Base description which applies to whole site

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

12.869,80

17.636,30

11.013,80

9.984,20

10.043,90

10.045,10

totaal niet-belastingontvangsten

27,3

45

38,4

38,5

38,5

38,7

11

Integraal waterbeleid

      
 

Uitgaven

46,8

43,2

36,8

36,8

38

35,4

 

Ontvangsten

0,5

0,1

    

13

Bodem en Ondergrond

      
 

Uitgaven

81,6

137,3

150,6

150,3

145,9

134,2

 

Ontvangsten

3,5

     

14

Wegen en verkeersveiligheid

      
 

Uitgaven

218,8

178,9

237,7

257,1

218,9

139,2

 

Ontvangsten

6,8

6,8

5,8

5,8

5,8

5,8

16

Openbaar vervoer en spoor

      
 

Uitgaven

2.056,70

152,3

59

12,8

11,2

10

17

Luchtvaart

      
 

Uitgaven

30,4

26,1

9,9

8,7

7,4

7,6

 

Ontvangsten

2,3

4,3

1,1

1,2

1,3

1,5

18

Scheepvaart en havens

      
 

Uitgaven

47,8

37,8

35,2

23,8

9,1

8

 

Ontvangsten

1

     

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

      
 

Uitgaven

66,3

41,4

41,8

40,9

41,2

41,2

20

Lucht en geluid

      
 

Uitgaven

32

28,2

30,5

31,2

38,2

38,3

 

Ontvangsten

1

     

21

Duurzaamheid

      
 

Uitgaven

48

55,8

36,5

36,7

31,7

30,9

 

Ontvangsten

0,1

     

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

      
 

Uitgaven

58,9

41,7

55,7

55,8

60,9

61,1

 

Ontvangsten

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

      
 

Uitgaven

56,9

59,4

52,8

48,9

40,6

46,7

24

Handhaving en toezicht

      
 

Uitgaven

146,2

182,4

169,9

169,7

169,9

169,3

 

Ontvangsten

 

24,7

24,7

24,7

24,7

24,7

25

Brede doeluitkering

      
 

Uitgaven

967,1

954,2

954,2

954,2

954,3

954,3

26

Bijdrage investeringsfondsen

      
 

Uitgaven

8.312,90

15.299,30

8.757,70

7.776,40

7.907,80

7.999,50

97

Algemeen departement

      
 

Uitgaven

325,8

44,9

44,6

44,9

44,9

44,8

 

Ontvangsten

2,3

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

      
 

Uitgaven

373,6

349

334,7

327,5

315

315,2

 

Ontvangsten

9,7

7,8

5,4

5,4

5,4

5,4

99

Nog Onverdeeld

      
 

Uitgaven

 

4,6

6,2

8,3

8,9

9,3

Artikel 11 Integraal waterbeleid

Na de piek in 2021 nemen de budgetten af door met name lagere subsidies aan de HGIS-programma’s Partners voor Water, CORA en Blue Deal. Daarnaast neemt de agentschapsbijdrage aan het KNMI af en loopt de incidentele subsidie af voor medeoverheden ten behoeve van de wet kwaliteitsborging bouw (WKB).

Artikel 13 Bodem en ondergrond

De per 2022 oplopende uitgaven op dit artikel hangen samen met de Bedrijvenregeling bodemsanering en hogere bijdragen aan medeoverheden voor het Meerjarenprogramma Bodem. Daarentegen lopen de budgetten voor de opdracht Bodem en STRONG en de subsidie Caribisch Nederland af.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Met name de aflopende bijdrage aan opdrachten Wegverkeersbeleid en een incidentele bijdrage aan het CBR voor Covid-gerelateerde meerkosten in 2021 verklaren de afname van het budget op dit artikel in 2022. De budgetten liggen in 2023-2025 hoger door de reservering Klimaatakkoord en lopen daarna weer af.

Artikel 16 Spoor

De significant hogere uitgaven op dit artikel in 2021-2023 hangen grotendeels samen met de (deels bij vaststelling achteraf uit te keren) budgetten voor Beschikbaarheidsvergoeding ov in 2021 en 2022. Daarnaast nemen de uitgaven op dit artikel in 2024 en verder af doordat de uitgaven aan Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer en Bijdrage medeoverheden OVS in 2023 aflopen.

