Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

UITGAVEN

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

14.580,8

14.792,9

14.954,8

14.841,1

14.742,8

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Kasschuif capaciteitsreductie jeugdzorg plus

25,0

– 25,0

0,0

0,0

0,0

   

Taakstellende onderuitputting

1,8

– 19,1

16,1

16,1

16,1

   

Uitvoering rvp en hielprik

– 35,4

– 30,4

– 30,4

– 30,4

– 30,4

   

Diversen

64,6

16,5

12,2

7,0

7,4

 

Zorg

         
   

Herziene raming zorg caribisch nederland

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

   

Kwaliteitsimpuls umc's

49,8

49,8

49,8

37,4

37,4

   

Onderuitputting integrale tarieven

– 80,0

30,0

50,0

0,0

0,0

   

Ruimte subsidie capaciteitsopleidingen

– 21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Tegemoetkomingen wtcg

34,0

7,1

3,1

1,2

0,0

   

Diversen

2,8

3,0

3,0

3,0

3,0

     

61,6

51,9

123,8

54,3

53,5

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Uitvoeringskosten svb 2015 pgb trekkingsrechten

42,7

8,4

8,4

5,7

5,7

   

Diversen

4,8

18,2

30,2

36,1

35,8

 

Zorg

         
   

Diversen

– 1,1

– 1,1

– 1,1

– 1,1

– 1,1

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
   

Bijstelling bikk

0,0

– 185,5

– 195,6

– 206,8

– 218,6

   

Bijstelling zorgtoeslag

44,6

132,7

119,6

425,3

609,6

     

91,0

– 27,3

– 38,5

259,2

431,4

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

152,6

24,6

85,4

313,6

484,9

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

14.733,5

14.817,5

15.040,2

15.154,7

15.227,7

Totaal Internationale samenwerking

5,3

5,1

5,0

5,0

5,0

Stand Voorjaarsnota 2015

14.738,8

14.822,6

15.045,2

15.159,7

15.232,8

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
 

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

82,7

150,7

72,7

72,7

72,7

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Ontvangsten wanbetalers

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Diversen

2,4

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

     

17,4

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Diversen

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

     

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

30,2

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

112,9

149,7

71,7

71,7

71,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015

112,9

149,7

71,7

71,7

71,7

Kasschuif capaciteitsreductie jeugdzorg plus

De capaciteit jeugdzorg plus wordt verlaagd met 174 capaciteitsplaatsen. Om dit mogelijk te maken is er een subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdhulp. Om alle aanvragen al in 2015 te kunnen vergoeden is voorzien in een kasschuif 25 mln. van 2016 naar 2015.

Taakstellende onderuitputting

De taakstellende onderuitputting wordt in 2016 incidenteel verhoogd. In de overige jaren wordt de taakstellende onderuitputting verlaagd en is vanaf 2017 nul.

Uitvoering RVP en hielprik

De uitgaven voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprik zijn als gevolg van onder meer dalende geboortecijfers structureel lager dan het hiervoor beschikbaar gestelde budget. Hierbij is reeds rekening gehouden met de extra uitgaven door uitbreiding van de screening bij de hielprik (advies Gezondheidsraad).

Diversen (beleidsmatige mutaties, Rijksbegroting in enge zin)

Deze post bevat verschillende mutaties, waaronder de uitwerking strategische agenda, de kosten voor de mobiliteitsorganisatie voormalige diensten en de verbeterplannen transitie DBC-Onderhoud.

Herziene raming zorg Caribisch Nederland

Dit betreft een stijging van de uitgaven voor medisch-specialistische zorg op Caribisch Nederland. Daarnaast leidt de waardedaling van de euro tot meerkosten voor 2015 en verder.

Kwaliteitsimpuls UMC’s

Bij de zorgafspraken in het voorjaar 2013 speelden de UMC’s middelen vrij voor de overgang naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze overgang gaat niet door en daarmee vallen de middelen vrij voor alternatieve aanwending. Deze middelen vloeien terug naar de UMC’s door middel van een subsidieregeling kwaliteitsimpuls UMC’s.

