Base description which applies to whole site

Defensie

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

10. Defensie - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

7.410,0

7.196,1

7.134,5

7.076,9

7.080,3

7.062,3

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

389,4

817,1

993,0

1.048,1

1.075,1

1.076,1

Overheveling AP Coalitieakkoord onderhoud

 

201,3

341,3

396,4

423,4

410,1

Overheveling AP Coalitieakkoord intensivering

326,2

580,0

580,0

580,0

580,0

580,0

Overboekingen (AP digitale veiligheid en CA middelen MIVD)

63,2

35,8

71,7

71,7

71,7

86,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

257,3

171,3

176,6

188,3

186,6

186,6

Overboekingen

61,1

‒ 44,3

‒ 37,0

‒ 24,1

‒ 25,8

‒ 25,7

Doorverdeling militair huis

0,1

     

COVID- inzet Defensie bij de GGD

2,5

     

Loon- en prijsbijstelling

216,1

215,6

213,5

212,3

212,4

212,3

Eindejaarsmarge

‒ 29,9

     

Desaldering

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Voorjaarsnota

8.056,7

8.184,5

8.304,1

8.313,2

8.342,0

8.325,0

Tabel 41

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

10. Defensie - Niet-belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

140,5

140,5

140,5

140,5

140,5

140,5

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

7,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Overboeking naar ander plafond

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Desaldering

7,3

     

Prijsbijstelling Militair Huis

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

       

Stand Voorjaarsnota

147,9

140,6

140,6

140,6

140,6

140,6

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming VJN

Overheveling Aanvullende Post coalitieakkoord onderhoud

Bij het coalitieakkoord 2022 zijn middelen vrijgemaakt voor het wegwerken van de achterstanden in het onderhoud, zoals modernisering van de bedrijfsvoering. Deze middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar de Defensiebegroting.

Overheveling Aanvullende Post coalitieakkoord intensivering

Bij het coalitieakkoord 2022 zijn middelen vrijgemaakt voor onder andere de modernisering van het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden. Deze middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar de Defensiebegroting.

Overboekingen (Digitale Veiligheid en coalitieakkoordmiddelen MIVD)

Deze post bevat de overboeking van de middelen voor digitale veiligheid vanuit de Aanvullende Post. Deze middelen stonden al in voorgaande jaren op de Aanvullende Post en waren gereserveerd voor digitale veiligheid, maar zijn hiervoor toen niet gebruikt. De middelen zijn nu overgeheveld naar defensie om aan te wenden voor een belastingtegenvaller uit 2021. Daarnaast bevat het een overboeking vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid van middelen die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld voor de MIVD.

Technische mutaties VJN

Overboekingen

Deze post bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutaties betreffen een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de versterking van het grenstoezicht Caribisch gebied en een overboeking vanuit BZK ten behoeve van de informatiehuishouding.

Overboeking naar ander plafond

De nieuwe raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau leidt tot een tegenvaller op de uitgaven in dollars op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Conform kabinetsafspraak komen mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond.

Doorverdeling Militair Huis

Dit betreft de afrekening van het voorschot Militaire Huis van 2021. Dit betreft uitgaven die op begroting van de Koning staan, maar door Defensie worden uitgevoerd.

COVID inzet Defensie bij de GGD

Dit betreft een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan Defensie voor inzet van Defensiepersoneel in de COVID-teststraten van de Gemeentelijke Gezondsheidsdienst (GGD).

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Defensie.

Eindejaarsmarge

Dit betreft een negatieve eindejaarsmarge van 29,9 miljoen euro op de Defensiebegroting. De negatieve eindejaarsmarge is veroozaakt doordat de middelen voor arbeidsvoorwaarden (172,5 miljoen euro) met de Startnota zijn doorgeschoven naar 2022.

Desaldering

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven.

Ontvangsten

Technische mutaties VJN

Desaldering

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven.

Licence