Base description which applies to whole site

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN HUN BETEKENIS

Afkortingen

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

BBP

Bruto Binnenlands Product

BMH

Brede Maatschappelijke Heroverwegingen

BTW

Belasting over de Toegevoegde Waarde

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

DGA

Directeur-grootaandeelhouder

DNB

De Nederlandsche Bank

ECB

Europese Centrale Bank

EMU

Europese Monetaire Unie

ESM

Europees Stabiliteitsmechanisme

EV

emissievrije personenauto's

Ho

Hoger onderwijs

IACK

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

IBO

Interdepartementaal beleidsonderzoek

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

NAM

Nederlandse Aardolie Maatschappij

NGEU

Next Generation EU

NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

Po

Primair onderwijs

POK

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RRF

Faciliteit voor Herstel en Veerkracht / Recovery and Resilience Facility

SBR

Studiegroep Begrotingsruimte

STAP

Stimulering Arbeidsmarktpositie

SUViS

Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen

TOGS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vo

Voortgezet onderwijs

VPB

Vennootschapsbelasting

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wlz

Wet langdurige zorg

Zbo

Zelfstandig bestuursorgaan

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Licence