Base description which applies to whole site

2 UITGAVEN EN NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Deze bijlage biedt een overzicht van de verschillende manieren waarop de uitgaven en de niet-belastingontvangsten van de overheid worden weergegeven. De overheidsuitgaven kunnen op kasbasis, maar ook op transactiebasis worden geregistreerd. In het eerste geval worden betalingen geboekt in de periode waarin de daadwerkelijke betaling plaatsvindt, in het tweede geval in de periode waarin de rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Op de departementale begrotingen worden de uitgaven op kasbasis geregistreerd. Het gaat dan om de bedragen die van de bankrekeningen van het Rijk worden afgeschreven. Bij het saldo van de overheid (EMU-saldo) wordt niet uitgegaan van de uitgaven op kasbasis, maar op transactiebasis: de uitgaven worden geboekt in de periode waarin rechten en verplichtingen zijn ontstaan. Bij de tabellen hieronder worden de gebruikte begrippen verder toegelicht.

Tabel 2.1. bevat alle netto-uitgaven van de Rijksoverheid. De netto-uitgaven zijn de uitgaven minus de niet-belastingontvangsten. Om de uitgaven te beheersen is er een uitgavenplafond. Het uitgavenplafond is gesplitst in drie deelplafonds: het plafond Rijksbegroting, het plafond Sociale Zekerheid en het plafond Zorg. De meeste netto-uitgaven vallen onder een van deze drie plafonds. Er zijn echter ook uitgaven en ontvangsten die niet onder een plafond vallen, deze worden de niet-plafondrelevante uitgaven en ontvangsten genoemd.

In tabel 2.1 zijn de uitgaven uitgesplitst in de begrotingsgefinancierde en de premiegefinancierde uitgaven. De begrotingsgefinancierde uitgaven worden betaald uit belastingen en zijn de optelling van alle uitgaven en niet-belastingontvangsten op de departementale begrotingen. Dit zijn de uitgaven waarvoor het parlement autorisatie verleent door de begrotingen aan te nemen. Naast de begrotingsgefinancierde uitgaven zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De uitgaven aan zorg en sociale zekerheid worden voor een groot deel gefinancierd uit sociale premies. In het onderste deel van de tabel zijn de begrotings- en premiegefinancierde uitgaven per plafond opgeteld.

Tabel 2.1 Netto-uitgaven naar type en plafond

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

bron

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

        

Plafond Rijksbegroting

155.467

184.499

171.677

164.831

163.252

166.216

169.595

Tabel 2.5

Plafond Sociale Zekerheid

40.101

32.236

27.276

25.046

25.357

26.090

26.757

Tabel 2.6

Plafond Zorg

2.421

2.086

2.018

1.907

1.903

1.914

1.924

Tabel 2.7

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

24.203

32.754

44.743

38.607

44.786

47.647

49.115

Tabel 2.8

Totaal begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

222.191

251.575

245.715

230.390

235.298

241.868

247.391

Tabel 2.4

         

Premiegefinancierde netto-uitgaven

        

Plafond Sociale Zekerheid

62.172

64.157

66.009

68.556

71.361

74.662

77.857

Tabel 2.6

Plafond Zorg

71.458

73.946

79.340

82.723

86.739

90.870

95.249

Tabel 2.7

Totaal premiegefinancierde netto-uitgaven

133.630

138.103

145.349

151.279

158.100

165.533

173.105

 

Totaal netto-uitgaven

355.822

389.678

391.064

381.669

393.398

407.400

420.497

 
         

Plafond Rijksbegroting

155.467

184.499

171.677

164.831

163.252

166.216

169.595

Tabel 2.5

Plafond Sociale Zekerheid

102.274

96.393

93.285

93.602

96.718

100.753

104.614

Tabel 2.6

Plafond Zorg

73.879

76.032

81.358

84.630

88.642

92.784

97.173

Tabel 2.7

Totaal netto-uitgaven onder het uitgavenplafond

331.619

356.923

346.321

343.062

348.612

359.753

371.382

 
         

Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

24.203

32.754

44.743

38.607

44.786

47.647

49.115

Tabel 2.8

Totaal netto-uitgaven

355.822

389.678

391.064

381.669

393.398

407.400

420.497

 