Artikel 17 Luchtvaart

De neerwaartse trend in de budgetten na 2022 op dit artikel hangt samen met het aflopen van de opdrachten Luchtruimherziening en Lelystad, het verlopen van de subsidies voor onder andere Klimaatbeleid en omploegen graan, en de hiermee samenhangende lagere bijdrage aan agentschap RWS ten behoeve van Caribisch Nederland.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Tot en met 2023 worden diverse opdrachten verstrekt in het kader van onder andere Topsector logistiek. Ook staat op dit artikel met name in 2021 tot en met 2024 meer budget voor subsidies bestemd voor verduurzaming van de binnenvaart. In latere jaren nemen de uitgaven op dit artikel daarom geleidelijk af.

Artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal

De piek in de uitgaven op dit artikel in 2021 hangt samen met de uitvoering van de HGIS-gerelateerde opdrachten Climate Adaptation Summit en een bijdrage aan de stichting Global Center on Adaptation (GCA). Daarnaast worden in 2021 bijdragen gedaan aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze budgetten lopen na 2021 af.

Artikel 20 Lucht en geluid

In 2025 en 2026 nemen de budgetten op dit artikel toe. Dit betreft hogere bijdragen aan medeoverheden via de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai voor uitvoering van saneringsmaatregelen door provincies en gemeenten.

Artikel 21 Duurzaamheid

De uitgaven op dit artikel nemen na 2021 en 2022 af. Dit hangt samen met de afbouw van de opdracht en subsidie duurzame productketens. Daar tegenover staat vanaf 2023 een lichte stijging in de uitgaven aan onderzoeksopdrachten op het beleidsterrein natuurlijk kapitaal.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

In 2021 is op dit artikel incidenteel budget beschikbaar gemaakt voor de subsidie vuurwerkbranche. Vanaf 2022 nemen de uitgaven op dit artikel toe door hogere uitgaven aan het programma Omgevingsveilig en diverse overige opdrachten op basisnetten, omgevingsveiligheid, buisleidingen en asbest.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

De piek in de uitgaven in 2022 hangt samen met de agentschapsbijdragen aan het KNMI voor meteorologie, seismologie en aardobservatie. Deze uitgaven nemen geleidelijk af in 2023 en verder door het teruglopen van de financiering aan het Early Warning Centre (EWC).

Artikel 24 Handhaving en toezicht

De uitgaven en ontvangsten op dit artikel nemen structureel toe omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) per 1 januari 2022 wordt omgevormd van agentschap naar dienstonderdeel. Dit betekent dat de personele en materiële uitgaven en ontvangsten niet meer terugkomen in de agentschapsparagraaf, maar in de tabel budgettaire gevolgen van beleid op artikel 24 in de begroting van IenW.

Artikel 25 Brede doeluitkering

De uitgaven op dit artikel zijn volledig bestemd voor de Brede Doeluitkering, die bijdraagt aan het regionale verkeer- en vervoersbeleid van de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In 2021 staat hier iets meer budget voor gereserveerd dan in de daaropvolgende jaren.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Dit is het artikel op de begroting van IenW van waaruit het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds worden gevoed. De piek in 2022 is het gevolg van een technische mutatie voor de voorziene omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Voor de details van de omvorming en uitgebreidere informatie over de verschuivingen op de fondsen wordt verwezen naar de begrotingen en horizontale toelichtingen van het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.

Artikel 97 Algemeen departement

De uitgaven op dit artikel zijn in 2021 significant hoger na het besluit van het Kabinet om een bedrag beschikbaar te stellen voor vergoeding van Covid-testen voor reizigers van 1 juli tot en met 31 augustus 2021.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

De budgetten op dit artikel nemen af na 2022. Dit hangt samen met lagere uitgaven aan eigen personeel en inhuur externen. Daarnaast wordt ten opzichte van latere jaren meer aan ICT uitgegeven in 2022 in verband met diverse kleine posten.

Artikel 99 Nog onverdeeld

Dit betreft een administratief artikel, wat betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan.

Licence