Base description which applies to whole site

4. Inkomsten

De raming van de belasting- en premieontvangsten 2019 is ten opzichte van de stand Miljoenennota 2019 met 3,3 miljard euro neerwaarts bijgesteld. In bijlage 3 is een uitsplitsing van de raming naar belastingsoort opgenomen, op zowel EMU- als kasbasis.

Tabel 7: Belasting- en premieontvangsten 2019 op EMU-basis

(in miljarden euro)

Miljoenennota 2019

Voorjaarsnota 2019

Mutatie

Belastingen en premies volksverzekeringen

234,1

232,0

– 2,2

waarvan belastingen

190,6

190,9

0,2

waarvan premies volksverzekeringen

43,5

41,1

– 2,4

Premies werknemersverzekeringen

69,0

67,8

– 1,1

Totaal

303,1

299,8

– 3,3

Tabel 8 geeft een uitsplitsing van de oorsprong van de bijgestelde raming ten opzichte van de stand bij Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35 000, nrs. 1 en 2). Aangepaste beleidsmaatregelen zorgen voor 0,8 miljard euro lagere belasting- en premieontvangsten. De endogene ontwikkeling, dat is de ontwikkeling van de inkomsten gerelateerd aan de economische ontwikkeling, zorgt daarbovenop voor 2,5 miljard euro lagere ontvangsten. Deze bijstelling volgt uit het economisch beeld op basis van het CEP 2019 van het CPB. Daarin is de waardeontwikkeling van het bbp met 1,4 procentpunt neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is de raming bijgesteld op basis van de gerealiseerde kasontvangsten tot en met de maand april.

Tabel 8: Overzicht mutaties van de inkomsten sinds Miljoenennota 2019

(in miljarden euro)

Ontvangsten

Stand Miljoenennota 2019

303,1

Mutatie

– 3,3

waarvan beleidsmaatregelen

– 0,8

waarvan economisch beeld (inclusief doorwerking 2018)

– 2,5

Stand Voorjaarsnota 2019

299,8

Het effect van beleidsmaatregelen op de belasting- en premieontvangsten

Aangepast beleid heeft een neerwaarts effect van 0,8 miljard op het EMU-saldo van 2019 ten opzichte van de Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35 000, nrs. 1 en 2). De heroverweging van het pakket vestigingsklimaat door het kabinet in het afgelopen najaar zorgt voor 0,1 miljard euro lagere inkomsten bij de loon- en inkomensheffing, vpb en dividendbelasting.9 Daarnaast hebben zorgverzekeraars de nominale zorgpremie voor 2019 uiteindelijk lager vastgesteld dan eerder geraamd, met 0,7 miljard euro lagere zorgpremies als gevolg.

Endogene ontwikkeling belasting en premieontvangsten

De endogene ontwikkeling van de ontvangsten uit de btw-ontvangsten is met 1,9 miljard euro neerwaarts aangepast. Dat volgt uit een minder gunstige ontwikkeling van de particuliere consumptie en het aandeel duurzame consumptie. Daarnaast is de raming van de loon- en inkomensheffing met 0,5 miljard euro neerwaarts bijgesteld. Dat volgt uit een minder optimistische verwachting van de ontwikkeling van zowel de lonen als de werkgelegenheid. Ook de endogene ontwikkeling van de premies werknemerszekeringen komt daardoor lager uit (– 0,5 miljard euro). De raming van de endogene vpb-ontvangsten voor 2019 is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de Miljoenennota 2019.10

De opwaartse ramingsbijstellingen bij de overdrachtsbelasting en de dividendbelasting volgen voor een groot deel uit de doorwerking van de gerealiseerde ontvangsten over 2018. De gerealiseerde ontvangsten over 2018 kwamen bij deze belastingsoorten uiteindelijk nog flink hoger uit dan bij Miljoenennota 2019 werd verwacht (Kamerstuk 35 000, nrs. 1 en 2). De verwachting is dat deze ontwikkelingen zich in 2019 voortzetten.

Tabel 9: Belangrijkste mutaties raming belasting en premieontvangsten 2019 ten opzichte van Miljoenennota 2019 op EMU-basis

(in miljoenen euro)

Totale mutatie

waarvan beleid

waarvan endogeen

Omzetbelasting

– 1.883

0

– 1.883

Loon- en inkomensheffing

– 1.058

– 607

– 452

Premies werknemersverzekeringen

– 1.142

– 656

– 486

Vennootschapsbelasting

288

325

– 37

Dividendbelasting

560

77

484

Overdrachtsbelasting

168

0

168

Overig

– 243

42

– 285

Totaal

– 3.310

– 818

– 2.492

Licence