Kasbeheer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kasbeheer Kasbeheer waarvan juridisch verplicht - € 0
Kasbeheer Rente Rente Rentelasten € 32.727
Kasbeheer Rente Rente Uitgaven bij voortijdige beëindiging (hoofdsom) € 0
Kasbeheer Leningen Leningen Verstrekte leningen € 1.500.000
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's Mutaties in rekening-courant en deposito's Agentschappen € 0
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's Mutaties in rekening-courant en deposito's RWT’s en derden € 0
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's Mutaties in rekening-courant en deposito's Sociale fondsen € 0
Kasbeheer Mutaties in rekening-courant en deposito's Mutaties in rekening-courant en deposito's Decentrale Overheden € 0