Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1

BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in lopende prijzen; min betekent uitgaven)

 2007
1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng– 101 316
2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA– 15 757
3. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven BKZ– 2 005
4. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader*– 20 403
5. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (5=1+2+3+4)– 139 481
  
6. Belastingen133 912
7. Overig4 772
8. EMU-saldo Centrale Overheid– 797
  
9. EMU-saldo Lokale Overheid– 800
  
10. EMU-saldo Sociale Fondsen– 2 090
  
11. EMU-saldo (– = tekort)– 3 762
EMU-saldo in %BBP– 0,7%
  
EMU-schuld264,0
EMU-schuld in %BBP47,9%
  
BBP (in miljarden euro’s)551

* excl. aflossing en uitgifte vaste schuld

Verticale Toelichting Voorjaarsnota 2007

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Ontwerpbegroting 2007. Er wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd, gevolgd door een toelichting op de voornaamste veranderingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke departementale eerste suppletore wetten.

De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

1) Mee- en tegenvallers;

2) Beleidsmatige mutaties;

3) Technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot de ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze éénmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven.

De ondergrens voor het toelichten van mutaties is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht, indien zich bijzonderheden voordoen.

Huis der Koningin

I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20075,95,95,95,95,9
Stand Voorjaarsnota 20075,95,95,95,95,9

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007123,0118,1116,1115,5116,3
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Meerjarig budget voor ICT0,86,06,06,40,0
   Diversen2,40,10,10,10,1
 3,26,16,16,50,1
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen3,73,23,23,23,2
 3,73,23,23,23,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20077,09,39,39,73,3
Stand Voorjaarsnota 2007130,0127,4125,4125,2119,6

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20072,11,91,91,91,9
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen0,50,50,50,50,5
 0,50,50,50,50,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20070,50,50,50,50,5
Stand Voorjaarsnota 20072,62,52,52,52,5

Meerjarig budget voor ICT

De middelen uit het meerjarig ICT budget worden ingezet voor reguliere ICT-uitgaven en diverse projecten zoals themasites, een jongerensite, een digitale knipselkrant, het verbeteren van de telecommunicatie-infrastructuur, Staten Generaal digitaal, de doorontwikkeling van e-parlement en het project Alta Vista.

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 200795,489,488,993,488,9
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen4,52,62,82,30,9
 4,52,62,82,30,9
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen3,43,53,53,53,5
 3,43,53,53,53,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20077,96,16,35,84,3
Stand Voorjaarsnota 2007103,395,595,299,393,3

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20072,82,82,82,82,8
Stand Voorjaarsnota 20072,82,82,82,82,8

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 200755,255,054,854,854,8
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Coördinatie algemeen regeringsbeleid5,010,010,010,010,0
   Diversen0,40,00,00,00,0
 5,410,010,010,010,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen1,61,51,51,51,5
 1,61,51,51,51,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20077,011,511,511,511,5
Stand Voorjaarsnota 200762,266,566,466,466,3

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20071,31,31,31,31,3
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen0,40,40,40,40,4
 0,40,40,40,40,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20070,40,40,40,40,4
Stand Voorjaarsnota 20071,71,71,71,71,7

Coördinatie algemeen regeringsbeleid

Conform Coalitieakkoord worden meerjarige middelen toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken voor de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007156,2164,9162,6146,1144,1
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Quick wins7,00,00,00,00,0
   Schuldsanering Aruba (Aruba deal)17,90,00,00,00,0
   Sociaal Economisch Initiatief (SEI)8,020,05,00,00,0
   Diversen6,76,05,00,00,0
 39,626,010,00,00,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen8,04,14,14,14,1
 8,04,14,14,14,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200747,630,114,14,14,1
Stand Voorjaarsnota 2007203,9195,0176,8150,2148,2

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 200713,015,316,316,115,5
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen0,00,00,00,00,0
 0,00,00,00,00,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen4,10,00,00,00,0
 4,10,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20074,10,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 200717,115,316,316,115,5

Quick wins

Als aanvulling op het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) zijn in het transitieakkoord afspraken gemaakt over zogenaamde quick wins. Het gaat hierbij om eenmalige begrotingssteun op korte termijn voor 2007 aan het Land Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit stelt de eilanden in staat om een aantal urgente problemen op te lossen.

Schuldsanering Aruba

Omdat Aruba niet aan de voorwaarde voor begrotingsevenwicht heeft voldaan, zijn de voor schuldsanering Aruba beschikbare middelen overgeheveld van 2006 naar 2007.

Sociaal economisch initiatief (SEI)

Deze investeringsimpuls richt zich op het versterken van de economische structuur van de eilanden door middel van publieke investeringen. In het transitieakkoord van 12 februari 2007 is in totaal 33 mln. toegezegd aan Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES) voor de investeringsimpuls SEI.

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)7 014,27 639,45 017,96 625,66 589,6
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Afdrachten aan de EU– 340,00,00,00,00,0
 – 340,00,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 340,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)6 674,27 639,45 017,96 625,66 589,6
Totaal Internationale samenwerking4 881,05 057,75 279,65 470,05 590,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)11 555,212 697,110 297,512 095,512 179,6

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)611,4623,6636,1648,8661,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20070,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)611,4623,6636,1648,8661,8
Totaal Internationale samenwerking160,4118,9121,5100,9100,9
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)771,8742,6757,6749,7762,7

Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)

Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken: HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn de afdrachten aan de Europese Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De HGIS-uitgaven staan op diverse begrotingen en worden elders toegelicht; hier wordt alleen de ontwikkeling van de EU-afdrachten belicht.

Afdrachten aan de EU

Een terugbetaling aan Nederland door de EU die voorzien was voor 2006, vindt plaats in 2007. Nederland ontvangt geld terug door meevallende uitgaven van de EU in 2006. De vertraging naar 2007 wordt veroorzaakt door latere behandeling van de aanvullende Europese begroting in het Europees Parlement. Daardoor doet zich nu een meevaller van 340 mln. voor.

Justitie

VI JUSTITIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)5 881,05 760,25 744,55 756,35 735,2
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   COA122,040,21,81,71,7
   Rechtsbijstand en schuldsanering15,015,015,015,015,0
   Diversen25,315,714,811,811,0
 162,370,931,628,527,7
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Brandveiligheid DJI33,538,50,00,00,0
   Eindejaarsmarge 200637,20,00,00,00,0
   Hogere instroom OTS en voogdij bij BJZ15,00,00,00,00,0
   Overgangsrecht Wet Inburgering45,00,00,00,00,0
   Diversen22,727,117,312,711,5
 153,465,617,312,711,5
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Loonbijstelling tranche 200795,695,195,295,795,7
   Diversen25,225,024,824,824,4
 120,8120,1120,0120,5120,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007436,5256,6168,9161,7159,4
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)6 317,56 016,75 913,45 918,05 894,6
Totaal Internationale samenwerking11,916,521,835,226,3
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)6 329,46 033,25 935,25 953,35 920,8

VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 028,51 049,31 055,31 053,81 052,6
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Asiel: toerekening ODA– 19,4– 13,9– 11,5– 11,1– 11,7
   Diversen4,00,00,00,00,0
 – 15,4– 13,9– 11,5– 11,1– 11,7
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Brandveiligheid DJI33,538,50,00,00,0
   Diversen9,80,00,00,00,0
 43,338,50,00,00,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen1,10,60,60,60,6
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen– 8,0– 14,8– 16,5– 11,9– 7,8
 – 6,9– 14,2– 15,9– 11,3– 7,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200721,010,4– 27,4– 22,418,9
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)1 049,51 059,71 027,81 031,41 033,7
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)1 049,51 059,71 027,81 031,41 033,7

Centaal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

De uitstroom uit het COA van vreemdelingen onder de oude vreemdelingenwet blijft achter bij de ramingen. Dit leidt tot een hogere bezetting en lagere krimpkosten bij het COA. Daarnaast wordt er voor de duur van twee jaar gestart met een pilot besloten opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het aantal plaatsen in de Tijdelijke Noodvoorziening (TNV) is uitgebreid tot 600 in 2007.

Rechtsbijstand en schuldsanering

Het aantal civiele toevoegingen en reguliere straftoevoegingen en het aantal zaken schuldsanering stijgen boven de meerjarenramingen uit. Met het beschikbaar gestelde geld wordt de groei opgevangen.

Mee- en tegenvallers/diversen

Deze post bestaat uit een saldo van meerdere kleine mutaties. Er is onder meer geld vrijgemaakt voor een tegenvaller bij de legesopbrengst van de IND en verschillende regelingen binnen het integratiebeleid.

Brandveiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI voert de nodige aanpassingen door, die de brandveiligheid zullen verbeteren. DJI financiert deze kosten met het budget dat vrijkomt als gevolg van een lagere instroom bij het gevangeniswezen. Hierdoor hoeven geplande cellen niet te worden gebouwd en is er leegstand bij bestaande cellen.

Eindejaarsmarge 2006

Bij Voorjaarsnota 2007 wordt de eindejaarsmarge 2006 uitgekeerd. De verdeling van de eindejaarsmarge zal bij Ontwerpbegroting worden verwerkt.

Hogere instroom ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij bij Bureaus Jeugdzorg (BJZ)

De instroom bij de Bureaus Jeugdzorg voor OTS en voogdij is in 2007 hoger dan voorzien. Hiervoor worden extra middelen ter beschikking gesteld.

Overgangsrecht Wet Inburgering

Inburgeraars die in 2006 zijn gestart met een inburgeringscursus onder de Wet Educatie en Beroeponderwijs (WEB), mogen deze in 2007 nog afmaken. Voor de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, worden in 2007 middelen aan de Justitiebegroting toegevoegd.

Beleidsmatige mutaties/diversen

De post «diversen» bevat een saldo van diverse mutaties. Er wordt onder meer geld vrijgemaakt voor bijstand aan rechtmatig in Nederland verblijvende kinderen, waarvan de ouders geen recht op bijstand hebben. Verder wordt een tegenvaller bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) gecompenseerd, als gevolg van niet ontvangen leges.

Asiel: Toerekening Official Development Assistance (ODA)

De kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden, volgens internationale afspraken, toegerekend aan ODA. Door lagere gemiddelde opvangkosten en lagere krimpkosten als gevolg van de hogere bezetting in het COA, vallen kosten die aan ODA kunnen worden toegerekend, lager uit.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)6 411,25 764,46 359,15 229,15 217,5
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen– 11,2– 1,6– 1,6– 1,6– 1,6
 – 11,2– 1,6– 1,6– 1,6– 1,6
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Biometrie32,00,00,00,00,0
   Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel (ZVR)25,00,00,00,0 0,0
   GBO26,30,00,00,00,0
   Huisvesting– 2,4– 25,0– 1,91,613,7
   Diversen34,57,1– 1,0– 1,0– 1,0
 115,4– 17,9– 2,90,612,7
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Nieuwe wet inburgering168,2140,7140,70,00,0
   Onderwijsachterstanden50,6121,4121,40,00,0
   Openbare geestelijke gezondheidszorg51,20,00,00,00,0
   Volwasseneneducatie72,372,372,30,00,0
   Loonbijstelling tranche 2007109,2108,9109,6110,3110,0
   VUT prepensioen levensloop/functioneel leeftijdsontslag (VPL/FLO)69,569,462,862,547,1
   Diversen39,222,823,222,121,6
 560,2535,5530,0194,9178,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007664,3516,0525,4193,8189,7
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)7 075,56 280,46 884,55 423,05 407,2
Totaal Internationale samenwerking0,50,50,50,30,3
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)7 076,06 280,96 885,05 423,35 407,5

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)314,1267,9274,481,380,5
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen1,30,00,00,00,0
 1,30,00,00,00,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Nieuwe wet inburgering168,2140,7140,70,00,0
   Onderwijsachterstanden50,6121,4121,40,00,0
   Openbare geestelijke gezondheidszorg51,20,00,00,00,0
   Volwasseneneducatie72,372,372,30,00,0
   Diversen10,43,73,72,32,3
 352,7338,1338,12,32,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007353,9338,1338,12,32,3
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)668,0606,0612,583,682,8
Totaal Internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)668,0606,0612,583,682,8

Mee- en tegenvallers/diversen

De meevaller in 2007 wordt voor 11,3 mln. verklaard door vertraging bij de invoering van de vingerscan op de Nederlandse identiteitskaart (NIK).

Biometrie

In 2006 was 25,5 mln. geraamd voor investeringen in apparatuur, die de biometrische chip op het paspoort kan lezen. De aanbesteding voor deze investeringen heeft in 2006 niet plaatsgevonden. In 2007 wordt het aanbestedingstraject voortgezet. Daarnaast zijn de technische specificaties voor de invoering van een vingerscan op het paspoort, laat door Europa bekend gemaakt. Hierdoor heeft het project vingerscan vertraging opgelopen. Een Europees aanbestedingstraject is in 2006 gestart, maar de geraamde middelen (6,5 mln.) komen op zijn vroegst pas in 2007 tot besteding.