Tabel 2.2 geeft alle uitgaven weer zoals die vermeld zijn in de individuele begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. In die hoofdstukken zelf zijn de uitgaven verdeeld over verschillende beleids- en niet-beleidsartikelen, maar in de tabel wordt alleen het totaal per hoofdstuk weergegeven. Deze tabel bevat dus alle geraamde uitgaven waarvoor het parlement goedkeuring geeft door het betreffende begrotingswetvoorstel aan te nemen. Deze uitgaven worden daarom ook wel de begrotingsgefinancierde uitgaven genoemd. Voor vrijwel alle begrotingshoofdstukken geldt dat de genoemde bedragen ook de raming is van wat de rijksoverheid op kasbasis denkt te gaan uitgeven. Alleen voor het begrotingshoofdstuk van Nationale Schuld geldt dat die begroting deels op transactiebasis wordt opgesteld. De uitgaven aan het aflossen van de staatsschuld zijn niet in deze tabel opgenomen. Deze zijn opgenomen in bijlage 6 EMU-saldo.

Tabel 2.2 Uitgaven begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

De Koning

45

47

48

48

48

48

48

2A

Staten-Generaal

186

209

184

181

180

184

182

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

143

157

152

151

154

150

145

3

Algemene Zaken

75

85

84

81

83

82

85

4

Koninkrijksrelaties

852

908

376

171

160

179

179

5

Buitenlandse Zaken

11.151

12.038

11.748

11.794

12.152

12.550

12.724

6

Justitie en Veiligheid

14.382

15.136

15.274

14.856

14.756

14.645

14.700

7

Binnenlandse Zaken

6.961

8.896

8.058

7.401

7.330

7.446

7.528

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

44.462

49.944

48.240

47.363

46.355

46.480

46.441

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

7.013

5.939

5.435

4.267

3.905

3.731

3.682

9B

Financiën

8.534

10.899

10.561

9.799

9.984

10.041

9.821

10

Defensie

11.190

12.173

12.392

12.112

11.978

11.929

11.722

12

Infrastructuur en Waterstaat

9.461

12.907

17.662

11.040

10.009

10.068

10.069

13

Economische Zaken en Klimaat

8.937

16.280

8.114

7.556

7.199

6.632

6.494

14

Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

1.776

2.277

1.845

1.508

1.405

1.439

1.344

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

59.902

57.740

50.638

47.828

47.838

48.875

50.050

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27.250

37.281

28.485

28.104

30.298

31.450

33.143

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.186

3.186

3.266

3.494

3.640

3.837

4.049

19

Nationaal Groeifonds

0

55

2.137

3.177

4.216

4.236

3.233

50

Gemeentefonds

33.436

34.807

35.597

33.371

33.180

32.972

32.917

51

Provinciefonds

2.603

2.520

2.541

2.532

2.522

2.511

2.512

55

Infrastructuurfonds

6.371

7.431

14.497

7.526

6.810

7.146

7.111

58

Diergezondheidsfonds

94

43

35

34

34

34

34

64

BES-fonds

51

58

42

35

35

35

35

65

Deltafonds

1.079

1.406

1.328

1.712

1.485

1.357

1.374

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

5.072

5.065

4.872

4.809

4.808

4.597

AP

Aanvullende posten

0

384

8.295

10.259

12.619

15.850

19.832

90

Consolidatie1

‒ 5.797

‒ 13.084

‒ 20.248

‒ 13.471

‒ 12.417

‒ 12.557

‒ 12.438

HGIS

Internationale Samenwerking2

(5.188)

(5.669)

(6.287)

(6.608)

(6.792)

(7.053)

(7.285)

 

Totaal

253.346

284.792

271.853

257.800

260.766

266.160

271.615

1

Dit betreft een correctie voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto boeken van bijdragen tussen departementen onderling. Het bruto boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt.

2

In deze en volgende tabellen zijn de uitgaven aan Internationale samenwerking (HGIS) toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven aan HGIS zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in de totaaltelling.

Tabel 2.3 bevat alle niet-belastingontvangsten op de verschillende begrotingshoofdstukken van de Rijksbegroting. Het betreft hier alle ontvangsten die geen belasting- of premie-ontvangst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het dividend dat uitgekeerd wordt door staatsdeelnemingen, terugbetaalde studieschulden of de opbrengst uit boetes en schikkingen. Ook hier geldt dat alle bedragen op kasbasis zijn, behalve de begroting van Nationale Schuld, die deels op transactiebasis is opgesteld. De ontvangsten vanuit het uitgeven van nieuwe staatschuld zijn niet meegeteld in deze tabel. Deze ontvangsten zijn opgenomen in bijlage 6 EMU-saldo.

