Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

85,9

90,3

90,3

106,9

106,9

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Eindejaarsmarge

23,3

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge wederopbouw

12,6

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge wisselkoersreserve

11,4

0

0

0

0

 

Investeringspakket landen: steunverlening bedrijven curaçao

20

0

0

0

0

 

Inzet eindejaarsmarge

‒ 23,6

0

0

0

0

 

Kasschuif investeringspakket landen: kustwacht

‒ 6,3

1

1,8

3,5

0

 

Kasschuif investeringspakket landen: onderwijshuisvesting curaçao

‒ 10

‒ 5

15

0

0

 

Kasschuif wederopbouwmiddelen

‒ 5

5

0

0

0

 

Landspakket aruba art 1 veiligheid

11,8

14,3

13,5

14,1

17

 

Landspakket aruba carb. orgaan voor herv. en ontw.

4,5

8

9,7

9,7

9,7

 

Landspakket: bedrijfssteun curacao

‒ 20

20

0

0

0

 

Landspakket curacao art 1 veiligheid

15,7

17,7

16,6

16,4

19

 

Landspakket curacao carb.orgaan voor herv. en ontw

5,7

9,3

11

11

11

 

Landspakket curacao onderwijshuisvesting

15

15

0

0

0

 

Landspakket: detentie nieuwbouw

‒ 10

10

0

0

0

 

Landspakket sint maarten detentie

10

12

2

2

2

 

Landspakket sxm caribisch org. voor herv. en ontw.

4,5

8

9,7

9,7

9,7

 

Diversen

‒ 1,7

3,3

2,7

6,8

2,8

 
 

57,9

118,6

82

73,2

71,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijdrage voorwaarden 3e tranche liquiditeitssteun

‒ 12

0

0

0

0

 

Middelen recherche samenwerkingsteam 2024

0

0

0

‒ 17,6

0

 

Vijfde fase voedselhulp

14,1

0

0

0

0

 

Voedselhulp derde fase

14,9

0

0

0

0

 

Voedselhulp 4e tranche

15,2

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 3,3

‒ 5,6

‒ 1,6

‒ 2,9

0,6

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Lening curacao t.b.v. girobank

83,3

0

0

0

0

 

Leningen rentevoordeel landspakket aruba

88,5

173

0

0

0

 

Liquiditeitssteun aruba vijfde tranche

116,1

0

0

0

0

 

Voorschot liquiditeitslening 4de tranche aruba

34,8

0

0

0

0

 

5de tranche liquiditeitslening sxm

19,1

0

0

0

0

 

6de tranche liq. lening aruba

88,7

0

0

0

0

 

6de tranche liq. lening curacao

82,3

0

0

0

0

 

6de tranche liq. lening sint maarten

23,5

0

0

0

0

 

7de tranche liq. lening aruba

88,7

0

0

0

0

 

7de tranche liq. lening curacao

82,3

0

0

0

0

 

7de tranche liq. lening sint maarten

23,5

0

0

0

0

 

Diversen

4,3

0

0

0

0

 
 

764

167,4

‒ 1,6

‒ 20,5

0,6

 

Extrapolatie

178,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

821,9

286

80,4

52,7

71,8

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

907,9

376,3

170,7

159,6

178,7

178,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

907,9

376,3

170,7

159,6

178,7

178,7

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

37,9

31,1

31,1

31

31

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 2,7

3,5

0

0

0

 
 

‒ 2,7

3,5

0

0

0

 

Extrapolatie

31

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 2,7

3,5

0

0

0

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

35,2

34,6

31,1

31

31

31

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

35,2

34,6

31,1

31

31

31

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (11,4 miljoenen euros) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoenen euros). De resterende negatieve eindejaarsmarge wordt veroorzaakt door wisselkoerseffecten in 2020 en zal tijdens het volgende begrotingsmoment worden ingevuld vanuit de wisselkoersreserve.

Eindejaarsmarge wederopbouw

Onderdeel van de eindejaarsmarge is de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoenen euros).

Eindejaarsmarge wisselkoersreserve

Onderdeel van de eindejaarsmarge is de wisselkoersreserve (11,4 miljoenen euros).

