Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021

5.114,11

5.313,50

5.259,34

5.319,72

5.437,70

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

‒ 0,1

0

0

 
 

0

0

‒ 0,1

0

0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Apparaat eindejaarsmarge non-oda

26,1

18,1

0,1

0

0

 

Bsb beveiliging hoog-risico posten (naar def)

‒ 25,2

0

0

0

0

 

Diverse ondersteunende activiteiten

13,6

18

0

0

0

 

Eindejaarsmarge

175,2

19,2

1,1

0

0

 

Eindejaarsmarge bz

‒ 40,4

‒ 18,1

‒ 0,1

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

5

15

0

0

0

 

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021

74,1

74,1

74,1

74,1

74,1

 

Hgis-categorisering eu-toerekening

0

469,1

512,1

512,4

537,4

 

Intensivering covid-19

72

0

0

0

0

 

Intensivering covid-19: dekking

‒ 48,5

0

0

0

0

 

Kasschuif middelen vredespaleis

0

‒ 53

53

0

0

 

Kasschuif oda

‒ 272

‒ 192

46

164

254

 

Klimaat algemeen

17,1

40

‒ 6,5

‒ 5,7

0,9

 

Materiële uitgaven

‒ 43,6

‒ 37,3

‒ 26,2

‒ 5,6

0

 

Nieuwkomers oda middelen labelen als hgis

41,2

37,4

35,4

34,5

34,5

 

Nog te verdelen

71,8

77,3

96,3

86,3

1,3

 

Nog te verdelen i.v.m.wijzigingen bni en/of toerekeningen

‒ 91,6

‒ 273

‒ 0,1

0

‒ 1,3

 

Noodhulpprogramma's

17

68

0

0

0

 

Oda toerekening

463

391,4

365,3

366,3

364,3

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

‒ 12,6

‒ 15,6

‒ 16,5

‒ 14,3

‒ 7,7

 

Srgr en hiv/aids

16,6

70,2

‒ 2,3

0

19,9

 

Unfpa

0

15

0

0

0

 

Versterking maatschappelijk middenveld

‒ 54,2

‒ 22,3

‒ 22,7

‒ 22,5

‒ 20,7

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

10

20

0

0

0

 

Diversen

‒ 18,8

‒ 30,6

‒ 51,9

‒ 41,8

16,3

 
 

395,8

690,9

1.057,10

1.147,70

1.273,00

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-prijs

88,7

125,6

169,8

209,5

236,3

 

Hgis-bijstelling a.g.v. bni-volume na 2021

0

121,3

113,4

104,6

101,2

 

Materiële uitgaven (desaldering)

42,4

31,4

0,5

0,5

0,5

 

Diversen

29

5,7

9,5

12,5

6,2

 
 

160,1

284

293,2

327,1

344,2

 
       

Extrapolatie

7.074,80

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

556

975,1

1.350,40

1.474,90

1.617,30

 

Stand Miljoenennota 2022

5.669,00

6.286,80

6.607,60

6.792,40

7.052,80

7.285,00

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021

164,6

160

155

152,6

152,1

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0

0

‒ 0,1

0

0

 
 

0

0

‒ 0,1

0

0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

‒ 41,9

‒ 39,8

‒ 28,7

‒ 17,4

‒ 11,5

 

Diversen

2,4

2,4

2,4

11,5

11,5

 
 

‒ 39,5

‒ 37,4

‒ 26,3

‒ 5,9

0

 

Technische mutaties

      

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

‒ 4,6

‒ 0,7

1,1

1,2

0,3

 

Rijksbegroting

      

Diverse ontvangsten (desaldering)

42,4

31,4

0,5

0,5

0,5

 

Diversen

‒ 1,2

‒ 1,2

‒ 1,2

3

0

 
 

36,6

29,5

0,4

4,7

0,8

 
       

Extrapolatie

148,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 2,9

‒ 7,9

‒ 26

‒ 1,2

0,8

 

Stand Miljoenennota 2022

161,7

152,1

129,1

151,4

152,9

149,5

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Apparaat eindejaarsmarge non-ODA Deze eindejaarsmarge betreft voornamelijk uitgaven aan de veiligheid van hoogrisicoposten, het regulier onderhoud huisvesting buitenland en uitgaven met betrekking tot MH17.

BSB beveiliging hoogrisicoposten (naar DEF) Defensie voert in opdracht van BZ de beveiliging van diplomaten en een aantal hoogrisicoposten uit. Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) worden middelen voor de financiering van de beveiligingswerkzaamheden door de Brigade Speciale Beveiliging (BSB) van hoogrisicoposten in het buitenland overgeheveld naar de begroting van Defensie.

Diverse ondersteunende activiteitenIn het licht van het AIV-advies (Sociale Bescherming in Afrika) wordt in totaal 20 miljoen euro ingezet om een meer gestructureerd en minder incidenteel programma voor cash transfers mogelijk te maken.