Tabel 2.3 Niet-belastingontvangsten begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

De Koning

0

0

0

2

2

2

2

2A

Staten-Generaal

4

4

4

4

4

4

4

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

6

6

6

6

6

6

6

3

Algemene Zaken

7

7

7

7

7

7

7

4

Koninkrijksrelaties

63

35

35

31

31

31

31

5

Buitenlandse Zaken

863

926

966

963

1.005

1.029

1.048

6

Justitie en Veiligheid

1.244

1.991

1.570

1.592

1.604

1.598

1.624

7

Binnenlandse Zaken

922

1.198

1.098

1.293

1.263

1.257

1.240

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.519

1.570

1.608

1.726

1.765

1.795

1.840

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

13.786

11.280

8.650

9.990

8.080

7.095

6.719

9B

Financiën

2.823

2.039

2.968

3.093

3.402

3.275

4.250

10

Defensie

308

178

142

142

142

142

142

12

Infrastructuur en Waterstaat

29

27

45

38

39

39

39

13

Economische Zaken en Klimaat

5.238

6.990

5.154

5.188

5.086

4.946

4.339

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

292

622

92

78

73

69

66

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.803

4.717

2.861

2.386

2.046

2.022

1.995

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

751

596

210

148

145

145

155

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

109

52

52

48

47

42

39

50

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

51

Provinciefonds

0

0

0

0

0

0

0

55

Infrastructuurfonds

6.043

7.711

14.497

7.526

6.810

7.146

7.111

58

Diergezondheidsfonds

110

34

27

34

34

34

34

64

BES-fonds

0

0

0

0

0

0

0

65

Deltafonds

1.030

1.411

1.328

1.712

1.485

1.357

1.374

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

4.906

5.065

4.872

4.809

4.808

4.597

AP

Aanvullende posten

0

0

0

0

0

0

0

90

Consolidatie

‒ 5.797

‒ 13.084

‒ 20.248

‒ 13.471

‒ 12.417

‒ 12.557

‒ 12.438

HGIS

Internationale Samenwerking

(195)

(162)

(152)

(129)

(151)

(153)

(150)

 

Totaal

31.154

33.217

26.138

27.409

25.467

24.292

24.223

Tabel 2.4 geeft de netto-uitgaven per begrotingshoofdstuk weer. Dit zijn de uitgaven uit tabel 2.2 minus de niet-belastingontvangsten uit tabel 2.3.

Tabel 2.4 Netto-uitgaven begrotingen
 

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

De Koning

45

47

48

47

47

47

47

2A

Staten-Generaal

182

205

180

177

177

180

178

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

137

151

146

145

148

144

139

3

Algemene Zaken

69

78

77

74

76

75

78

4

Koninkrijksrelaties

788

873

342

140

129

148

148

5

Buitenlandse Zaken

10.288

11.112

10.782

10.831

11.147

11.521

11.676

6

Justitie en Veiligheid

13.138

13.144

13.703

13.264

13.152

13.047

13.076

7

Binnenlandse Zaken

6.039

7.698

6.961

6.107

6.067

6.189

6.289

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

42.942

48.374

46.632

45.638

44.589

44.685

44.601

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

‒ 6.772

‒ 5.342

‒ 3.216

‒ 5.724

‒ 4.175

‒ 3.364

‒ 3.038

9B

Financiën

5.711

8.860

7.594

6.706

6.582

6.766

5.571

10

Defensie

10.882

11.995

12.250

11.970

11.836

11.787

11.581

12

Infrastructuur en Waterstaat

9.432

12.880

17.617

11.002

9.970

10.029

10.030

13

Economische Zaken en Klimaat

3.699

9.290

2.960

2.367

2.112

1.685

2.155

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.484

1.655

1.753

1.429

1.331

1.370

1.278

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

58.100

53.024

47.777

45.442

45.792

46.852

48.055

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26.499

36.684

28.275

27.956

30.153

31.305

32.989

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.078

3.134

3.214

3.446

3.593

3.795

4.010

19

Nationaal Groeifonds

0

55

2.137

3.177

4.216

4.236

3.233

50

Gemeentefonds

33.436

34.807

35.597

33.371

33.180

32.972

32.917

51

Provinciefonds

2.603

2.520

2.541

2.532

2.522

2.511

2.512

55

Infrastructuurfonds

328

‒ 280

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

‒ 16

8

8

0

0

0

0

64

BES-fonds

51

58

42

35

35

35

35

65

Deltafonds

49

‒ 5

0

0

0

0

0

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

166

0

0

0

0

0

AP

Aanvullende posten

0

384

8.295

10.259

12.619

15.850

19.832

HGIS

Internationale Samenwerking

(4.993)

(5.507)

(6.135)

(6.478)

(6.641)

(6.900)

(7.135)

 

Totaal

222.191

251.575

245.715

230.390

235.298

241.868

247.391

De tabellen 2.5 tot en met 2.7 tonen de netto-uitgaven per deelplafond, uitgesplitst naar begrotingshoofdstuk en type (begrotingsgefinancierd of premiegefinancierd).