Onderuitputting integrale tarieven

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt ter facilitering van de transitie naar integrale tarieven. In 2015 is sprake van onderuitputting. Deze middelen worden via een kasschuif beschikbaar gehouden voor 2016 en 2017.

Ruimte subsidie capaciteitsopleidingen

In de loop van 2015 en 2016 zal het Capaciteitsorgaan nieuwe adviezen afgeven. Deze hebben geen effect meer op de uitgaven in 2015. In 2015 resteert derhalve een ruimte van 21 mln.

Tegemoetkomingen wtcg

Het tekort op het Wtcg-budget 2015 is ontstaan doordat een deel van de voor 2014 geraamde betalingen van tegemoetkomingen Wtcg is doorgeschoven naar 2015.

Diversen (beleidsmatige mutaties, zorg)

Deze post betreft een stijging van de kosten voor abortusklinieken onder andere als gevolg van tariefindexatie en volumeontwikkeling.

Uitvoeringskosten SVB 2015 pgb trekkingsrechten

Het SVB heeft aanvullende kosten voor de trekkingsrechten pgb’s en de overgang voor pgb-houders.

Diversen (technische mutaties, rijksbegroting in enge zin)

Deze post betreft onder meer een desaldering in verband met de tijdelijke projectdirectie PD Alt, de invoering van de normatieve huisvestingcomponent (NHC) en middelen voor antibioticaresistentie.

Diversen (technische mutaties, zorg)

Dit betreft de prijsbijstelling tranche 2015 voor het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ.

Bijstelling BIKK

Dit is de bijstelling Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

Bijstelling Zorgtoeslag

Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.

Ontvangsten wanbetalers

Betreft een ramingsbijstelling van het Zorginstituut Nederland ten aanzien van de opbrengsten wanbetalers.

Diversen (beleidsmatige mutaties, rijksbegroting in enge zin)

Dit is een optelsom van verschillende mutaties en desalderingen.

Diversen (technische mutaties, rijksbegroting in enge zin)

Deze post betreft een desaldering in verband met de tijdelijke projectdirectie PD ALT.

Budgettair Kader Zorg

UITGAVEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015

71.346,4

73.582,3

75.068,1

78.271,5

81.815,6

Mee- en tegenvallers

         
 

Zorg

         
   

Genees- en hulpmiddelen

– 271,1

– 271,1

– 271,1

– 271,1

– 271,1

   

Grensoverschrijdende zorg

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

   

Herverdelingseffect jeugdzorg

0,0

– 132,8

– 135,9

– 136,8

– 136,8

   

Herverdelingseffect wlz

241,5

305,2

353,3

364,4

364,4

   

Herverdelingseffect wmo

0,0

– 256,5

– 288,5

– 317,1

– 306,1

   

Herverdelingseffect zvw

– 37,9

– 26,2

– 69,0

– 72,7

– 51,7

   

Medisch specialistische zorg

– 34,7

– 34,7

– 34,7

– 34,7

– 34,7

   

Nominale ontwikkeling

– 268,6

– 259,4

– 244,5

– 202,7

– 251,4

   

Wlz-indiceerbaren jeugdzorg

– 108,9

– 108,9

– 108,9

– 108,9

– 108,9

   

Wlz-indiceerbaren wmo

– 25,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

   

Diversen

– 9,7

– 5,4

– 5,4

– 5,4

– 5,4

     

– 564,4

– 864,8

– 879,7

– 860,0

– 876,7

Beleidsmatige mutaties

         
 

Zorg

         
   

Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg

– 9,0

25,0

0,0

0,0

0,0

   

Darmkankerscreening

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

   

Dekking pgb-tekort

0,0

– 116,0

– 176,0

– 176,0

– 176,0

   

Extramuraliseringseffecten

150,0

259,0

338,0

378,0

309,0

   

Geneesmiddelen

– 149,2

– 291,3

– 350,0

– 345,0

– 345,0

   

