Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

376,3

  

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

45,6

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 17,8

  

Stand Miljoenennota 2023

404,2

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

Bijdrage financieringstekort ziekenhuis Sint-Maarten

7,0

Dekking ziekenhuis Sint-Maarten

‒ 7,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

‒ 0,8

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 4,0

Desalderingen

3,2

  

Stand Najaarsnota 2022

403,4

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

34,6

  

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

4,7

Mutaties Miljoenennota 2023

19,0

  

Stand Miljoenennota 2023

58,2

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

3,2

Desalderingen

3,2

  

Stand Najaarsnota 2022

61,4

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

De uitgaven in 2022 betreffen een aantal incidentele posten uit het investeringspakket voor de landen (Curaçao, Aruba, Sint Maarten), herfinanciering van een lening van Aruba, de raming van liquiditeitsleningen en de wisselkoersreserve. Daarnaast betreft het middelen uit het Coalitieakkoord voor het verbeteren van de bestaanszekerheid en het verminderen van de armoede in Caribisch Nederland.

Mutaties Miljoenennota 2023

De Voedselbank Bonaire ziet een stijging in het aantal cliënten door stijgende kosten, om dit te kunnen dekken worden er een extra middelen vrijgemaakt voor Bonaire. Ook is er een structurele toevoeging van 1 miljoen euro aan het BES-fonds waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Den Berg en Kuiken die oproept tot een verhoging van de vrije uitkering aan Saba (Kamerstuk, 2021-2022, 35925-IV, nr. 58). Tevens bevat het diverse desalderingen van 10,6 miljoen euro. De post bevat ook kasschuiven om middelen voor de wisselkoersreserve, een detentiecentrum op Sint Maarten, de aanschaf van stormwaterpompen en voor de Tijdelijke Werkorganisatie in het juiste ritme te zetten.

Besluitvorming mutaties Najaarnota

Bijdrage financieringstekort ziekenhuis Sint-Maarten

Het ziekenhuisproject op Sint Maarten heeft een tekort in haar budget als gevolg van de wereldwijde inflatie-en value chain crisis. Nederland neemt eenmalig deel aan een extra toevoeging van het trustfonds wederopbouw Sint Maarten bij de Wereldbank voor de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis. Er is een akkoord bereikt tussen de grote financiers van het ziekenhuis ter dekking van het tekort en daartoe is vanuit de begroting van Koninkrijkrelaties 7 miljoen euro gerealloceerd ten gunste van het trustfonds.

Technische mutaties

Overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft onder meer een teruggave van 1,3 miljoen euro van Defensie voor niet-gerealiseerde diensten van de Marechaussee voor het versterken van het grenstoezicht in het kader van de coronasteun. Ook wordt er 3,1 miljoen euro overgeboekt naar de begroting van BZK om de loonkosten van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) op de juiste manier te verantwoorden.

Desalderingen

Dit betreft ontvangsten over 2022 van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN). Deze ontvangsten komen uit verrekeningen met andere departementen. Deze verrekening vindt plaats op basis de afname van departementen van dienstverlening bij SSO CN.

Niet-belastingontvangsten

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Dit betreft coronamiddelen van het Rode Kruis.

Mutaties Miljoenennota 2023

Deze post bevat twee betalingen uit 2021 die teruggekomen zijn. Via een desaldering kunnen deze in 2022 opnieuw worden uitgegeven. Tevens zijn geraamde ontvangsten voor de Rijksdienst Caribisch Nederland in deze post opgenomen.

Technische mutaties

Desalderingen

Zie desalderingen uitgaven

Licence