Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Verticale toelichting

De verticale toelichting bevat voor iedere begroting een cijfermatig overzicht van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Miljoenennota 2020. Dit overzicht sluit aan op de mutaties zoals gepresenteerd in de ontwerpbegrotingen van de departementen.

Per begroting wordt een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de afzonderlijke memories van toelichting van de ontwerpbegrotingen.

De Verticale Toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • 1. mee- en tegenvallers;

  • 2. beleidsmatige mutaties;

  • 3. technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn (deelplafond) behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben sommige overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS.

De ondergrens voor mutaties die apart zichtbaar worden in de tabellen is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in beginsel alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen. Als samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden ze eenmaal toegelicht.

De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.

Tabel 6.1 Samenvattend overzicht mutaties sinds Miljoenennota 2021

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

De Koning

‒ 0,1

0,0

Staten Generaal

‒ 4,1

0,0

Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad

‒ 1,7

‒ 0,4

Algemene Zaken

‒ 0,2

‒ 0,1

Koninkrijksrelaties

377,5

16,8

Buitenlandse Zaken

1.239,2

164,8

Justitie en Veiligheid

‒ 8,4

33,0

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

199,0

256,7

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‒ 114,8

107,0

Nationale Schuld

304,0

6.174,1

Financiën

‒ 1.203,3

‒ 12,8

Defensie

‒ 20,0

4,8

Infrastructuur en Waterstaat

‒ 566,7

0,0

Economische Zaken en Klimaat

‒ 196,7

‒ 277,1

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

‒ 88,5

9,5

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 1.415,3

‒ 2,8

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.073,2

15,6

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

   

Sociale Verzekeringen

26,8

‒ 25,0

Zorg

10,4

0,0

Gemeentefonds

117,6

0,0

Provinciefonds

‒ 5,4

0,0

Infrastructuurfonds

248,2

‒ 92,7

Diergezondheidsfonds

42,3

39,7

Accres Gemeentefonds

0,0

0,0

Accres Provinciefonds

0,0

0,0

BES fonds

0,9

0,0

Deltafonds

52,2

‒ 1,2

Prijsbijstelling

0,0

0,0

Arbeidsvoorwaarden

0,0

0,0

Koppeling Uitkeringen

0,0

0,0

Algemeen

‒ 201,0

0,0

Homogene Groep Internationale Samenwerking

‒ 104,0

‒ 32,3

Licence