Groeiruimte wmo 2015

– 5,0

– 27,6

– 30,7

– 30,7

– 30,7

   

Huishoudelijke hulptoelage

13,5

66,0

0,0

0,0

0,0

   

Kapitaallasten

– 2,0

22,9

57,5

71,7

71,7

   

Kasschuif groeiruimte care

– 50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

   

Kosten svb pgb trekkingsrechten

42,7

8,4

8,4

5,7

5,7

   

Kwaliteitsimpuls umc's

49,8

49,8

49,8

37,4

37,4

   

Onderuitputting integrale tarieven

– 80,0

30,0

50,0

0,0

0,0

   

Pgb-tekort wlz wegens hogere toestroom

80,0

100,0

160,0

160,0

160,0

   

Premie reservering awbz uitvoeringskosten

– 40,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

   

Ruimte kwaliteitsimpuls umc's

– 37,4

– 37,4

– 37,4

– 37,4

– 37,4

   

Tarieven tandheelkunde

– 18,0

– 35,0

– 35,0

– 35,0

– 35,0

   

Tegemoetkomingen wtcg

34,0

7,1

3,1

1,2

0,0

   

Volumegroei tranche 2017

0,0

0,0

– 96,0

– 96,0

– 96,0

   

Volumegroei 2016

0,0

28,4

28,4

28,4

28,4

   

Volumegroei 2017

0,0

0,0

110,0

110,0

110,0

   

Vrijval nominaal en onverdeeld

– 164,8

– 159,3

– 153,8

– 153,8

– 153,8

   

Diversen

– 25,8

– 71,5

– 66,4

– 54,6

– 55,6

     

– 186,2

– 106,5

– 155,1

– 151,1

– 222,3

Technische mutaties

         
 

Zorg

         
   

Brutering pgb

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

   

Diversen

– 64,3

– 48,7

– 60,0

– 64,6

– 63,7

     

– 4,3

11,3

0,0

– 4,6

– 3,7

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

– 754,9

– 960,0

– 1.034,6

– 1.015,6

– 1.102,6

Stand Voorjaarsnota 2015

70.591,5

72.622,3

74.033,5

77.255,9

80.713,0

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015

4.955,0

5.071,8

5.138,0

5.261,0

5.462,9

Mee- en tegenvallers

         
 

Zorg

         
   

Eigen bijdrage wlz

94,0

112,0

123,0

125,0

115,0

     

94,0

112,0

123,0

125,0

115,0

Technische mutaties

         
 

Zorg

         
   

Brutering pgb

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

     

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

154,0

172,0

183,0

185,0

175,0

Stand Voorjaarsnota 2015

5.109,0

5.243,8

5.321,0

5.446,0

5.637,9

Genees- en hulpmiddelen

Dit betreft de neerwaartse bijstelling van de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen. Dit is de doorwerking van de afrekening 2014. De neerwaartse bijstelling van de geneesmiddelen (188 mln.) wordt voornamelijk veroorzaakt door o.a. lagere volumegroei en succesvol gevoerd preferentiebeleid. De uitgaven in de hulpmiddelensector lijken zich te stabiliseren, terwijl vooraf met een groei rekening werd gehouden.

Grensoverschrijdende zorg

Dit betreft de structurele doorwerking van over 2014 geraamde ontvangsten vanuit het buitenland voor zorg die in Nederland is verleend aan verdragsgerechtigden. Deze ontvangsten worden hoger geraamd dan eerder is verondersteld.

Herverdelingseffect jeugdzorg

In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Op basis van deze cijfers vindt er een herverdeling plaats over de verschillende domeinen binnen de hervorming langdurige zorg. Per saldo komen de uitgaven voor de jeugdzorg lager uit. In 2015 vindt geen herverdeling plaats met gemeenten.

Herverdelingseffect wlz

In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Op basis van deze cijfers vindt er een herverdeling plaats over de verschillende domeinen binnen de hervorming langdurige zorg. Per saldo komen de uitgaven voor de Wlz (inclusief Wlz-indiceerbaren) hoger uit.

