3,3

3,3

3,3

Diversen

4,0

9,0

6,5

6,5

6,5

333,6

387,4

114,8

86,2

82,6

Extrapolatie

5.996,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

357,8

429,1

163,7

98,2

78,7

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

5.839,1

6.015,3

5.713,3

5.727,5

5.855,9

5.996,5

Totaal Internationale samenwerking

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,2

Stand Miljoenennota 2020

5.839,6

6.015,8

5.713,8

5.728,1

5.856,6

5.996,7

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

679,4

696,3

657,8

640,5

634,5

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Huurtoeslag

‒ 33,1

‒ 44,0

‒ 12,4

1,8

1,0

Diversen

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

‒ 16,2

‒ 44,0

‒ 12,4

1,8

1,0

Technische mutaties

Rijksbegroting

Kadercorrectie ontv veiling locaties benzinestations en bodemwinning

‒ 34,5

‒ 52,5

‒ 42,5

‒ 42,5

‒ 42,5

Diversen

89,7

2,2

2,2

2,0

2,0

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Kadercorrectie ontv veiling locaties benzinestations en bodemwinning

34,5

52,5

42,5

42,5

42,5

89,7

2,2

2,2

2,0

2,0

Extrapolatie

598,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

73,5

‒ 41,8

‒ 10,2

3,8

3,0

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

752,9

654,4

647,5

644,3

637,5

598,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

752,9

654,4

647,5

644,3

637,5

598,5

EJM H7

De eindejaarsmarge van 54,6 mln. wordt toegevoegd aan de begroting van BZK. Hiervan zet BZK 6,4 mln. via het generale beeld in voor dekking van problematiek binnen de eigen begroting.

EJM H7 (specifieke inzet)

BZK zet een deel van de eindejaarsmarge binnen de eigen begroting in, onder andere voor de Omgevingswet, het aanvullen van het negatief eigen vermogen 2018 van SSC-ICT, de desinformatiecampagne, de woondeals en de archiefachterstanden bij Doc-Direkt.

Huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag laat in de eerste jaren tegenvallers zien die vanaf 2022 omslaan in meevallers. De structurele meevaller is het gevolg van een lagere huurprijsontwikkeling. De belangrijkste oorzaken van de tekorten in 2019-2021 zijn de bijstelling van de verwachte hoogte van de werkloosheid in 2019 en het uitstellen van de stroomlijning van het invorderingsbeleid bij de Belastingdienst. De meerjarenraming sluit op 0 door een incidentele bijdrage van 14,4 mln. vanuit de eindejaarsmarge 2018 van de begroting van BZK.

Kasschuif STEP

Op basis van een herziene prognose van RVO.nl wordt het kasritme aangepast. Aanvragen konden worden gedaan tot eind 2018. De subsidies worden twee jaar na verlening vastgesteld en uitbetaald in de periode tot aan het voorjaar 2022.

Diversen - beleidsmatige mutaties, uitgaven

Er zijn middelen toegevoegd aan de begroting van BZK voor de niet-huisvestingskosten die de gebruikers (Staten-Generaal, Raad van State, AZ) maken vanwege de renovatie van het Binnenhof. Daarnaast worden middelen toegevoegd aan de begroting van BZK voor de Omgevingswet, de capaciteitsuitbreiding van de AIVD voor het uitvoeren van de Geïntegreerde Aanwijzing en een extra bijdrage voor bestrijding van jihadisten. Daarnaast zet BZK een deel van de LPO en de eindejaarsmarge in voor o.a. de Omgevingswet, het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen 2018 van SSC-ICT, de woondeals en de archiefachterstanden bij Doc-Direkt. Onder deze post valt tevens de structurele koopkrachtimpuls voor Caribisch Nederland die wordt verwerkt binnen de Huurtoeslag uit de vrijval van de zelfstandigenaftrek.

BZK is in 2020 aanvullend op de bijdrage vanaf de aanvullende post gecompenseerd voor de invoering van een individueel keuzebudget (zie ook technische mutaties).