Investeringspakket Landen: steunverlening bedrijven Curaçao

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een reservering van maximaal 20 mln. voor steunverlening aan het bedrijfsleven.

Inzet eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting. Onderdeel hiervan zijn de wisselkoersreserve (11,4 miljoenen euros) en de onderuitputting op de wederopbouwmiddelen (12,6 miljoenen euros). De resterende negatieve eindejaarsmarge wordt veroorzaakt door wisselkoerseffecten in 2020 en zal tijdens het volgende begrotingsmoment worden ingevuld vanuit de wisselkoersreserve.

Kasschuif intensiveringspakket Landen: Kustwacht

Nadere uitwerking van de plannen om het grenstoezicht te versterken in de Caribische landen van het Koninkrijk wijst uit dat om voldoende uitvoering te geven aan de plannen een ander kasritme vereist is.

Kasschuif intensiveringspakket Landen: Onderwijshuisvesting Curaçao

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een investering van 30 mln. in onderwijshuisvesting. Door een wijziging van de instrumentkeuze voor verstrekking van deze middelen is een ander kasritme vereist.

Kasschuif Wederopbouwmiddelen

Vanwege vertraging bij wederopbouwprojecten op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba als gevolg van COVID-19 en verlenging met een jaar van de onderzoeksperiode van de beleidsdoorlichting van artikel 8.1 die uit dit budget wordt bekostigd, komt een deel van de wederopbouwmiddelen in 2021 niet tot besteding. Deze middelen schuiven door naar 2022.

Landspakket Aruba art 1 veiligheid

Onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba is een structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht. Middelen worden onder andere verdeeld over het Recherche Samenwerkingsteam, het OM, het Gemeenschappelijk Hof, de KMAR, de Nederlandse Douane.

Landspakket Aruba Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de uitvoering van de landsovereenkomst met Aruba wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) opgericht. Dit betreft middelen voor de organisatie, onderzoek en uitvoering van projecten.

Landspakket: bedrijfssteun Curaçao

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curaçao zijn middelen gereserveerd voor steunverlening aan het bedrijfsleven. Vanwege vertraging in de onderhandelingen komen deze middelen niet meer dit jaar tot besteding en schuiven ze door naar 2022.

Landspakket Curaçao art 1 veiligheid

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht. Middelen worden onder andere verdeeld over het Recherche Samenwerkingsteam, het OM, het Gemeenschappelijk Hof, de KMAR, de Nederlandse Douane.

Landspakket Curaçao Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de uitvoering van de landsovereenkomst met Aruba wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) opgericht. Dit betreft middelen voor de organisatie, onderzoek en uitvoering van projecten.

Landspakket Curaçao onderwijshuisvesting

Onderdeel van de landsovereenkomst met Curaçao is een investering van totaal 30 mln. in onderwijshuisvesting.

Landspakket: detentie nieuwbouw

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curaçao zijn middelen gereserveerd voor investeringen in de onderwijshuisvesting. Vanwege vertraging in het opstellen van een plan van aanpak, verdeling van middelen en vervolgens de aanbesteding worden deze middelen doorgeschoven.

Landspakket Sint Maarten detentie

Onderdeel van de landsovereenkomst met Sint Maarten is versterking van de detentie. Deze incidentele impuls ziet op het detentievastgoed en op andere zaken die nodig zijn voor humane detentie zoals opleidingsmogelijkheden en resocialisatie.

Landspakket Sint Maarten Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de uitvoering van de landsovereenkomst met Aruba wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) opgericht. Dit betreft middelen voor de organisatie, onderzoek en uitvoering van projecten.

Diversen

Voor het ICT-project Netwerk op orde van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN) heeft het kabinet besloten extra middelen vrij te maken. Daarnaast betreft dit middelen voor de structurele investering in de aanpak van ondermijning en versterking van het grenstoezicht als onderdeel van de landsovereenkomst met Sint Maarten. Tot slot zijn er middelen uit 2021 doorgeschoven naar 2022 voor de inzet van officieren in Caribisch Nederland en voor de bouw van een nieuwe gevangenis op Sint Maarten als onderdeel van de overeenkomst Landspakket.

