Base description which applies to whole site

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

1.065,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 25,5

 

‒ 25,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Begrotingsreserve stikstof

500,0

Ramingsbijstelling njn

17,0

Diversen

‒ 8,2

 

508,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 31,7

 

‒ 31,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

451,6

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

1.517,3

Totaal Internationale samenwerking

31,7

Stand Najaarsnota 2019

1.549,0

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

111,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

8,1

 

8,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 1,0

 

‒ 1,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

4,1

 

4,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

11,2

  

Stand Najaarsnota 2019 (subtotaal)

123,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2019

123,0

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft het saldo van verschillende autonome ramingsbijstellingen op de LNV-begroting, waaronder op diverse subsidieregelingen, opdrachtenbudgetten en personele uitgaven.

Beleidsmatige mutaties

Begrotingsreserve Stikstof

Bij de Najaarsnota is besloten een begrotingsreserve stikstof op te richten. Randvoorwaardelijk voor aanwending van deze middelen is dat eerst in kaart wordt gebracht welke (kostenefficiënte) stikstofmaatregelen genomen kunnen worden, wat deze opleveren qua vermindering van stikstofdepositie en wat de budgettaire gevolgen van de maatregelen zijn.

Ramingsbijstelling NJN

Dit betreft een verzamelpost met diverse ramingsbijstellingen, waaronder middelen voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (4,6 mln.), een bijdrage aan gemeente Almere ten behoeve van de Floriade (2,5 mln.) en een storting in de reserve apurement (5,0 mln.).

Diversen

Dit betreft voornamelijk de teruggaven van een deel van de additionele Brexit-middelen voor de NVWA (6,0 mln.), die als gevolg van de uitgestelde uittreding van het Verenigd Koninkrijk niet tot besteding komen.

Technische mutaties

Diversen

Onder deze post vallen voornamelijk de overhevelingen naar andere departementen, waaronder de overheveling van middelen ten behoeve van de Regiodeal ZaanIJ naar het gemeentefonds (2,9 mln.), een overboeking naar het Ministerie van EZK in verband met niet bestede Urgenda-middelen (12,5 mln.) die worden gestort in de energiereserve en een overboeking naar het Ministerie van OCW van middelen bestemd voor het Groenpact inzake het programma Praktijkgericht onderzoek voor voedsel en groen (6,5 mln.).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een verzamelpost van ontvangsten mee- en tegenvallers. Het gaat voornamelijk om een verrekening met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (7,6 mln.) over de opdracht 2018 en de in 2019 ontvangen gelden voor derogatie 2018 (5,1 mln.).

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een relatief beperkte ramingsbijstelling voor ontvangsten natuur.

Technische mutaties

Diversen

Hieronder vallen desalderingen, waaronder een hogere ontvangst van de leges grondkamers (2,3 mln.).

Licence