Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

11.402,80

11.831,60

11.584,50

11.615,20

11.190,60

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 1,8

0

0

0

0

 
 

‒ 1,8

0

0

0

0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

60

60

60

60

60

 

Budget t.b.v. veteranen

30

20

20

20

20

 

Convenant met bz voor inzet kmar voor beveiliging in het buitenland

25,2

0

0

0

0

 

Eindejaarsmarge defensiebegroting

53,4

0

0

0

0

 

Herschikking ontvangsten tussen defensie en dmf

0

‒ 17,2

‒ 17,2

‒ 17,2

‒ 17,2

 

Kasschuif ivm over en onderprogrammering

0

0

0

‒ 200

200

 

Diversen

‒ 2,8

6,3

0

1,4

4,2

 
 

165,8

69,1

62,8

‒ 135,8

267

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijstellen valuta in dollars

‒ 44,4

‒ 69,6

‒ 85,1

‒ 57,2

‒ 71,6

 

Digitale veiligheid

45

0

0

0

0

 

Loonbijstelling

120,7

121,5

120,8

120,4

120,4

 

Prijsbijstelling defensiematerieelbegrotingsfonds

104,9

113,5

109,5

110,7

101,1

 

Diversen

118,9

101,1

107

111,3

108,1

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

345,1

266,5

252,2

285,2

258

 

Extrapolatie

341,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

509

335,6

315

149,4

525

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

11.911,90

12.167,20

11.899,50

11.764,70

11.715,60

11.508,40

Totaal Internationale samenwerking

260,8

224,5

212,3

212,8

213,8

214

Stand Miljoenennota 2022

12.172,60

12.391,60

12.111,80

11.977,50

11.929,40

11.722,50

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

158,7

158,8

158,8

158,8

158,8

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 1,8

0

0

0

0

 
 

‒ 1,8

0

0

0

0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Herschikking ontvangsten tussen defensie en dmf

0

‒ 17,2

‒ 17,2

‒ 17,2

‒ 17,2

 

Diversen

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

 
 

‒ 2,5

‒ 19,7

‒ 19,7

‒ 19,7

‒ 19,7

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 3,9

1,4

1,4

1,4

1,4

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

25,9

0

0

0

0

 
 

22

1,4

1,4

1,4

1,4

 

Extrapolatie

‒ 18,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

17,8

‒ 18,2

‒ 18,2

‒ 18,2

‒ 18,2

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

176,4

140,5

140,5

140,5

140,5

140,5

Totaal Internationale samenwerking

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Stand Miljoenennota 2022

177,8

142

142

142

142

142

Mee-en tegenvallers

Diversen

De ontvangsten zijn bijgesteld t.o.v. de realisaties 2020 en dit werkt door op de uitgaven. Dit betreft twee kleine ontvangsten die vorig jaar eerder zijn binnengekomen. Middels deze mutatie wordt hiervoor gecorrigeerd.

Beleidsmatige mutaties

Budget t.b.v. munitie, opleiding en training

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor munitie, opleiding en training van militairen. Hiermee investeert dit kabinet in een toename van de gereedheid van Defensie.

Budget t.b.v. veteranen

Het kabinet stelt aanvullende middelen beschikbaar voor het Nationaal Fonds Ereschuld voor veteranen t.b.v. de zorg voor veteranen die als gevolg van missies fysieke of mentale schade hebben opgelopen.

Convenant met BZ voor inzet KMar voor beveiliging in het buitenland

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt 25,2 miljoen euro over naar het ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Eindejaarsmarge Defensiebegroting

De eindejaarsmarge 2020 is bij de Voorjaarsnota 2021 toegevoegd aan de Defensiebegroting.

Herschikking ontvangsten tussen Defensie en DMF

Dit betreft het overhevelen van ontvangsten voor logistieke bedrijven en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) vanuit de Defensiebegroting naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF), omdat de uitgaven vanuit het DMF plaatsvinden.

Diversen

De post diversen is het saldo van diverse mutaties. De grootste mutatie betreft een kasschuif voor de Invictus Games (5 miljoen) van 2021 naar 2022, omdat deze spelen als gevolg van de COVID-19 maatregelen zijn verplaatst naar 2022. Daarnaast worden de ontvangsten van de landmacht en de bijbehorende uitgaven vanuit de Defensiebegroting overgeheveld naar het DMF, omdat dit bij de instelling van het DMF niet juist is gegaan.

Technische mutaties

Bijstellen valuta in dollars

De nieuwe raming van de euro/dollarkoers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau leidt tot een meevaller op de uitgaven in dollars op het DMF. Conform kabinetsafspraak komen mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond. Alvorens de doorverdeling kan plaatsvinden vanuit het DMF wordt deze geboekt op het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting, en het ontvangstenartikel van het DMF.

Digitale veiligheid

Deze post betreft een overheveling van middelen voor de digitale veiligheid van de aanvullende post naar de Defensiebegroting. Aan de Defensiebegroting is 45 miljoen toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. De middelen worden via het voedingsartikel toegevoegd aan het DMF.

Loonbijstelling

De tranche 2021 van de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling (Defensiematerieelbegrotingsfonds)

De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via het voedingsartikel is deze prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF.

Diversen

Deze post is het saldo van verschillende mutaties. Het gaat om de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021 Defensiebegroting (23,1 miljoen). Ook betreft deze post een bijdrage voor de incidentele nood- en steunmaatregelen voor Defensie als gevolg van COVID-19 (20,6 miljoen) en incidenteel 7 miljoen voor de tijdelijke werkgarantieregeling voor technisch personeel. Verder betreft deze post de doorverdeling van de valutategenvaller als gevolg van duurdere Zweedse Kronen van 13,5 miljoen (zie hiervoor ook de uitgaven en ontvangsten van het DMF). Daarnaast betreft deze post een bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid t.b.v. het Bredere Offensief Tegen Georganiseerde Criminaliteit (8,9 miljoen) en de eerste tranche voor het Multidisciplinair Interventie Team (12 miljoen). Daarnaast betreft het extra middelen (€ 15 miljoen) die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld t.b.v. de MIVD voor het versterken van inlichtingen en veiligheidsdiensten.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Herschikking ontvangsten tussen Defensie en DMF

Dit betreft het overhevelen van ontvangsten voor logistieke bedrijven en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) vanuit de Defensiebegroting naar het DMF, omdat de uitgaven vanuit het DMF plaatsvinden.

Diversen

Deze post betreft het bijstellen van de ontvangsten t.o.v. de realisaties 2020. Het gaat hier om ontvangsten die vorig jaar eerder dan verwacht zijn binnengekomen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post is het saldo van meerdere mutaties waaronder de herschikking van een deel van de ontvangsten van het Defensie Materieel Organisatie (DMO). De ontvangsten en de bijbehorende uitgaven worden overgeheveld naar het DMF vanuit de Defensiebegroting omdat dit bij de instelling van het DMF niet juist is gegaan.

Technische mutaties

Diversen

Deze post betreft o.a. de hogere ontvangsten voor hoogrisicobeveiliging van De Nederlandsche Bank en de terugbetaling van de lening voor het ABP. Voor de overgang van een omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel heeft het ministerie van Defensie in het verleden een financieringsconstructie met het ABP gesloten. Deze financieringsconstructie bestond uit een aantal leningen en de laatste lening is inmiddels door het ministerie van Defensie afgelost.

Licence