Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1:

BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in lopende prijzen; min betekent uitgaven)

 2006
1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng– 97 592
2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA– 14 546
3. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader*– 13 478
4. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (4=1+2+3)– 125 616
  
5. Belastingen126 366
6. Overig2 845
7. EMU-saldo Centrale Overheid3 595
  
8. EMU-saldo Lokale Overheid– 1 600
  
9. EMU-saldo Sociale Fondsen172
  
10. EMU-saldo (- = tekort)2 167
    EMU-saldo in %BBP0,4%
  
EMU-schuld261 852
EMU-schuld in %BBP49,5%
  
BBP (in miljarden euro’s)529

* excl. aflossing en uitgifte vaste schuld en incl. verkooptaakstelling.

Verticale Toelichting Najaarsnota 2006

De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht van en toelichting op de belangrijkste mutaties. Voor een meer gedetailleerde toelichting op andere mutaties wordt verwezen naar de suppletore begrotingswet van het betreffende ministerie.

Leeswijzer

De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:

1) Mee- en tegenvallers;

2) Beleidsmatige mutaties;

3) Technische mutaties.

De laatste categorie omvat alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet onder een ijklijn vallen. Mutaties worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overtreffen. De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro’s.

I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5,7
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)5,7
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)5,7

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)120,9
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 0,9
 – 0,9
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen0,6
 0,6
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 0,5
 – 0,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 0,8
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)120,1
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)120,1

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2,1
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)2,1
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)2,1

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)95,4
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 2,8
 – 2,8
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen1,3
 1,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 1,4
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)94,0
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)94,0

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2,9
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen0,3
 0,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20070,3
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)3,2
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)3,2

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)48,0
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 0,8
 – 0,8
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen1,0
 1,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20070,2
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)48,2
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)48,2

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5,4
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen0,5
 0,5
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen0,3
 0,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20070,7
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)6,1
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)6,1

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)200,5
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 1,4
 – 1,4
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Schuldsanering Aruba– 10,6
 – 10,6
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen0,0
 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 12,0
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)188,5
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)188,5

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)31,5
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 1,0
 – 1,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 1,0
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)30,5
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)30,5

Schuldsanering Aruba

De gereserveerde middelen voor schuldsanering Aruba vallen vrij en worden – conform bestaande afspraken – toegevoegd aan de begroting 2007, aangezien Aruba niet aan de voorwaarde van begrotingsevenwicht heeft voldaan.

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)6 485,3
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Ned. afdrachten aan de EU228,1
 228,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007228,1
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)6 713,3
Totaal Internationale samenwerking4 733,7
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)11 447,0

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)518,3
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Perceptiekostenvergoedingen23,9
 23,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200723,9
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)542,2
Totaal Internationale samenwerking105,9
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)648,1

Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)

Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken: HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn de afdrachten aan de Europese Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De HGIS-uitgaven staan op diverse begrotingen en worden elders toegelicht; hier wordt alleen ontwikkeling van de EU-afdrachten belicht.

Nederlandse afdrachten aan de EU

De voornaamste oorzaak voor de stijging in de EU-afdrachten, is een herberekening door het CBS van het BNI voor de jaren 2003–2005. Dat is naar boven bijgesteld, waardoor Nederland met terugwerkende kracht over die jaren meer moet afdragen. Daarnaast vallen de uitgaven op de EU-begroting lager uit en de ontvangsten hoger. Ten slotte vallen de landbouwheffingen hoger uit, waarvan Nederland een kwart als vergoeding mag houden. Per saldo leidt dit tot een tegenvaller van circa 200 mln.

VI JUSTITIE: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5 757,9
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Asiel: bezetting COA19,9
   Gerechtskosten– 20,5
   Diversen– 14,4
 – 15,0
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Wet inburgering31,0
   Diversen– 3,6
 27,4
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Middelen wet inburgering (naar gemeentefonds)– 52,0
   Diversen7,1
 – 44,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 32,5
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)5 725,4
Totaal Internationale samenwerking9,7
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)5 735,1

VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 039,9
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Afrekening inburgering31,1
   Tegenvallende ontvangsten boetes en transacties– 15,0
   Diversen17,0
 33,1
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen14,7
 14,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200747,7
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)1 087,6
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)1 087,6

Asiel: bezetting COA

Bij het COA vinden diverse mutaties plaats. De uitstroom bij het COA valt tegen, omdat minder mensen met onbekende bestemming vertrekken. Door de hogere bezetting die zo ontstaat, wordt per saldo een tegenvaller voor de opvang verwacht van 17,5 miljoen. Tevens vallen hierdoor de tolkenkosten ruim 2 mln. hoger uit. De subsidieafrekening COA over 2005 heeft een meevaller opgeleverd van 5,2 mln. als gevolg van beperkter beroep op de regelingen die het COA uitvoert, zoals de «Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA)».

Gerechtskosten

Voor de gerechtskosten blijft een bedrag van 20,5 mln. onbesteed als gevolg van het feit dat in 2006 niet of nauwelijks facturen van telecomproviders kunnen worden betaald. Dit wordt veroorzaakt doordat de ministeriële regeling «aftappen en gegevensverstrekking», die per 2 april 2005 van kracht is geworden, door de providers ter discussie wordt gesteld. Hierdoor dienen zij vaak geen facturen in. Als ze wel facturen indienen worden die veelal niet vergoed, omdat een veel hoger tarief in rekening wordt gebracht dan de tarieven in de aftapregeling.

Wet inburgering/Middelen Wet Inburgering (naar gemeentefonds)

De invoeringskosten voor gemeenten voor de Wet Inburgering bedragen 52 mln. In de begroting 2007 zijn hiervoor reeds middelen gereserveerd. Het resterende deel wordt nu binnen de Justitie begroting geaccommodeerd en vervolgens naar de gemeenten overgeboekt.