Herverdelingseffect wmo

In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Op basis van deze cijfers vindt er een herverdeling plaats over de verschillende domeinen binnen de hervorming langdurige zorg. Per saldo komen de uitgaven voor de Wmo lager uit. In 2015 vindt geen herverdeling plaats met gemeenten.

Herverdelingseffect zvw

In februari 2015 zijn de realisatiecijfers 2014 AWBZ binnengekomen voor zowel de zorg in natura als het pgb. Op basis van deze realisatiecijfers van februari 2015 vindt er een herverdeling plaats over de verschillende domeinen binnen de hervorming langdurige zorg. Per saldo komen de uitgaven voor de Zvw lager uit.

Medisch specialistische zorg

Dit betreft meevallers binnen een aantal sectoren binnen de tweedelijns curatieve zorg waaronder de geriatrische revalidatiezorg.

Nominale ontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB en het wijzigen van de grondslagen.

Wlz-indiceerbaren jeugdzorg/wmo

Met deze mutatie wordt (cf. decembercirculaire 2014) vanaf 2015 het gemeentefonds verlaagd. De middelen worden ingezet binnen de Wlz.

Diversen (mee- en tegenvallers)

Deze post is het saldo van een meevaller bij het ziekenvervoer (10,5 mln.) en een tegenvaller bij de eerstelijnszorg (5,1 mln.).

Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg

Dit betreft het toevoegen van middelen in 2016 voor de regeling capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg. In 2015 is de verwachting dat er minder wordt uitgegeven.

Darmkankerscreening

De kosten voor vervolgonderzoeken naar aanleiding van de eerste darmkankerscreeningen zijn hoger zijn dan waarmee in de oorspronkelijke ramingen rekening is gehouden. Tegelijkertijd blijkt het aantal vervolgonderzoeken hoger te zijn dan eerder werd verwacht.

Dekking pgb-tekort

Het knelpunt dat ontstaan is als gevolg van het pgb-tekort wordt geredresseerd via ramingsbijstellingen (zoals een andere toedeling van de groeiruimte tussen pgb en ZIN alsmede veronderstellingen over gebruik). Omdat het voor 2015 niet mogelijk is om budgettaire maatregelen rondom de pgb's te nemen, wordt het pgb-tekort voor dit jaar via een kasschuif intertemporeel in latere jaren gecompenseerd.

Extramuraliseringseffecten

Uit realisatiecijfers over de ontwikkeling van het aantal lage zzp’s in de V&V-sector blijkt dat de daling in 2014 minder snel gaat dan verwacht. Dit leidt tot extra intramurale Wlz-uitgaven. Daarnaast worden extra middelen beschikbaar gesteld om afbakeningsknelpunten voor ouderen met zzp 4 in de Wlz op te lossen.

Geneesmiddelen

Voor 2015 en latere jaren is de raming neerwaarts bijgesteld. Dit is onder andere het gevolg van het preferentiebeleid en de gematigde volumeontwikkeling.

Groeiruimte wmo 2015

Dit betreft hier de meerjarig nog beschikbare groeiruimte Wmo.

Huishoudelijke hulptoelage

Er is een tekort ontstaan door het schrappen van het budgetplafond waarvoor nu middelen worden toegevoegd aan het GF.

Kapitaallasten

In het verleden werden kapitaallasten op basis van nacalculatie gecompenseerd. Vanaf 2018 zullen de kapitaallasten volledig op basis van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) zijn. Gedurende de overgangsperiode 2012–2018 zal op basis van het advies van NZa de NHC met 2,5% worden geïndexeerd.

Kasschuif groeiruimte care

Om een meer evenwichtige verdeling van de middelen groeiruimte care over de jaren heen te bereiken, wordt de beschikbare ruimte in 2015 verlaagd en via een kasschuif overgeheveld naar 2016.

