Financiele markten

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financiele Markten Loans Loans Ontvangsten IJsland € 0
Financiele Markten Funding Funding Ontvangsten muntwezen € 5.184
Financiele Markten Funding Funding Toename munten in circulatie € 0
Financiele Markten Funding Miscellaneous - € 8.743