Base description which applies to whole site
+

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (incl. SG, HCvS, KR en BES-fonds)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Netto uitgaven in miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand Miljoenennota 2023

8.234

8.103

7.962

7.637

7.689

7.834

Oekraïne (-)

106

8

    

Corona (-)

119

‒ 1.036

0

0

0

0

Totale stand excl. Corona en Oekraïne

8.009

9.132

7.962

7.637

7.689

7.834

       

Staten Generaal

209

207

201

204

201

199

Hoge Colleges van Staat

169

163

162

157

150

158

Koninkrijksrelaties

309

144

121

‒ 10

‒ 11

64

BES-fonds

54

53

47

50

49

48

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.268

8.564

7.432

7.236

7.300

7.366

w.v. huurtoeslag uitgaven

4.472

5.082

5.195

5.357

5.545

5.717

w.v. regio deals (CA)

0

288

4

4

  

w.v. woningbouwimpuls (CA)

0

227

5

5

5

5

w.v. woningbouw

0

492

59

19

4

4

w.v. overig

2.797

2.476

2.169

1.850

1.745

1.640

Algemeen

De uitgaven voor de verschillende begrotingshoofdstukken van BZK laten een piek in 2023 zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door overhevelingen van coalitieakkoordmiddelen en middelen die bij de augustusbesluitvorming 2021 zijn vrijgemaakt naar de begroting van BZK (H7).

Staten Generaal

De begroting van de Staten Generaal kent geen grote veranderingen. Het budget van de Tweede Kamer voor de institutionele inrichting is iets hoger in 2022 en 2023 t.o.v. de verdere jaren.

Hoge Colleges van Staat

De begroting van de Hoge Colleges van Staat kent geen grote veranderingen. In 2022 heeft de Kiesraad extra middelen voor de transitie van de Kiesraad, voor de ondersteuning van de verkiezingssoftware en voor de aanbesteding van het digitaal hulpmiddel verkiezingen.

Koninkrijksrelaties

De hogere uitgaven in 2022 komt door een aantal incidentele posten uit het investeringspakket voor de landen (Curaçao, Aruba, Sint Maarten) en omdat Nederland eenmalig, als onderdeel van de overeenkomst Landspakket, één lening van Aruba geherfinancierd heeft. Daarnaast is nog een liquiditeitslening aan Aruba verstrekt.

BES-fonds

Via het BES-fonds krijgen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) middelen toebedeeld om hun publieke taken uit te voeren. In 2022 en 2023 liggen de uitgaven hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Huurtoeslag Uitgaven

De uitgaven huurtoeslag nemen toe doordat de door het CPB naar boven bijgestelde inflatie leidt tot een hogere huurontwikkeling en daarmee tot hogere uitgaven. Daarnaast wordt de huurtoeslag de komende jaren ook verhoogd.

Regio Deals (CA)

In het coalitieakkoord zijn middelen voor Regio Deals vrijgemaakt om de brede welvaart in de regio te stimuleren in nauwe samenwerking met regionale partijen. Voor 2023 zijn deze geheel overgemaakt naar de begroting van BZK. Voor 2024 en 2025 staan de middelen op de AP.

Woningbouwimpuls (CA)

Er zijn vanaf de AP middelen overgeboekt naar de BZK-begroting ten behoeve van de woningbouwimpuls. Deze middelen zullen worden ingezet voor het afdekken van onrendabele toppen in verscheidene woningbouwprojecten. Op de AP resteren nog middelen voor 2024 t/m 2027.

Woningbouw

Bij augustusbesluitvorming 2021 is er 10 keer 100 miljoen euro aan middelen beschikbaar gesteld voor woningbouw. Hiervan is een groot gedeelte naar 2022 en 2023 geschoven om de middelen sneller in te kunnen zetten voor woningbouwprojecten en het ondersteunen van grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur en andere randvoorwaarden.

Overig

Dit bevat de overige middelen op de begroting van BZK, zoals middelen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving, de nationale veiligheid, overheidsdienstverlening en bestuur en democratie.

Licence