Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Financiën

IXB FINANCIËN

Netto uitgaven in miljoenen euro's (excl. HGIS)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand Miljoenennota 2023

9.265

11.629

7.729

7.706

5.344

5.611

Oekraïne (-)

199

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 38

Corona (-)

880

124

‒ 56

‒ 63

‒ 823

‒ 17

Totale stand excl. Corona en Oekraïne

8.186

11.509

7.790

7.774

6.172

5.666

w.v. Belastingen en Douane

2.703

2.964

2.669

2.527

2.509

2.399

w.v. Toeslagen

1.224

1.798

1.094

380

319

319

w.v. TenneT

1.230

1.822

600

1.458

  

w.v. Invest-International

177

147

146

146

148

 

w.v. Invest-NL

330

330

330

330

172

 

w.v. Aflossing lening Griekenland

‒ 320

 

‒ 160

‒ 160

‒ 160

‒ 160

w.v. Dividendontvangsten

‒ 1.367

‒ 990

‒ 1.110

‒ 1.105

‒ 1.095

‒ 1.085

w.v. Generale-Thesaurie (overig)

83

1.261

62

47

48

61

w.v. BTW-Compensatiefonds

3.761

3.761

3.761

3.761

3.857

3.761

w.v. Financien (overig)

366

417

398

391

374

371

Algemeen

De begroting van Financiën kent vanaf 2023 een dalend verloop. Dit komt met name doordat de hersteloperatie toeslagen een tijdelijke kostenpost betreft, waarbij het herstel zo snel mogelijk plaatsvindt. Tevens wordt voorzien dat vanaf 2027 Invest-International en Invest-NL geen additioneel kapitaal meer nodig hebben. Daarnaast is er een lichte daling in de post Belastingdienst, o.a. doordat er incidentele middelen in het kader van de POK beschikbaar zijn gesteld die aflopen.

Belastingen en Douane

Deze post ziet op de uitvoeringskosten en de niet-belastingontvangsten van de Belastingdienst en de Douane. Er zit een lichte daling in deze post. Dit komt door een lichte daling op verschillende onderdelen. Zo zijn de geraamde personeelsuitgaven van de Belastingdienst in 2027 circa 200 miljoen euro lager dan 2022, (deels doordat er incidentele middelen in het kader van de POK zijn toegekend).

ToeslagenDeze post ziet op het aandeel van het ministerie van Financiën in de programmamiddelen voor hersteltoeslagen en de uitvoeringskosten van Toeslagen. Vanaf 2024 is er een dalende trend waar te nemen in de jaarlijks begrote kosten. Dit komt doordat de hersteloperatie toeslagen een tijdelijke kostenpost betreft waarbij het herstel zo snel mogelijk plaatsvindt. Bijlage 21.1 geeft een overzicht van de budgetten voor de hersteloperatie toeslagen.

TenneT

TenneT verwacht in de komende 10 jaar op zijn minst 60 miljard euro te kunnen investeren in het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet. Dit heeft gevolgen voor de eigenvermogensbehoefte van het Nederlandse deel van TenneT. De reeks zoals deze hier is opgenomen voorziet TenneT voor de komende jaren van voldoende kapitaal om te kunnen investeren met behoudt van de kredietrating.

Invest-International

Verspreid over enkele jaren ontvangt Invest-INT een kapitaalinjectie ter waarde van 833 miljoen euro. 764 miljoen euro hiervan wordt in de periode 2022 tot en met 2026 gestort. Vanaf 2027 wordt voorzien dat Invest-INT geen additioneel kapitaal meer nodig heeft.

Invest-NL

Verspreid over enkele jaren ontvangt Invest NL N.V. een kapitaalinjectie (ter waarde van 1,7 miljard euro) waarvan 330 miljoen euro in 2022. Hiervan wordt 1,5 miljard euro in de periode 2022 t/m 2026 uitgekeerd aan Invest-NL. Vanaf 2027 wordt voorzien dat Invest-NL geen addioneel kapitaal meer nodig heeft.

Aflossing lening Griekenland

De ontvangsten voor de aflossing van de lening aan Griekenland zijn met circa 160 miljoen euro naar bovenbijgesteld. Griekenland heefteen aanvraag gedaan om een deel van de lening onder de Greek Loan Facility (GLF) vervroegd af te lossen. Hierdoor verschuift de aflossing die voor 2023 was voorzien naar 2022.

Dividendenontvangsten

Op de begroting van Financiën worden dividendontvangsten van diverse staatsdeelnemingen verantwoord. De totale ontvangsten van 2023 zijn lager dan in 2022, enkele deelnemingen hebben namelijk nog te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Vanaf 2024 nemen de verwachte ontvangsten weer toe.

Generale-Thesaurie (overig)

De ontwikkeling van de overige onderdelen van de Generale-Thesaurie wordt voornamelijk verklaard door de actualisatie van de kapitaalsleutel van het ESM, waardoor Nederland in 2023 meer kapitaal moet inleggen.

Btw-compensatiefonds

De meerjarige raming van het btw-compensatiefonds is gebaseerd op realisatiecijfers over 2021. De uitgaven aan het BCF zijn stabiel begroot de komende jaren, aangezien het gemeentefonds en het provinciefonds fungeren als ventiel bij een onder- of overschrijding. Een onder- of overschrijding bij het BCF komt namelijk ten laste of ten gunste van het gemeente- en provinciefonds.

Daarnaast is er een eenmalige verhoging in 2026. Het Rijk werkt namelijk met gemeenten en provincies verder aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe wordt bij deze Miljoenennota in 2026 eenmalig 1,1 miljard euro beschikbaar gesteld voor gemeenten en provincies. Daarvan wordt voor zowel gemeenten als provincies in 2026 een bedrag van 96 miljoen euro aan het Btw-compensatiefonds toegevoegd.

Financiën (overig)

Dit betreft de ontwikkeling van de apparaatskosten van het departement en de post Nog Onverdeeld. De lichte afname vanaf 2023 wordt verklaard door afname van budgetten voor personeel en materiaal bij het kerndepartement.

Licence