Cash management

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Cash management Interest Rentelasten - € 2.777
Cash management Interest Uitgaven bij voortijdige beëindiging (hoofdsom) - € 0
Cash management Loans Verstrekte leningen - € 1.311.592
Cash management Mutaties in rekening-courant en depositio's Agentschappen - € 44.761
Cash management Mutaties in rekening-courant en depositio's RWT's en derden - € 0
Cash management Mutaties in rekening-courant en depositio's Sociale fondsen - € 0
Cash management Mutaties in rekening-courant en depositio's Decentrale Overheden - € 0