Ziektekostenvoorziening rijkspersoneel (ZVR)

In 2006 is de ZVR-regeling afgeschaft. Voor de eenmalige slotuitkering waren middelen vanuit de jaren 2007 tot en met 2010 naar 2006 gehaald. In 2006 is dit budget echter niet volledig uitgeput. De resterende middelen worden via de eindejaarsmarge overgeheveld naar 2007 en ingezet voor de financiering van de nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst.

GBO

De gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) beheert rijksbrede ICT voorzieningen. Voor 2007 wordt de begroting verhoogd met 26,3 mln. ten behoeve van de GBO. Deze middelen zijn nodig om de kosten, die samenhangen met de explosieve groei in het gebruik van DigiD en de overheidstoegangsportal (OTP) te dekken.

Huisvesting

Voor de investeringen in de nieuwbouw voor het ministerie van BZK zijn in het verleden middelen gereserveerd. Nu gerechtelijke uitspraken de nieuwbouw in 2011/2012 mogelijk maken, worden de geraamde middelen naar 2011/2012 doorgeschoven.

Beleidsmatige mutaties/diversen

In verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel wordt de Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP) geliquideerd. In 2007 wordt 14,7 mln. aangewend voor de afwikkeling en liquidatie van de DGVP en voor bekostiging van afspraken in de arbeidsvoorwaardensfeer.

Nieuwe wet inburgering

De begroting van de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV) wordt verhoogd voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. De steden ontvangen in 2007 incidenteel meer middelen voor de inburgering van allochtone vrouwen. Dit betreft een bijdrage van Justitie ten behoeve van het Grotestedenbeleid.

Onderwijsachterstanden

De begroting van de BDU-SIV wordt verhoogd voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit betreft een bijdrage van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van het Grotestedenbeleid.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gaan de AWBZ middelen voor openbare geestelijke gezondheidszorg activiteiten over naar de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. Hiertoe wordt de begroting van de BDU-SIV verhoogd. Dit betreft een bijdrage van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Grotestedenbeleid.

Volwasseneneducatie

De begroting van de BDU-SIV wordt verhoogd voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit betreft een bijdrage van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van het Grotestedenbeleid.

VUT prepensioen levensloop/functioneel leeftijdsontslag (VPL/FLO)

Per 2006 is de regelgeving betreffende VUT en prepensioen gewijzigd. De gewijzigde regelgeving leidde ertoe dat de vroegpensioenregeling Afup van de sector Politie niet paste in het nieuwe fiscale regime. In reactie hierop zijn in de sector Politie nieuwe voorzieningen getroffen, die hebben geleid tot een fiscaal zuivere regeling.

Ter dekking van de extra lasten die hieruit volgen, is een overboeking gedaan vanuit de gereserveerde arbeidsvoorwaardenruimte. Structureel leidt de nieuwe regeling tot besparingen.

Technische mutaties/diversen

De post diversen wordt voor 20,3 mln. verklaard door de prijsbijstelling.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)28 851,629 167,029 332,929 425,629 535,7
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Leerlingen- en studentenaantallen40,328,8– 4,8– 45,8– 87,0
   Bijstelling autonome raming studiefinancieringsbeleid– 52,3– 38,811,832,863,7
   Diversen17,510,59,711,19,9
 5,50,5– 6,9– 1,9– 13,4
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Eindejaarsmarge73,40,00,00,00,0
   Intertemporele compensatie49,837,311,6– 33,7– 65,0
   Herschikkingen binnen de OCW-begroting– 29,9– 10,5– 9,7– 11,19,9
   Transitietraject inburgering40,020,00,00,00,0
   Zorgmiddelen84,5135,5146,2141,8113,0
   Diversen34,20,10,10,10,1
 252,0182,4148,297,138,2
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Kinderopvang (van begroting SZW)1 567,21 601,51 639,51 679,01 718,5
   Loonbijstelling tranche 2007 (exclusief kinderopvang en emancipatie)560,4557,8557,7556,3556,0
   Prijsbijstelling tranche 2007 (exclusief kinderopvang en emancipatie)74,975,676,577,077,5
   Diversen192,082,981,880,280,7
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Bijstelling autonome raming studiefinancieringsbeleid133,896,083,635,710,0
   Diversen29,125,116,610,18,6
 2 557,42 438,92 455,72 438,32 451,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20072 814,82 621,72 596,92 533,42 476,1
      
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)31 666,331 788,731 929,831 959,132 011,7
Totaal Internationale samenwerking60,660,660,760,760,7
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)31 726,931 849,331 990,532 019,832 072,4

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 344,71 138,61 159,01 155,51 037,1
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen– 5,8– 7,7– 7,7– 9,7– 11,3
 – 5,8– 7,7– 7,7– 9,7– 11,3
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen14,82,52,01,01,0
 14,82,52,01,01,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen151,948,441,840,740,7
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen9,7– 3,2– 3,2– 3,2– 0,3
 161,645,238,637,540,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007170,640,032,928,830,1
      
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)1 515,31 178,71 191,81 184,31 067,2
Totaal Internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)1 515,31 178,71 191,81 184,31 067,2

Leerlingen- en studentenaantallen

Als gevolg van demografische ontwikkelingen zijn de ramingen met betrekking tot de deelname aan het regulier onderwijs bijgesteld. De ramingen laten ten opzichte van de Miljoenennota 2007 een hogere deelname in het VO, MBO en HBO zien en een lagere deelname in het PO en WO. Vanaf 2010 is de daling in het PO en WO en inmiddels ook in het VO zo sterk, dat het de stijging in de andere onderwijssectoren teniet doet.

Bijstelling autonome raming studiefinancieringsbeleid

Op de artikelen die betrekking hebben op studiefinancieringsbeleid, waaronder studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en lesgeld, vindt een bijstelling van de raming plaats als gevolg van realisaties over 2006 en de eerste inzichten over januari 2007. Tevens vindt een bijstelling plaats als gevolg van meer exacte berekeningen inzake de invoering van de prestatiebeurs in het MBO.

Intertemporele compensatie

Om de begroting sluitend te krijgen, worden de meevallers op de begroting studiefinanciering in de jaren 2007 en 2008 ingezet voor de voorziene tegenvallers op de begroting in de jaren 2009 en verder.

Herschikkingen binnen de OCW-begroting

Binnen de OCW-begroting zal er herprioritering plaatsvinden op een aantal artikelen.

Transitietraject inburgering

Op de aanvullende post bij Financiën is in 2006 budget gereserveerd voor het transitiebudget voor ROC’s in verband met de afschaffing van de gedwongen winkelnering bij het inkopen van inburgeringcursussen. Het budget wordt overgeheveld naar OCW.

Zorgmiddelen

Het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs (rugzakken) laat een forse groei zien ten opzichte van de Miljoenennota 2007. Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om de komende jaren de ontwikkeling van het aantal zorgleerlingen op te vangen en om de beheersing van het zorgstelsel op een verantwoorde wijze vorm te geven.

Beleidsmatige mutaties/diversen

Onder deze post vallen onder andere de niet ontvangen cursusgelden BVE, waarvoor de instellingen gecompenseerd worden. Daarnaast valt onder deze post een tweetal projecten: Genomics (onderzoek naar genen) en Brede School.

Kinderopvang (van begroting SZW)

Het beleid ten aanzien van kinderopvang is overgegaan van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en wetenschap. De bijbehorende programma-uitgaven zijn bij Voorjaarsnota overgeheveld naar het Ministerie van OCW.

Technische mutaties/diversen

Onder deze post vallen voornamelijk een aantal reeds toegekende FES-projecten uit 2006, waarvan de uitgaven niet volledig in 2006 zijn besteed en zijn doorgeschoven naar 2007 (49 mln.). Deze mutatie doet zich zowel aan de uitgaven als de ontvangstenkant voor. Daarnaast blijken de reclame-ontvangsten hoger uit te vallen dan geraamd (structureel 22 mln.). Die mogen die worden toegevoegd aan de uitgavenkant. Het participatiefonds heeft 32 mln. teruggestort aan OCW, in verband met lagere uitgaven aan wachtgelden. Onder deze post vallen tevens een aantal overboekingen van diverse begrotingen, zoals de overboeking van emancipatie van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (structureel 11 mln.) en de overboeking van de loon- en prijsbijstelling van de begroting van SZW voor kinderopvang en emancipatie naar OCW (structureel 33 mln.).

Niet tot een ijklijn behorend/bijstelling autonome raming studiefinancieringsbeleid

De raming voor de niet relevante uitgaven aan rentedragende leningen is bijgesteld naar aanleiding van de realisatie 2006 en de eerste resultaten van de uitgaven in januari 2007.

Technische mutaties/diversen (ontvangsten)

Aan de ontvangstenkant doet zich bij de technische mutaties een aantal mutaties voor, die reeds aan de uitgavenkant zijn toegelicht bij de post «technische mutaties diversen». Daarnaast is ook de overboeking van de ontvangsten voor kinderopvang van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgeboekt naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en Werkgelegenheid (41 mln. in 2007, 23 mln. in 2008 en 17 mln. structureel).

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 200713 820,415 173,415 862,714 964,215 163,7
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Aanpassen rente nationale schuld– 10 999,8– 11 668,312 211,4– 12 879,4– 13 326,8
   Rentelasten kasbeheer27,2– 0,2– 31,2– 34,8– 35,5
 – 10 972,6– 11 668,5– 12 242,6– 12 914,213 362,3
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen0,50,50,50,50,6
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Aanpassen rente nationale schuld10 999,811 668,312 211,412 879,413 326,8
   Wijziging kapitaalmarktberoep en rente86,0169,4138,0186,8187,5
   Wijziging geldmarktberoep en rente303,5122,5122,5122,5122,5
   Mutaties rekening courant1 617,0– 1 520,4– 2 000,2– 576,30,0
   Rente sociale fondsen– 3,516,863,9175,4210,1
   Diversen9,4– 43,6– 48,2– 48,9– 49,6
 13 012,710 413,510 487,912 739,413 797,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20072 040,1– 1 255,0– 1 754,7174,8435,6
Stand Voorjaarsnota 200715 860,513 918,514 107,914 789,515 599,3

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20071 239,501 147,401 412,401 550,603 728,60
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Aanpassen rente nationale schuld– 154,20– 124,60– 153,30152,70– 107,40
   Diversen– 16,910,45,810,54,5
 – 171,10– 114,20– 147,50– 142,20– 102,90
      
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Aanpassen rente nationale schuld154,20124,60153,30152,70107,40
   Mutaties rekening courant0,00,00,02 526,13 280,1
   Diversen1,01,01,01,01,0
 155,20125,60154,302 679,803 388,50
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 15,911,46,82 537,603 285,60
Stand Voorjaarsnota 20071 223,601 158,701 419,104 088,207 014,20

Aanpassing rente nationale schuld

Conform het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte (overgenomen in het Coalitieakkoord), wordt de rente die samenhangt met de Nationale Schuld, buiten de budgetdisciplinesector Rijksbegroting gebracht.

Rentelasten kasbeheer

De rentelasten kasbeheer worden bijgesteld naar aanleiding van de gewijzigde korte en lange rente.

Wijziging kapitaalmarktberoep en rente

Enerzijds leidt de positieve doorwerking van het meevallende tekort in 2006 tot lagere rentelasten. Anderzijds leidt een verslechterd tekort in 2007 tot hogere rentelasten. Per saldo is er sprake van hogere rentelasten.

Wijziging geldmarktberoep en rente

De geraamde rentelasten over de vlottende schuld worden opwaarts bijgesteld als gevolg van de verhoging van de korte rente.

Mutaties rekening courant/Rente sociale fondsen

De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van (onder meer) mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven. Hierdoor verandert ook de rentevergoeding over de inleg.

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)3 840,33 875,83 828,33 810,73 808,5
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Douane boete26,70,00,00,00,0
   Diversen23,15,02,73,83,4
 49,85,02,73,83,4
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Anticiperende aankopen25,017,517,517,517,5
   Heffings- en invorderingsrente730,0730,0715,0715,0715,0
   Vliegveld Twente20,00,00,00,00,0
   Diversen13,86,76,55,55,5
 788,8754,2739,0738,0738,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Loonbijstelling tranche 200750,350,350,049,449,4
   Diversen16,416,216,216,116,1
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Heffings- en invorderingsrente– 730,0– 730,0– 715,0– 715,0– 715,0
   Diversen– 25,0– 17,5– 17,5– 17,5– 17,5
 – 688,3– 681,0– 666,3– 667,0– 667,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007150,378,275,474,874,4
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)3 990,63 954,03 903,73 885,53 882,9
Totaal Internationale samenwerking113,949,0258,6227,6236,6
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)4 104,44 003,04 162,34 113,14 119,5

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)3 675,03 369,93 346,83 251,93 210,9
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Dividend staatsdeelnemingen– 81,7– 68,7– 68,7– 68,7– 68,7
   EKV provenu’s82,00,00,00,00,0
   Winstafdracht DNB139,0139,0139,0139,0139,0
   Diversen13,9– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1
 153,270,270,270,270,2
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Heffings- en invorderingsrente1 030,01 035,01 020,01 020,01 020,0
   Opbrengst schikkingen en boetes166,9166,9166,9166,9166,9
   Diversen7,52,73,53,53,6
 1 204,41 204,61 190,41 190,41 190,5
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Heffings- en invorderingsrente– 1 030,0– 1 035,0– 1 020,01 020,0– 1 020,0
   Opbrengst schikkingen en boetes– 166,9– 166,9– 166,9– 166,9– 166,9
   Verkoop staatsdeelneming465,50,00,00,00,0
 – 731,4– 1 201,9– 1 186,9– 1 186,9– 1 186,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007626,272,873,673,773,8
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)4 301,13 442,73 420,43 325,63 284,6
Totaal Internationale samenwerking57,80,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)4 358,93 442,73 420,43 325,63 284,6

Douane boete

De Europese Commissie heeft Nederland een financiële correctie (boete) opgelegd voor onvolkomenheden in de controlewerkzaamheden van de Nederlandse Douane.

