Base description which applies to whole site

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tabel 52 XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Uitgaven

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

35.454,1

33.174,0

33.782,1

35.385,7

36.372,2

0,0

       

Besluitvorming

163,2

586,1

699,6

567,6

417,9

345,6

Hervormingsagenda jeugd en aanvullende besparingsopgave

 

179,0

196,0

   

Overheveling Coalitieakkoordmiddelen

151,1

499,7

572,8

650,0

526,2

466,5

Bijdrage i.h.k.v Adviescollege dialooggroep slavernijverleden

60,6

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Intensiveringen personeel en materieel

15,3

34,5

20,4

14,2

12,2

12,2

Duurzame zorg

6,0

12,0

12,0

12,0

  

Aanpassingen Rijksvaccinatieprogramma schema

0,6

4,3

2,1

6,3

6,7

‒ 5,4

Wmo herinvoeren eigen bijdrage

‒ 17,5

‒ 15,1

‒ 51,4

‒ 55,0

‒ 55,0

‒ 55,0

Inzet prijsbijstelling

‒ 77,7

‒ 50,8

‒ 50,3

‒ 50,5

‒ 50,5

‒ 51,0

Structurele onderuitputting

‒ 81,0

‒ 81,0

‒ 81,0

‒ 81,0

‒ 81,0

‒ 81,0

Overig besluitvorming

105,8

1,2

76,7

69,2

57,0

57,0

       

Mee- en tegenvallers

‒ 16,2

78,5

48,1

35,0

34,1

34,8

Loon- en prijsgerelateerde tegenvallers

21,7

19,8

19,3

19,5

19,5

20,0

Wisselkoerstegenvaller Caribisch Nederland

15,3

14,3

13,2

10,4

9,1

9,3

Compensatie OCW doorwerking OVA 2022

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Sectorplanplus

‒ 112,5

     

Overige mee- en tegenvallers

54,5

39,6

10,8

0,4

0,6

0,7

       

Technisch

‒ 922,7

703,7

344,6

451,4

492,5

36.742,5

Kasschuiven

‒ 22,9

‒ 6,5

28,0

23,0

74,9

17,0

Eindejaarsmarge

41,1

     

Extrapolatie

     

36.310,7

Loon- en prijsbijstelling

403,4

360,8

350,4

330,2

310,0

306,8

overboekingen HGIS

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 16,1

3,2

‒ 34,8

96,0

103,8

98,7

Desalderingen

11,5

     

Oekraïne

32,5

31,2

    

Corona

‒ 1.368,8

320,3

0,1

 

‒ 0,8

 

Overig technisch

‒ 3,1

‒ 5,0

1,1

2,5

4,8

9,6

       

Niet-plafondrelevant

13.140,1

‒ 1.108,3

‒ 1.230,3

502,1

1.518,8

3.224,4

Afsluiting AFBZ

14.499,3

     

Overig niet-plafondrelevant

‒ 1.359,2

‒ 1.108,3

‒ 1.230,3

502,1

1.518,8

3.224,4

       

Stand Voorjaarsnota 2023

47.818,5

33.434,1

33.644,0

36.941,8

38.835,5

40.347,3

Tabel 53 XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Niet-belastingontvangsten

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

168,1

159,1

148,1

156,7

157,0

0,0

       

Besluitvorming

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

Structurele onderuitputting

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

       

Mee- en tegenvallers

1,5

     

Surplus eigen vermogen CIBG

1,5

     
       

Technisch

15,0

    

154,7

Extrapolatie

     

154,7

Desalderingen

11,5

     

Corona

3,5

     
       

Stand Voorjaarsnota 2023

208,6

183,1

172,1

180,7

181,0

178,7

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Hervormingsagenda Jeugd en aanvullende besparingsopgave

Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Het kabinet verzacht het ingroeipad voor de besparingen met 285 miljoen euro. Daarnaast laat het kabinet de extra besparing van 100 miljoen euro in 2024 vervallen. Hierdoor komt voor de jaren 2024 en 2025 in totaal 385 miljoen euro extra ter beschikking voor jeugdzorg, bovenop de 2 miljard euro die vanuit de aanvullende post voor 2024 en 2025 beschikbaar wordt gesteld. Een deel van de investeringen en uitvoeringskosten van de Hervormingsagenda worden vanaf de VWS-begroting beschikbaar gesteld. Dit betreft 91 miljoen euro in 2024 en 95 miljoen in 2025. Bij Voorjaarsnota wordt 199 miljoen euro overgeboekt naar het gemeentefonds.

