Base description which applies to whole site
+

2. Economisch beeld

Het economisch beeld voor 2015 is opwaarts bijgesteld ten opzichte van de Miljoenennota 2015. Het CPB raamt de economische groei voor 2015 in het laatste CEP op 1,7%. In de MEV 2015 van afgelopen september raamde het CPB de groei voor 2015 op 1¼%.

Verschillende factoren dragen de economische groei in 2015. De uitvoer groeit in 2015 harder dan in 2014 door de depreciatie van de euro en de herstellende relevante wereldhandel. Ook binnenlandse bestedingen, zoals de consumptie van huishoudens en investeringen, dragen in 2015 in tegenstelling tot voorgaande jaren bij aan de economische groei. De lage inflatie vormt hierbij een positieve impuls. De werkloosheid daalt in 2015 langzaam door zowel groei van de werkgelegenheid als de beroepsbevolking. Zoals elke raming, is ook deze raming met onzekerheid omgeven. Zo noemt het CPB onder andere tegenvallende groei in opkomende economieën en geopolitieke ontwikkelingen als mogelijke onzekerheden.

De macro-economische ramingen van het CPB beïnvloeden zowel de inkomsten als de uitgaven van het Rijk. Kerngrootheden uit de ramingen van het CPB worden in tabel 1 getoond.

Tabel 1: Macro-economische ramingen voor 2015
 

MN 2015

VJN 2015

Verschil

Economische groei (volumemutatie bbp)

1,7

0,45

Inflatie (cpi)

0,4

– 0,85

Werkloze beroepsbevolking

(niveau in % beroepsbevolking)

7,31

7,2

– 0,1

Contractloon marktsector

1,1

– 0,4

Consumptie huishoudens

1

1,5

0,5

Investeringen (inclusief voorraden)

3,8

0,55

Uitvoer van goederen en diensten

4,6

0,85

Lange rente (%, niveau)

1,8

0,5

– 1,3

Olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat)

107

53,4

– 53,6

Eurokoers (dollar per euro)

1,35

1,13

– 0,22

1

Door revisie van de Enquête Beroepsbevolking (CBS) zijn de werkloosheidsniveaus in beide ramingmomenten (MN 2015 en VJN 2015) niet direct met elkaar vergelijkbaar. In de Miljoenennota werd de werkloosheid voor 2015 geraamd op 6¾% van de beroepsbevolking. De revisie leidt tot een opwaartse bijstelling van het werkloosheidspercentage met ongeveer 0,6%-punt.

Licence