Anticiperende aankopen/Heffings- en invorderingsrente/Opbrengst schikkingen en boetes

Conform het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte worden de anticiperende aankopen, de heffings- en invorderingsrente en de opbrengst schikkingen en boetes overgeheveld naar de budgetdisciplinesector Rijksbegroting.

Vliegveld Twente

Het Ministerie van Financiën neemt het voormalig Vliegveld Twente over van het Ministerie van Defensie.

Dividend staatsdeelnemingen

De dividenden staatsdeelnemingen worden neerwaarts bijgesteld, onder andere als gevolg van de verkoop van KPN en TNT in 2006.

EKV (Export Krediet Verzekeringen) provenu’s

Vanwege een onverwachte aflossing van Angola op (in het verleden door Nederland) uitgekeerde schadebedragen worden er meer provenu ontvangsten gerealiseerd.

Winstafdracht DNB

De winstafdracht DNB is structureel verhoogd. Dit vooral als gevolg van een hogere kapitaalmarktrente, een hogere geldmarktrente en een stijging van de bankbiljettencirculatie in het eurogebied.

Verkoop staatsdeelneming

De Staat heeft recentelijk de staatsdeelnemingen SDU en NOVEC verkocht. Verder heeft restitutie van dividendbelasting plaatsgevonden in verband met de verkoop van aandelen TNT in 2006.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)7 695,57 546,17 495,67 446,97 432,1
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Aanvulling eigen vermogen agentschappen40,30,00,00,00,0
   Civiel militaire samenwerking20,50,10,10,10,1
   Doorwerking eindejaarsmarge 2006– 21,30,00,00,00,0
   Herschikking tussen defensieonderdelen– 12,1– 20,5– 24,8– 31,432,2
   Infanterie Gevechtsvoertuig– 50,00,00,00,00,0
   Infrastructuurprojecten– 25,20,00,00,00,0
   Informatie Voorzieningsprojecten56,80,00,00,00,0
   NH-90– 25,00,00,00,00,0
   Verkoopopbrengsten204,60,00,00,00,0
   Werkplekdiensten21,621,621,621,621,6
   Diversen– 7,51,14,210,811,5
 202,72,31,11,11,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Loonbijstelling tranche 2007130,9118,5116,2114,9114,5
   Prijsbijstelling tranche 200730,628,129,128,328,3
   Diversen– 0,6– 2,2– 2,2– 2,2– 2,2
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen– 4,4– 1,00,40,51,5
 156,5143,4143,5141,5142,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007359,2145,7144,6142,6143,2
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)8 054,67 691,97 640,27 589,57 575,2
Totaal Internationale samenwerking301,2216,2216,2216,2216,2
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)8 355,97 908,07 856,47 805,77 791,4

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)384,5456,5365,5298,2284,0
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Verkoopopbrengsten204,60,00,00,00,0
   Diversen13,70,00,00,00,0
 218,30,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007218,30,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)602,8456,5365,5298,2284,0
Totaal Internationale samenwerking1,41,41,41,41,4
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)604,2457,9366,9299,6285,4

Aanvulling eigen vermogen agentschappen

Het eigen vermogen van de agentschappen Paresto en Defensie Telematica Organisatie (DTO) was negatief en is hierbij aangevuld. Het negatieve vermogen van Paresto is een gevolg van een nog niet volledig beheerste geld- en goederenstroom in 2005. Een verbeterplan hiervoor is in uitvoering. Het negatieve vermogen van de DTO is ontstaan door het noodzakelijkerwijs in stand houden van een tweetal beheeromgevingen (LAN 2000 en MULAN). Verder dienden er kosten met de DTO te worden verrekend voor investeringen in glasvezel- en telefonieapparatuur door verplaatsingen van eenheden.

Civiel militaire samenwerking

In het kader van de intensivering voor civiel militaire samenwerking worden onder meer investeringen gedaan voor de aanschaf van onbemande vliegtuigen, grondgebonden sensoren, vouwbruggen en uitbreiding van de capaciteit voor havenbescherming. Daarnaast is er extra personeel aangetrokken en materieel aangeschaft voor de oprichting van een tweede eenheid tegen nucleaire, biologische en chemische dreiging (NBC-eenheid).

Doorwerking eindejaarsmarge 2006

Defensie heeft in 2006 zijn budgetten overschreden. Deze overschrijding moet in 2007 worden gecompenseerd.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Tussen de Defensieonderdelen vindt een aantal herschikkingen plaats, waaronder middelen voor brandstof die van de Operationele Commando’s centraal bij de Defensie Materieel Organisatie worden gestald (DMO) en decentralisatie van middelen voor boekwerken (handleidingen, documentatie en dergelijke) van de DMO naar de Operationele Commando’s.

Infanterie Gevechtsvoertuig

Als gevolg van vertraging van het project Infanterie Gevechtsvoertuig wordt een deel van de kosten pas in 2008 betaald. Het project Infanterie Gevechtsvoertuig betreft de vervanging van de verouderde YPR door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig.

Infrastructuurprojecten

De uitvoering van verschillende infrastructuurprojecten wordt om budgettaire redenen vertraagd.

Informatie Voorzieningsprojecten

De uitvoering van Informatievoorzieningsprojecten (IV-projecten) brengt extra kosten met zich mee als gevolg van de overloop van oude facturen uit 2006. Het betreft met name de projecten Mijn Uniforme Logische Aansluiting op het Net (MULAN) en Strategisch Programma voor ERP Enabled Change (SPEER). Deze openstaande facturen kunnen betaald worden, omdat de oplevering van de eerste NH-90 helikopter tot april 2008 vertraagd is.

NH-90

Als gevolg van vertraging bij de oplevering van de eerste NH-90 helikopter tot april 2008 komt er in 2007 extra geld beschikbaar voor IV-projecten.

Verkoopopbrengsten

Verkoop van legerbasis Seedorf, vliegbasis Twente, S-fregatten en M-fregatten hebben geresulteerd in hogere verkoopopbrengsten. Een deel van deze gelden zal in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 aangewend worden voor aanschaf van Chinook-helikopters en voor de behoeftestelling uit de Marinestudie. Een bedrag van 42 mln. zal naar het begrotingsjaar 2008 worden meegenomen. Deze post hangt samen met de post verkoopopbrengsten bij de niet-belastingontvangsten.

Werkplekdiensten

Er is gebleken dat het initieel toegewezen budget voor werkplekdiensten bij de Defensie Telematica Organisatie ontoereikend is.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)3 910,83 756,83 784,23 653,93 532,2
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Huurtoeslag96,444,228,121,320,4
   Terugdraaien normhuurbesluit (motie Depla)0,020,013,013,013,0
   Uitvoeringskosten huursubsidie22,22,31,81,31,0
   Diversen– 5,7– 2,3– 10,2– 14,9– 3,1
 112,964,232,720,731,3
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen15,02,210,5– 0,3– 1,4
 15,02,210,5– 0,3– 1,4
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   FES BIRK24,142,90,20,3– 0,5
   FES luchtkwaliteit35,20,00,00,00,0
   FES NSP64,19,56,8– 9,10,0
   Diversen57,128,226,322,427,0
 180,580,633,313,626,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007308,5147,176,534,056,4
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)4 219,33 903,83 860,73 687,93 588,6
Totaal Internationale samenwerking55,066,369,570,668,4
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)4 274,43 970,13 930,13 758,63 657,1

XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 070,0813,7722,5696,7680,2
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Huurtoeslag– 28,2– 65,2– 69,8– 59,8– 68,9
   Uitstel wet betaalbaarheidsheffing 2006– 154,00,00,00,00,0
 – 182,2– 65,2– 69,8– 59,8– 68,9
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   FES BIRK24,142,90,20,3– 0,5
   FES luchtkwaliteit35,20,00,00,00,0
   FES NSP64,19,56,8– 9,10,0
   Diversen35,58,75,81,41,4
 158,961,112,8– 7,40,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 23,4– 4,1– 57,0– 67,368,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)1 046,6809,5665,5629,4612,1
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)1 046,6809,5665,5629,4612,1

Huurtoeslag uitgaven en ontvangsten

De ramingen van de uitgaven huurtoeslag zijn naar boven bijgesteld. De verwachte stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verwachte daling van het niet-gebruik. Door betere informatievoorziening maken meer huurtoeslag gerechtigden ook daadwerkelijk gebruik van de toeslag. De ontvangsten van de huurtoeslag zijn op basis van de laatste inzichten van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag 2006 naar beneden bijgesteld. De inzichten zijn gebaseerd op de ervaringen uit 2006, het eerste jaar van de uitvoering huurtoeslag.

Terugdraaien normhuurbesluit (Motie Depla c.s.)

Er wordt gevolg gegeven aan de motie Depla betreffende het terugdraaien van het normhuurbesluit. Hiermee wordt de ophoging van de normhuur per 1 juli 2007 met € 1,05 met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2008 voor het jaar 2007 en verder ongedaan gemaakt.

Uitvoeringskosten huursubsidie

Het betreft apparaatsuitgaven voor de afwikkeling van de oude coderegelingen Huursubsidie (bezwaarschriften, invordering en nabetaling) in 2007. De uitgaven in de jaren daarna betreffen de kosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat zal worden belast met de terugvordering van onterecht uitgekeerde huursubsidie.

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Als gevolg van vertragingen in verscheidene BIRK projecten wordt er budget uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) uit 2006 toegevoegd aan het budget in 2007 en later.

Luchtkwaliteit

In 2006 zijn niet alle middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van het bevorderen van duurzame mobiliteit besteed als gevolg van aanloopproblemen bij de subsidieregelingen voor roetfilters (ontoereikend aanbod van diverse types). De niet bestede middelen worden toegevoegd aan het budget van 2007 zodat deze vertraging kan worden weggewerkt.

Nationale sleutelprojecten (NSP)

In 2006 zijn enkele nationale sleutelprojecten vertraagd. De niet bestede middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) 2006 worden weer toegevoegd aan de budgetten in 2007 en volgende jaren.

Uitstel wet betaalbaarheidsheffing 2006

De heffing op de verhuurders van 154 mln. over het jaar 2006 kan ook niet in 2007 worden gerealiseerd, omdat het interim wetsvoorstel betaalbaarheidsheffing huurwoningen door de Eerste Kamer is aangehouden.

Verkeer en Waterstaat

XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)7 442,27 750,47 887,58 068,77 822,3
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Agentschapsvorming Inspectie V&W– 25,5– 21,8– 20,9– 26,3– 26,3
   Correctie agentschapsbijdragen RWS 2006–201135,10,00,00,0 0,0
   FES-brug– 61,4– 8,9– 8,9– 8,9– 8,9
   Geluidsisolatie Schiphol– 6,715,515,7– 14,6– 10,6
   Intertemporele verschuiving– 693,6– 99,3157,9407,64,6
   Diversen25,2– 10,8– 0,4– 14,9– 7,5
 – 726,9– 125,3143,4342,9– 48,7
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Loonbijstelling tranche 200756,254,954,957,254,0
   Prijsbijstelling tranche 200730,731,932,333,427,0
   Diversen15,812,213,211,310,0
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen13,225,20,00,00,0
 115,9124,2100,4101,991,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 610,8– 1,1243,7444,842,3
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)6 831,47 749,38 131,28 513,57 864,7
Totaal Internationale samenwerking16,415,916,915,014,4
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)6 847,87 765,28 148,18 528,57 879,1

XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)116,1107,0105,381,782,0
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Agentschapsvorming Inspectie V&W– 25,5– 21,8– 20,9– 26,3– 26,3
 – 25,5– 21,8– 20,9– 26,3– 26,3
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen4,03,04,02,01,0
 4,03,04,02,01,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 21,5– 18,8– 16,9– 24,325,3
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)94,788,288,457,456,7
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)94,788,288,457,456,7

Agentschapvorming Inspectie V&W

De mutatie hangt samen met de agentschapvorming van de Inspectie Verkeer & Waterstaat, waardoor ontvangsten en uitgaven worden gedesaldeerd.