GF programma reductie energieverbruik

Voor de Urgenda-aanpak stelt het kabinet aan gemeenten budget beschikbaar voor het Programma Reductie Energieverbruik. Dit programma draagt daar bij aan de Urgendadoelstellingen door het stimuleren van de uitvoering van (een aantal) laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector.

GF RES (klimaatakkoord)

In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat de Regionale Energiestrategieën (RES) in 2019 vorm moeten krijgen. De rijksbijdrage aan de RES is bedoeld om gemeenten in staat te stellen expertise te verwerven, te overleggen met stakeholders en burgerparticipatie te organiseren. Het budget hiervoor wordt vanaf de begroting van BZK verstrekt aan het Gemeentefonds. Gemeenten kunnen de middelen besteden aan het inhuren van expertise en het organiseren van bijeenkomsten.

GF/VNG (klimaat)

Aan de begroting van BZK zijn middelen toegevoegd voor aan het klimaatakkoord gerelateerde taken van gemeenten. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten aanvullende middelen krijgen ter ondersteuning van het realiseren van de RES, de transitievisies warmte, het goed informeren van bewoners en particuliere gebouweigenaren en om in voorkomende gevallen een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Verder kan met de middelen een start worden gemaakt met laadpalenbeleid voor elektrisch vervoer. Het budget zal worden verstrekt aan het Gemeentefonds.

Programma aardgasvrije wijken PAW (klimaatakkoord)

Aan de begroting van BZK zijn middelen uit de Klimaatenvelop toegevoegd voor de voortzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit programma heeft als doel te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken-aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP).

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Aan de begroting van BZK zijn middelen toegevoegd om de afspraken uit het Klimaatakkoord over de startmotor huursector te ondersteunen. Deze startmotor heeft als doelstelling 100.000 bestaande huurwoningen in de periode tot en met 2022 te isoleren en aardgasvrij (of klaar voor aardgasvrij) te maken. Deelnemers zijn naast de koepelorganisaties van verhuurders Aedes, IVBN, VastgoedBelang ook VNG, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, EnergieNL, OnderhoudNL en de warmtebedrijven.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH 2)

Als onderdeel van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw open voor eigenaar-bewoners. De SEEH is een subsidieregeling voor mensen met een bestaande koopwoning (eigenaar-bewoners) die minimaal twee grote isolerende maatregelen laten uitvoeren aan hun woning. Er is voor eigenaar-bewoners 84 mln. aan subsidie beschikbaar, dat is ongeveer twee keer zoveel als bij de eerste openstelling in 2016. In 2019 is 13 mln. beschikbaar en in 2020 71 mln. De rest van het budget (6 mln.) wordt ingezet voor uitvoeringskosten (zie instrument bijdrage aan agentschappen apparaat).

Diversen (technische mutaties - uitgaven)

Vanuit de Klimaatenvelop is meerjarig budget (25 mln.) aan de begroting van BZK toegevoegd voor het voortzetten van het innovatieprogramma CO2-neutrale gebouwde omgeving. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van een betaalbaar en aantrekkelijk verduurzamingsaanbod voor verschillende gebouwtypen, productiemethoden waarmee grote schaal bereikt kan worden, en techniek voor inpassing van het nieuwe aanbod in het energiesysteem van de gebouwde omgeving.

Vanuit de Klimaatenvelop zijn voor 2020 ook middelen (12,5 mln.) toegevoegd voor de Regionale Energie Strategie (RES), die de regio’s ondersteunt met expertise voor het organiseren van participatie en voor de uitbreiding van de gemeentelijke taken op dit gebied. 

Vanaf de aanvullende post is een bijdrage (5 mln.) overgeboekt voor de invoering van het individueel keuzebudget (IKB). Over het IKB zijn in de cao Rijk 2018-2020 afspraken gemaakt. De overgang naar het IKB leidt tot een incidenteel budgettair probleem in 2020, omdat onder het IKB het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering eerder worden uitbetaald.

Vanuit het Gemeentefonds is de bijdrage van de gemeenten in de kosten voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (18 mln.) structureel overgeheveld naar de begroting van BZK.

