Base description which applies to whole site

22.1 Bijlage Herstel Toeslagen

Het kabinet zet zich in voor mensen die gedupeerd zijn door de problemen die zijn ontstaan rondom de kinderopvangtoeslag. Om gedupeerden recht te doen is ruimhartige compensatie en emotioneel herstel cruciaal. In onderstaande tabel 22.1 is een uitsplitsing opgenomen van de beschikbare middelen per regeling van de hersteloperatie en het totaal. Om een integraal overzicht te geven van de financiën laat het overzicht zowel de geraamde uitgaven als de verwachte inkomstenderving zien.

Het totaal beschikbare budget is weinig veranderd ten opzichte van het overzicht in de Voorjaarsnota 2023. De enige wijziging op de totale omvang is een creditnota door Sociale Banken Nederland (SBN) voor een deel van het betaalde voorschot voor de private schuldenaanpak (circa 22 miljoen euro). Dit vanwege de verwachting dat door het huidige bevoorschottingsschema de liquide middelen van SBN te hoog worden ten opzichte van de verplichtingen.

Daarnaast is in het overzicht de herschikking van middelen in het kader van het project Versneld Duidelijkheid voor Ouders opgenomen. Hiervoor is onder andere ruimte bij de middelen voor de private schuldenaanpak en het betalen van dwangsommen gebruikt. Deze ruimte was er vanwege (verwachte) meevallers in de ramingen. Ook is er een herschikking geweest voor het voortzetten van de aanpak van multiproblematiek (doorbraakmethode), voor de uitbreiding van de rechtsbijstandregeling en de schade-expert pool. Deze ruimte is eveneens gevonden bij de middelen voor de private schuldenaanpak. Verder is er een aantal kasschuiven gedaan om de beschikbare middelen aan te laten sluiten bij het actuele ritme van de verschillende regelingen.

Voor de eerste toets en de Kindregeling zijn er meer middelen in 2023 nodig. Voor onder andere de ex-toeslagpartnerregeling, de HZK-regeling (huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget) en de publieke schuldenaanpak zijn middelen deels naar latere jaren geschoven vanwege het verschuiven van geplande werkzaamheden. Van de Aanvullende Post (AP) zijn middelen overgeboekt naar de begrotingen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat daarbij om circa 142 miljoen euro voor het project Versneld Duidelijkheid voor Ouders, 34,5 miljoen euro voor het schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren met problematische schulden (motie Kat) en circa 18 miljoen euro voor het kwijtschelden van publieke schulden.

In de 15e voortgangsrapportage wordt uitgebreider ingegaan op de hierboven beschreven ontwikkelingen, deze wordt naar verwachting eind september met de Kamer gedeeld.

Tabel 22.1 Herstel Toeslagen

Na ontwerpbegroting en MJN 2024

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

totaal

(in miljoenen euro's)

93

1.271

1.025

2.072

1.603

781

283

35

7.163

          

Verwerkt in departementale begrotingen

93

1.271

1.025

2.072

1.457

464

175

35

6.592

Programma

47

1.136

780

1.731

1.026

310

112

29

5.172

w.v. 30k, IB, aanvullende compensatie (incl. uitvoering VSO-route) en overig

36

713

303

360

353

91

76

29

1.960

w.v. Kindregeling

  

74

535

131

   

740

w.v. Kwijtschelden publieke schulden (incl. uitvoering; rijksbreed)

 

369

162

349

283

68

6

1

1.238

w.v. Kwijtschelden private schulden (incl. uitvoering)

 

41

173

175

113

50

7

 

559

w.v. Andere toeslagen

   

2

54

1

  

56

w.v. Ex-partners

   

11

130

31

1

 

173

w.v. Ondersteuning door gemeenten

11

14

34

105

87

39

12

 

301

w.v. Reservering ondersteuning rechtsbijstand

  

1

3

14

19

10

 

47

w.v. Dwangsommen

  

19

19

    

38

w.v. Ouders in het buitenland (incl. uitvoering)

  

5

9

12

3

  

30

w.v. Uithuisplaatsingen kinderen (incl. uitvoering; J&V)

  

10

3

    

14

w.v. Schade-expert pool

    

9

7

  

16

Apparaat

46

135

245

341

431

154

63

6

1.420

          

Reservering op AP

    

146

317

108

 

571

Financiën

    

104

299

108

 

511

Rijksbreed (kwijtschelden publieke schulden)

    

42

18

  

60

Licence