Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

5.913,60

5.463,50

4.271,70

3.874,90

3.664,50

Mee- en tegenvallers

     

Rijksbegroting

     

Diversen

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 8

 

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 8

‒ 8

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Rente vaste schuld

0

55

137

221

296

Diversen

0

0

0

0

0

 

0

55

137

221

296

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 8

47

129

213

288

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

5.905,60

5.510,50

4.400,70

4.087,90

3.952,50

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

5.905,60

5.510,50

4.400,70

4.087,90

3.952,50

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

11.187,30

6.534,50

4.709,90

4.888,60

4.800,80

Mee- en tegenvallers

     

Rijksbegroting

     

Rente vlottende schuld

‒ 138

0

0

0

0

Diversen

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

‒ 134,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Rente vlottende schuld

0

‒ 39

‒ 63

‒ 116

‒ 174

Diversen

0

‒ 1,7

‒ 1,8

‒ 1,9

‒ 0,7

Niet relevant voor het uitgavenplafond

     

Mutatie in rekening courant en deposito

2.152,10

1.612,60

1.656,90

895,9

1.199,90

Rente derivaten

‒ 507

‒ 423

‒ 324

‒ 213

‒ 196

Diversen

28,2

27,4

19,7

‒ 2,6

‒ 24,6

 

1.673,30

1.176,30

1.287,80

562,4

804,6

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

1.538,80

1.179,80

1.291,40

566

808,2

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

12.726,20

7.714,30

6.001,30

5.454,60

5.609,00

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

12.726,20

7.714,30

6.001,30

5.454,60

5.609,00

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties van rentelasten vaste schuld, waaronder geactualiseerde rentestanden in de raming voor het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) en een wijziging van de financieringsbehoefte.

Technische mutaties

Rente vaste schuld

De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt met name als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de CEP-raming van het CPB.

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de CEP-raming van het CPB en doordat de verwachte financieringsbehoefte is geactualiseerd.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties van rente kasbeheer. De raming van de rentebaten wijzigt als gevolg van een actualisatie van de verstrekte leningen binnen het schatkistbankieren en de geactualiseerde rentestanden van het CPB.

Technische mutaties

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de CEP-raming van het CPB en doordat de verwachte financieringsbehoefte is geactualiseerd.

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties van rente kasbeheer. De raming van de rentebaten wijzigt als gevolg van een actualisatie van de verstrekte leningen binnen het schatkistbankieren en de geactualiseerde rentestanden van het CPB.

Mutatie in rekening-courant en deposito (niet relevant voor het uitgavenplafond)

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de sociale fondsen.

Rente derivaten (niet relevant voor het uitgavenplafond)

Er worden minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd. Dit komt met name omdat in het laatste kwartaal van 2020 na het opstellen van de begroting 2021 rentederivaten voortijdig zijn beëindigd. Bij de voortijdige beëindiging van rentederivaten wordt de netto contante waarde van de toekomstige rentestromen in één keer ontvangen. Als gevolg hiervan dalen de verwachte rentebaten op derivaten in latere jaren.

Diversen (niet relevant voor het uitgavenplafond)

Betreft een mutatie op de post aflossingen op leningen als gevolg van gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s.

Licence