Base description which applies to whole site

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

36.145,8

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

500,7

mutaties t/m Miljoenennota 2023

549,2

  

Stand Miljoenennota 2023

37.195,6

  

Technische mutaties Najaarsnota

‒ 12,6

Rente vaste schuld

‒ 16,0

Rentelasten kasbeheer

3,4

  

Niet-plafondrelevant

804,3

Aflossing vaste schuld

0,4

Uitgaven bij voortijdige beëindiging

2,2

Verstrekte leningen

800,0

Rentelasten kasbeheer

1,6

  

Stand Najaarsnota 2022

37.987,3

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

62.666,4

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

16.078,9

mutaties t/m Miljoenennota 2023

‒ 17.700,1

  

Stand Miljoenennota 2023

61.045,1

  

Technische mutaties Najaarsnota

5,6

Rente vlottende schuld

4,0

Rentebaten kasbeheer

1,6

  

Niet-plafondrelevant

6.800,5

Rente derivaten

‒ 18,0

Aflossingen op leningen

37,4

Mutatie vlottende schuld

5.904,0

Mutatie rekening-courant en desposito

877,1

  

Stand Najaarsnota 2022

67.851,1

Uitgaven

Technische Mutaties Najaarsnota

Rente vaste schuld

De rentelasten vaste schuldvallen in 2022 naar verwachting lager uit. Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. De gerealiseerde rentelasten van de uitgegeven schuld in september zijn lager dan waarmee rekening is gehouden in de Miljoenennota 2023 op basis van de renteraming van het CPB.

Rentelasten kasbeheer

De raming van de rentelasten kasbeheer is hoger dan geraamd bij de Miljoenennota 2023. Dit als gevolg van een toename van de rentelasten op afgesloten deposito’s door met name decentrale overheden.

Aflossing vaste schuld (niet-plafond relevant)

De aflossingen op de vaste schuld zijn naar verwachting hoger als gevolg van het vervroegd aflossen van obligaties. Vervroegd aflossen wordt gedaan uit hoofde van cashmanagement.

Uitgaven bij voortijdige beëindiging (niet-plafond relevant)

De uitgaven bij voortijdige beëindiging van leningen binnen het kasbeheer zijn hoger dan geraamd ten opzichte van de Miljoenennota 2023. Instellingen die leningen ten laste van de schatkist hebben opgenomen kunnen deze onder bepaalde voorwaarden vervroegd aflossen. De hoogte van het door hen te betalen bedrag is afhankelijk van de marktrente van dat moment. Het verschil tussen de actuele marktwaarde en de nominale waarde kan zowel positief als negatief zijn en wordt verrekend met de instelling.

Verstrekte leningen (niet-plafond relevant)

Naar verwachting worden er meer leningenverstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met 800 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Rentelasten kasbeheer (niet relevant voor het uitgavenplafond)

De raming van de rentelasten kasbeheer is hoger dan geraamd bij de Miljoenennota 2023. Dit als gevolg van een toename het saldo van de rekeningen-courant van de sociale fondsen.

Niet-belastingontvangsten

Technische Mutaties Najaarsnota 

Rente vlottende schuld

De rentebaten op de vlottende schuld zijn naar boven bijgesteld als gevolg van de actuele realisaties op de geldmarkt.

Rente kasbeheer

De raming van de rentebaten kasbeheer is hoger dan geraamd bij de Miljoenennota 2023.Dit als gevolg van een toename van het aantal afgesloten leningen aan deelnemers van schatkistbankieren.

Rentederivaten (niet-plafond relevant)

Er worden minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd. Dit komt door de gerealiseerde rentepercentages op de variabele delen van de derivaten.

Aflossing op leningen (niet-plafond relevant)

Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen die door agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, in het lopende jaar hoger zullen uitvallen dan geraamd bij de Miljoenennota 2023.

Mutatie in rekening-courant en deposito (niet relevant voor het uitgavenplafond)

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s van de deelnemers van schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en ontvangsten van de sociale fondsen. De mutaties in rekening-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12. Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12. Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekeningen-courant van het schatkistbankieren.

Mutatie vlottende schuld (niet relevant voor het uitgavenplafond)

De raming van de mutatie vlottende schuld wijzigt als gevolg van het bijgestelde kassaldo. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.

 

Licence