Base description which applies to whole site

2.1.3 Plafondtoets Deelplafond Zorg

Tabel 2.1.3 Ontwikkeling uitgaven plafond Zorg
 

(in miljoenen euro, - is onderschrijding)

2020

1

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2021

74.727

 

Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van:

 

2

Noodmaatregelen corona

26

3

Overboekingen met Rijksbegroting

0

4

Uitgavenplafond bij Najaarsnota 2020 (= 1 t/m 3)

74.753

   

5

Uitgaven bij Miljoenennota 2021

73.532

 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

 

6

Noodmaatregelen corona

26

7

Overboekingen met Rijksbegroting

0

 

Uitgavenmutaties met beslag budgettaire ruimte

 

8

Actualisatie Zvw o.b.v. Q3

‒ 100

9

Diversen

‒ 17

10

Uitgaven bij Najaarsnota 2020 (= 5 t/m 9)

73.442

   

11

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2021 (= 5-1)

‒ 1.195

12

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Najaarsnota 2020 (= 10-4)

‒ 1.312

De toets op het deelplafond Zorg laat een onderschrijding bij Najaarsnota zien van 1.312 miljoen euro in 2020. Bij Miljoenennota 2021 was voor 2020 sprake van een onderschrijding van 1.195 miljoen euro.

De totale netto zorguitgaven bedragen 73,4 miljard euro, deze zijn onderverdeeld in de Zvw (47,2 miljard euro), Wlz (23,8 miljard euro) en overig (2,5 miljard euro).

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

Noodmaatregelen coronaDit betreft extra middelen voor de zorgkosten op Caribisch Nederland vanwege de oplopende besmettingen en zorgcapaciteit die onder druk staat (ca. 21 miljoen euro). Daarnaast betreft het een bijdrage in de meerkosten van COVID-19 voor beschermd wonen van 5,6 miljoen euro. Dit is onderdeel van de afspraak voor meerkosten (inclusief mogelijke inhaalzorg) in het sociaal domein over 2020 (totaal 170 miljoen euro).

Overboekingen met RijksbegrotingDit betreft een aantal kleine overboekingen met het uitgavenplafond rijksbegroting. De bijstelling van het plafond is gelijk aan de grootte van de overboekingen. De overboekingen betreffen onder andere 16,9 miljoen euro van het Gemeentefonds naar de Wlz voor mobiliteitshulpmiddelen, en een overheveling van 6,5 miljoen euro naar het Gemeentefonds voor de decentralisatie uitkering vrouwenopvang.

Uitgavenmutaties binnen het Plafond Zorg

Actualisatie Zvw o.b.v. Q3Op basis van de meest recente inschatting van zorgverzekeraars van de verwachte uitgaven inclusief de effecten van COVID-19 zijn de Zvw-uitgaven 2020 geactualiseerd. De ontvangen cijfers zijn gebaseerd op de daadwerkelijke declaraties van de eerste drie kwartalen van 2020, aangevuld met een raming voor de nog te verwachten lasten van 2020. Door COVID-19 gaan de ramingen van de zorgverzekeraars met meer onzekerheden gepaard dan normaal. De effecten van de tweede golf zijn nog niet verwerkt in de cijfers, omdat deze cijfers gebaseerd zijn op de ontwikkelingen tot en met september.

Diversen Deze post betreft onder meer een ramingsbijstelling van 26 miljoen euro in de Wlz. Deze ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting was mogelijk zonder het Wlz-kader bij te stellen. Daarnaast is er ook vrijval op nominaal en onverdeeld van de Zvw voor 13,7 miljoen euro, onderuitputting op basis van actualisatiecijfers bij de tandheelkundige zorg in de Wlz van 10,5 miljoen euro, inzet van 10 miljoen euro op de regeling voor voorwaardelijke toelating Zvw t.b.v. plasmageneesmiddelen op de VWS-begroting, en 6,2 miljoen euro onderuitputting op de subsidieregeling waarmee medisch specialisten worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. Verder vindt een tegenboeking plaats van 60 miljoen euro van een eenmalige technische boeking op nominaal en onverdeeld Wlz van de afgelopen Miljoenennota. Deze post is hiermee definitief ingevuld.

Licence