Afrekening Inburgering

Als gevolg van de afrekening van gemeenten voor regelingen inburgering oudkomers en nieuwkomers 2001–2005 wordt 31,1 mln. terugontvangen.

Tegenvallende ontvangsten boeten en transacties

Door een lager aantal WAHV-sancties (Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften) dan waar in de ontvangstenraming rekening mee is gehouden, vallen de ontvangsten voor boeten en transacties tegen met 15 mln.

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5 720,4
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Afwikkeling DGVP75,6
   Afwikkeling Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel– 25,0
   Diversen– 6,5
 44,1
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen24,5
 24,5
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   VUT prepensioen levensloop/functioneel leeftijdsontslag (VPL/FLO)51,7
   Diversen36,2
 87,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007156,4
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)5 876,8
Totaal Internationale samenwerking0,5
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)5 877,3

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)513,7
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen13,3
 13,3
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen33,8
 33,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200747,2
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)560,9
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)560,9

Afwikkeling Dienst geneeskundige verzorging politie (DGVP)

De afwikkeling van de zorgkosten 2006 van de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) vergt 49 mln. In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt de DGVP geliquideerd. De kosten daarvan bedragen 22,6 mln. Verschillen in ontvangsten en uitgaven van de DGVP, die in vroegere jaren zijn vrijgevallen ten gunste van het generale beeld, zullen – voor zover niet nodig voor de afwikkeling en liquidatie – aangewend worden voor incidentele bekostiging van afspraken uit de CAO Politie. Voor 2006 gaat het om een bedrag van 4 mln.

Afwikkeling Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel (ZVR)

Bij de afschaffing van de ZVR-regeling per 1 januari 2006 is besloten tot een eenmalige slotuitkering. Aangezien op de begroting van BZK een geleidelijke afbouw voor de ZVR-regeling was geraamd, zijn ten behoeve van de eenmalige uitkering dit voorjaar middelen vanuit de jaren 2007 tot en met 2010 naar voren gehaald. De middelen komen in 2006 echter niet geheel tot besteding, omdat er minder aanvragen zijn ingediend, dan wel gehonoreerd. Via de eindejaarsmarge zullen de middelen worden overgeheveld naar 2007 zodat ze beschikbaar blijven voor de arbeidsvoorwaardenruimte.

VUT prepensioen levensloop/functioneel leeftijdsontslag (VPL/FLO)

Per 2006 is de regelgeving betreffende VUT en prepensioen gewijzigd. Ter dekking van de extra lasten die hieruit volgen is een overboeking gedaan vanuit de gereserveerde arbeidsvoorwaarden ruimte.

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)29 197,5
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Gemiddelde personele lasten31,0
   Diversen– 14,8
 16,2
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Restauratieachterstand monumentenzorg140,0
   Diversen– 1,7
 138,3
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 21,2
 – 21,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007133,3
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)29 330,8
Totaal Internationale samenwerking61,1
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)29 391,9

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 445,3
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen3,6
 3,6
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 23,9
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Diversen10,0
 – 13,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 10,2
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)1 435,1
Totaal Internationale samenwerking0,0
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)1 435,1

Gemiddelde Personele Lasten

De personele uitgaven in het primair onderwijs (PO) over de eerste zeven maanden van 2006, waarin nog sprake is van een declaratiebekostiging, laten een overschrijding zien. Dit wordt onder andere verklaard door de Wet Walvis in combinatie met het relatief hoge aantal deeltijders.

Restauratieachterstand monumentenzorg

Ten behoeve van de monumentenzorg wordt er 140 mln. vrijgemaakt. Dit sluit aan bij het bedrag dat genoemd wordt in het jaarverslag van het Nationaal restauratiefonds zoals gepubliceerd in mei 2006 om de restauratieachterstanden weg te werken. Inmiddels is ook de Rapportage Onderzoek naar de achterstand bij rijksmonumenten verschenen. Bij de komende herziening van het monumentenstelsel zullen de inzichten uit dit rapport worden meegenomen.

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)14 908,3
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Wijziging kapitaalmarktberoep en rente– 96,7
 – 96,7
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen0,1
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Rekening courant sociale fondsen– 587,0
   Diversen11,8
 – 575,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 671,9
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)14 236,4
Totaal Internationale samenwerking0,0
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)14 236,4

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 374,6
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen2,4
 2,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20072,4
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)1 376,9
Totaal Internationale samenwerking0,0
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)1 376,9

Wijziging kapitaalmarktberoep en rente

De rentelasten voor 2006 worden neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vaste schuld later wordt uitgegeven dan geraamd, waardoor over een kortere periode rente verschuldigd is. Daarnaast is er sprake van een meevallend tekort waardoor het kapitaal- en geldmarktberoep neerwaarts is bijgesteld.

Rekening courant sociale fondsen

De realisaties tot en met oktober geven aanleiding om de ramingen van de rekening-courant Sociale Fondsen neerwaarts aan te passen.

IXB FINANCIËN: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)3 923,9
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   EKV schade-uitkeringen– 40,0
   Diversen– 3,2
 – 43,2
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen5,2
 5,2
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen16,6
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Heffings- en invorderingsrente30,0
 46,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20078,6
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)3 932,6
Totaal Internationale samenwerking28,5
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)3 961,1

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)4 676,3
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Dividend staatsdeelneming UCN– 129,0
   Dividend staatsdeelnemingen171,0
   Rente en aflossingen17,2
   Winstafdracht DNB109,0
   Diversen– 8,4
 159,8
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen2,4
 2,4
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen8,0
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Correctieboeking UCN129,0
   Verkoop staatsdeelnemingen1 575,0
 1 712,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20071 874,3
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)6 550,6
Totaal Internationale samenwerking26,0
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)6 576,6

Schade-uitkeringen Export Krediet Verzekeringen (EKV)

De ramingen van de schade-uitkeringen EKV zijn gebaseerd op verwachtingen omtrent de verzekeringsportefeuille. Op basis van de actuele situatie zijn de verwachte claims voor 2006 neerwaarts bijgesteld.