Tabel 2.5 Netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting
 

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

De Koning

45

47

48

47

47

47

47

2A

Staten-Generaal

182

205

180

177

177

180

178

2B

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

137

151

146

145

148

144

139

3

Algemene Zaken

69

78

77

74

76

75

78

4

Koninkrijksrelaties

148

116

147

117

105

123

122

5

Buitenlandse Zaken

10.288

11.112

10.782

10.831

11.147

11.521

11.676

6

Justitie en Veiligheid

13.138

13.144

13.703

13.264

13.152

13.047

13.076

7

Binnenlandse Zaken

6.116

7.725

6.993

6.140

6.100

6.222

6.322

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

41.178

46.365

44.403

43.252

42.254

42.401

42.353

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

4.780

4.042

3.386

2.284

2.002

1.927

1.883

9B

Financiën

5.595

7.759

7.833

7.027

6.917

7.153

7.314

10

Defensie

10.911

12.015

12.248

11.967

11.834

11.787

11.581

12

Infrastructuur en Waterstaat

9.432

12.880

10.281

11.002

9.970

10.029

10.030

13

Economische Zaken en Klimaat

7.311

12.855

6.756

6.292

6.242

6.109

5.872

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1.484

1.655

1.753

1.429

1.331

1.370

1.278

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

555

835

1.272

1.209

1.284

1.137

1.135

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8.411

16.124

5.985

4.355

3.563

3.450

3.421

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3.111

3.159

3.238

3.467

3.609

3.810

4.022

50

Gemeentefonds

29.541

31.388

32.283

30.107

29.968

29.812

29.807

51

Provinciefonds

2.603

2.520

2.541

2.532

2.522

2.511

2.512

55

Infrastructuurfonds

328

‒ 280

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

0

0

0

0

0

0

0

60

Accres Gemeentefonds

0

0

296

1.120

1.920

3.053

4.205

61

Accres Provinciefonds

0

0

42

113

185

288

392

64

BES-fonds

51

58

42

35

35

35

35

65

Deltafonds

49

‒ 5

0

0

0

0

0

66

Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

166

0

0

0

0

0

80

Prijsbijstelling

0

0

765

1.369

1.913

2.453

2.998

81

Arbeidsvoorwaarden

0

0

1.424

2.867

4.489

6.172

7.818

86

Algemeen

0

384

5.052

3.609

2.260

1.359

1.303

HGIS

Internationale Samenwerking

(5.027)

(5.532)

(6.159)

(6.499)

(6.657)

(6.915)

(7.147)

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

155.467

184.499

171.677

164.831

163.252

166.216

169.595

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting

155.467

184.499

171.677

164.831

163.252

166.216

169.595

Tabel 2.6 Netto-uitgaven onder plafond Sociale Zekerheid
 

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

38.145

30.298

24.995

22.499

22.385

22.657

22.863

50

Gemeentefonds

1.957

1.938

1.889

1.837

1.785

1.733

1.682

AP

Aanvullende posten

0

‒ 0

392

709

1.187

1.700

2.213

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

40.101

32.236

27.276

25.046

25.357

26.090

26.757

         

40

Sociale verzekeringen

62.172

64.157

66.009

68.556

71.361

74.662

77.857

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

62.172

64.157

66.009

68.556

71.361

74.662

77.857

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Sociale zekerheid

102.274

96.393

93.285

93.602

96.718

100.753

104.614

Tabel 2.7 Netto-uitgaven onder plafond Zorg
 

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

482

606

580

462

450

452

453

50

Gemeentefonds

1.938

1.481

1.426

1.426

1.427

1.427

1.428

AP

Aanvullende posten

0

0

13

18

26

35

43

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven

2.421

2.086

2.018

1.907

1.903

1.914

1.924

         

41

Zorg

71.458

73.946

79.340

82.723

86.739

90.870

95.249

 