Correctie Agentschapsbijdragen Rijkswaterstaat 2006–2011

Als gevolg van de technische keuze dat Rijkswaterstaat niet meer onder het uitgavenkader van Verkeer en Waterstaat valt, wordt de oorspronkelijke correctie op de agentschapsbijdragen 2006–2011 in één keer teruggedraaid in 2007.

FES-brug

De FES-brug is verhoogd voor dekking van de overgangsfaciliteit MEP.

Geluidsisolatie schiphol

Voor de GIS-projecten zijn meerjarige taakstellende budgetten vastgesteld. Deze ramingen zijn geactualiseerd.

Intertemporele verschuiving

De kasbehoefte bij de infrastructurele projecten wordt aangepast naar actuele inzichten.

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2 135,02 305,42 349,82 189,82 095,2
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen– 22,2– 6,8– 6,9– 4,7– 6,9
 – 22,2– 6,8– 6,9– 4,7– 6,9
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Invulling MEP- kastaakstelling33,80,00,00,00,0
   MEP problematiek0,00,0128,0155,0147,0
   Overgangsregeling MEP0,027,027,027,027,0
   Tegemoetkomingsregeling MEP70,00,00,00,00,0
   Diversen7,08,410,911,17,5
 110,835,4165,9193,1181,5
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen40,835,624,616,916,4
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen0,20,20,20,30,3
 41,035,824,817,216,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007129,764,4183,9205,6191,2
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)2 264,62 369,82 533,72 395,42 286,4
Totaal Internationale samenwerking151,8160,2153,8160,2160,3
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)2 416,42 530,02 687,52 555,62 446,7

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)7 430,96 149,63 169,12 571,82 491,3
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen– 11,2– 12,0– 11,0– 11,0– 1,0
 – 11,2– 12,0– 11,0– 11,0– 1,0
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Opbrengst stadsverwarmingsleningen63,00,00,00,00,0
   Diversen2,12,12,12,12,1
 65,12,12,12,12,1
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen28,420,810,0– 0,72,3
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Bijstelling aardgasbaten– 2 750,00,00,00,00,0
   Bijstelling FES-afdrachten1 125,00,00,00,00,0
   Diversen– 8,3– 8,3– 8,3– 8,3– 8,3
 – 1 604,912,51,7– 9,0– 6,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 1 551,12,6– 7,217,9– 4,9
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)5 879,86 152,23 161,92 553,82 486,4
Totaal Internationale samenwerking1,81,81,81,81,8
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)5 881,66 154,03 163,72 555,62 488,2

Mee- en tegenvallers/diversen

Deze mutatie wordt deels veroorzaakt door de schikking, die de Staat der Nederlanden heeft getroffen met RTL-FM. In 2003 heeft RTL-FM ten onrechte een vergunning verkregen. Na tussenkomst van de rechter is deze vergunning toegewezen aan een derde partij. Ook zijn de uitgaven voor gebiedsgericht economisch beleid (Pieken in de Delta) lager uitgevallen, omdat de eerste tender vertraging heeft opgelopen.

Invulling MEP-kastaakstelling

Om het hogere beroep op MEP-subsidies deels te dekken is vorig jaar bij Augustusbesluitvorming besloten om een taakstellend bedrag op de EZ-begroting op te nemen. Deze wordt bij Voorjaarsnota deels ingevuld. Hiervoor wordt onder andere een deel van de terugontvangsten van de stadsverwarmingsprojecten aangewend.

MEP problematiek

Als gevolg van een actualisatie van de meerjarenraming MEP en de daaruit voortvloeiende ophoging van de uitgaven voor de MEP met ingang van 2007, dient de Rijksbijdrage aan EnerQ vanaf 2009 te worden verhoogd. Voor 2007 en 2008 worden de hogere uitgaven voor de MEP gefinancierd uit de daarvoor bestemde egalisatiereserve bij EnerQ.

Overgangsregeling MEP

Naar aanleiding van het sluiten van de MEP-subsidieregeling heeft het Kabinet een geplafonneerde overgangsregeling voor vergistingsinstallaties ingevoerd.

Tegemoetkomingsregeling MEP

Volgens de huidige inzichten zal de 9 procent duurzame elektriciteit-doelstelling in 2010 gehaald worden. Om deze reden is besloten om geen MEP-subsidies meer te verstrekken. Er is een kostenvergoedingsregeling in het leven geroepen voor bedrijven, die de benodigde vergunningen hadden aangevraagd, maar nog geen MEP-subsidie hadden aangevraagd. Hiervoor zijn middelen aan de EZ begroting toegevoegd.

Opbrengst stadsverwarmingsleningen

In het verleden heeft Novem BV leningen verstrekt ten behoeve van energiebesparingsprojecten (stadsverwarming). In 2007 zullen deze leningen naar verwachting terugontvangen worden.

Bijstelling aardgasbaten

De bijstelling van de aardgasbaten wordt veroorzaakt door de lagere verkoop van aardgas en een lagere olieprijs dan oorspronkelijk verwacht.

Bijstelling FES-afdrachten

De neerwaartse bijstelling van de aardgasbaten heeft ook een lagere voeding van de FES-begroting tot gevolg.

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)2 221,52 180,72 169,92 124,42 051,3
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Eindejaarsmarge en Gegevensautoriteit36,80,00,00,00,0
   Stijging leerlingenaantallen5,45,45,45,45,4
   Voedsel en warenautoriteit20,010,00,00,00,0
   Diversen0,5– 2,3– 1,0– 5,1– 3,5
 62,713,14,40,31,9
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad22,922,922,922,90,0
   BTW-compensatiefonds en ILG0,0– 17,3– 17,4– 18,1– 16,7
   Loonbijstelling 200735,334,834,934,934,9
   Diversen22,611,511,310,710,2
 80,851,951,750,428,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007143,465,056,150,830,3
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)2 364,92 245,72 226,02 175,22 081,7
Totaal Internationale samenwerking36,328,228,228,228,2
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)2 401,22 274,02 254,22 203,42 109,9

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)395,9375,0373,5372,3354,9
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad22,922,922,922,90,0
   Diversen11,90,90,90,90,9
 34,823,823,823,80,9
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200734,823,823,823,80,9
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)430,6398,8397,4396,1355,8
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)430,6398,8397,4396,1355,8

Eindejaarsmarge en Gegevensautoriteit

De eindejaarsmarge betreft ondermeer de reguliere overheidsbijdrage voor het ophalen en verwerken van kadavers. Naast de eindejaarsmarge is 20 mln. overgeheveld voor de oprichting van een Gegevensautoriteit Natuur.

Stijging leerlingenaantallen

Dit betreft een structurele ramingbijstelling van de bekostiging van extra geleverde prestaties door de Wageningen Universiteit en van de bekostiging van Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA) in het MBO groen, vanwege een stijging in het leerlingenaantal.

Voedsel en Warenautoriteit

Er doet zich een aantal ontwikkelingen voor, die bij de recent georganiseerde Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) cumuleren en leiden tot tekorten: de markt voor VWA diensten krimpt, het nieuwe retributiestelsel om de kosten door te berekenen is door de Tweede Kamer aangehouden en de nieuwe EU-regels in 2006 hebben tot gevolg dat het bedrijfsleven een toegenomen eigen controleverantwoordelijkheid heeft gekregen, waardoor de noodzaak tot keuringen en controles door de VWA is afgenomen.

Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad

De verkoopopbrengsten van ruilgronden worden door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) ingezet voor de aankoop van recreatiegronden om de stad. Deze aankopen en de financiering daarvan maken deel uit van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

BTW- compensatiefonds enInvesteringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

In de bestuursovereenkomsten over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is een bepaling opgenomen over de BTW-compensatie uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Provincies hebben op basis van de Wet op het BCF het recht om compensabele BTW te declareren bij het BCF. Gegeven dit recht op declaratie van compensabele BTW en het feit dat het ILG-budget inclusief BTW aan de provincies zou worden toegekend, is op basis van een aantal aannames in de bestuursovereenkomst vastgelegd dat 3,7 procent van het ILG-budget vooraf wordt afgeroomd ter voeding van het BCF. In overleg tussen het IPO, Financiën en LNV wordt dit jaar bezien of deze aannames aanpassing behoeven.

Technische mutaties/diversen

Dit betreft onder andere de prijsbijstelling tranche 2007.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)26 963,228 068,128 278,628 505,329 182,7
 Mee- en tegenvallers     
  Sociale zekerheid     
   Kinderopvang uitvoeringsinformatie– 19,3– 19,3– 19,3– 19,3– 19,3
   Toeslagenwet uitkeringslasten33,137,336,836,334,8
   Uitvoeringskosten UWV14,619,421,022,423,6
   Wajong prijs20,520,921,321,722,1
   Wajong volume14,017,027,043,060,0
   WWB volume– 166,5– 167,7– 163,9– 153,6– 136,5
   Diversen– 8,7– 17,0– 17,6– 17,7– 14,8
 – 112,3– 109,4– 94,7– 67,2– 30,1
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen7,9– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1
   Sociale zekerheid     
   Eindejaarsmarge154,20,00,00,00,0
   Eindejaarsmarge vrijval– 105,20,00,00,00,0
   Uitkeringsverhoging Wajong64,0131,0134,0138,0141,0
   Vazalo5,0– 6,0– 10,018,013,0
   Verlenging TRI35,010,05,00,00,0
   Diversen– 9,9– 5,9– 12,2– 16,3– 17,2
 151,0129,0116,7139,6136,7
Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen– 7,7– 1,0– 1,1– 1,1– 1,1
  Sociale zekerheid     
   Loonbijstelling tranche 2007118,4117,5118,0118,6119,2
   Overheveling kinderopvang naar OCW– 1 600,2– 1 635,11 673,8– 1 714,2– 1 754,4
   Diversen– 11,36,25,65,715,6
  Niet tot een ijklijn behorend     
   BIKK AOW– 122,8– 171,1– 174,9– 127,6– 185,9
   Rijksbijdrage ouderdomsfonds1 540,92 452,51 984,21 567,9961,4
   Diversen– 12,8– 14,8– 14,0– 13,3– 12,3
 – 95,5754,2244,0– 164,0– 857,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 56,7773,9266,0– 91,5750,9
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)26 906,428 842,128 544,728 413,828 431,8
Totaal Internationale samenwerking0,70,70,70,70,7
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)26 907,128 842,828 545,428 414,528 432,5

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)508,5508,9478,9478,9478,9
 Mee- en tegenvallers     
  Sociale zekerheid     
   Restituties WIK15,00,00,00,00,0
   Diversen15,415,415,415,415,4
 30,415,415,415,415,4
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen3,10,00,00,00,0
  Sociale zekerheid     
   Diversen6,62,01,21,31,3
 9,72,01,21,31,3
 Technische mutaties     
  Sociale zekerheid     
   Overheveling kinderopvang naar OCW– 41,8– 23,3– 17,7– 17,7– 17,7
 – 41,8– 23,3– 17,7– 17,7– 17,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 1,7– 5,9– 1,2– 1,11,1
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)506,8503,0477,7477,8477,8
Totaal Internationale samenwerking     
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)506,8503,0477,7477,8477,8

Kinderopvang uitvoeringsinformatie

Op basis van uitvoeringsgegevens van de belastingdienst is de raming voor de uitgaven aan kinderopvang licht neerwaarts bijgesteld.

Toeslagenwet uitkeringslasten

Op basis van uitvoeringsinformatie in de oktobernota van het UWV zijn de uitkeringslasten van de TW opwaarts bijgesteld. De hogere realisatiegegevens over 2006 werken meerjarig door.

Uitvoeringskosten UWV

Met het UWV zijn afspraken gemaakt over de omvang van het meerjarig budgettair kader voor uitvoeringskosten op basis van een model dat rekening houdt met werklast als gevolg van aanvragen en continueringen. Het model rekent uitvoeringskosten toe aan verschillende door UWV uit te voeren wetten. Technisch wordt een groter deel van de uitvoeringskosten toegerekend aan de begrotingsgefinancierde deel van de sociale zekerheid (Wajong).

Wajong prijs en volume

Omdat zowel de gerealiseerde Wajong-uitkeringen in 2006, als het aantal uitkeringen iets hoger waren dan geraamd, is de meerjarige uitgavenraming opwaarts bijgesteld. De toename van het aantal Wajonggerechtigden is het gevolg van een steeds hogere instroom van met name arbeidsgehandicapten met psychische problematiek.

WWB volume

Het WWB volume is neerwaarts aangepast. Dit is vooral het gevolg van de onverwacht sterke daling van het aantal bijstandsuitkeringen in de tweede helft van 2006, terwijl de daling van de werkloosheid in die periode juist wat stagneerde. Deze uitvoeringsmutatie werkt door naar 2007.