Heffings- en invorderingsrente

De uitgaven Heffings- en Invorderingsrente lopen licht voor op het historisch kaspatroon. Op grond van de huidige realisaties verwacht de Belastingdienst een overschrijding.

Dividend staatsdeelneming UCN

Bij miljoenennota is abusievelijk het dividend in de staatsdeelneming UCN als relevant voor het uitgavenkader geboekt. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Dividend staatsdeelnemingen

De hoger dan geraamde ontvangsten bestaan voornamelijk uit restitutie van dividendbelasting die eerder niet was voorzien en dividend van onder andere KPN en TNT.

Rente en aflossingen

De hogere ontvangsten betreffen herzieningsbaten KPN. Deze baten vloeien voort uit afspraken die ten tijde van de privatisering van KPN zijn gemaakt om af te zien van teruggave van voor 1996 betaalde BTW.

Winstafdracht DNB

De hogere winstafdracht wordt veroorzaakt door een beter rendement op de obligatie portefeuille en een verlaging van de verwachte bedrijfslasten De Nederlandse Bank.

Verkoop staatsdeelnemingen

De ontvangst hangt nagenoeg volledig samen de verkoop van het belang in KPN.

X DEFENSIE: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)7 615,6
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Vertraging SPEER15,4
 15,4
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Domeinenverkopen doorwerking46,0
   Herschikking tussen defensieonderdelen35,1
   Matex-budgetten27,1
   Vertraging SPEER– 15,4
   Diversen– 33,3
 59,5
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 1,1
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Diversen– 15,7
 – 16,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200758,1
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)7 673,8
Totaal Internationale samenwerking324,5
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)7 998,2

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)327,2
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Domeinenverkopen ramingsbijstelling76,0
 76,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200776,0
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)403,2
Totaal Internationale samenwerking1,4
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)404,6

Vertraging SPEER

De herfasering van het programma SPEER (Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering), waartoe eerder dit jaar is besloten, is abusievelijk als meevaller geboekt. Deze boeking wordt nu gecorrigeerd en als beleidsmatige mutatie verwerkt.

Doorwerking verkopen Domeinen

Door de hogere inkomsten uit verkopen kunnen enkele investeringen in infra- en informatievoorziening van het Commando Diensten Centra (CDC) nu worden gepleegd. Het gaat hier specifiek om de projecten Herbelegging Main Operating Bases, nieuwbouw Generaal Spoor kazerne, nieuwbouw Koot kazerne, herhuisvesting Commando Luchtstrijdkrachten in Breda, herbelegging Soesterberg in Gilze Rijen, Mulan, DIV-online en de nieuwe Defensiepas.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Bij de herziening van de begrotingsindeling zijn niet alle budgetten juist herschikt en dit wordt nu hersteld.

Matex-budgetten

Deze mutatie betreft een ramingsbijstelling van de budgetten voor de materiele exploitatie (Matex) ter afdekking van de meeruitgaven voor munitie en instandhouding van wapensystemen.

Verkopen ramingsbijstelling

De ontvangstenraming is aangepast, voornamelijk ten gevolge van het voorspoedige verloop van de materieelverkopen door Domeinen van onder andere M-fregatten.

XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)3 948,0
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie19,5
   Geraamde overschrijdingen huurtoeslag 2006121,0
   Nabetalingen 2006 huursubsidie24,5
   Diversen– 7,5
 157,5
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Stimuleringsregelingen woningbouwproductie– 16,2
   Diversen4,5
 – 11,7
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 57,3
 – 57,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200788,5
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)4 036,5
Totaal Internationale samenwerking25,9
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)4 062,4

XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)448,3
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen5,0
 5,0
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen2,7
 2,7
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 54,4
 – 54,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 46,7
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)401,5
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)401,5

Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie

De afhandeling van voorgaande huursubsidietijdvakken vergt meer en langer inzet vanuit VROM dan verwacht, waardoor er in 2006 extra uitgaven optreden.

Geraamde overschrijdingen huurtoeslag 2006

Realisatiecijfers wijzen op een tegenvaller in de huurtoeslaguitgaven van 121 mln. Naar verwachting is dit het gevolg van een daling in het «niet gebruik» als gevolg van de verschillende overheidscampagnes om de huurtoeslaguitvoering door de Belastingdienst onder de aandacht te brengen.

Nabetalingen huursubsidie 2006

Nabetalingen over voorgaande huursubsidietijdvakken leiden tot een tegenvaller van 24,5 mln. Hoofdoorzaak is dat bij inkomenscontroles blijkt dat de door de Belastingdienst definitief vastgestelde inkomens lager zijn dan bij het toekennen van het voorschot was geraamd.

Stimuleringsregelingen woningbouwproductie

Omdat in een aantal regio’s de woningproductie lager was dan voorzien en omdat een aantal regio’s lagere aantallen woningen «in eigen bouw» hebben gerealiseerd dan gepland, worden enkele stimuleringsregelingen niet volledig uitgeput.

Technische mutaties – Diversen (zowel uitgaven als ontvangsten)

Onder de diversen post van de technische mutaties valt onder meer een vertraging in de inzet van de FES-middelen voor luchtkwaliteit van bijna 30 mln. Dit komt omdat er in 2006 nog nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling voor voertuigen met roetfilters, aangezien deze pas beperkt beschikbaar zijn. Bovendien moet de massamediale campagne om deze regeling onder de aandacht te brengen van het grote publiek nog van start gaan.

XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)6 631,1
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 17,3
 – 17,3
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen14,8
 14,8
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 10,1
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Btw-compensatie428,4
 418,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007415,7
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)7 046,8
Totaal Internationale samenwerking12,5
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)7 059,3

XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)107,4
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen8,4
 8,4
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen9,3
 9,3
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 1,4
 – 1,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200716,3
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)123,7
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)123,7

BTW-compensatie

Over de uitgaven voor spoorwegen, de HSL-Zuid en de Betuweroute wordt BTW afgedragen. Deze bedragen waren al geraamd op de aanvullende post Algemeen.

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2 233,5
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 11,5
 – 11,5
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen12,6
 12,6
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 18,7
 – 18,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 17,7
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)2 215,9
Totaal Internationale samenwerking163,2
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)2 379,0

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5 256,4
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 5,0
 – 5,0
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Aanpassing boeteraming nma83,0
   Diversen0,4
 83,4
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 20,2
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Aanpassing raming gasbaten– 58,0
   Diversen– 2,1
 – 80,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 2,0
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)5 254,4
Totaal Internationale samenwerking8,3
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)5 262,8

NMa-boetes

Het betreft hier het saldo van een aantal nieuw opgelegde boetes en de verlaging van een aantal eerder opgelegde boetes in het kader van de bouwfraudezaak.

Aanpassing raming gasbaten

De bijstelling van de aardgasbaten wordt veroorzaakt door de lagere verkoop van aardgas. Deze neerwaartse bijstelling heeft ook een lagere voeding aan de FES-begroting tot gevolg.

Technische mutaties

Deze mutatie wordt deels veroorzaakt doordat er nog overleg gaande is met de bancaire sector over de uitvoering van de garantieregeling scheepsbouw. Hierdoor kunnen er nog geen premieontvangsten afgestort worden in de interne reserve. Deze reserve dient als dekking voor eventuele schadeclaims.

Tevens vindt een aanvankelijk geraamde ontvangstraming uit het FES niet plaats.

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2 334,4
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diverse regelingen landbouw– 11,6
   Gegevensautoriteit natuur– 20,0
   Inrichtingsmaatregelen EHS– 14,0
   Regeling bos en landschap8,0
   Transitie raad voor plantenrassen, P-direct en ICT5,7
   Voedsel- en warenautoriteit27,4
   Diversen0,1
 – 4,4
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Apurement6,5
   Bestrijding aviaire influenza en blauwtong8,0
   Destructie en preventieve maatregelen– 11,1
   Preventie aviaire influenza en klassieke varkenspest9,1
   Diversen3,6
 16,1
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Stimuleringsregeling gebiedsgericht beleid11,8
   Diversen– 13,8
 – 2,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20079,7
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)2 344,0
Totaal Internationale samenwerking28,3
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)2 372,3

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)527,3
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 0,4
 – 0,4
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Lagere EU-ontvangsten aviaire influenza– 24,8
 – 24,8
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Groenfonds11,8
   Diversen– 12,7
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Hogere landbouwheffingen28,0
 27,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20071,9
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)529,2
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)529,2

Diverse regelingen landbouw

Op de terreinen kennisontwikkeling en -verspreiding mest, monitoring derogatie, gewasbescherming en energietransitie glastuinbouw zijn de uitgaven lager dan verwacht. Een deel van dit bedrag betreft kasvertraging en zal naar verwachting later tot uitbetaling komen.

Gegevensautoriteit Natuur

Bij de vermoedelijke uitkomsten voor 2006 is een bedrag van 20 mln. gereserveerd voor het oprichten van een Gegevensautoriteit Natuur. De uitgaven zullen echter niet in 2006, maar in latere jaren worden gerealiseerd.

Inrichtingsmaatregelen EHS

De lagere inrichtingsuitgaven voor de EHS zijn het gevolg van vertragingen door planologische en technische problemen. Deze problemen worden onder meer veroorzaakt doordat er onvoldoende uitvoeringsplannen beschikbaar zijn, doordat de vergunningverlening minder snel dan gepland verloopt, en doordat een aantal projecten, waarbij de Europese aanbestedingsregels worden gevolgd, veel tijd vraagt in de voorbereiding.

Regeling bos en landschap

In verband met het afronden van een aantal ruilverkavelingsprojecten zijn betalingen in het kader van de regeling «bos en landschap» eerder gedaan.

Transitie Raad voor plantenrassen, P-direct en ICT

Voor de transitie van de Raad voor plantenrassen, voor kosten P-direct en voor de financiering van ICT-netwerk en -serveruitgaven voor het totale departement worden er meer uitgaven gedaan.

Voedsel- en Warenautoriteit

De reorganisatiekosten bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), de toezichtkosten bij de roodvleeskeuringen en de kosten van de Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees vallen hoger uit dan geraamd. Ook heeft de VWA een negatief eigen vermogen, hetgeen volgens de geldende regels binnen 1 jaar door het moederdepartement moet worden aangezuiverd. De opbrengsten van de VWA vallen lager uit, omdat de vraag van het bedrijfsleven naar keuringen en controles door het VWA lager is dan geraamd. Dit is onder andere veroorzaakt door bedrijfssluitingen, maar ook omdat nieuwe Europese regelgeving op het terrein van voedselveiligheid heeft geleid tot een toegenomen eigen controle-verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de invoering van een nieuw retributiestelsel aangehouden, waardoor de invoering niet per 1 januari 2006 is ingegaan. Hierdoor worden niet de nieuwe tarieven, maar de oude niet-kostendekkende tarieven in rekening gebracht.

Apurement

Het totaal aan apurement bedraagt 9,9 mln., waarvan 3,4 mln. ten laste van de LNV-begroting komt.

