Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Deltafonds

J DELTAFONDS: UITGAVEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

983

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Saldo 2017 investeren in waterveiligheid

34,9

   

Diversen

– 35,6

     

– 0,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 4,6

     

– 4,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 5,4

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

977,7

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

977,7

J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
     

2017

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

983

Beleidsmatige mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 0,7

     

– 0,7

Technische mutaties

 
 

Rijksbegroting in enge zin

 
   

Diversen

– 4,6

     

– 4,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 5,4

       

Stand Najaarsnota 2017 (subtotaal)

977,7

Totaal Internationale samenwerking

0

Stand Najaarsnota 2017

977,7

Saldo 2017 investeren in waterveiligheid

De per saldo hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de sneller dan verwachtte realisatie van een aantal projecten (57,5 mln.). Daarnaast is op het Tweede Hoogwaterbeschermingsproramma (HWBP-2) sprake van een lagere realisatie omdat er geen beroep is gedaan op de post onvoorzien (– 24,5 mln.).

Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven

Deze post bestaat voornamelijk uit saldo op de artikelen Investeren in Waterkwaliteit (– 11,7 mln.), Investeren in Zoetwatervoorziening (– 10,2 mln.) en Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (– 9,1 mln.).

  • Op het artikel Investeren in Waterkwaliteit is per saldo minder uitgegeven dan verwacht door bijstelling van de planning en voortgang op de kaderrichtlijn water, met name als gevolg van vertragingen van enkele projecten in de tweede tranche. De gestelde eindmijlpalen blijven staan.

  • Op het artikel Investeren in Zoetwatervoorziening is minder uitgegeven dan verwacht met name door vertraging in het Europese aanbestedingstraject Roode Vaart, het niet verstrekken van de voorgenomen subsidie Brielse Meer en er is sprake van een lagere subsidiebetaling op het project kleinschalige wateraanvoer.

  • Op het artikel Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven is in 2017 geen aanspraak gemaakt op een reservering voor eventuele data migratie- en frictie kosten voor Basisregistratie Ondergrond. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de kosten voor de Basis ICT binnen het projectbudget kunnen opvangen.

Diversen – technische mutaties ontvangsten

Deze post omvat twee elementen:

  • Diverse overboekingen waarmee in totaal – 8,8 mln. uit het Deltafonds via de IenM-begroting (HXII) wordt overgeheveld naar andere departementale begrotingen, het Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds. De grootste overboeking is een bijdrage aan de provincie Limburg voor het project Ooijen Wanssum (– 5,2 mln.).

  • Diverse desalderingen van totaal 4,2 mln.

Licence