Base description which applies to whole site

Justitie en Veiligheid

Tabel 32 Uitgaven

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

18.980,8

16.924,5

17.052,4

16.962,8

17.040,4

0,0

       

Besluitvorming

1.062,2

1.453,2

1.494,5

1.514,1

135,9

45,4

Intensivering verkeershandhaving

  

9,6

13,2

10,9

10,9

Asiel

1.132,8

1.349,3

1.350,7

1.350,7

  

Interne problematiek

154,0

45,0

67,6

64,9

53,5

55,2

Jeugdbescherming

43,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Bewaken en Beveiligen

14,0

102,0

122,0

117,0

112,0

112,0

Overboekingen kinderopvangtoeslagaffaire

3,7

5,7

0,2

   

Behoud trajectcontroles

1,6

5,6

7,6

3,1

2,1

4,8

PMJ

‒ 11,7

16,3

‒ 8,7

1,1

4,8

6,0

Dekking Commissie De Winter

‒ 26,5

     

Bijdrage aan rijksbrede dekkingsopgave

‒ 109,2

‒ 114,2

‒ 99,3

‒ 80,7

‒ 90,3

‒ 99,3

Dekking problematiek

‒ 139,5

‒ 6,5

‒ 5,2

‒ 5,2

‒ 7,1

‒ 94,3

       

Mee- en tegenvallers

12,5

     

Commissie De Winter

26,5

     

Vrijval Wts Limburg

‒ 14,0

     
       

Technisch

991,4

929,7

994,9

1.167,1

1.116,4

18.173,2

Kasschuif Wts Limburg

35,0

     

Kasschuiven

‒ 226,7

‒ 63,0

‒ 5,1

152,8

112,6

29,3

Eindejaarsmarge

134,1

     

Extrapolatie

     

17.139,2

Loonbijstelling

731,8

739,1

745,0

740,5

744,2

749,0

Prijsbijstelling

242,7

246,7

248,1

247,5

248,4

249,4

Aanvullende prijsbijstelling

40,7

41,4

41,6

41,5

41,7

41,9

Overboeking Forensische Geneeskunde

 

9,0

11,3

11,9

12,6

12,6

Overige overboekingen met andere begrotingen

11,5

‒ 47,2

‒ 44,5

‒ 25,4

‒ 33,6

‒ 30,2

Desalderingen

6,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Technisch

15,6

2,1

‒ 3,3

‒ 3,3

‒ 11,1

‒ 19,7

       

Niet-plafondrelevant

656,3

3.373,5

    

Oekraïne

939,9

2.331,9

    

Overboeking opvang ontheemden Oekraïne

446,4

1.041,6

    

Vrijval Gemeentelijke opvang Oekraïners

‒ 730,0

     
       

Stand Voorjaarsnota 2023

21.703,1

22.680,9

19.541,7

19.644,0

18.292,8

18.218,6

Tabel 33 Ontvangsten

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

1.605,0

1.583,2

1.591,8

1.618,2

1.633,3

0,0

       

Besluitvorming

10,8

74,1

148,5

339,7

363,4

372,6

Afpakraming

   

29,0

29,0

29,0

Behoud trajectcontroles

  

23,6

95,1

108,8

111,6

Intensivering verkeershandhaving

  

62,8

128,9

132,3

135,7

Asiel

14,0

     

Bijdrage aan rijksbrede dekkingsopgave

8,5

57,7

70,8

85,5

88,5

90,3

PMJ

‒ 11,7

16,3

‒ 8,7

1,1

4,8

6,0

       

Mee- en tegenvallers

‒ 149,7

‒ 193,5

‒ 271,2

‒ 287,8

‒ 260,3

‒ 241,3

Tegenvaller boeteontvangsten

‒ 149,7

‒ 193,5

‒ 271,2

‒ 287,8

‒ 260,3

‒ 241,3

       

Technisch

96,6

5,1

1,6

1,6

1,6

1.634,9

Extrapolatie

     

1.633,3

Interne problematiek

90,0

3,5

    

Overige desalderingen

6,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Technisch

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Voorjaarsnota 2023

1.562,8

1.468,9

1.470,7

1.671,8

1.738,0

1.766,3

Uitgaven

Besluitvorming

Intensivering verkeershandhaving

Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt geïntensiveerd op verkeershandhavingsmiddelen. Met deze middelen worden extra verkeershandhavingsmiddelen aangeschaft en onderhouden.

Asiel

Uit de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP) volgt een hogere asielinstroom dan waar in de huidige begroting rekening mee is gehouden. Dit heeft consequenties voor onder andere het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Nidos (voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen) omdat er meer opvang nodig is en meer asielaanvragen behandeld moeten worden. Voor de budgettaire verwerking is het medio-scenario uit de MPP als uitgangspunt gehanteerd. Dit leidt tot budgettaire bijstellingen voor de periode 2023 tot en met 2026, waarbij vanwege de onzekerheid in de asielprognose in 2026 uitgegaan wordt van het uitgavenniveau in 2025. Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaars asielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget.