Bestrijding aviaire influenza en blauwtong

Ter bestrijding van laagpathogene aviaire influenza (AI) en blauwtong zijn handhavingsactiviteiten uitgevoerd. Deze uitgaven zullen in het diergezondheidsfonds (DGF) worden verantwoord. Deze uitgaven vallen buiten de met het bedrijfsleven gemaakte afspraken in het convenant «Bestrijding besmettelijke dierziekten» en kunnen niet bij de EU worden gedeclareerd.

Destructie en preventieve maatregelen

Bij voorjaarsnota 2006 is op de begroting van LNV een rijksbijdrage toegekend voor 32 mln. voor destructie en preventieve maatregelen in 2007 en 2008. Daarbij zou onderzocht worden of deze uitgaven via het Diergezondheidsfonds (DGF) zouden kunnen lopen. Uit onderzoek blijkt dat het deel van de overheidsbijdrage dat toe te rekenen is aan de destructiecapaciteit ten behoeve van crisis, via het DGF kan verlopen. Dit betreft circa 21 mln.

Preventie aviaire influenza (AI) en klassieke varkenspest (KVP)

Om een verdere verspreiding van klassieke varkenspest (KVP) en vogelgriep (Aviare Influenza (AI)) tegen te gaan en een uitbraak van hoogpathogeen AI te voorkomen zijn preventieve maatregelen getroffen. Dit houdt in: strengere controles op naleving van ingestelde regels bij dreigende dierziekten, meer controle en voorlichting van/aan reizigers op Schiphol en voorlichting aan de sector bij actuele dreigingen. Preventieve uitgaven vallen buiten de huidige convenantsafspraken met het bedrijfsleven en kunnen niet bij de EU worden gedeclareerd.

Stimuleringsregeling gebiedsgericht beleid/Groenfonds

Ter financiering van de stimuleringsregeling «gebiedsgericht beleid» (SGB) worden de voor dat doel in het Groenfonds bestemde middelen overgeheveld naar de LNV-begroting.

Lagere EU-ontvangsten aviaire influenza

De Europese Commissie heeft Nederland laten weten een korting op de ingediende declaratie AI 2003 toe te willen passen. De geraamde EU-ontvangsten zullen in ieder geval dit jaar niet worden gerealiseerd. Onduidelijk is wat de definitieve EU-bijdrage zal zijn.

Hogere landbouwheffingen

Naar de huidige inzichten komen de landbouwheffingen ui op circa 298 mln., hetgeen 28 mln. hoger is dan tot op heden geraamd.

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)25 854,6
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 0,2
  Sociale zekerheid 
   Bijstand zelfstandigen19,2
   Toeslagenwet prijs27,0
   Diversen7,5
 53,5
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 0,1
  Sociale zekerheid 
   Diversen0,4
 0,3
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen0,1
  Sociale zekerheid 
   Diversen0,0
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Rijksbijdrage ouderdomsfonds423,0
   Diversen7,8
 430,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007484,8
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)26 339,4
Totaal Internationale samenwerking0,7
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)26 340,1

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)827,5
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen1,8
  Sociale zekerheid 
   Terugontvangsten uitkeringsregelingen52,7
   Diversen48,6
 103,1
 Beleidsmatige mutaties 
  Sociale zekerheid 
   Diversen– 0,2
 – 0,2
 Technische mutaties 
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Diversen10,9
 10,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007113,8
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)941,3
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)941,3

Bijstand zelfstandigen (BBZ)

De BBZ wordt voor 75% bekostigd op declaratiebasis; hierbij wordt gebruik gemaakt van bevoorschotting. Bij de gemeenten waarvan blijkt dat ze te weinig budget hebben gekregen, is er nu sprake van nabetalingen; bij de gemeenten die teveel hebben gekregen, is er sprake van terugontvangsten. De nabetalingen komen 19,2 mln. hoger uit dan eerder geraamd. Omdat ook de terugontvangsten in dezelfde orde van grootte zijn meegevallen, zijn deze effecten per saldo budgettair neutraal.

Toeslagenwet prijs

De gemiddelde uitkering van de toeslagenwet is door samenstellingseffecten hoger dan eerder verondersteld.

Rijksbijdrage ouderdomsfonds

Bij Miljoenennota is deze rijksbijdrage ten onrechte nog aangepast. Dat wordt nu bij Najaarsnota gecorrigeerd.

Terugontvangsten uitkeringsregelingen

Deze post omvat diverse terugontvangsten van te hoog bevoorschotte uitkeringsregelingen aan gemeenten. De belangrijkste zijn de BBZ (Bijstand Zelfstandigen), IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en de WWIK (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars).

De belangrijkste posten onder diversen zijn terugontvangsten van gemeenten in het kader van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Wajong.

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)12 828,6
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Bir 49: gesubsidieerde arbeid– 21,7
   Bir 7: ramingsbijstelling25,0
   Bir 94: ruimte dlz– 16,8
   Bir 95: knelpunten ciz16,0
   Diversen– 16,8
 – 14,3
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Bir 83: elektronisch kinddossier– 20,0
   Diversen0,0
 – 20,0
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 21,2
 – 21,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 55,5
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)12 773,1
Totaal Internationale samenwerking7,5
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)12 780,5

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)34,9
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Meerontvangsten18,2
   Diversen– 8,1
 10,1
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen15,4
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Diversen7,0
 22,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200732,5
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)67,4
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)67,4

Gesubsidieerde arbeid

Werkgevers ontvangen een eenmalige subsidie voor het structureel maken van een gesubsidieerde baan (de voormalige ID-banen). Hier werd in 2006 weinig gebruik van gemaakt. De meeste ID-banen zijn namelijk al omgezet in structurele banen voor 2003 en 2004. Vanwege de onderuitputting, die ook reeds in 2005 bestond, is de regeling nu afgebouwd.

