Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verticale toelichting

De Verticale Toelichting bevat voor iedere begroting een cijfermatig overzicht van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Miljoenennota 2020. Per begroting wordt een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop. Dit overzicht sluit aan op de mutaties zoals gepresenteerd in de tweede suppletoire begrotingswetten van de departementen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties, wordt verwezen naar de afzondelijke tweede suppletorie begrotingswetten.

De Verticale Toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • mee- en tegenvallers;

  • beleidsmatige mutaties;

  • technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn (deelplafond) behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben sommige overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS.

De ondergrens voor mutaties die apart zichtbaar worden in de tabellen is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in beginsel alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen. Als samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden ze eenmaal toegelicht.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.

Tabel 1 Samenvattend overzicht mutaties per Najaarsnota 2019

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

De Koning

0,0

0,0

Staten Generaal

‒ 1,9

0,0

Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad

2,8

0,3

Algemene Zaken

0,0

0,0

Koninkrijksrelaties

14,3

4,3

Buitenlandse Zaken

‒ 88,0

0,0

Justitie en Veiligheid

258,8

7,1

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‒ 149,1

50,5

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

161,8

14,7

Nationale Schuld

‒ 5,6

882,8

Financiën

703,4

676,3

Defensie

139,2

‒ 21,0

Infrastructuur en Milieu

‒ 21,0

‒ 1,7

Economische Zaken

275,1

‒ 389,4

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

451,6

11,2

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 241,6

‒ 34,1

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

‒ 2,4

22,9

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

   

Sociale Verzekeringen

‒ 71,1

2,0

Zorg

‒ 428,8

0,0

Gemeentefonds

164,0

0,0

Provinciefonds

36,5

0,0

Infrastructuurfonds

‒ 212,0

‒ 212,0

Diergezondheidsfonds

0,1

0,1

Accres Gemeentefonds

0,0

0,0

Accres Provinciefonds

0,0

0,0

BES fonds

0,0

0,0

Deltafonds

‒ 4,5

‒ 4,5

Prijsbijstelling

0,0

0,0

Arbeidsvoorwaarden

0,0

0,0

Koppeling Uitkeringen

0,0

0,0

Algemeen

55,3

0,0

Homogene Groep Internationale Samenwerking

‒ 60,0

31,8

Licence