Kosten svb pgb trekkingsrechten

Het SVB heeft aanvullende kosten voor de trekkingsrechten pgb’s en de overgang voor pgb-houders.

Kwaliteitsimpuls umc’s

Dit betreft een overheveling van middelen die waren gereserveerd voor de UMC’s als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de afspraken uit het Zorgakkoord. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de UMC’s. Het gaat om een bedrag van 37 mln. per jaar. Er is bovendien 37 mln. vrijgemaakt die incidenteel wordt toegevoegd aan de subsidieregeling in de jaren 2015–2017; de facto blijft daarmee de gehele opbrengst van het vervroegen van de ilo-korting beschikbaar voor de UMC’s.

Onderuitputting integrale tarieven

In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt ter facilitering van de transitie naar integrale tarieven. Het beroep op de subsidieregeling is in 2015 80 mln. lager dan geraamd. De vrijvallende middelen blijven in 2016 en 2017 beschikbaar voor een mogelijke verlenging van de subsidieregeling.

Pgb-tekort wlz wegens hogere toestroom

De toestroom van budgethouders pgb was in de laatste maanden van 2014 hoger dan verwacht. De doorwerking is in meerjarig verwerkt.

Premie reservering awbz uitvoeringskosten

Dit betreft een saldoreeks bestaande uit vrijvallende middelen voor saneringskosten van instellingen in de langdurige zorg en middelen voor de bijdrage in het vrijwillige gebruik door de budgethouder van de SVB.

Ruimte kwaliteitsimpuls umc’s

Dit betreft een overheveling van middelen die waren gereserveerd voor de UMC’s als gevolg van het inhouden van de ILO als onderdeel van de afspraken uit het Zorgakkoord. Via toevoeging aan de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg vloeien de middelen weer terug naar de UMC’s.

Tarieven tandheelkunde

De NZa heeft de maximumtarieven in de tandheelkundige zorg verlaagd. Dit leidt tot lagere uitgaven tandheelkundige zorg binnen het verzekerd pakket.

Tegemoetkomingen wtcg

Het tekort op het Wtcg-budget 2015 is ontstaan doordat een deel van de voor 2014 geraamde betalingen van tegemoetkomingen Wtcg is doorgeschoven naar latere jaren.

Vrijval nominaal en onverdeeld

Er is sprake van vrijval op de post nominaal en onverdeeld. Deze ruimte is met name een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen voor groei en loon- en prijsbijstelling in de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren en de op grond daarvan niet benodigde middelen voor loon- en prijsbijstelling.

Diversen (beleidsmatig)

Deze post is het saldo van diverse beleidsmatige mutaties waaronder extra middelen voor Caribisch Nederland (20 mln.), het bestrijden van antibioticaresistentie (9,2 mln.) en vrijvallende middelen bij het CIZ (23 mln.).

Brutering pgb

Met ingang van 2015 is het pgb in de Wlz omgezet van netto naar bruto. Het bruto pgb is hoger, omdat niet langer vooraf de eigen bijdrage wordt verrekend met de pgb-toekenning. De budgethouder dient in de Wlz zelf de eigen bijdrage te voldoen aan het CAK (en mag dit niet betalen met het pgb). Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat een zelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage pgb. De omzetting naar bruto pgb is dus budgettair neutraal voor het BKZ.

Diversen (technisch)

Dit betreft een optelsom van enkele ijklijnmutaties van kader Z naar kader R.

Eigen bijdrage wlz

In de begroting 2015 is een derving van eigen bijdragen als gevolg van extramuralisering verwerkt van 169 mln. Op basis van actuele cijfers is vastgesteld dat de afbouw van het aantal plaatsen langzamer verloopt en lager zal zijn dan eerder geraamd. De uitgaven aan de wlz zijn daardoor hoger, maar dit leidt er ook toe dat de derving van de eigen bijdragen lager uitvalt dan eerder voorzien.

Brutering pgb

Tegenover de hogere kosten van het bruto pgb staat eenzelfde bedrag aan ontvangsten eigen bijdrage pgb.

Licence