Daarnaast zijn de detacheringsuitgaven structureel hoger bijgesteld en nemen als gevolg van de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken de uitgaven voor veiligheidsonderzoeken structureel toe. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.

Naar de begrotingen van de Overige Colleges van Staat worden middelen overgeboekt voor de kosten van dubbelbenoemingen (2,4 mln.). Naar de begroting van Koninkrijksrelaties worden middelen overgeboekt voor kosten van technische ondersteuning bij bestuursontwikkeling (1,4 mln.), voor het Algemeen Pensioenfonds Curaçao voor een aanvulling op de koersverschillen voor pensioengerechtigden (1,2 mln.) en voor de informatiebeveiliging van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) (2,5 mln.). Naar de begroting van EZK worden in 2019 midden overgeboekt voor de subsidieregelingen van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) voor Energie-innovaties in de gebouwde omgeving (9 mln.) en voor de subsidieregeling innovaties aardgasvrije wijken en gebouwen vanuit de Demonstratie energie -innovatie regeling (10 mln.). TNO ontvangt via het Geo Informatieprogramma(GIP) van EZK een bijdrage voor de ontwikkeling en het beheer van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Daarnaast hebben op de begroting van BZK verschillende desalderingen plaatsgevonden. Zo zijn de uitgaven van de dienstverlening aan notarissen bij Doc-Direct en voor de dienstverleningsafspraken met de Shared Service Organisaties (SSO's) gedesaldeerd. Daarnaast is de jaarlijkse achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (dit jaar 29,8 mln.) via de begroting van BZK gestort in de bestemde risicovoorziening NHG.

Tot slot is de loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 meerjarig toegevoegd aan de begroting van BZK.

Benzinestations en bodemwinning (N)

In 2017 is de te betalen vennootschapsbelasting (VPB) door BZK over de generale ontvangsten in de begroting verwerkt. Naast de winst op de veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen blijkt dat ook VPB moet worden betaald over de bodemwinning. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de te betalen VPB geactualiseerd. In 2019 is hierbij rekening gehouden met de gerealiseerde ontvangsten in de jaren 2016 tot en met 2018.

Diversen - technische mutaties, uitgaven niet relevant voor het uitgavenplafond

De geraamde te betalen vennootschapsbelasting (VPB) over de generale ontvangsten inzake de veiling van locaties voor benzinestations wordt gecorrigeerd van kader Rijksbegroting naar het kader Niet-relevant voor het uitgavenplafond. Volgens de begrotingsregels vallen veilingopbrengsten namelijk niet onder het uitgavenplafond.

Diversen - beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

Conform de regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen van FMHaaglanden (FMH) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij Voorjaarsnota afgeroomd. Het bedrag is ingezet voor het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen in 2018 van SSC-ICT. Daarnaast heeft de verkoop van bufferzonegronden geleid tot incidentele extra opbrengsten.

Kadercorrectie ontvangsten veiling locaties benzinestations en bodemwinning

De generale ontvangsten inzake de veiling van locaties voor benzinestations en bodemwinning zijn gecorrigeerd van kader Rijksbegroting naar het kader Niet-relevant voor het uitgavenplafond. Volgens de begrotingsregels vallen delfstofbaten en veilingopbrengsten namelijk niet onder het uitgavenplafond.

Diversen - technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Het betreft o.a. de jaarlijkse desaldering voor Doc-Direct voor de dienstverlening aan notarissen en een desaldering voor de verwachte ontvangsten van de Shared Service Organisaties (SSO's). Daarnaast zijn de detacheringsontvangsten en –uitgaven structureel hoger bijgesteld en nemen als gevolg van de structurele toename van de aanvragen voor veiligheidsonderzoeken de uitgaven voor veiligheidsonderzoeken structureel toe. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.

De jaarlijkse achtervangvergoeding van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn via de BZK-begroting in de risicoreserve gestort in de risicovoorziening NHG (29,8 mln.).

De laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden leiden tot een hogere ontvangst van 5 mln..

Tot slot hebben de vaststellingen van bijdragen voor 2018 aan de organisaties KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS tot ontvangsten geleid.

Licence