Eindejaarsmarge en vrijval

De eindejaarsmarge is deels ingezet voor het oplossen van lopendeproblematiek, voornamelijk de verhoogde AOW uitkeringslasten ten gevolge van een hogere raming van de levensverwachting.

Uitkeringsverhoging Wajong

Met de verhoging van de Wajonguitkering voor volledig arbeidsongeschikten van 70% naar 75% met ingang van 1 juli 2007 wordt invulling gegeven aan het Coalitieakkoord.

Vazalo

Het wetsvoorstel beoogt de verstrekking van een toeslag, scholing, kinderopvang en werktoeleiding voor alleenstaande ouders met een laag inkomen, naar verwachting met ingang van 2008. In deze reeks zit enerzijds extra uitstroom uit de WWB verwerkt, en anderzijds ook extra uitgaven voor met name de Vazalo toeslag. Voor 2007 zijn middelen gereserveerd voor een experiment, dat vanaf september 2007 zal plaatsvinden.

Verlenging TRI

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de TRI-uitkering (Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten) wordt verlengd van maximaal zes naar maximaal twaalf maanden. Deze verlenging is per 23 maart 2007 ingegaan. Zo krijgen mensen, die herbeoordeeld zijn, meer tijd voor re-integratie en wordt de mogelijkheid voor maatwerk bij re-integratie versterkt.

Overheveling kinderopvang naar OCW

Bij het Coalitie Akkoord is afgesproken dat het budget voor kinderopvang naar het ministerie van OCW zal worden overgeboekt.

BIKK (Bijdrage in de kosten van kortingen) AOW

De BIKK AOW is afhankelijk van de raming van de kosten van heffingskortingen. Door verandering in de raming van het CPB, is de BIKK AOW bijgesteld.

Rijksbijdrage ouderdomsfonds

De Rijksbijdrage Ouderdomsfonds is afhankelijk van de hoogte van de premie-inkomsten en de uitkeringslasten AOW. De rijksbijdrage is ten opzichte van de begroting bijgesteld op basis van de sindsdien opgetreden macroeconomische ontwikkeling, die resulteert in een neerwaartse bijstelling van de premie-ontvangsten en een opwaartse bijstelling van de AOW-uitgaven. Bij dat laatste speelt ook de hogere levensverwachting een rol.

Restituties WIK

De ontvangstenverhoging betreft verrekeningen/restituties inzake in 2006 betaalde rijksvergoeding WIK.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)13 577,513 720,513 971,414 389,714 740,3
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Elektronisch Kinddossier15,10,00,00,00,0
   Indexering wetten oorlogsgetroffenen21,28,68,37,87,5
   Taakstellende onderuitputting– 15,0– 15,0– 15,0– 15,0– 15,0
   Valys bovenregionaal vervoer WVG20,020,020,020,020,0
   Volumebijstelling raming wetten oorlogsgetroffenen– 14,3– 16,0– 14,614,5– 13,5
   Voorfinanciering verdeelsleutel MO22,018,013,09,04,0
   Diversen32,97,24,71,71,6
 81,922,816,49,04,6
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Loonbijstelling tranche 200758,357,157,257,357,5
   Naar H41: pneumokokkenvaccin– 39,5– 39,5– 39,5– 39,5– 39,5
   Diversen53,838,244,851,445,5
  Zorg     
   Diversen12,50,00,00,00,0
   Niet tot een ijklijn behorend     
   Bijstelling zorgtoeslag– 57,20,00,00,00,0
   Diversen– 25,50,00,00,00,0
 2,455,862,569,263,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200784,478,779,078,368,2
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)13 661,913 799,214 050,314 468,014 808,5
Totaal Internationale samenwerking12,012,012,09,36,8
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)13 673,913 811,214 062,314 477,414 815,3

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)35,134,333,234,131,2
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen0,80,00,00,00,0
 0,80,00,00,00,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen11,23,2– 3,13,4– 2,3
 11,23,2– 3,13,4– 2,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200712,03,2– 3,13,42,3
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)47,237,430,137,428,8
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)47,237,430,137,428,8

Elektronisch Kinddossier 2007

Vorig jaar is vertraging bij het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg ontstaan door wijziging van de invoeringsstrategie. Het daardoor ontstane financiële knelpunt in 2007 wordt gedekt via de eindejaarsmarge.

Indexering wetten oorlogsgetroffenen

In de wetgeving voor oorlogsgetroffenen is bepaald dat de aanpassing van de buitengewone pensioenen en uitkeringen de ontwikkelingen volgen van de ambtenarensalarissen.

Taakstellende onderuitputting

In verband met de jaarlijks terugkerende onderuitputting, wordt een deel hiervan taakstellend in mindering gebracht op de begroting.

Valys bovenregionaal vervoer WVG

Mensen die zijn geïndiceerd voor het verkrijgen van bovenregionaal vervoer, hebben daar volgens de Wet Voorziening Gehandicapten (Wvg) recht op. Steeds meer mensen maken van de regeling gebruik. Het aantal te bereizen kilometers waar mensen met beperkingen recht op hebben, is gelijk gebleven.

Volumebijstelling raming wetten oorlogsgetroffenen

De ramingen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen zijn meerjarig naar beneden bijgesteld. Dat heeft te maken met een lagere reguliere instroom en een lagere instroom bij het project Gerichte benadering. Voorts zijn er lagere uitgaven voor de compensatieregeling ziektekostentoeslag en de bijzondere voorzieningen.

Voorfinanciering verdeelsleutel MO

Om te komen tot een volledig objectieve verdeling van de specifieke uitkering maatschappelijke opvang wordt de verdeelsleutel aangepast. De meerjarige overgangstermijn van de aanpassing van de verdeelsleutel wordt voorgefinancierd.

Beleidsmatige mutaties/diversen

De diversenpost bestaat uit kleinere mutaties, waaronder uitgaven voor het onderhoud van de infrastructuur van het nieuwe zorgstelsel (14 mln. in 2007 aflopend naar 5 mln. in 2011), de uitvoering van de buitenlandtaak van het College voor Zorgverzekeringen (4 mln. in 2007) en de invoering van de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ (3 mln. in 2007).

Naar H41: pneumokokkenvaccin

Vanaf 1 april 2006 is de vaccinatie tegen pneumokokken binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ingevoerd. Het RVP is premiegefinancierd. Daarom zijn de middelen overgeboekt vanuit de VWS begroting naar de premiesector.

Technische mutaties/diversen

De diversenpost bestaat voor het belangrijkste deel uit een aantal overboekingen vanuit de premiegefinancierde zorg, zoals extra uitgaven voor Stichting Koppeling die medische zorg aan onverzekerde vreemdelingen bekostigt (18 mln.) en de subsidieregeling voor palliatieve zorg (11,4 mln.). Tevens is de raming van de dekking van de uitgaven AWBZ (Bijdrage in de kosten van kortingen; BIKK) door het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (– 25,5 mln.).

Bijstelling zorgtoeslag

Gedurende het jaar wordt de raming voor de zorgtoeslag bijgesteld door het Centraal Planbureau.

Technische mutaties/diversen (ontvangsten)

De diversenpost bestaat uit verschillende extra ontvangsten uit het Fonds Economische Structuurversterking voor Topinstituut Pharma en voor investeringen in de Kennisinfrastructuur (BSIK).

Sociale Zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 200759 458,061 186,562 128,963 038,364 610,3
 Mee- en tegenvallers     
  Sociale zekerheid     
   AOW: hogere levensverwachting CBS78,4148,7216,0279,3366,7
   IVA volume– 128,5– 166,9– 175,8– 183,2– 195,5
   Nominale ontwikkeling21,874,2112,9165,3220,4
   Toeslagenwet uitkeringslasten33,137,336,836,334,8
   Uitvoeringskosten UWV– 36,6– 31,8– 80,7– 78,1– 95,0
   Vangnet ZW volume117,142,442,442,442,4
   Wajong volume14,017,027,043,060,0
   WAO– 204,4– 169,0– 148,3– 138,4– 131,3
   Wazo volume54,354,354,354,354,3
   WKA48,953,657,761,766,4
   WW prijs– 48,9– 48,9– 48,9– 48,9– 48,9
   WW volume49,243,446,449,551,0
   WWB volume– 166,5– 167,7– 163,9– 153,6– 136,5
   Diversen– 24,4– 34,4– 39,2– 37,8– 40,6
 – 192,5– 147,8– 63,391,8248,2
 Beleidsmatige mutaties     
  Sociale zekerheid     
   Brugbanen5,060,075,010,00,0
   Eindejaarsmarge154,20,00,00,00,0
   Eindejaarsmarge vrijval– 105,20,00,00,00,0
   Herbeoordeling 45–50 jarigen39,451,172,086,987,6
   Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 154,20,00,00,00,0
   Uitkeringsverhoging 75% wajong64,0131,0134,0138,0141,0
   Urenomvang Maatman46,035,036,036,036,0
   Verhoging uitkering 75% WAO/WAZ223,0409,0369,0331,0293,0
   Verlenging TRI35,010,05,00,00,0
   Diversen49,725,312,838,735,1
 356,9721,4703,8640,6592,7
 Technische mutaties     
  Sociale zekerheid     
   Overheveling kinderopvang naar OCW– 1 600,2– 1 635,11 673,8– 1 714,2– 1 754,4
   Diversen– 38,6– 17,3– 17,9– 17,9– 8,2
 – 1 638,8– 1 652,4– 1 691,7– 1 732,11 762,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 1 474,3– 1 078,81 051,3– 999,7– 921,6
Stand Voorjaarsnota 200757 983,760 107,761 077,662 038,663 688,7

SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20071 029,11 057,71 055,31 079,91 109,1
 Mee- en tegenvallers     
  Sociale zekerheid     
   Diversen18,54,44,64,84,9
 18,54,44,64,84,9
 Beleidsmatige mutaties     
  Sociale zekerheid     
   Diversen6,62,01,21,31,3
 6,62,01,21,31,3
 Technische mutaties     
  Sociale zekerheid     
   Diversen– 41,8– 23,3– 17,7– 17,7– 17,7
 – 41,8– 23,3– 17,7– 17,7– 17,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 16,7– 16,9– 11,9– 11,711,5
Stand Voorjaarsnota 20071 012,51 040,81 043,41 068,21 097,6

AOW: hogere levensverwachting CBS

Door een hogere raming van de levensverwachting is de AOW raming opwaarts bijgesteld.

IVA volume

De instroom van volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de IVA is in 2006 lager uitgekomen dan eerder geraamd bij de invoering van WIA (CPB, CEP, 2007). Dit heeft een structurele doorwerking. Mogelijk zijn daarnaast de effecten van de Verlenging Loondoorbetaling bij ziekte onderschat.

Nominale ontwikkeling

Deze post omvat de aanpassing van de uitgaven aan de loonen prijsontwikkeling.

Toeslagenwet uitkeringslasten

Op basis van uitvoeringsinformatie in de oktobernota van het UWV zijn de uitkeringslasten van de TW opwaarts bijgesteld. De hogere realisatiegegevens over 2006 werken meerjarig door.

Uitvoeringskosten UWV

Met het UWV zijn afspraken gemaakt over de omvang van het meerjarig budgettair kader voor uitvoeringskosten, op basis van een model dat rekening houdt met werklast als gevolg van aanvragen en continueringen. Het model rekent uitvoeringskosten toe aan verschillende door het UWV uit te voeren wetten. Deze afspraken alsmede volume-ontwikkelingen leiden tot een neerwaartse aanpassing van de uitvoeringskosten.

Vangnet ZW volume

De opwaartse bijstelling komt voort uit de doorwerking van de hogere realisaties over 2006. Het aantal flexwerkers is toegenomen hetgeen zich (onvermijdelijk) ook vertaalt in meer zieke flexwerkers. De bijstelling heeft voor 2007 deels een incidenteel karakter voor 2007, vanwege het wegwerken van administratieve achterstanden bij het UWV.

Wajong volume

Omdat de gerealiseerde Wajong-uitkeringen in 2006 iets hoger waren dan geraamd, is de meerjarige uitgavenraming opwaarts bijgesteld. De toename van het aantal Wajonggerechtigden is het gevolg van een hogere instroom van met name arbeidsgehandicapten met psychische problematiek.

WAO

Uit de realisatiecijfers van 2006 komt naar voren dat de WAO-uitgaven lager waren dan eerder geraamd. Dit komt omdat de gemiddelde WAO-uitkering te hoog was ingeschat. Daarnaast bleek een eerdere reservering van het vakantiegeld hoger dan nodig. Dit is nu in de WAO-raming verwerkt, waarbij de meevaller in de tijd afneemt omdat de totale WAO-uitgaven (de grondslag) dalen.

Wazo (Wet Arbeid en Zorg) volume

De opwaartse bijstelling komt voort uit de doorwerking van hogere realisaties over 2006. Omdat de volumeontwikkeling Wazo vooral demografisch worden bepaald, en derhalve een redelijk stabiele ontwikkeling kent, is de opwaartse aanpassing van 2006 meerjarig doorgetrokken.

