Base description which applies to whole site

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN HUN BETEKENIS

Afkortingen

AOW

Algemene Ouderdomswet

ATAD

Anti Tax Avoidance Directive

BIK

Baangerelateerde Investeringskorting

BBP

Bruto Binnenlands Product

BMKB

Borgstelling MKB-kredieten

BTW

Bruto Toegevoegde Waarde

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

DGA

Directeur-grootaandeelhouder

DNB

De Nederlandsche Bank

DSSI

Debt Service Suspension Initiative

EDIS

Europees Depositogarantiestelsel

EIB

Europese Investeringsbank

EMU

Europese Monetaire Unie

ESM

Europees Stabiliteitsmechanisme

GO

Garantie Ondernemersfinanciering

IB

Inkomstenbelasting

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IMF

Internationaal Monetair Fonds

MEOP

Macro-Economische Onevenwichtigheidsprocedure

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

NGEU

Next Generation EU

NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

NPG

Nationaal Programma Groningen

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RRF

Recovery and Resilience Facility

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDG

Sustainable Development Goals

SEA

Strategische Evaluatie Agenda

SEPP

Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren

SER

Sociaal-Economische Raad

TOFA

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

TOGS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VIA

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelasting

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Licence