Ramingsbijstelling

Naar aanleiding van onderuitputting, die zich de afgelopen jaren voordeed op de begroting van VWS, is in het voorjaar besloten de begroting structureel met 25 mln. neerwaarts bij te stellen. Met deze mutatie wordt de ramingsbijstelling voor het jaar 2006 ingevuld.

Elektronisch kinddossier

De vertraging bij het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg (hiermee krijgen beleidsmakers beter inzicht in de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen van 0–19 jaar) is ontstaan door wijziging van de invoeringsstrategie. Onder andere doordat besloten is tot een contra-expertise op het plan van aanpak voor de invoer.

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)13 367,5
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Invoeringskosten inburgeringswet52,0
   Diversen10,3
 62,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200762,3
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)13 429,9
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)13 429,9

Invoeringskosten inburgeringswet

Het kabinet heeft besloten voor de voorbereidingskosten van de Wet Inburgering 52 miljoen beschikbaar te stellen aan gemeenten. Dit bedrag is bij najaarsnota overgeboekt vanuit de begroting van Justitie.

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 085,5
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen2,2
 2,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20072,2
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)1 087,7
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)1 087,7

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)6 223,8
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Afdekking risico’s spoorprogramma’s– 53,0
   Betuweroute– 82,4
   HSL-zuid– 15,2
   NoordZuid-lijn– 52,8
   Project N210– 15,1
   RandstadRail70,6
   Reservering hoogwaterbeschermingsprojecten– 39,0
   Spoor– 28,0
   Spoorprojecten vleugel Geldermalsen en Amsterdam–Utrecht– 75,0
   Subsidie baggeren bebouwd gebied (subbied)– 23,7
   Vertraging hoofdvaarwegennet– 51,4
   Vertraging projecten grote rivieren– 34,3
   Vertraging projecten hoofdwatersystemen– 29,5
   Diversen– 96,3
 – 525,1
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Aanleg waterkerenprogramma diversen– 21,4
   Leenfaciliteit prorail75,0
   Overdracht van wegen194,1
   Project mainport rotterdam natuurcompensatie29,0
   Schuldreductie ProRail34,8
   Zandmaas (vertraging)– 31,2
   Diversen11,3
 291,6
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen7,9
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Btw-compensatie428,4
 436,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007202,7
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)6 426,5
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)6 426,5

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)6 051,4
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 7,2
 – 7,2
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen7,9
  Niet tot een ijklijn behorend 
   BTW-compensatie428,4
 436,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007429,1
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)6 480,4
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)6 480,4

Afdekking risico’s spoorprogramma’s

Van het bedrag 2006 op de post Afdekking risico’s spoorprogramma’s wordt niet voorzien dat er dit jaar uitgaven zijn, het overeenkomstige bedrag valt daarom vrij.

Betuweroute

Deze mutatie geeft de budgettaire vertaling aan van de Voortgangsrapportage Betuweroute, zoals deze aan de Tweede Kamer is gezonden.

HSL-zuid

De mutatie sluit aan bij de 19e Voortgangsrapportage HSL-Zuid, zoals aan de Tweede Kamer is verzonden.

Noord-Zuidlijn

Bij de Noord-Zuidlijn worden minder mijlpalen gehaald dan verwacht. De gemeente Amsterdam kan pas declareren na het behalen van mijlpalen. Als gevolg hiervan zijn er lagere uitgaven.

Project N210

Bij het project N210 was de beschikkingsaanvraag nog niet compleet, zodat nog geen beschikking afgegeven kan worden. Daarom kunnen er geen betalingen worden verricht.

RandstadRail

De RandstadRail is eerder opgeleverd dan gedacht, hierdoor wordt er eerder aan de regio betaald.

Reservering hoogwaterbeschermingsprojecten

Het bedrag van 50 mln. dat is toegevoegd naar aanleiding van amendement van het lid Snijder-Hazelhoff kan niet uitgegeven worden, vóórdat de besluitvorming over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering van de prioritaire projecten rond is. Die resultaten zijn in september 2006 naar de Tweede Kamer gezonden. In 2006 zal naar verwachting ca. 10 mln. worden uitgegeven. In 2007 dat dit naar verwachting 25 mln. zijn, het restant wordt in daaropvolgende jaren ingezet.

Spoor

De vrijval uit de risicoreservering HSL à 29 mln. is binnen het spoorartikel aangewend voor de noodzakelijke vergoeding voor exploitatie en onderhoud HSL in verband met de areaaluitbreiding. Omdat de uitgaven zich over een langere periode voordoen, zal 28 mln. worden doorgeschoven naar latere jaren.

Spoorprojecten vleugel Geldermalsen en Amsterdam–Utrecht

Het betreft hier per saldo een vertraging op het geheel van het aanlegprogramma personenvervoer. Dit is het meest zichtbaar bij de projecten Amsterdam–Utrecht en Vleugel-Geldermalsen.

Subsidie baggeren bebouwd gebied (subbied)

Lagere uitgaven als gevolg van minder en te late aanvragen van gemeenten en waterschappen voor subsidies baggeren bebouwd gebied.

Vertraging hoofdvaarwegennet

Door ondermeer bezwaren bij de grondverwerving worden de projecten sanering waterbodems, inrichting IJsselmeermonding en vispassages Grave en Borgharen vertraagd. Daarnaast is er ook vertraging bij de Integrale Inrichting Veluwe Randmeer en IJsselmeergebied als gevolg van langere doorlooptijd bij het opstellen van contracten en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Vertraging projecten grote rivieren

Enerzijds zijn er lagere uitgaven omdat er nog geen uitkomst is van de Midtermreview «Nadere Uitwerking Rivieren Gebied» (NURG). Anderzijds doordat er vertragingen zijn bij de aanvraag van subsidies voor het Deltaplan Grote Rivieren door Provincies.