Eindejaarsmarge De HGIS-eindejaarsmarge wordt in de jaren 2021, 2022 en 2023 toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Zaken en conform HGIS-besluitvorming doorverdeeld naar de betreffende departementen. Conform de middelenafspraak huisvesting wordt bovenop de maximale eindejaarsmarge in totaal 14 miljoen euro aan onderuitputting vanuit 2020 toegevoegd aan de begroting in 2021.

Eindejaarsmarge BZ De eindejaarsmarge Buitenlandse Zaken wordt onder meer ingezet ten behoeve van de beveiliging van hoogrisicoposten, regulier onderhoud van de buitenlandse huisvesting, uitgaven ten behoeve van MH17 en enkele uitgestelde betalingen op programmabudgetten.

Financiële sector ontwikkeling Dit betreft extra bijdragen aan het Dutch Good Growth Fund (15 miljoen euro), het Health Insurance Fund voor Carepay (5 miljoen euro) en een noodloket voor microbedrijven (8 miljoen euro). Doel is groen herstel van het mkb in ontwikkelingslanden in het kader van de COVID-19-crisis.

HGIS-bijstelling a.g.v. bni-volume t/m 2021 Naar aanleiding van de CEP- en MEV-ramingen van het Centraal Planbureau wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de verhoogde groeiverwachting van het bni.

HGIS-categorisering EU-toerekening In het administratiesysteem van het Ministerie van Financiën was het tot voor kort niet zichtbaar of een HGIS-budget als ODA of non-ODA gecategoriseerd is. Door een recente innovatie is dat nu wel mogelijk. Een deel van de EU-afdrachten wordt toegerekend aan HGIS-ODA/non-ODA. Met deze mutatie wordt deze toerekening ook inzichtelijk gemaakt in het administratiesysteem. Omdat de toerekening nu als een HGIS-budget gecategoriseerd staat, wordt de toerekening nu niet langer in het BZ-hoofdstuk verantwoord, maar onder de HGIS. Dit is enkel een administratieve handeling. Er verandert er niets aan de omvang of bestemming van de EU-afdrachten. De negatieve reeks onder de VT’s van Buitenlandse Zaken correspondeert met de positieve reeks bij de HGIS VT’s.

Intensivering COVID-19 Deze post bevat enkele extra bijdrages ter bestrijding van de impact van COVID-19 in ontwikkelingslanden. In het kader van The Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) wordt 52 miljoen euro gedoneerd aan COVAX en het Global Fund to Fight AIDS, TB en Malaria (GFATM). Een bedrag van 20 miljoen euro wordt bijgedragen aan het Poverty Reduction Growth and Trustfund (PRGT) van het IMF.

Intensivering COVID-19: dekking De bijdrages ter bestrijding van de impact van COVID-19 in ontwikkelingslanden zijn gedekt binnen de BHOS-begroting.

Kasschuif middelen Vredespaleis De renovatie van het Vredespaleis heeft vertraging opgelopen. Het deel van de gereserveerde middelen voor de renovatie dat op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën staat (53 miljoen euro) wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Kasschuif ODA Het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB laat ten opzichte van eerdere ramingen een positieve macro-economische ontwikkeling zien. De verhoging van het ODA-budget die hieruit volgt, maakt het mogelijk om de bij Miljoenennota 2021 doorgevoerde kasschuif terug te draaien in de jaren 2021 tot en met 2025.

Klimaat algemeen Met bijdragen aan het Central-African Forest Initiative (10 miljoen euro), het Climate Investment Fund (23 miljoen euro), de Global Environment Facility (10 miljoen euro) en het Least-Developed Countries Fund (25 miljoen euro) zet Nederland in op de bestrijding van klimaatverandering in ontwikkelingslanden.

Materiële uitgaven Vanwege de tegenvallende consulaire ontvangsten als gevolg van COVID-19 neemt de kostendekkendheid van de consulaire dienstverlening af. Het kabinet compenseert in 2021 de tegenvaller deels door incidenteel middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt verwacht dat overige materiële kosten, zoals representatiekosten en reiskosten, lager zullen uitvallen vanwege COVID-19.

Nieuwkomers ODA-middelen labelen als HGIS Er is sprake van een technische aanpassing waardoor ODA-middelen op de OCW-begroting voortaan direct zichtbaar zijn binnen de HGIS. Het betreft onderwijskosten voor asielzoekers uit DAC-landen.

Nog te verdelen Als gevolg van de geraamde bni-krimp door COVID-19 was de ODA-bijstelling in 2020 fors negatief. Dit is in 2020 voor een deel met incidentele, generale middelen gedekt. Een ander deel is in de begroting ingepast met een kasschuif, het aanspreken van de buffer op 5.4, en een korting die is geboekt op de post ‘nog te verdelen’. Bij Voorjaarsnota is deze korting verwerkt op instrumentniveau, waarbij het saldo op ‘nog te verdelen’ is tegengeboekt.