Om schommelingen in de opvangcapaciteit te verminderen en opvang doelmatiger te organiseren, zal de vaste capaciteit bij het COA stapsgewijs uitgebreid worden naar 41.000 plekken. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt door JenV, in afstemming met Financiën en BHOS. Conform afspraken uit 2019 naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport Herijking van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers (ABDTOPConsult), waarin onder andere staat dat BHOS een bijdrage doet aan voorstellen die de asielketen efficiënter maken naar rato van de verwachte baten, wordt hierbij onderzocht of en in hoeverre dit voorstel impact heeft op het BHOS-budget.

Interne problematiek

JenV heeft de interne problematiek binnen de eigen begroting ingepast.

Jeugdbescherming

Het kabinet stelt structureel aanvullende middelen beschikbaar voor jeugdbescherming. In 2023 is dit 43 miljoen euro, vanaf 2024 is dit 50 miljoen euro structureel.

Bewaken en Beveiligen

Het stelsel Bewaken en Beveiligen is een instrument in het beschermen van de democratische rechtsstaat en in de strijd tegen (georganiseerde) criminaliteit. Voor het versterken van de capaciteit en doorontwikkeling van het stelsel stelt het kabinet structureel aanvullende middelen beschikbaar. In 2023 is dit 14 miljoen euro. Dit bedrag groeit naar 112 miljoen euro structureel.

Overboekingen kinderopvangtoeslagaffaire

Voor het herstel in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire worden middelen naar de begroting van JenV overgeheveld. Het betreft middelen om te voorzien in de kwijtschelding van publieke schulden bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) voor gedupeerde ouders en (ex) partners. Daarnaast worden middelen vrijgemaakt voor het voortzetten van het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire (OT). Het OT biedt ondersteuning aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing. Ook biedt het OT ondersteuning bij het instellen van een nabestaandenregeling.

Behoud trajectcontroles

Het eerdere budgettaire kader was onvoldoende om alle trajectcontroles op snelwegen te vervangen. Met dit extra budget wordt dit wel mogelijk gemaakt.

PMJ

De financiële consequenties van de capaciteitsramingen die voortkomen uit het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) zijn binnen de begroting van JenV ingepast.

Dekking commissie de Winter

JenV maakt vanuit de begroting middelen vrij voor de regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Commissie de Winter.

Bijdrage aan rijksbrede dekkingsopgave

Alle departementen (met uitzondering van Defensie) leveren een aandeel in de rijksbrede dekkingsopgave. Het aandeel van JenV is structureel 190 miljoen euro verdeeld over uitgaven en niet-belastingontvangsten. De belangrijkste onderdelen van het maatregelenpakket zijn het beleidsmatig verhogen van boetetarieven met 10%, het bijstellen van reeksen uit het coalitieakkoord waaronder het beperken van de verlaging van griffierechten, het inboeken van onderuitputting op diverse beleidsartikelen waar minder op wordt uitgegeven dan begroot en een taakstelling op de apparaatskosten.

Dekking problematiek

Deze post betreft de middelen die dienen ter dekking van de interne problematiek. Het gaat hierbij onder andere om dekking vanuit de eindejaarsmarge 2022, de nog beschikbare ruimte op het artikel nog onverdeeld en ruimte die is gevonden door het doortrekken van taakstellende onderuitputting op diverse artikelen.

Mee- en tegenvallers

Commissie De Winter

De regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Commissie de Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Het aantal aanmeldingen voor een tegemoetkoming is hoger dan eerder geraamd. Dit leidt tot 26,5 miljoen euro aan hogere uitgaven voor JenV.

Vrijval Wet tegemoetkoming schade (Wts) Limburg

De daadwerkelijk gerealiseerde schade door de overstromingen in Limburg wordt vergoed volgens de Wet tegemoetkoming schade Limburg. Ten opzichte van eerdere ramingen zijn er minder aanvragen voor een schadevergoeding ontvangen waardoor circa 14 miljoen euro aan reserveringen vrijvalt.

Technisch

Kasschuif Wts Limburg

De daadwerkelijk gerealiseerde schade door de overstromingen in Limburg wordt vergoed volgens de Wet tegemoetkoming schade Limburg. Eind 2022 bleek dat het beroep op deze regeling minder groot was dan geraamd en dat bepaalde uitkeringen van schadeloosstellingen vertraging hadden opgelopen en daarom doorgeschoven moesten worden naar 2023. Met deze kasschuif worden de benodigde middelen in 2023 toegevoegd.

