Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

16 HORIZONTALE TOELICHTING

In deze bijlage wordt per begrotingshoofdstuk een toelichting gegeven op het verloop van de uitgaven en niet-belastingontvangsten vanaf 2022 tot en met 2027. Dit is weergegeven als de netto uitgaven, welke bestaan uit zowel het basispad als het effect van de beleidsaanpassingen van het kabinet. In onderstaande tabel staat een overzicht van de horizontale ontwikkeling van alle begrotingen. Verderop in deze bijlage vindt u een nadere uitsplitsing en toelichting per begroting.

De totalen per begroting zijn exclusief de uitgaven en niet-belastingontvangsten die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. De HGIS-uitgaven en niet-belastingontvangsten worden separaat gepresenteerd en toegelicht onder 'Internationale Samenwerking'. Naast de totale stand van de netto uitgaven is de totaalstand weergegeven exclusief de uitgaven aan Corona en Oekraïne. Vervolgens is deze stand uitgesplitst in reeksen, voornamelijk op basis van artikelniveau. Onder de tabel zijn de reeksen toegelicht.

In onderstaande tabel zijn de middelen die nog op de aanvullende post staan toebedeeld aan de verschillende begrotingen. Voor sommige reeksen geldt dat de middelen bestemd zijn voor meerdere begrotingen, de reeks is in dit geval toebedeeld aan de begroting dat naar verwachting de meeste middelen uit deze reeks zal ontvangen. In de toelichtingen per begroting zijn de middelen op de aanvullende post apart toegelicht.

De cijfers van de afzonderlijke begrotingen zijn in miljoenen euro’s in constante prijzen van het jaar 2022. De begrotingsstanden Gemeentefonds, Provinciefonds, Internationale samenwerking en de huurtoeslag zijn in lopende prijzen.

Overzicht horizontale ontwikkeling

netto-uitgaven, in mln. euro's)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene Zaken en De Koning

129

131

129

129

132

132

w.v. Aanvullende Post

0

0

0

0

0

0

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (incl. SG, HCvS, KR en BES-fonds)

8.031

9.190

8.860

8.532

8.341

8.246

w.v. Aanvullende Post

22

40

898

895

653

411

Justitie en Veiligheid

14.855

15.122

15.341

15.461

15.345

15.407

w.v. Aanvullende Post

0

0

0

0

0

0

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

47.944

49.659

51.642

52.866

51.421

51.214

w.v. Aanvullende Post

0

98

405

514

481

472

Financiën (excl. Nationale Schuld)

8.189

11.738

8.301

8.082

6.369

5.863

w.v. Aanvullende Post

3

229

512

308

198

198

Defensie (incl. DMF)

12.419

14.940

18.711

18.907

17.856

17.586

w.v. Aanvullende Post

0

275

1.290

1.395

165

165

Infrastructuur en Waterstaat (incl. MF en DF)

11.060

12.858

13.577

13.531

13.581

13.072

w.v. Aanvullende Post

8

130

173

226

1.444

1.425

Economische Zaken en Klimaat

5.710

1.143

6.829

10.312

12.610

12.978

w.v. Aanvullende Post

290

696

1.641

2.368

4.602

5.455

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (incl. DGF)

1.939

2.961

3.336

3.054

4.876

4.670

w.v. Aanvullende Post

5

332

1.341

1.427

3.421

3.281

Sociale Zekerheid

86.703

93.473

95.374

98.310

99.975

101.525

w.v. Aanvullende Post

3

77

374

692

706

732

Zorg

89.682

95.184

95.316

96.476

98.122

98.951

w.v. Aanvullende Post

0

476

1.415

1.278

1.354

1.089

Gemeentefonds en Provinciefonds (incl. accres)

42.328

44.302

45.506

47.271

45.667

45.709

w.v. Aanvullende Post

3

163

1.396

875

384

315

Internationale samenwerking

16.603

15.348

16.253

17.928

18.070

19.801

w.v. Aanvullende Post

1

1

1

3

2

0

Totaal

345.591

366.050

379.176

390.859

392.367

395.154

Licence