Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

6.286,8

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

1.278,0

mutaties t/m Miljoenennota 2023

197,2

  

Stand Miljoenennota 2023

7.762,0

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

 
  

Technische mutaties Najaarsnota

115,7

Toevoeging middelenafspraak huisvesting

‒ 33,9

Bijdrage ODA-Asielopvang

160,0

Overboeking asiel naar J&V

‒ 160,0

Overhevelingen tussen HGIS & niet HGIS

‒ 6,0

Verwachte eindejaarsmarge

‒ 39,5

Overboekingen met andere begrotingen

0,0

Oekraïne

171,4

Desalderingen

23,7

  

Niet-plafondrelevant

101,1

Oekraïne - defensie

101,1

  

Stand Najaarsnota 2022

7.978,8

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

152,1

  

mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

2,3

mutaties Miljoenennota 2023

0,0

  

Stand Miljoenennota 2023

154,4

  

Technische mutaties Najaarsnota

23,7

Desalderingen

23,7

  

Niet-plafondrelevant

‒ 0,9

Diversen

‒ 0,9

  

Stand Najaarsnota 2022

177,2

Verticale Toelichting HGIS

Uitgaven

Technische mutaties

Toevoeging middelenafspraak huisvesting

Het huisvestingsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Om dit te bewerkstelligen is een middelenafspraak huisvesting gemaakt waarbij de opbrengst van de verkopen opnieuw kan worden ingezet in latere jaren. In dit kader wordt 33,9 mln. doorgeschoven naar volgend jaar. Uitvoering van de huisvestingsprojecten loopt vertraging op vanwege de effecten van COVID-19 en de onzekerheid omtrent de huidige oorlog in Oekraïne.

Bijdrage ODA-Asielopvang

Door de verhoogde instroom en de daaruit volgende hogere bezetting in de reguliere asielketen doen zich tegenvallers voor bij de asielopvang. Een deel van deze meerkosten wordt opgevangen vanuit ODA-budgetten t.b.v. de opvang van eerstejaars asielzoekers (160 mln. euro).

Overboeking asiel naar J&V

Door de verhoogde instroom en de daaruit volgende hogere bezetting in de reguliere asielketen doen zich tegenvallers voor bij de asielopvang. Een deel van deze meerkosten wordt opgevangen vanuit ODA-budgetten t.b.v. de opvang van eerstejaars asielzoekers (160 mln. euro).

Overhevelingen tussen HGIS & niet HGIS

Er vindt een aantal overboekingen van en naar de HGIS plaats, waardoor het niet-ODA deel van het HGIS-budget per saldo met 6 mln. afneemt. Het betreft voornamelijk toevoeging vanuit niet-HGIS middelen van VWS ten behoeve van een bijdrage aan het Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response (FIF/PPR).

Verwachte eindejaarsmarge

Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere uitgaven dan geraamd. De belangrijkste mutaties doen zich voor op de begrotingen van Buitenlandse Zaken en BHOS. Dit wordt via de HGIS-eindejaarsmarge opgevraagd in de volgende jaren.

Oekraïne

Het kabinet heeft besloten 162 mln. bij te dragen aan het voorbereiden van Oekraïne op de aankomende winter (winterization) voor de borging van elektriciteit en warmte voor bedrijven en huishoudens. Verder bevat deze post een herschikking van de generale middelen die Defensie vanuit het BIV heralloceert naar de artikelen op het Defensiematerieelbegrotingsfonds van waaruit de bijdrage van militaire goederen aan Oekraïne zijn verstrekt.

Desalderingen

De ontvangsten nemen per saldo toe met 23,7 mln. Dit is met name het gevolg van extra ontvangsten op de begroting van BHOS op het gebied van Dutch Trade and Investment Fund en programma's op het gebied van internationaal ondernemen.

Niet-plafondrelevant

Oekraïne – defensie

Defensie heeft steun verleend aan Oekraïne door het leveren van militaire goederen. Voor zover de leveringen uit eigen (operationele) voorraad hebben plaatsgevonden, is de vervangingswaarde geraamd en is er een inschatting gemaakt van het moment waarop vervanging plaats kan vinden. Verder draagt Defensie 100 miljoen euro bij aan het initiatief van het Verenigd Koninkrijk tot de oprichting van het ‘International Fund for Ukraine’ (IFU) Het IFU is bedoeld voor het gezamenlijk aanschaffen van (zwaar) Defensiematerieel ter ondersteuning van Oekraïne. Met gezamenlijke inkoop kan een voorrangspositie worden afgedwongen bij wapenleveranciers, waardoor snelle levering kan plaatsvinden aan de Oekraïense krijgsmacht.

Ontvangsten

Technische mutaties

Desalderingen

De ontvangsten nemen per saldo toe met 23,7 mln. Dit is met name het gevolg van extra ontvangsten op de begroting van BHOS op het gebied van Dutch Trade and Investment Fund en programma's op het gebied van internationaal ondernemen.

Niet-plafondrelevant

Diversen

Dit bevat een mutatie die voortkomt uit wijzigingen in de aflossingsschema’s van de NIO-leningen. Hierdoor is de ontvangstenraming bijgewerkt. Het effect op de gehele looptijd is nihil.

Licence