Premiegefinancierde netto-uitgaven

71.458

73.946

79.340

82.723

86.739

90.870

95.249

         
 

Totaal netto-uitgaven onder plafond Zorg

73.879

76.032

81.358

84.630

88.642

92.784

97.173

Tabel 2.8 geeft per begrotingshoofdstuk de netto-uitgaven weer die niet meetellen voor het uitgavenplafond. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitgaven die niet meetellen in het overheidstekort (EMU-saldo), zoals het verstrekken van leningen, de bijdrage van het Rijk aan de sociale fondsen of de opbrengst van het verkopen van staatsdeelnemingen. Daarnaast zijn er uitgaven die wel EMU-saldorelevant zijn, maar buiten het uitgavenplafond zijn geplaatst, zoals de uitgaven aan de zorgtoeslag.

Tabel 2.8 Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond
 

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

4

Koninkrijksrelaties

641

757

195

23

24

24

25

7

Binnenlandse Zaken

‒ 77

‒ 28

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.764

2.009

2.229

2.385

2.335

2.284

2.249

9A

Nationale Schuld (Transactiebasis)

‒ 11.553

‒ 9.384

‒ 6.602

‒ 8.008

‒ 6.178

‒ 5.291

‒ 4.920

9B

Financiën

116

1.101

‒ 240

‒ 321

‒ 335

‒ 387

‒ 1.743

10

Defensie

‒ 29

‒ 21

1

3

2

0

0

12

Infrastructuur en Waterstaat

0

0

7.336

0

0

0

0

13

Economische Zaken en Klimaat

‒ 3.612

‒ 3.565

‒ 3.796

‒ 3.925

‒ 4.130

‒ 4.423

‒ 3.718

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

19.399

21.890

21.510

21.734

22.123

23.058

24.058

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17.605

19.955

21.710

23.139

26.140

27.403

29.115

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

‒ 34

‒ 25

‒ 24

‒ 21

‒ 16

‒ 15

‒ 12

19

Nationaal Groeifonds

0

55

2.137

3.177

4.216

4.236

3.233

55

Infrastructuurfonds

0

0

0

0

0

0

0

58

Diergezondheidsfonds

‒ 16

8

8

0

0

0

0

AP

Aanvullende posten

0

0

311

453

638

791

860

HGIS

Internationale Samenwerking

(34)

(25)

(24)

(21)

(16)

(15)

(12)

 

Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven buiten het plafond

24.203

32.754

44.743

38.607

44.786

47.647

49.115

         
 

Totaal netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond

24.203

32.754

44.743

38.607

44.786

47.647

49.115

Tabel 2.9 geeft een overzicht van de uitgaven aan de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) per begrotingshoofdstuk. Dit zijn alle uitgaven die betrekking hebben op internationale samenwerking. De HGIS-uitgaven staan op verschillende begrotingen maar worden gecoördineerd door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze stelt ook de HGIS-nota op. De HGIS-nota wordt gelijktijdig met de Miljoenennota gepubliceerd en geeft gedetailleerd inzicht in de HGIS-uitgaven.

Tabel 2.9 Overzicht netto-uitgaven HGIS per begrotingshoofdstuk
 

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5

Buitenlandse Zaken

1.409

1.545

1.890

1.925

1.965

1.994

2.016

6

Justitie en Veiligheid

24

300

343

335

333

328

327

7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1

1

0,627

1

0

0

0

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

63

108

104

102

101

100

100

9B

Financiën

181

47

264

311

346

379

380

10

Defensie

145

259

223

211

211

212

213

12

Infrastructuur en Waterstaat

28

37

26

26

25

24

24

13

Economische Zaken en Klimaat

24

32

30

29

27

27

27

14

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

29

36

34

34

34

34

34

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1

1

1

1

1

1

1

16

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12

9

6

5

5

5

5

17

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

3.078

3.159

3.238

3.467

3.609

3.810

4.022

86

Algemeen

0

0

0

53

0

0

0

 

Totaal plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

4.993

5.532

6.159

6.499

6.657

6.915

7.147

         

9B

Financiën

0

0

0

0

0

0

0

17

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

‒ 34

‒ 25

‒ 24

‒ 21

‒ 16

‒ 15

‒ 12

 

Totaal niet-plafondrelevante netto-uitgaven HGIS

‒ 34

‒ 25

‒ 24

‒ 21

‒ 16

‒ 15

‒ 12

Licence