Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

5.913,60

5.463,50

4.271,70

3.874,90

3.664,50

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Rente vaste schuld

25

25

25

25

25

 
 

25

25

25

25

25

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0,3

0

0

0

 
 

0

0,3

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Rente vaste schuld

0

‒ 54

‒ 30

5

42

 

Diversen

0

0

0

0

0

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

‒ 54

‒ 30

5

42

 

Extrapolatie

3.681,70

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

25

‒ 28,7

‒ 5

30

67

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

5.938,60

5.434,80

4.266,70

3.904,90

3.731,50

3.681,70

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

5.938,60

5.434,80

4.266,70

3.904,90

3.731,50

3.681,70

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

11.187,30

6.534,50

4.709,90

4.888,60

4.800,80

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Rente vlottende schuld

‒ 312

0

0

0

0

 

Diversen

2,9

2,9

2,9

2,4

0

 
 

‒ 309,1

2,9

2,9

2,4

0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

0

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Rente vlottende schuld

0

‒ 149

‒ 165

‒ 173

‒ 184

 

Diversen

0

‒ 1,3

‒ 1,4

‒ 1

1,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Aflossingen op leningen

55,7

49,2

36,3

14,1

‒ 16,3

 

Mutaties in rekening-courant en deposito's

507

2.739,10

5.823,70

3.639,00

2.761,40

 

Rente derivaten

‒ 547

‒ 525

‒ 416

‒ 295

‒ 277

 

Voortijdige beëindiging derivaten

386

0

0

0

0

 

Diversen

0,4

0

0

5

9

 
 

402,1

2.113,00

5.277,60

3.189,10

2.294,40

 

Extrapolatie

6.719,30

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

92,9

2.115,90

5.280,50

3.191,50

2.294,40

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

11.280,20

8.650,40

9.990,40

8.080,10

7.095,20

6.719,30

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

11.280,20

8.650,40

9.990,40

8.080,10

7.095,20

6.719,30

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Rente vaste schuld

De raming van de rentelasten op de vaste schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) en door nieuwe uitgiftes van vaste schuld.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een som van diverse mutaties waaronder de prijsbijstelling.

Technische mutaties

Rente vaste schuld

De raming van de rentelasten op de vaste schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB en door nieuwe uitgiftes van vaste schuld.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde financieringsbehoefte en de rentestanden in de ramingen van het CPB.

Diversen

Deze post betreft de rentebaten kasbeheer. De raming voor rentebaten kasbeheer is bijgesteld als gevolg van een wijziging van de geraamde rentestanden van het CPB en nieuw verstrekte leningen aan agentschappen en Rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT).

Technische mutaties

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van de geactualiseerde financieringsbehoefte en de rentestanden in de ramingen van het CPB.

Diversen

Deze post betreft onder andere de rentebaten kasbeheer. De raming voor rentebaten kasbeheer is bijgesteld als gevolg van een wijziging van de geraamde rentestanden van het CPB en nieuw verstrekte leningen aan agentschappen en RWT’s.

Aflossingen op leningen (niet relevant voor uitgavenplafond)

De omvang van de verwachte aflossingen op leningen door Agentschappen en RWT’s is bijgesteld op basis van de daadwerkelijk verstrekte leningen.

Mutaties in rekening-courant en deposito's (niet relevant voor uitgavenplafond)

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-courant en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de sociale fondsen.

Rente derivaten (niet relevant voor uitgavenplafond)

De raming van de rentebaten op derivaten is gewijzigd als gevolg van gerealiseerde rentepercentages op de variabele delen van de derivaten en als gevolg van het voortijdig beëindigen van swaps.

Voortijdige beëindiging derivaten (niet relevant voor uitgavenplafond)

Het voortijdig beëindigen van rentederivaten leidt tot eenmalige ontvangsten. Er zijn rentederivaten voortijdig beëindigd waarbij de marktwaarde van het derivaat tussen beide partijen wordt verrekend. De meerjarig geraamde renteontvangsten worden nu in één keer ontvangen.

Diversen (niet relevant voor uitgavenplafond)

Deze post betreft de verwachte aflossingen van de leningen, die aan Agentschappen en RWT’s zijn verstrekt. De verwachte aflossingen zijn bijgesteld op basis van een actualisatie van de verstrekte leningen.

Licence