Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Inleiding

Deze Najaarsnota actualiseert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven in het begrotingsjaar 2012. De stand Miljoenennota 2013 (Vermoedelijke Uitkomsten) is daarbij het uitgangspunt en mutaties worden ten opzichte hiervan gepresenteerd. Gelijktijdig met de Najaarsnota worden de hiermee samenhangende suppletoire begrotingswetten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.

De belasting- en premieontvangsten kennen een tegenvaller van 1,2 miljard euro (0,2 procent bbp). Aan de uitgavenzijde doet zich daarentegen in 2012 een aantal (incidentele) meevallers voor met een gezamenlijke omvang van 1,4 miljard euro (0,2 procent bbp). De tegenvallende ontvangsten vallen weg tegen de meevallende uitgaven waardoor het EMU-saldo 2012 naar huidige inzichten toch nog uitkomt op de raming ten tijde van de Miljoenennota 2013 van – 3,8 procent bbp. Tegelijkertijd stelt een dergelijk omvangrijk tekort het kabinet nog voor forse uitdagingen. De EMU-schuld bedraagt naar verwachting 70,5 procent bbp voor 2012. De EMU-schuld komt naar verwachting een procentpunt lager uit dan waar in de Miljoenennota 2013 rekening mee is gehouden.

Deze nota gaat achtereenvolgens in op de ontwikkeling van de uitgaven (paragraaf 2), de ontwikkeling van de inkomsten (paragraaf 3) en de gevolgen voor het EMU-saldo en de EMU-schuld (paragraaf 4). Daarnaast wordt in de laatste paragraaf ingegaan op de ontwikkeling van de overheidsfinanciën op Europees niveau.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de budgettaire kerngegevens. Bijlage 2 geeft het budgettair overzicht interventies ten behoeve van de financiële sector. Bijlage 3 bevat de Verticale Toelichting.

Licence