Kasschuiven

De post kasschuiven bestaat uit een aantal mutaties. De grootste mutaties worden toegelicht. Ten eerste gaat het om een kasschuif voor de incidentele implementatiekosten voor de vervanging van het Wetboek van Strafvordering, waarvan de implementatie vertraagd is. Ten tweede betreft het een kasschuif op ondermijningsmiddelen om de middelen beschikbaar te houden voor de aanpak van ondermijning. Ten derde gaat het om een kasschuif voor budgetten bij de Rechtsbijstand om het meerjarige budget over de jaren heen sluitend te maken.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge voor JenV over 2022 betrof 134,1 miljoen euro. Deze ruimte is ingezet voor het dekken van de interne problematiek.

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Loonbijstelling

De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgeboekt naar de begroting van JenV.

Prijsbijstelling

De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgeboekt naar de begroting van JenV.

Aanvullende prijsbijstelling

Een aanvullende tranche prijsbijstelling over het jaar 2022 wordt overgeboekt naar de begroting van JenV om te corrigeren voor de substantiële prijsontwikkelingen sinds de Voorjaarsnota 2022.

Overboeking Forensische Geneeskunde

Deze overboeking vanaf de Aanvullende Post is voor forensische geneeskunde in het kader van het traject Werk aan Uitvoering.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Deze post betreft reguliere overboekingen naar andere begrotingen en het gemeentefonds.

Desalderingen

Deze post betreft een aantal desalderingen. Het gaat het om een desaldering ten behoeve van Eurostar (circa 1,6 miljoen euro), kennisopbouw bij de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (circa 4 miljoen euro) en een desaldering voor de verwerking van ontvangsten van het Britse Department for Transport voor een internationaal meerjarig onderzoeksprogramma (circa 1 miljoen euro).

Technisch

Deze post betreft een groot aantal technische mutaties, waaronder doorverdelingen van budgetten.

Niet-plafond relevant

Oekraïne

JenV maakt in 2023 en 2024 kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Het gaat hier onder andere om uitgaven voor gemeentelijke en particuliere opvang, het bekostigen van aanvullende processen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), zorg via de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO), subsidies aan NGO’s die betrokken zijn bij begeleiden van Oekraïense ontheemden, en apparaatskosten voor JenV en de Nationale Opvang Organisatie (NOO). In alle uitgavenramingen wordt op dit moment uitgegaan van gemiddeld 111.500 Oekraïense ontheemden. Dit aantal wordt in aanloop naar de Miljoenennota, indien nodig, herijkt op basis van actuele instroomcijfers.

Overboeking opvang Oekraïense ontheemden

De overheveling van de Aanvullende Post betreft het overboeken van middelen voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Deze middelen stonden op de Aanvullende Post gereserveerd in afwachting van nadere besluitvorming.

Vrijval Gemeentelijke Opvang Oekraïners

Voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense ontheemden worden voorschotten aan gemeentes uitgekeerd voor het inrichten van opvanglocaties. Doordat er in 2022 meer voorschotten werden aangevraagd dan verwacht, zijn er in 2022 meer uitgaven gedaan dan oorspronkelijk geraamd. Doordat deze uitgaven in 2022 zijn gedaan, valt een deel van het geraamde bedrag in 2023 vrij.

Niet-belastingontvangsten

Besluitvorming

Afpakraming

De afpakraming kende een technische neerwaartse bijstelling vanaf 2026. De raming wordt vanaf 2026 naar boven bijgesteld zodat deze gelijk is aan de jaren daarvoor.

Behoud trajectcontroles

Het eerdere budgettaire kader voor het vervangen van trajectcontroles op snelwegen bood geen ruimte om alle huidige trajectcontroles te vervangen. Hiertoe worden aanvullende investeringen gedaan. Dit leidt tot een hoger bedrag aan verwachte boeteontvangsten.

Intensivering verkeershandhaving

Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt geïntensiveerd op verkeershandhavingsmiddelen. Dit leidt tot een hoger bedrag aan verwachte boeteontvangsten.

Asiel

Dit is de afrekening, op basis van de outputfinancieringssystematiek 2022, met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Bijdrage aan rijksbrede dekkingsopgave

Zie hiervoor de gelijknamige post bij uitgaven.

PMJ

Zie hiervoor de gelijknamige post bij uitgaven.

Mee- en tegenvallers

Tegenvaller boeteontvangsten

De meerjarige raming voor ontvangsten uit boetes en transacties kent een initiële verlaging door het uitvallen van flitspalen en trajectcontroles wegens onderhoudswerkzaamheden. Door elders toegelichte investeringen in verkeershandhaving en trajectcontroles wordt deze tegenvaller gedurende de meerjarige periode per saldo gedempt.

Technisch

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Interne problematiek

Zie hiervoor de gelijknamige post bij uitgaven.

Overige desalderingen

Zie hiervoor de gelijknamige post bij uitgaven.

Technisch

Deze post betreft een aantal technische mutaties.

Licence