Vertraging projecten hoofdwatersystemen

Door aangespannen procedures bij grondverwerving worden de projecten sanering waterbodems, inrichting IJsselmeermonding en vispassages Grave en Borgharen vertraagd. Daarnaast is er ook vertraging bij de Integrale Inrichting Veluwe Randmeer en IJsselmeergebied als gevolg van langere doorlooptijd bij het opstellen van contracten en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Aanleg waterkeringen programma diversen

De lagere uitgaven zijn een saldo van diverse vertragingen en versnellingen van enkele projecten op het programma waterkeren.

Leenfaciliteit ProRail

In plaats van ProRail een beroep te laten doen op de leenfaciliteit wordt een bedrag van € 75 mln. á fonds perdu gefinancierd. Dit past in het beleid van schuldreductie ProRail.

Overdracht van wegen

Om uitvoering te geven aan de motie Hofstra wordt een aantal wegen (onder andere de N34 en N46) aan de provincies Drenthe, Groningen en Zeeland overgedragen.

Project Mainport Rotterdam natuurcompensatie

De hogere uitgaven zijn het gevolg van de toezegging van de minister van V&W aan de Kamer om de Natuurcompensatie eerder te betalen dan in de begroting was voorzien.

Schuldreductie ProRail

In het kader van de schuldreductie ProRail wordt vervroegd afgelost op leningen.

Zandmaas

Binnen diverse projecten dit jaar komen middelen niet tot besteding. Het gaat hierbij om de uitvoering van het herstel van de «Rijkelse Bemden», vertraging bij de aanleg van de kaden in Roermond, Venlo en Gennep en er is sprake van wijzigingen ten opzichte van de masterplanning «Maaswerken».

BTW-compensatie

Over de uitgaven voor spoorwegen, de HSL-Zuid en de Betuweroute wordt BTW afgedragen. Deze bedragen waren al geraamd op de aanvullende post Algemeen.

D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2 818,0
 Technische mutaties 
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Diversen– 94,4
 – 94,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 94,4
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)2 723,6
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)2 723,6

D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)3 914,7
 Technische mutaties 
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Bijstelling aardgasbaten– 42,0
 – 42,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 42,0
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)3 872,7
Totaal Internationale samenwerking0,0
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)3 872,7

Aanpassing FES-voeding

De aardgasbaten worden neerwaarts aangepast als gevolg van lagere verkopen aardgas. Als gevolg hiervan wordt de voeding FES verlaagd.

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)22,0
 Technische mutaties 
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Bewaking en bestrijding dierziekten diversen13,5
 13,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200713,5
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)35,5
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)35,5

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)8,9
 Technische mutaties 
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Bewaking en bestrijding dierziekten diversen13,5
   Rijksbijdrage destructiecapaciteit11,4
 24,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200724,9
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)33,8
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)33,8

Bewaking en bestrijding dierziekten diversen

Als gevolg van uitbraken en dreiging van verschillende dierziekten (klassieke varkenspest, vogelgriep en blauwtong) worden preventie- en bestrijdingskosten gemaakt. Daarvoor worden middelen in het Diergezondheidsfonds gestort.

Rijksbijdrage destructiecapaciteit

Bij de Voorjaarsnota 2006 zijn middelen aan de LNV-begroting toegevoegd ten behoeve van destructie en preventieve maatregelen. Rekening houdend met het DGF-convenant is het gedeelte dat toe te rekenen is aan de destructiecapaciteit ten behoeve van een dierziektecrisis aan het DGF toegevoegd.

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)48,2
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Nominale bijstelling3,5
 3,5
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Vut prepensioen levensloop/functioneel leeftijdsontslag (vpl/flo)– 51,7
 – 51,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 48,2
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)0,0
Totaal Internationale samenwerking 
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)0,0

Nominale bijstelling

De aanvullende post Arbeidsvoorwaarden over 2006 was nog niet volledig leeggeboekt. Er resteerde nog een geraamd budget ter dekking van extra lasten als gevolg van de per 2006 gewijzigde regelgeving betreffende VUT en prepensioen. Dit budget is nu definitief vastgesteld. De reservering is hierop aangepast.

VUT prepensioen levensloop/functioneel leeftijdsontslag (VPL/FLO)

Het nog resterende bedrag voor 2006 heeft betrekking op de sector Politie. De gewijzigde regelgeving betreffende VUT en prepensioen leidde ertoe dat de vroegpensioenregeling AFUP van de sector Politie niet paste in het nieuwe fiscale regime. In reactie hierop zijn in de sector Politie nieuwe voorzieningen getroffen die hebben geleid tot een fiscaal zuivere regeling.

Om de extra lasten van deze afspraken in 2006 te dekken is de reservering overgeboekt naar de begroting van BZK.

ALGEMEEN: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)265,1
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen5,5
 5,5
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 0,1
  Sociale zekerheid 
   UWV frictiekosten– 134,6
 -134,7
 Technische mutaties 
  Niet tot een ijklijn behorend 
   BTW openbaar vervoer– 533,9
 – 533,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 663,2
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)– 398,1
Totaal Internationale samenwerking0,0
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)– 398,1

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)725,4
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   NBO taakstelling– 199,9
 – 199,9
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen1,7
 1,7
 Technische mutaties 
  Niet tot een ijklijn behorend 
   Verkoop staatsdeelnemingen– 475,0
 – 475,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 673,1
  
Stand Najaarsnota 2006 (excl. IS)52,2
Totaal Internationale samenwerking0,0
Stand Najaarsnota 2006 (incl. IS)52,2

UWV frictiekosten

De op de aanvullende post gereserveerde middelen voor de frictiekosten UWV worden voor 2006 overgeheveld naar SZW.

BTW Openbaar Vervoer

Op basis van de meest recente inzichten in de uitvoering van projecten op de begroting van V&W en het Infrastructuurfonds, is de raming voor BTW compensatie openbaar vervoer op de aanvullende post Algemeen met circa 105 mln. neerwaarts bijgesteld. Vervolgens is de totale geraamde BTW compensatie (€ 428 mln.) overgeheveld naar de begroting van V&W.