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen bni en/of toerekeningenMet deze mutatie wordt zoals gebruikelijk het saldo op het bufferartikel in 2021 en 2022 herverdeeld over de beleidsartikelen.

Noodhulpprogramma’s Een deel van de positieve ODA-bijstelling door een hoger BNI a.g.v. kMEV wordt ingezet voor noodhulp. De bijdragen zijn voor het Internationaal Comité van het Rode Kruis (10 miljoen euro), humanitaire hulp in de Sahel (5 miljoen euro), een flexibel inzetbaar VN-noodhulpfonds (9 miljoen euro), een Nederlandse alliantie van 14 noodhulporganisaties (13 miljoen euro) en voor een bijdrage aan een Nederlandse hulporganisatie (NRK) die onderdeel is van het internationale Rode Kruis.

ODA-toerekening Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Er is sprake van een technische aanpassing, waardoor de toerekening aan ODA voortaan direct zichtbaar wordt binnen de HGIS.

Realiseren ecologische voedselsystemen Binnen de sub-thema’s van het artikel Voedselzekerheid (2.1) hebben enkele meerjarige, budget-neutrale overhevelingen op instrumentniveau plaatsgevonden. Dit gaat o.a. om een bijdrage aan de Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) bedoeld voor kennis- en capaciteitsopbouw en een bijdrage aan het UNICEF-programma dat gericht is op de bestrijding van honger en ondervoeding.

SRGR en HIV/AIDS Binnen artikel 3 vinden enkele overhevelingen plaats. De belangrijkste hiervan zijn 20 miljoen euro jaarlijks voor nieuwe SRGR-partnerschappen en 25 miljoen euro eenmalig voor een extra bijdrage aan COVAX. Hiernaast gaat een deel van de ODA-bijstelling naar COVID-19-bestrijding via The Global Funds to fight Aids, Tuberculosis and Malaria (15 miljoen euro), de World Health Organisation (30 miljoen euro), COVAX (20 miljoen euro) en via publiek-private partnerschappen (15 miljoen euro).

UNFPA Een deel van het naar boven bijgestelde ODA-budget (15 miljoen euro) wordt in 2022 via het United Nations Population Fund (UNFPA) aangewend voor de bevordering van reproductieve gezondheid in ontwikkelingslanden.

Versterking maatschappelijk middenveld Binnen artikel 3 vinden enkele overhevelingen plaats. De belangrijkste hiervan zijn 20 miljoen euro jaarlijks voor nieuwe SRGR-partnerschappen en 25 miljoen euro eenmalig voor een extra bijdrage aan COVAX.

Vrouwenrechten en keuzevrijheidVia de Global Financing Facility (GFF) wordt in het kader van de COVID-19 respons ingezet op de voorbereiding van ontwikkelingslanden op de COVID-19 pandemie en op de versterking van de gezondheidssystemen.

Diversen Onder de post diversen vallen onder andere een technische correctie van de Nederlandse bijdrage aan de Europese Vredesfaciliteit (EPF) en een bijstelling van het ODA-budget op basis van de verwachte bni-ontwikkeling zoals geraamd in CEP.

Technische mutaties

HGIS-bijstelling a.g.v. bni-prijs Naar aanleiding van de CEP- en MEV-ramingen van het Centraal Planbureau wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de verhoogde groeiverwachting van het bni.

HGIS-bijstelling a.g.v. bni-volume na 2021 Naar aanleiding van de CEP- en MEV-ramingen van het Centraal Planbureau wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de verhoogde groeiverwachting van het bni.

Materiële uitgaven (desaldering) Conform de middelenafspraak huisvesting zijn enkele panden verkocht en blijven de middelen beschikbaar om in de toekomst nieuwe panden aan te kunnen schaffen.

Diversen De belangrijkste technische mutatie onder de post diversen is een eenmalige, aan COVID-19 gerelateerde plafondcorrectie naar aanleiding van tegenvallende consulaire ontvangsten. Daarnaast is naar aanleiding van de CEP- en MEV-ramingen het non-ODA-budget bijgesteld op basis van de verwachte prijsontwikkeling van het bbp.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

Als gevolg van COVID-19 is het aantal reisbewegingen en daarmee de consulaire ontvangsten gedaald. Door de reisbeperkingen vinden minder reisbewegingen plaats, waardoor er ook minder visa en andere consulaire documenten worden afgenomen.

Technische mutaties

Diverse ontvangsten

Er worden ontvangsten verwacht door de verkoop van vastgoed. Een deel van deze extra ontvangsten kunnen in hetzelfde jaar opnieuw worden ingezet om investeringen te doen binnen de kaders van de huisvestingsstrategie. Deze ontvangsten zijn onderdeel van de middelenafspraak huisvesting.

Licence