WKA (Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden)

Enkele uitkeringsregelingen (zoals AOW en WWB) zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat weer gekoppeld is aan de contractloonstijging in de markt en bij de overheid. De door het CPB verwachte contractloonstijgingen leiden via de koppeling tot hogere uitgaven.

WW prijs

Uit de realisatiecijfers over 2006 is gebleken dat de gemiddelde uitkering WW minder is gestegen dan ten tijde van het opstellen van de Miljoenennota 2007 werd verondersteld. Met name het afschaffen van de vervolguitkering voor de (ontwikkeling van de) gemiddelde uitkering WW pakt anders uit.

WW volume

Sinds het uitkomen van de MEV behorende bij de Miljoenennota 2007 heeft het CPB de werkloosheid licht opwaarts bijgesteld. Dit vertaalt zich in een opwaartse bijstelling van het volume WW.

WWB volume

Het WWB volume is neerwaarts aangepast. Dit is vooral het gevolg van de onverwacht sterke daling van het aantal bijstandsuitkeringen in de tweede helft van 2006, terwijl de daling van de werkloosheid in die periode juist wat stagneerde. Deze uitvoeringsmutatie werkt door naar 2007.

Brugbanen

Het betreft een reservering voor het voornemen uit het Coalitieakkoord om 10 000 brugbanen van een jaar te creëren, die met voorrang worden ingezet voor herbeoordeelde WAO-ers, die na 12 maanden nog geen uitzicht op werk hebben.

Eindejaarsmarge en vrijval

De eindejaarsmarge is deels ingezet voor het oplossen van lopende problematiek, voornamelijk de verhoogde AOW uitkeringslasten.

Herbeoordeling 45–50 jarigen

In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat WAO-ers, die op de peildatum 45–50 jaar waren, niet volgens de regels van het nieuwe Schattingsbesluit zouden moeten worden herbeoordeeld. Voor hen zal het oude Schattingsbesluit van toepassing zijn. Van personen van wie de uitkering is beëindigd of verlaagd, wordt de situatie opnieuw bezien aan de hand van de gegevens uit hun dossier, getoetst op basis van de oude, soepelere keuringseisen.

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

De in=uit taakstelling voor sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt is ingeboekt als tegenhanger van de eindejaarsmarge.

Uitkeringsverhoging 75% Wajong

Met de verhoging van de Wajonguitkering voor volledig arbeidsongeschikten van 70% naar 75% met ingang van 1 juli 2007, wordt invulling gegeven aan het voornemen uit het Coalitieakkoord.

Urenomvang Maatman

In hoger beroep heeft de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) geoordeeld dat de maximering van de urenomvang (maatman) op 38 uur voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage aangepast moet worden. Verzekerden die als gevolg van de maximering een geringere uitkering hebben gekregen kunnen UWV opnieuw verzoeken hun verlies aan verdiencapaciteit vast te stellen met inachtneming van de uitspraak van de CRvB. Van degenen die nog een bezwaar- of beroep hebben lopen, vervalt de oorspronkelijke beschikking en wordt de uitkering met terugwerkende kracht gecorrigeerd tot het moment van neerwaartse bijstelling.

Verhoging uitkering 75% WAO/WAZ

Met de verhoging van de WAO- en WAZ uitkering voor volledig arbeidsongeschikten van 70% naar 75% met ingang van 1 juli 2007 wordt invulling gegeven aan het Coalitieakkoord.

Verlenging TRI

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de TRI-uitkering (Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten) wordt verlengd van maximaal zes naar maximaal twaalf maanden. Deze verlenging is per 23 maart 2007 ingegaan. Zo krijgen mensen die herbeoordeeld zijn meer tijd voor re-integratie en wordt de mogelijkheid voor maatwerk bij re-integratie versterkt.

Overheveling kinderopvang naar OCW

Bij het Coalitie Akkoord is afgesproken dat het budget voor kinderopvang onder OCW zal vallen. Dit budget is overgeboekt.

Budgettair Kader Zorg

ZORG: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 200750 086,952 948,855 588,758 290,861 184,7
 Mee- en tegenvallers     
  Zorg     
   Awbz-convenantsectoren335,0335,0335,0335,0335,0
   Financieringsmutatie: convenant sectoren137,80,00,00,00,0
   Huisartsen190,9199,6199,6199,6199,6
   Hulpmiddelen– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0
   Medisch specialisten250,0250,0250,0250,0250,0
   Nominale bijstelling79,379,379,379,379,3
   Overig gebudgetteerde sectoren52,052,052,052,052,0
   Pgb-groei127,0127,0127,0127,0127,0
   Ziekenhuizen276,0276,0276,0276,0276,0
   Diversen– 24,0– 12,4– 12,4– 12,4– 12,4
 1 384,01 266,51 266,51 266,51 266,5
 Beleidsmatige mutaties     
  Zorg     
   Huisartsen– 101,0– 109,0– 109,0– 109,0– 109,0
   Niet volledig realiseren macrokorting ziekenhuizen145,5145,5145,5145,5145,5
   Pgb-groei51,051,051,051,051,0
   Ramingsbijstelling ova-verplichtingen– 166,0– 187,0– 194,0– 208,0– 221,0
   Diversen44,451,657,757,757,7
 – 26,1– 47,9– 48,8– 62,8– 75,8
 Technische mutaties     
  Zorg     
   Diversen– 3,6– 2,6– 2,6– 6,1– 6,1
 – 3,6– 2,6– 2,6– 6,1– 6,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20071 354,31 216,01 215,11 197,61 184,6
Stand Voorjaarsnota 200751 441,254 164,856 803,859 488,462 369,3

AWBZ-Convenantsectoren

Uit (voorlopige) afrekencijfers over 2006 blijkt een tekort in de AWBZ van 0,3 miljard.

Financieringsmutatie

De afrekening 2006 leidt voor 2007 tot een (incidentele) financieringsmutatie. Dit heeft betrekking op de nacalculatie van de voorsprongen en achterstanden van de financiering van de zorginstellingen in 2007.

Huisartsen

Er is een tegenvaller ontstaan als gevolg van een hoger dan geraamde stijging van de verleende huisartsenzorg. Een deel van de overschrijding bij de huisartsen wordt gecompenseerd, door actualisatie van de afspraken tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland en VWS.

Hulpmiddelen

Uit de afrekening over 2006 blijkt een structurele meevaller voor de hulpmiddelen.

Medisch Specialisten

Naar verwachting zullen ziekenhuizen meer zorg verlenen dan eerder was voorzien. Dit heeft ook hogere uitgaven tot gevolg voor de medisch specialistische zorg.

Nominale bijstelling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Overige gebudgetteerde sectoren

De afrekening over 2006 leidt tot een tegenvaller bij de overige gebudgetteerde sectoren.

PGB-groei

Door de groei van het aantal mensen met een persoonsgebonden budget en het toenemend gebruik hiervan is hiervoor een tekort ontstaan.

Ziekenhuizen

Naar verwachting (op basis van de afrekening 2006) zullen ziekenhuizen meer zorg verlenen dan eerder was voorzien.

Niet volledig realiseren macrokorting ziekenhuizen

Naar aanleiding van de overschrijding van de beschikbare budgettaire ruimte in het prestatiecontract, heeft VWS een korting aan de ziekenhuizen opgelegd. De rechter bepaalde n.a.v. een kort geding dat de schade evenwichtig tussen de partijen verdeeld moest worden. De overschrijding ziekenhuizen van € 291 miljoen zoals bij begroting 2007 werd voorzien is vervolgens voor de helft opgelost door een structurele ophoging van het BKZ en voor de andere helft door een structurele korting bij de ziekenhuizen.

Ramingsbijstelling OVA verplichtingen

De raming van de OVA verplichtingen is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB). Dit betreft tranche 2007.

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20075 338,25 740,25 926,86 113,36 308,5
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
  BNP-aanpassing– 12,4– 21,87,235,961,8
   Diversen– 6,70,10,10,10,1
 – 19,1– 21,77,336,061,9
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Apparaatsuitgaven21,67,94,12,22,2
   Armoedebestrijding– 104,0– 40,2– 207,4– 53,3– 243,3
   Asielzoekers– 19,4– 13,9– 11,5– 11,1– 11,7
   Eindejaarsmarge HGIS111,238,338,70,00,0
   EU-nacalculatie– 24,40,00,00,00,0
   Europees ontwikkelingsfonds (EOF)– 25,3– 2,7– 6,3– 1,1– 1,1
   Europese investeringsbank (EIB)57,80,00,00,00,0
   EU-toerekening– 57,0– 57,0– 57,0– 57,0– 57,0
   Handels- en financieel systeem– 15,2– 15,4– 15,4– 15,4– 15,4
   HIV/aids25,438,130,326,826,8
   Humanitaire hulpverlening41,00,00,00,00,0
   Milieu en water52,5– 6,4– 12,2– 21,5– 13,0
   Multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen38,6– 121,160,219,7– 0,3
   Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden– 0,833,433,86,559,2
   Onderwijs5,728,829,228,228,2
   Participatie civil society– 89,1– 29,1– 56,1– 88,721,3
   Regionale stabiliteit en crisisbeheersing8,229,744,045,145,1
   Reproductieve gezondheid42,740,250,348,448,4
   Schuldkwijtschelding189,0– 19,0200,0200,0100,0
   Diversen63,853,559,755,249,0
 322,3– 34,9184,4144,638,4
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen0,10,10,10,10,1
 0,10,10,10,10,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007303,1– 56,5191,7180,7100,4
Stand Voorjaarsnota 20075 641,35 683,76 118,56 294,16 408,9

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007116,4119,1121,9102,4102,4
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Europese investeringsbank (EIB)57,80,00,00,00,0
   Ontvangsten44,80,50,3– 0,8– 0,8
   Diversen2,52,52,52,52,5
 105,13,02,81,71,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007105,13,02,81,71,7
Stand Voorjaarsnota 2007221,4122,2124,7104,1104,1

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte budgettaire constructie waarin de uitgaven aan Internationale Samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen. Het ODA-deel van de HGIS budget is gekoppeld aan het bruto nationaal product (BNP) en wordt gecorrigeerd voor veranderingen van het BNP. Het non-ODA deel van de HGIS kent een vaste omvang, die wordt gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt via de begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord.

BNP-aanpassing

Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen wordt de omvang van de HGIS bijgesteld.

Apparaatsuitgaven

Deze bijstelling dient ter dekking van een aantal investeringen in ICT en beveiliging en van de stijging van huisvestingskosten.

Armoedebestrijding

De mutatie op dit artikel betreft een saldo. Zo worden de ramingen voor schuldverlichting in 2007 bijgesteld. Voorts worden er meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor diverse multilaterale activiteiten, zoals regionale conferenties en kiesgroepondersteuning. De bestuurssituatie in de partnerlanden is strenger beoordeeld. In een aantal landen heeft dit geleid tot een korting op de algemene begrotingssteun. Het betreft Armenië, Georgië, Uganda en Vietnam.. Ten slotte wordt de mutatie beïnvloed door het gebruikelijke parkeerkarakter van dit artikel.

Asielzoekers

De kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. Door lagere gemiddelde opvangkosten en lagere krimpkosten als gevolg van de hogere bezetting in het COA, vallen kosten, die aan ODA kunnen worden toegerekend, lager uit.

Europese Investeringsbank (EIB)

Nederland heeft geld teruggekregen van de EIB. Dit geld wordt toegevoegd aan het ODA-budget, daarom komt de mutatie terug bij de ontvangsten en bij de uitgaven.

Eindejaarsmarge HGIS

Middels de HGIS-eindejaarsmarge is budget uit 2006 verdeeld over de jaren 2007–2009.

EU-nacalculatie

Dit betreft een nacalulatie van de EU-toerekening uit 2005. Gebleken is de EU meer heeft uitgegeven aan buitenlandbeleid, dat Nederland dus meer toerekent en minder zelf uitgeeft. Dit leidt tot een meevaller.

Europees Ontwikkelingsfonds

De meerjarige bijstelling betreft een aanpassing naar aanleiding van herziene ramingen voor het Europees Ontwikkelingsfonds. Deze bijstelling vindt plaats op basis van de verwachtingen over uitgaven van het EOF.

EU-toerekening

De EU gaat meer uitgeven aan buitenlandbeleid. Nederland mag die uitgaven toerekenen aan de eigen begroting, omdat Brussel die uitgaven namens Nederland heeft gedaan. Als gevolg geeft Nederland minder uit.

Handels- en financieel systeem

De verlaging is het gevolg van verwachte lagere rentesubsidies op leningen.

HIV/Aids

De verhoging op dit artikel wordt met name veroorzaakt door de hogere toekenning van subsidies voor productontwikkeling op het gebied van medicijnen. Ook is de bijdrage aan het Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) meerjarig verhoogd. Verder worden de budgetten van de ambassades in 2007 neerwaarts bijgesteld door ofwel verwachte lagere uitgaven, ofwel verschuiving van middelen naar programma’s op het gebied van (algemene) gezondheidszorg.

