Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post algemeen opgenomen. Het betreft de mutaties die bij Najaarsnota 2019 zijn verwerkt voor het jaar 2019. Daarnaast bevat deze bijlage de nieuwe stand bij Najaarsnota 2019. De toelichtingen bij de mutaties staan in de verticale toelichting aanvullende post algemeen.

In tabel 1 zijn alle mutaties sinds de Miljoenennota 2020 weergegeven. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven. De stand van de reserveringen Regeerakkoord op de aanvullende post bij Najaarsnota 2019 zijn zichtbaar in tabel 2. Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie en/of de stand kleiner dan 0,5 mln. De reserveringen Regeerakkoord die volledig zijn uitgeput, worden niet meer in tabel 2 weergegeven.

Tabel 1. Mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ontvangende begroting

 

Totaal

‒ 4

0

0

0

0

0

Hoofdstuk en artikel

 

Zorg

       

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

      
 

Overige uitgaven

       

L105

Reservering regionale knelpunten

‒ 4

     

LNV, art. 51

Tabel 2. Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Miljoenennota 2020 (in mln. euro)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Saldo

 

612

829

898

675

711

 

Openbaar bestuur

      

A3

Belastingdienst

 

30

50

110

  

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid

  

200

200

200

200

 

Veiligheid

      

B5

Politie

  

23

47

47

47

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

 

45

45

46

  
 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

 

35

106

112

81

81

E25

Natuur en waterkwaliteit

 

40

    
 

Landbouw

      

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij

 

4

4

4

3

1

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

      

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs

    

41

97

G39

Maatschappelijke diensttijd

 

35

73

93

99

100

 

Zorg

      

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

 

4

10

10

5

5

H59

Preventiemaatregelen

   

10

9

8

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

   

10

10

10

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

      

H65

Belonen van uitkomsten

  

3

6

  
 

Overdrachten bedrijven

      

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

 

170

170

170

170

153

 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten

 

178

66

   

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

15

30

30

  

L108

Gasfonds Groningen

 

56

50

50

10

9

Licence