Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3 Het inkomstenbeeld

De raming van de totale belasting- en premieontvangsten voor 2019 is met 0,2 miljard euro opwaarts bijgesteld ten opzichte van de raming voor 2019 in de Miljoenennota 2020 (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Belasting- en premieontvangsten 2019 op EMU-basis

(in miljarden euro)

Stand MN 2020

Stand NJN 2019

Verschil

Belastingen en premies volksverzekeringen

233,3

233,5

0,2

w.v. belastingen

193,0

193,2

0,2

w.v. premies volksverzekeringen

40,2

40,3

0,0

Premies werknemersverzekeringen

68,4

68,4

0,0

Totaal belasting- en premiesontvangsten

301,7

301,9

0,2

De Najaarsnotaraming van de belasting- en premieontvangsten is gebaseerd op de gerealiseerde kasontvangsten tot en met de maand oktober. Bij het opstellen van de raming was nog geen geactualiseerd economisch beeld van het CPB beschikbaar ten opzichte van de MEV2020. Tabel 3.2 toont de geraamde belasting- en premieontvangsten op EMU-basis per belastingsoort.

Tabel 3.2 Belasting- en premieontvangsten 2019 op EMU-basis

(in miljoenen euro)

Stand MN 2020

Stand NJN 2019

Verschil

Indirecte belastingen

94.507

94.205

‒ 302

Omzetbelasting

58.350

58.350

0

Accijnzen

12.083

11.959

‒ 124

Motorrijtuigenbelasting

4.261

4.261

0

Belastingen op milieugrondslag

5.600

5.501

‒ 99

Invoerrechten

3.384

3.419

35

Overdrachtsbelasting

3.012

2.961

‒ 50

Assurantiebelasting

2.822

2.852

30

Verhuurderheffing

1.759

1.689

‒ 70

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.315

2.290

‒ 25

Bankbelasting

447

449

2

Belasting op zware motorrijtuigen

185

185

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

289

289

0

    

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

138.527

139.064

537

Loon- en inkomensheffing

104.449

104.548

99

Vennootschapsbelasting

25.773

26.171

398

Dividendbelasting

6.118

6.118

0

Schenk- en erfbelasting

1.629

1.679

50

Kansspelbelasting

558

548

‒ 10

    

Overige belastingontvangsten

231

231

0

    

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen

233.265

233.500

236

    

Premies werknemersverzekeringen

68.386

68.386

0

w.v. zorgpremies

42.585

42.585

0

    

Totaal belastingen en premies

301.651

301.886

236

De geraamde ontvangsten van de indirecte belastingen zijn neerwaarts bijgesteld (-302 miljoen euro). Dit betreft een saldo van verschillende, vooral neerwaartse bijstellingen van verschillende belastingsoorten op basis van de gerealiseerde ontvangsten tot en met oktober. De jaaropbrengst van de verhuurderheffing en de bankbelasting is inmiddels zo goed als gerealiseerd. Het grootste deel van de ontvangsten uit de indirecte belastingen bestaat uit de btw, waarvoor de raming niet is aangepast.

Bij de directe belastingen en premies volksverzekeringen is per saldo sprake van een opwaartse bijstelling (537 miljoen euro). Vooral de bijstelling van 398 miljoen euro bij de vennootschapsbelasting springt in het oog. De kasrealisaties over de maanden augustus, september en oktober geven aanleiding om de ontvangsten uit de schenk- en erfbelasting met 50 miljoen euro omhoog bij te stellen. De loon- en inkomensheffing is bijgesteld met 99 miljoen euro op basis van de kasontvangsten tot en met oktober. Ten opzichte van de omvang van deze belastingsoort is dit een beperkte bijstelling.

Licence