Humanitaire hulpverlening

De middelen voor humanitaire hulp worden verhoogd op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren. Ze worden aangewend voor extra humanitaire hulp in Sudan (Darfur), de Centraal Afrikaanse Republiek en Indonesië.

Milieu en water

De stijging in 2007 wordt met name veroorzaakt door toekenning van middelen voor een energiefonds in Suriname. Meerjarig worden de budgetten neerwaarts bijgesteld als gevolg van onder andere overhevelingen van dit artikel naar andere artikelen, met name naar het artikel «Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie».

Multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen

De mutatie is een gevolg van aanpassingen in betalingsschema’s aan multilaterale instellingen.

Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden

De middelen voor ondernemingsklimaat worden in 2007 neerwaarts bijgesteld, maar meerjarig flink verhoogd. Zo wordt het MOL-fonds FMO neerwaarts bijgesteld in 2007 als gevolg van bevoorschotting in 2006. Daarnaast wordt het budget meerjarig verhoogd door intensivering van landenprogramma’s onder andere op het gebied van Aid for Trade, vanwege een meerjarige stijging van middelen voor Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) en hogere uitgaven aan het partnershipprogramma met de International Finance Corporation (IFC).

Onderwijs

In 2007 worden nog enkele vertragingen in landenprogramma’s voorzien in o.a. Pakistan en Indonesië, maar meerjarig worden intensiveringen van de landenprogramma’s beoogd. Ook wordt meer geld uitgetrokken voor met name postconflict-landen en Early Childhood Development.

Participate civil society

De neerwaartse mutatie op dit artikel wordt veroorzaakt door de thematische verspreiding over de begroting van de op dit artikel toegekende middelen voor het Medefinancieringsstelsel.

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

Onder het Medefinancieringsstelstel zijn meerjarig meer middelen toegekend voor vrede en veiligheid (15 mln per jaar). Verder worden er in 2007 extra middelen beschikbaar gesteld voor (regionale) activiteiten op het gebied van vredesopbouw in de Hoorn van Afrika en in Colombia.

Reproductieve gezondheid

De verhoging wordt met name veroorzaakt door verwerking van de meerjarige bijdrage aan de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) en door verhoging voor landenprogramma’s op dit terrein via de ambassades.

Schuldkwijtschelding

De raming voor de schuldkwijtschelding wordt bijgesteld: er zullen de komende jaren minder schulden worden kwijtgescholden. Om die reden worden middelen aan de begroting toegevoegd, zodat de doelstelling om jaarlijks 0,8% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking uit te geven, wordt gerealiseerd.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hangen overwegend samen met de gedeeltelijke afbetaling van Angola van achterstanden op aflossingen en rente van in het verleden door Nederland verstrekte leningen.

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)14 704,114 672,114 721,714 721,714 723,7
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Wijziging betalingsverloop 200624,00,00,00,00,0
 24,00,00,00,00,0
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Extra uitkering behoedzaamheidsreserve 200675,00,00,00,00,0
   Uitkering behoedzaamheidsreserve/nacalculatie 200626,70,00,0 0,00,0  
   Uitname bcf van 2006 naar 2007– 75,00,00,00,00,0
   Diversen1,00,00,00,00,0
 27,70,00,00,00,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Naar 60 stucturele doorwerking nacalclatie accres 2006– 182,0– 182,0182,0– 182,0– 182,0
   Uitdeling accres 2007354,9354,9354,9354,9354,9
   Diversen36,025,112,212,22,5
  Zorg     
   Bijstelling budget wmo (awbz)76,476,476,476,476,4
 285,3274,4261,5261,5251,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007337,0274,4261,5261,5251,8
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)15 041,114 946,414 983,214 983,214 975,5
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)15 041,114 946,414 983,214 983,214 975,5

Wijziging betalingsverloop 2006

Omdat de gegevens op basis waarvan het gemeentefonds wordt verdeeld in 2006 nog niet allemaal definitief waren, is de algemene uitkering in 2006 niet helemaal uitgeput. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering voor 2007.

Extra uitkering behoedzaamheidsreserve 2006

De uitname BTW-compensatiefonds van 75 mln. in 2006 uit het gemeentefonds wordt doorgeschoven naar 2007. Hiermee wordt voorkomen dat gemeenten over het jaar 2006 achteraf met een tekort worden geconfronteerd als gevolg van de uitname in 2006. Dit wordt kasmatig verwerkt bij Voorjaarsnota 2007 door de uitkering van de behoedzaamheidsreserve over 2006 met hetzelfde bedrag te verhogen. Het verplichtingenbedrag voor 2006 van het gemeentefonds is bij Slotwet 2006 verhoogd met 75 mln.

Uitkering behoedzaamheidsreserve/nacalculatie 2006

De nacalculatie van het accres 2006 op basis van de voorlopige rekening bedraagt 351 mln. Bij Voorjaarsnota 2006 werd op grond van de toen beschikbare gegevens een accres geraamd van 533 mln. Het verschil van 182 mln. wordt verrekend met de behoedzaamheidsreserve van 208,7 mln. Het saldo van 26,7 mln. wordt aan het Gemeentefonds toegevoegd.

Uitname BCF

De uitname uit het Gemeentefonds die samenhangt met het BTW-compensatiefonds (BCF) wordt van 2006 doorgeschoven naar 2007.

Structurele doorwerking nacalculatie accres 2006

Het verschil van 182 mln. tussen het geraamde accres bij Voorjaarsnota 2006 en de nacalculatie op basis van voorlopige rekening wordt structureel op de begroting van het Gemeentefonds verwerkt.

Uitdeling accres 2007

Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2007 verrekend met het Gemeentefonds.

Bijstelling budget WMO

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Daarvoor is eerder ruim 1 mld. vanuit de AWBZ toegevoegd aan het Gemeentefonds. Aan het Gemeentefonds wordt 82 mln. toegevoegd voor de indexatie over de jaren 2006 en 2007. Daarnaast wordt het budget voor huishoudelijke hulp met 5,6 mln. neerwaarts bijgesteld.

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007 (excl. IS)1 110,21 110,21 110,21 110,21 110,2
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen– 1,50,00,00,00,0
 – 1,50,00,00,00,0
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Diversen2,90,00,00,00,0
 2,90,00,00,00,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Naar 61 structurele doorwerking nacalculatie accres 2006– 15,3– 15,315,3– 15,3– 15,3
   Uitdeling accres 200728,028,028,028,028,0
 12,712,712,712,712,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200714,112,712,712,712,7
Stand Voorjaarsnota 2007 (excl. IS)1 124,31 123,01 123,01 123,01 123,0
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007 (incl. IS)1 124,31 123,01 123,01 123,01 123,0

Structurele doorwerking nacalculatie accres 2006

De nacalculatie van het accres 2006 op basis van de voorlopige rekening bedraagt 29,4 mln. Bij voorjaarsnota 2006 werd op grond van de toen beschikbare gegevens een accres geraamd van 44,7mln. Het verschil van 15,3 mln. wordt structureel op de begroting van het Provinciefonds verwerkt.

Uitdeling accres 2007

Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2007 verrekend met het Provinciefonds.

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20077 044,47 330,87 446,67 686,36 777,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   FES-brug netwerkanalyses50,00,00,00,00,0
   Intertemporele verschuiving– 302,4– 225,064,4337,4– 37,2
   Diversen17,0– 2,70,3– 3,80,2
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen13,225,20,00,00,0
 – 222,2– 202,564,7333,6– 37,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 222,2– 202,564,7333,537,0
Stand Voorjaarsnota 20076 822,27 128,37 511,38 019,96 740,0

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20076 988,37 328,27 446,67 686,36 777,0
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Voordelig saldo469,70,00,00,00,0
 469,70,00,00,00,0
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   FES-brug netwerkanalyses50,00,00,00,00,0
   Intertemporele verschuiving– 712,5– 225,064,4337,4– 37,2
   Diversen17,0– 2,70,3– 3,80,2
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen13,225,20,00,00,0
 – 632,3– 202,564,7333,6– 37,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 162,7– 202,564,7333,537,0
Stand Voorjaarsnota 20076 825,67 125,77 511,38 019,96 740,0

Voordelig saldo

Dit betreft de toedeling van het Voordelig Saldo over 2006.

FES-brug netwerkanalyses

De FES-brug is verhoogd voor de dekking van het amendement van de leden Van Hijum en Hofstra (amendement nr. 43) ten behoeve van de financiering van extra middelen voor de netwerkanalyses.

Intertemporele verschuiving

De kasbehoefte bij de infrastructurele projecten wordt aangepast naar actuele inzichten.

Fonds Economische Structuurversterking

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20073 420,73 100,02 982,23 371,03 111,7
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   BIRK42,142,90,20,3– 0,5
   Duurzaamheid39,92,53,52,01,0
   FES-brug111,416,418,921,416,4
   Innovatieve energie– 10,0– 20,0– 60,0– 60,00,0
   Luchtkwaliteit54,00,00,00,00,0
   Sleutelprojecten64,19,56,8– 9,10,0
   Diversen155,924,111,6– 1,4– 0,8
 457,475,4– 19,0– 46,816,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007457,375,3– 19,0– 46,816,0
Stand Voorjaarsnota 20073 878,13 175,32 963,33 324,13 127,8

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20073 695,12 764,02 414,32 075,11 975,1
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Aardgasbaten– 1 125,00,00,00,00,0
   Rentebaten8,2– 28,3– 32,3– 32,3– 32,2
 – 1 116,8– 28,3– 32,3– 32,3– 32,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 1 116,8– 28,3– 32,332,3– 32,2
Stand Voorjaarsnota 20072 578,42 735,62 382,02 042,81 942,8

Budget Investeringen in Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

In 2006 is een gedeelte van de in het FES gereserveerde middelen ten behoeve van BIRK niet opgevraagd. Volgens de regels van het Fes schuiven deze middelen door naar latere jaren.

Duurzaamheid

In 2005 is besloten om 250 mln. te reserveren binnen het Fes als rijksbijdrage aan het duurzaamheidarrangement in samenwerking met EPZ, delta en Essent. De nog binnen het FES gereserveerde middelen in 2006 zijn doorgeschoven naar 2007 en verder.

FES-brug

De FES-brug is verhoogd voor de dekking van het amendement van de leden Van Hijum en Hofstra (amendement nr. 43 ten behoeve van de financiering van netwerkanalyses) en voor dekking van een deel van de kostenvergoedingsregeling en de vergistersregeling.

Innovatieve energie

Aanvankelijk was 150 mln. uit het FES bestemd voor duurzame innovatieve projecten. Naderhand is besloten deze middelen in te zetten voor de kostenvergoedingsregeling en de vergistersregeling.

Luchtkwaliteit

Door VROM reeds bestemde en nog gereserveerde middelen voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit (roetfilters) zijn niet tot besteding gekomen in 2006 en zijn doorgeschoven naar 2007.

Sleutelprojecten

Bij slotwet 2006 is gemeld, dat voor een aantal projecten het in 2006 gereserveerde geld niet uitgegeven kon worden. De onderuitputting werd deels veroorzaakt door vertraging in de realisatie van projecten en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Ook duren de onderhandelingen tussen de gemeentes, Rijk en NS duren langer dan voorzien. De middelen blijven beschikbaar in 2007 en latere jaren.

Diversen

De post diversen bestaat uit verschillende enveloppes en projecten waarvan de middelen in 2006 niet zijn opgevraagd en derhalve zijn doorgeschoven naar 2007 en latere jaren, zoals «Bijdrage systeemkosten tolheffing», «Maatschappelijke sectoren en ICT» en «Milieutechnologie». Verder bestaat deze post uit middelen die weliswaar zijn opgevraagd door departementen, maar niet tot besteding zijn gekomen. Het betreft hierbij onder andere «Topinstituut Farma» en «Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur» (BSIK).

Aardgasbaten

De raming van de aardgasbaten is neerwaarts bijgesteld. Dit komt met name door een neerwaartse bijstelling van de olieprijsraming voor 2007 en een tegenvallende vraag als gevolg van de relatief warme winter.

Rentebaten

De mutatie wordt veroorzaakt door de structurele doorwerking van de rentevrijval, voortkomend uit het in 2006 in mindering brengen op de staatsschuld van de verkoopopbrengst van KPN, TPG, Nozema, ADC en Saranne. Verder wordt de doorwerking van de realisatie common area baten en zero base radioveilingen verwerkt.

Ook is de nog te realiseren voeding Fes uit vervreemdingen van Staatsdeelnemingen geactualiseerd. De rentevrijval die zou optreden door de verkoop van aandelen Schiphol is uit de raming gehaald.

