Base description which applies to whole site

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

2.407,7

2.372,0

2.270,9

2.250,7

2.240,7

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

Rijksbegroting

Accres jaartranche 2020

0,0

114,6

114,6

114,6

114,6

Afrekening accres 2018 incidenteel

‒ 22,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Afrekening accres 2018 structureel

‒ 22,7

‒ 22,7

‒ 22,7

‒ 22,7

‒ 22,7

Programma impuls omgevingsveiligheid

0,0

11,4

0,0

0,0

0,0

Regiodeals, tweede tranche

67,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Voorlopige afrekening bcf 2019

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zoetwatermaatregelen

2,7

13,3

13,1

0,0

0,0

Diversen

19,3

‒ 8,2

‒ 9,3

‒ 9,4

‒ 9,4

54,8

108,4

95,7

82,5

82,5

Extrapolatie

2.313,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

55,0

108,4

95,7

82,5

82,5

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

2.462,6

2.480,4

2.366,6

2.333,2

2.323,2

2.313,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

2.462,6

2.480,4

2.366,6

2.333,2

2.323,2

2.313,2

PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Accres jaartranche 2020

De omvang van het provinciefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2020 wordt de accrestranche 2020 toegevoegd aan het provinciefonds.

Afrekening accres 2018 (incidenteel en structureel)

De omvang van het provinciefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Omdat het Rijk in 2018 meer heeft uitgegeven dan het jaar ervoor, ontvangen provincies accres. Het definitieve accres voor 2018 ligt 22,7 mln. lager ten opzichte van de raming ten tijde van de Miljoenennota 2019. Deze bijstelling van de accrestranche die betrekking heeft op 2019 en verder wordt structureel verwerkt bij Voorjaarsnota. De verwerking van de accrestranche 2018 die betrekking heeft op het boekjaar 2018 is incidenteel verwerkt bij Voorjaarsnota.

Programma Impuls omgevingsveiligheid

Anticiperend op de Omgevingswet draagt IenW, in het kader van het verlengd programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), bij aan het pronvinciefonds voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid.

Regiodeals, tweede tranche

Dit betreft een verzamelboeking vanuit LNV voor de tweede tranche van de regiodeals. De verzamelboeking is bestemd voor bijdragen aan zeven verschillende provincies.

Voorlopige afrekening BCF

Provincies kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het BCF wordt dit aan het provinciefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het provinciefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota vindt een voorlopige afrekening plaats tussen BCF en het provinciefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Zoetwatermaatregelen

Voor de verbetering van de voorziening van zoetwater draagt IenW bij aan het provinciefonds.

Diversen - technische mutaties, rijksbegroting

Er worden diverse bedragen overgemaakt aan het provinciefonds om provincies te compenseren voor kosten aan uiteenlopende onderwerpen. Vanuit OCW betreft het onder meer Erfgoedprogramma Groningen (4 mln.) en Schokland werelderfgoed (5 mln.). Het betreft de uitvoering van het Amendement Hoogland (3,2 mln.), Beter benutten (8,8 mln.), gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (0,5 mln.), Perronfasering Arnhem (1,8 mln.) en de Versterking van de Friese IJsselmeerkust (0,6 mln.) van IenW. Vanuit EZK betreft het onder andere de MKB-innovatiestimulering topsectoren (6,3 mln.). Vanuit LNV betreft het onder meer de Gebiedsaanpak veenweiden (6 mln.) en jong leren eten (0,5 mln.). Verder betreft het enkele kleine overboekingen vanuit BZK. Ook worden er enkele bedragen van het provinciefonds afgeboekt. Het gaat onder meer om een bijdrage in de kosten van GDI-voorzieningen (0,4 mln.).

Verder kunnen provincies uitgaven aan btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Wanneer er geld overblijft in het BCF, dan wordt dit aan het provinciefonds toegevoegd. Bij Miljoenennota 2019 heeft hiervoor een voorlopige afrekening plaatsgevonden. Uiteindelijk bleek het overgebleven bedrag bij de realisatie kleiner te zijn dan verwacht, waardoor er nu een verrekening over het jaar 2018 plaatsvindt van 10 mln.

Daarnaast vindt er een mutatie plaats van de accrestranche 2019 voor het provinciefonds. Op basis van de geactualiseerde begroting van het Rijk voor 2019 ligt deze 9,4 mln. lager dan de raming ten tijde van de Miljoenennota 2019.

Ten slotte betreft het vanuit LNV de tranche 2019 voor de regio-enveloppe Zeeland (9,2 mln.). Aan deze decentralisatie-uitkering zijn voorwaarden verbonden die volgens de Algemene Rekenkamer niet zijn toegestaan. Omdat Zeeland deze middelen ten tijde van de Voorjaarsnota verwachtte, is besloten om ze in 2019 nog als decentralisatie-uitkering met voorwaarden uit te keren. De implicaties voor de vormgeving van deze bijdrage in volgende jaren worden momenteel bezien.

Licence