NBO-taakstelling

Conform de begrotingsregels worden meevallende ontvangsten op departementale begrotingen ingeleverd voor de NBO-taakstelling. De meevallende ontvangsten bij NJN van ca. 200 mln. komen voornamelijk van de begrotingen Financiën, VWS, OCW en V&W.

Verkoop staatsdeelnemingen

Door de verkoop van de staatsdeelneming van KPN is het resteerde deel van de taakstelling «verkoop staatsdeelnemingen» voor 2006 is gerealiseerd. De daadwerkelijke ontvangsten uit hoofde van verkoop staatsdeelnemingen worden verwerkt op de begroting van Financiën.

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN

 2006
Stand Miljoenennota 20075 468,8
 Mee- en tegenvallers 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen– 4,3
 – 4,3
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Armoedebestrijding– 30,5
   Eindejaarsmarge non-ODA– 85,2
   Humanitaire hulpverlening37,2
   Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden– 27,7
   Onderwijs– 21,1
   Onderuitputting apparaatsuitgaven– 31,3
   Reproductieve gezondheid32,0
   Verkoopopbrengst buitenlandse panden26,0
   Diversen– 5,9
 – 75,2
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen6,5
 6,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 72,9
Stand Najaarsnota 20065 395,9

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 2006
Stand Miljoenennota 2007109,1
 Beleidsmatige mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Verkoopopbrengst buitenlandse panden26,0
 26,0
 Technische mutaties 
  Rijksbegroting in enge zin 
   Diversen6,5
 6,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200732,5
Stand Najaarsnota 2006141,7

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte budgettaire constructie waarin de uitgaven aan Internationale Samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen. Het ODA-deel van de HGIS budget is gekoppeld aan het bruto nationaal product (BNP) en wordt gecorrigeerd voor veranderingen van het BNP. Het non-ODA deel van de HGIS kent een vaste omvang die wordt gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt via de begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord.

Armoedebestrijding

De uitgaven voor overige armoedebestrijding dalen door verschillende oorzaken. Zo geven de ambassades programmamiddelen terug die overblijven bij de afbouw van een aantal programma’s, wordt er een extra betaling gedaan aan de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en vindt er schuldverlichting plaats. Daarnaast is sprake van een technische mutatie voor algemene begrotingssteun (per abuis was dit 23,5 miljoen te hoog in de begroting opgenomen). Ten slotte worden de uitgaven op dit subartikel beinvloed door het gebruikelijk parkeerkarakter van dit artikel.

Eindejaarsmarge non-ODA

Op diverse artikelonderdelen is sprake van onderuitputting of vertraging. De vier grootste voorbeelden hiervan zijn handels- en financieel systeem (11 miljoen), ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden (13 miljoen), nominaal en onvoorzien (20 miljoen) en de apparaatsuitgaven (31 miljoen).

Humanitaire hulpverlening

De uitgaven voor noodhulp worden met 45 miljoen euro verhoogd. Dit wordt besteed aan een extra bijdrage aan het Central Emergency Response Fund (CERF, een nieuw VN-fonds voor noodhulp) en aan de crises in de Hoorn van Afrika en in Soedan. Daarnaast vindt een technische verlaging van 8,2 miljoen euro plaats samenhangend met de verwerking van de amendementen Koenders/Samsom over Rwanda en Uganda.

Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden

De uitgaven voor ondernemingsklimaat dalen vooral vanwege een trage start van het nieuwe MASSIF-fonds. Het MASSIF-fonds verstrekt risicokapitaal en lokale valutaleningen aan banken in ontwikkelingslanden, die daardoor lokale bedrijven en consumenten beter kunnen bedienen. Voor het programma levert dit een onderuitputting op van 17,8 miljoen. Daarnaast worden de uitgaven voor Thematische MedeFinanciering (TMF) naar beneden bijgesteld vanwege lagere liquiditeitsbehoeftes en vertragingen bij de ontvangst van rapportages. Ten slotte leveren de ambassades in totaal 8,5 miljoen in. Dit betreft een groot aantal mutaties waarvan de belangrijkste zijn: Bangladesh (vanwege vertraging van het rurale elektrificatie project), Bolivia (vanwege politieke omstandigheden) en Macedonië (vanwege verkiezingen en langdurige coalitieonderhandelingen).

Onderwijs

De uitgaven voor onderwijs dalen doordat een aantal ambassades minder heeft uitgegeven dan gepland: Bolivia (als gevolg van de politieke situatie), Ghana (vertraging School Feeding Programma), Indonesië (lange onderhandelingen met Wereldbank), Macedonië (lagere liquiditeitsprognose wereldbank) en Pakistan (beperkte capaciteit om nieuwe onderwijsprogramma op te zetten). Tevens is sprake van lagere uitgaven voor het Partnership programma van de International Labour Organisation (ILO) doordat de ILO-landenprogramma’s pas in oktober 2006 zijn gestart (oorspronkelijk voorzien per 1 september).

Reproductieve gezondheid

De uitgaven voor reproductieve gezondheid stijgen aanzienlijk als gevolg van een extra bijdrage aan Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI).

Verkoopopbrengst buitenlandse panden en onderuitputting apparaatsuitgaven

Domeinen heeft onroerend goed verkocht in het buitenland. Deze ontvangsten (26 miljoen euro) zijn zichtbaar bij de ontvangsten (op de Financiën-begroting) en worden gereserveerd voor toekomstige verwerving van onroerend goed. Doordat dit niet dit jaar plaatsvindt en doordat er vertraging plaatsvindt bij enige projecten is er een onderuitputting zichtbaar op apparaatsuitgaven.

Licence