AOW-Spaarfonds

AOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20074 195,24 486,94 824,75 201,05 564,5
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen1,2– 15,3– 15,9– 16,6– 17,3
 1,2– 15,3– 15,9– 16,6– 17,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20071,2– 15,3– 15,9– 16,617,3
Stand Voorjaarsnota 20074 196,44 471,64 808,75 184,45 547,2

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20079,09,09,09,09,0
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Eindsaldo 200631,20,00,00,00,0
 31,20,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200731,20,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 200740,39,09,09,09,0

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20079,09,09,09,09,0
Stand Voorjaarsnota 20079,09,09,09,09,0

Eindsaldo 2006

In 2006 konden nog niet alle uitgaven verband houdende met Klassieke Varkenspest (KVP), Aviaire Influenza, Blue Tongue afgehandeld worden. Bovendien zijn aan het DGF voor de jaren 2007/2008 middelen voor de destructiecapaciteit in geval van een diercrisis toegevoegd.

BTW-Compensatiefonds

BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20072 005,62 094,22 168,32 226,32 291,5
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen0,017,317,418,116,7
 0,017,317,418,116,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20070,017,317,418,116,7
Stand Voorjaarsnota 20072 005,62 111,52 185,62 244,42 308,2

Accressen Gemeentefonds/Provinciefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 200722,1597,51 039,01 379,71 682,6
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Accres gemeentefonds57,757,757,757,757,7
   MLT-mutaties209,0209,0209,0209,0209,0
   Vrijval nacalculatie 2006– 105,8– 105,8– 105,8– 105,8– 105,8
   Diversen2,62,62,62,62,6
 163,5163,5163,5163,5163,5
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Uitdeling accres 2007– 382,9– 382,9– 382,9– 382,9– 382,9
   Van gf: structurele doorwerking nacalculatie 2006182,0182,0182,0182,0182,0
   Diversen15,315,315,315,315,3
 – 185,6– 185,6– 185,6– 185,6– 185,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 22,1– 22,1– 22,1– 22,122,1
Stand Voorjaarsnota 20070,0575,41 016,91 357,61 660,6

(Uitdeling) accres gemeente- en provinciefonds

Om gemeenten en provincies te compenseren voor wijzigingen in hun uitgaven ten gevolge van prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontvangen zij een accres. Het accres wordt afgeleid van de ontwikkeling van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven. Als gevolg van wijziging in de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven mede als gevolg van MLT-mutaties en de nacalculatie 2006 zijn de accressen voor 2007 bijgesteld en toegevoegd aan het gemeente- en provinciefonds.

Vrijval nacalculatie 2006

Op basis van de nacalculatie van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven over 2006 komt het accres 2006 106 mln. lager uit dan geraamd. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Prijsbijstelling/indexering WSF

PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007537,51 142,51 780,02 477,53 117,7
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Nominale ontwikkeling– 227,1– 195,5– 197,0– 202,4– 203,7
  Sociale zekerheid     
   Nominale ontwikkeling– 19,5– 16,0– 15,9– 15,8– 16,0
  Zorg     
   Nominale ontwikkeling2,00,00,00,00,0
 – 244,6– 211,5– 212,9– 218,2– 219,7
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Stand indexering lesgelden3,36,59,613,017,5
 3,36,59,613,017,5
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Uitdeling tranche 2007– 250,6– 246,8– 248,8– 251,8– 245,5
  Sociale zekerheid     
   Uitdeling tranche 2007– 18,3– 18,0– 18,0– 18,1– 18,3
  Zorg     
   Uitdeling tranche 2007– 2,00,00,00,00,0
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Uitdeling tranche 2007– 21,9– 27,3– 26,6– 26,7– 27,6
 – 292,8– 292,1– 293,4– 296,6– 291,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 534,2– 497,2– 496,7– 501,9493,5
Stand Voorjaarsnota 20073,3645,41 283,31 975,62 624,2

Op de aanvullende post prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd die worden gebruikt om de prijsgevoelige uitgaven op de diverse begrotingen te indexeren. Dit gebeurt door middel van prijsbijstelling die jaarlijks uit deze aanvullende post wordt overgeboekt naar de departementale begrotingen. Tevens worden de ramingen van de indexatie van lesgelden op deze aanvullende post bijgehouden. De prijsbijstelling is in 2007 geheel uitgekeerd.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20071 128,11 891,32 797,63 744,14 705,4
 Mee- en tegenvallers     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Nominale ontwikkeling196,2334,2381,1438,9477,5
  Sociale zekerheid     
   Nominale ontwikkeling22,648,564,986,4104,0
  Zorg     
   Nominale ontwikkeling10,50,00,00,00,0
 229,3382,7446,0525,3581,5
 Technische mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Loonbijstelling tranche 2007– 1 157,6– 1 113,4– 1 111,01 111,4– 1 106,7
   Vut prepensioen levensloop/ functioneel leeftijdsontslag (vpl/flo)– 69,569,4– 62,8– 62,5– 47,1
  Sociale zekerheid     
   Loonbijstelling tranche 2007– 118,4– 117,5– 118,0– 118,6– 119,2
  Zorg     
   Loonbijstelling tranche 2007– 10,50,00,00,00,0
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Loonbijstelling tranche 2007– 1,4– 1,4– 1,6– 1,7– 2,6
   Nominale ontwikkeling0,00,0– 0,2– 0,54,7
 – 1 357,4– 1 301,7– 1 293,6– 1 294,71 271,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 1 128,1– 918,9– 847,5769,3– 689,5
Stand Voorjaarsnota 20070,0972,41 950,12 974,74 015,9

Nominale ontwikkeling

Als gevolg van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de lonen en de sociale werkgeverslasten is de uitgavenraming voor de loonbijstelling bijgesteld. De nominale ontwikkeling op de ijklijn Zorg heeft betrekking op de bijstelling van het opleidingsfonds voor de zorgsector.

Loonbijstelling tranche 2007

Op basis van de stand Centraal Economisch Plan 2007, is de loonbijstelling tranche 2007 overgeboekt naar de departementale begrotingen. Alle loongerelateerde uitgaven zijn hiermee op het loonniveau 2007 gebracht.

Vut prepensioen levensloop/functioneel leeftijdsontslag (VPL/FLO)

De gewijzigde regelgeving betreffende VUT en prepensioen leidde ertoe dat de vroegpensioenregeling Afup van de sector Politie niet paste in het nieuwe fiscale regime. In reactie hierop zijn in de sector Politie nieuwe voorzieningen getroffen, die hebben geleid tot een fiscaal zuivere regeling.

Om de extra lasten van deze afspraken in te dekken zijn de hiervoor gereserveerde middelen overgeboekt naar de begroting van BZK. Structureel leidt de nieuwe regeling tot besparingen.

Koppeling uitkeringen/nominale bijstelling AKW

KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007188,7378,1545,8724,0908,8
 Mee- en tegenvallers     
  Sociale zekerheid     
   Nominale ontwikkeling1,36,510,922,035,3
   WKA6,112,316,520,625,6
   Diversen– 3,9– 3,9– 3,9– 3,9– 3,9
 3,514,923,538,757,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20073,614,923,538,857,0
Stand Voorjaarsnota 2007192,3393,0569,3762,8965,7

KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20079,317,123,630,337,0
 Mee- en tegenvallers     
  Sociale zekerheid     
   Diversen1,11,92,22,32,5
 1,11,92,22,32,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20071,11,92,22,32,5
Stand Voorjaarsnota 200710,419,025,832,639,4

Nominale ontwikkeling

Deze post omvat de aanpassing van de uitgaven aan de loon en prijsontwikkeling.

WKA (Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden)

Enkele uitkeringen (zoals AOW en WWB) zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat weer gekoppeld is aan de contractloonstijging in de markt en bij de overheid. De door het CPB verwachte contractloonstijgingen leiden bij CEP via de koppeling tot hogere uitgaven.

Aanvullende Post Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 2007316,0457,1487,0317,9312,9
 Beleidsmatige mutaties     
  Rijksbegroting in enge zin     
   Behoedzaamheidsreserve GF/PF– 135,30,00,00,00,0
   CA 4: Integratie0,00,50,450,3– 49,8
   CA: Flankerend beleid25,075,0100,0150,0150,0
   Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 368,2– 38,3– 38,70,00,0
   Reservering bijstand rechtmatige kinderen– 25,0– 25,0– 25,0– 25,025,0
   Reservering E-overheid25,025,00,00,00,0
   Reservering omgevingsvergunning20,00,00,00,00,0
   Reservering schuldsanering Antillen410,0400,0800,0600,00,0
   Transitietraject inburgering– 40,0– 20,00,00,00,0
   Diversen12,08,010,012,00,0
  Sociale zekerheid     
   CA 4: Brugbanen5,060,075,010,00,0
   Ramingstechnische veronderstelling in=uit– 154,20,00,00,00,0
   Uitvoeringskosten UWV– 100,0– 50,0– 50,00,00,0
   Diversen23,66,72,0– 0,30,0
 – 302,1441,9873,7797,075,2
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Diversen– 13,2– 25,20,00,00,0
 – 13,2– 25,20,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 315,3416,7873,7797,075,2
Stand Voorjaarsnota 20070,7873,81 360,71 114,9388,1

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

 20072008200920102011
Stand Miljoenennota 20072 671,61 472,3151,3151,3151,3
 Technische mutaties     
  Niet tot een ijklijn behorend     
   Verkoop staatsdeelnemingen– 2 415,5– 1 300,00,00,00,0
 – 2 415,5– 1 300,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2007– 2 485,9– 1 321,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2007256,1172,3151,3151,3151,3

Behoedzaamheidsreserve GF/PF

Jaarlijks wordt ten behoeve van de behoedzaamheidsreserve een bedrag ingehouden op het gemeente- en provinciefonds. Deze reserve wordt tijdelijk geparkeerd op de aanvullende post. Op grond van de nacalculatie wordt een deel van de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2006 niet uitgekeerd aan het gemeenten en provincies. Het resterende (overgrote) deel wordt in 2007 uitgekeerd.

CA 4: Integratie

Binnen de integratie-enveloppe uit het coalitieakkoord vindt een verschuiving plaats. Daarbij zal de integratie-enveloppe in deze kabinetsperiode in stand worden gehouden ten behoeve van nieuw integratie- en inburgeringsbeleid.

CA: Flankerend beleid

Voor de vernieuwing van de rijksdienst worden voor de periode 2007–2011 middelen gereserveerd. Deze middelen zijn bedoeld voor de benodigde investeringen (bijvoorbeeld in ICT) en de gevolgen voor sociaal flankerend beleid.

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

Bij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd naar de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2006 heeft voorgedaan ook in 2007 zal optreden.

Reservering bijstand rechtmatig in Nederland verblijvende kinderen

De gereserveerde middelen voor o.a. bijstand aan rechtmatig in Nederland verblijvende kinderen waarvan de ouders geen recht op bijstand hebben worden overgeheveld naar de begroting van Justitie. Het overige deel is beschikbaar gesteld voor problematiek zoals rechtsbijstand en schuldsanering.

Reservering E-overheid

Als startimpuls voor investering in de E-overheid worden nu middelen voor 2007 en 2008 op de aanvullende post gereserveerd.

Reservering omgevingsvergunning

De middelen die in 2006 gereserveerd zijn voor omgevingsvergunning van VROM komen niet in 2006 tot besteding, maar in 2007.

Reservering schuldsanering Antillen

Door het vorige kabinet is een start gemaakt met een traject dat moet leiden tot herziening van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk, verbetering van het financiële beheer en oplossing van de schuldenproblematiek. Daarbij zal een groot deel van de schulden van de Antillen worden gesaneerd. Hiervoor worden middelen op de aanvullende post gereserveerd.

Transitietraject inburgering

Op de aanvullende is in 2006 budget gereserveerd voor het transitiebudget voor ROC’s in verband met de afschaffing van de gedwongen winkelnering bij het inkopen van inburgeringcursussen. Deze middelen worden nu overgeheveld naar de begroting van OCW.

CA 4: Brugbanen

Het betreft een reservering voor het voornemen uit het Coalitieakkoord om 10 000 brugbanen van een jaar te creëren, die met voorrang worden ingezet voor herbeoordeelde WAO-ers die na 12 maanden nog geen uitzicht op werk hebben.

Uitvoeringskosten UWV

De op de aanvullende post gereserveerde frictiekosten UWV maken nu onderdeel uit van afspraken over het meerjarig budgettair kader uitvoeringskosten UWV (zie VT SZA-kader) en zijn daarom overgeheveld naar de SZW-begroting.

Verkoop staatsdeelnemingen

De raming van de taakstelling verkoop staatsdeelnemingen is voor 2007 en 2008 neerwaarts bijgesteld als gevolg van de doorwerking welke ontstaan is door de verkoop van TNT en KPN in 2006. Hiermee is de taakstelling voor 2008 gerealiseerd. Daarnaast wordt de taakstelling in 2007 verder neerwaarts bijgesteld door de verkoop van de aandelen van SDU en NOVEC. Verder heeft er nog restitutie van dividendbelasting in 2007 plaatsgevonden in verband met de verkoop van aandelen TNT uit 2006.

Licence