Technische mutaties

Bijdrage voorwaarden 3e tranche liquiditeitssteun

Onderdeel van de landsovereenkomsten met Aruba, Curacao en Sint Maarten is een extra toevoeging voor de uitbreiding van het aantal Fte van de Koninklijke Marechaussee. Een deel van deze middelen is nu overgemaakt naar de begroting van het ministerie van Defensie.

Middelen recherche samenwerkingsteam 2024

Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2024 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.

Vijfde fase voedselhulp

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten wordt verlengd voor de periode juli-augustus 2021.

Voedselhulp derde fase

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten wordt verlengd voor de periode februari-april 2021.

Voedselhulp 4e tranche

De voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de vorm van voedselpakketten en hygiëneproducten wordt verlengd voor de periode mei-juni 2021.

Diversen - Rijksbegroting

Van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) is 2,1 miljoenen euros naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid overgeboekt. Het ministerie van Financiën doet een bijdrage van 1,7 miljoenen euros voor de versterking van het ambtelijk apparaat en het bevorderen van goed bestuur en financieel beheer op Sint Eustatius en Saba. Daarnaast draagt Koninkrijksrelaties een bedrag van 1 miljoen euro bij aan een lening verstrekt aan Winair door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Er wordt 0,7 miljoenen euros van budgetten voor het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) gerealloceerd naar de begroting van Binnenlandse zaken voor de verhoging van de capaciteit t.b.v. werkzaamheden voorafgaand aan oprichting van het COHO. Tot slot wordt de tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling overgemaakt naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Lening Curacao t.b.v. Girobank

Curaçao ontvangt een lening om een gecontroleerd failissement van de Girobank, een lokale bank in financiële problemen, te ondersteunen.

Leningen rentevoordeel landspakket Aruba

Als onderdeel van de landsovereenkomst met Aruba worden middelen beschikbaar gesteld om in 2021 en 2022 twee leningen te herfinancieren. Hiermee wordt gedurende de looptijd van de leningen een rentelastenverlichting van circa 40 miljoenen euros t.o.v. marktfinanciering gerealiseerd.

Liquiditeitssteun Aruba vijfde tranche

Op advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) ontvangt Aruba een vijfde tranche liquiditeitssteun.

Voorschot liquiditeitslening 4de tranche Aruba

Op advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) ontvangt Aruba een voorschot op de vierde tranche liquiditeitssteun.

5e tranche liquiditeitssteun SXM

Op advies van het College financieel toezicht (Cft) ontvangt Sint Maarten een vijfde tranche liquiditeitssteun.

6e tranche liquiditeitslening Aruba

Op advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) ontvangt Aruba een zesde tranche liquiditeitssteun.

6e tranche liquiditeitslening Curacao

Op advies van het College financieel toezicht (Cft) ontvangt Curaçao een zesde tranche liquiditeitssteun.

6e tranche liquiditeitslening Sint Maarten

Op advies van het College financieel toezicht (Cft) ontvangt Sint Maarten een zesde tranche liquiditeitssteun.

7e tranche liquiditeitslening Aruba

Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Eventuele verstrekking van de zevende tranche en de hoogte ervan is afhankelijk van politieke besluitvorming op basis van (nog te ontvangen) advies van het CAft en de mate waarin Aruba voldoet aan een volgende set voorwaarden.

7e tranche liquiditeitslening Curacao

Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Eventuele verstrekking van de zevende tranche en de hoogte ervan is afhankelijk van politieke besluitvorming op basis van (nog te ontvangen) advies van het Cft en de mate waarin Curaçao voldoet aan een volgende set voorwaarden.

7e tranche liquiditeitslening Sint Maarten

Dit betreft een raming voor de zevende tranche liquiditeitssteun gebaseerd op de hoogte van de zesde tranche. Eventuele verstrekking van de zevende tranche en de hoogte ervan is afhankelijk van politieke besluitvorming op basis van (nog te ontvangen) advies van het Cft en de mate waarin Sint Maarten voldoet aan een volgende set voorwaarden.

Diversen

Op advies van het Collega financieel toezicht (Cft) ontvangt Sint Maarten een voorschot op de vierde tranche liquiditeitssteun.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

De ontvangsten liggen in 2020 en 2021 hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen.

Licence