Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Het inkomstenbeeld

De raming van de totale belasting- en premieontvangsten 2018 is met 0,4 miljard euro opwaarts bijgesteld ten opzichte van de Miljoenennota 2019.

Tabel 3.1 Ontwikkeling belasting- en premieontvangsten 2018 (op EMU-basis)

(In miljarden euro)

Stand MN 2019

Stand NJN 2018

Mutatie

Totaal belastingen en premies

284,8

285,2

0,4

 

Wv. belastingen en premies volksverzekeringen

220,9

221,3

0,4

 

Wv. premies werknemersverzekeringen

63,9

63,9

0,0

De Najaarsnotaraming is gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over 2018 tot en met de maand oktober. In tabel 3.2 is een uitsplitsing naar de verschillende belastingsoorten opgenomen. Bij de kostprijsverhogende belastingen zijn de btw-ontvangsten met 205 miljoen euro neerwaarts bijgesteld. Dat is gedaan op basis van de kasrealisaties van het derde kwartaal van 2018; het merendeel van de btw-aangiftes is op kwartaalbasis. Per saldo bedraagt de neerwaartse bijstelling 41 miljoen euro bij de kostprijsverhogende belastingen, door verschillende kleinere opwaartse en neerwaartse ramingsbijstellingen.

Bij de belastingen en premies volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen springt vooral de opwaartse bijstelling van 350 miljoen euro bij de dividendbelasting in het oog. Er wordt meer dividendbelasting ontvangen in de kas door meer en/of hogere dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen. Uit de aangiftegegevens blijkt dat deze hogere ontvangsten zowel volgen uit dividenduitkeringen van (grote) beursgenoteerde bedrijven als uit hogere dividenden van het MKB. Voor de raming van de erf- en schenkbelasting is dezelfde ramingsmethode gebruikt als bij de Miljoenennota 20191. Die ramingsmethode is opgebouwd als de optelsom van al gerealiseerde kasopbrengsten plus een inschatting van de waarde van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen. Daarbij geven met name de kasrealisaties over de maanden augustus, september en oktober aanleiding om de geraamde ontvangsten uit de erf- en schenkbelasting voor 2018 met 237 miljoen euro omlaag bij te stellen ten opzichte van Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35 000, nrs. 1 en 2). Voor nadere informatie over de stand van zaken bij de erf- en schenkbelasting verwijs ik u naar de brief die door de Staatssecretaris van Financiën is verzonden.

De loon- en inkomensheffing en de vennootschapsbelasting (vpb) zijn bijgesteld met respectievelijk 182 en 117 miljoen euro op basis van de kasontvangsten. Ten opzichte van de omvang van deze belastingsoorten zijn dit beperkte bijstellingen. Per saldo bedraagt de opwaartse bijstelling 412 miljoen euro bij de belastingen en premies volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen.

Tabel 3.2 Belasting- en premieontvangsten 2018 (op EMU-basis)

(In miljoenen euro; «–» is saldoverslechterend)

MN2019

NJN2018

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen

87.983

87.942

– 41

Omzetbelasting

53.145

52.940

– 205

Accijnzen

12.118

12.126

8

MRB

4.142

4.144

2

Belastingen op milieugrondslag

5.133

5.095

– 37

Invoerrechten

3.099

3.145

46

Overdrachtsbelasting

2.842

2.924

82

Assurantiebelasting

2.640

2.673

33

Verhuurderheffing

1.714

1.739

24

BPM

2.222

2.259

36

Bankbelasting

478

447

– 31

Overige

450

450

0

       

Belastingen en premies volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen

132.940

133.351

412

Loon- en inkomensheffing

102.658

102.840

182

Vennootschapsbelasting

23.696

23.813

117

Dividendbelasting

3.917

4.267

350

Schenk- en erfbelasting

1.938

1.701

– 237

Overige

731

731

0

       

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen

220.923

221.293

370

Premies werknemersverzekeringen

63.866

63.866

0

Totaal belastingen en premies

284.789

285.159

370

Licence