Overheveling Coalitieakkoordmiddelen naar VWS

Vanaf de aanvullende post worden er structureel Coalitieakkoordmiddelen overgeheveld naar de begroting van VWS voor pandemische paraatheid (231,9 miljoen euro), meer tijd voor de patiënt (108 miljoen euro), passende zorg (97,2 miljoen euro), dak- en thuislozenopvang (65 miljoen euro), standaardisatie gegevensuitwisseling (3,8 miljoen euro) en eigen bijdrage huishoudelijke hulp (3 miljoen euro). Daarnaast wordt er incidenteel 308,5 miljoen euro intertemporeel overgeheveld voor gegevensuitwisseling en 20 mln in 2023 voor het opleidingsakkoord wijkverpleging. Intertemporeel wordt 288,6 miljoen euro van de IZA-transformatiemiddelen overgeheveld naar de VWS-begroting. De overige IZA-transformatiemiddelen (inclusief die voor de maatregel Juiste zorg op de juiste plek) worden via de premiegefinancierde zorguitgaven beschikbaar gesteld.

Bijdrage in het kader van de kabinetsreactie Adviescollege dialooggroep slavernijverleden

VWS levert een incidentele bijdrage van 60,6 miljoen euro en een structurele bijdrage van 2,3 miljoen euro aan BZK in het kader van de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden.

Intensiveringen personeel en materieel

Er zijn verschillende intensiveringen op het gebied van apparaatsuitgaven (personeel en materieel), in totaal 12,3 miljoen euro structureel en 109,6 miljoen euro intertemporeel. Hieronder vallen bijvoorbeeld structurele intensiveringen zoals een uitbreiding van directie Informatiebeleid CIO (DICIO) om de nieuwe regierol en digitaliseringstaken te kunnen vervullen (3,1 miljoen euro). Ook trekt VWS extra structureel personeel budget uit voor de taken vanuit het addendum Organisatie & Formatie rapport voor hogere ondersteuningskosten en uitvoering van bijbehorende personele en materiele uitgaven bij de Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (2,3 miljoen euro) en voor de hogere afrekening voor de Werkkostenregeling (1,4 miljoen euro). Ook zijn er incidentele personele intensiveringen zoals de voortzetting van de covid gerelateerde directies in 2024 (8 miljoen euro) en materiële kosten voor de nafase van Covid in 2024 en 2025 (15,3 miljoen euro in totaal).

Duurzame zorg

42 miljoen euro wordt incidenteel beschikbaar gesteld over de jaren 2023 tot en met 2026 voor de verduurzaming van de zorg en de ondersteuning van de Green Deal Zorg 3.0.

Aanpassingen Rijksvaccinatieprogramma schema

Dit betreft een aantal wijzigingen in de leeftijd waarop vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden worden. De wijzigingen kosten in totaal 9 miljoen euro incidenteel over de jaren 2023 tot en met 2029.

Wmo herinvoeren eigen bijdrage

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Anders dan beoogd in het Coalitieakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. De meerkosten van het abonnementstarief komen zodoende grotendeels te vervallen. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. De middelen die het Rijk in verband met de invoering en aanzuigende werking van het abonnementstarief aan het Gemeentefonds heeft toegevoegd en hiervoor nog toevoegt (zoals toegezegd in het IZA) worden vanaf het jaar van inwerkingtreding van het wetsvoorstel (grotendeels) uitgenomen uit het Gemeentefonds. Deze maatregel levert structureel 100 miljoen euro op. Om dit mogelijk te maken wordt het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) ingetrokken.

Van de 110 miljoen euro aan middelen die toegevoegd worden aan het Gemeentefonds voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief komt de helft van de VWS-begroting. De dekking wordt gevonden in de subsidiebudgetten van directies Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie en Patiënt en Zorgordening (14,1 miljoen euro structureel), prijsbijstelling (13 miljoen euro structureel), de middelen voor intergenerationeel wonen (12 miljoen euro structureel), onderuitputting (7,5 miljoen euro structureel), bijdragen aan agentschappen (3,9 miljoen euro structureel), de Coalitieakkoord envelop eigen bijdrage huishoudelijke hulp (2,5 miljoen euro structureel) en de opdrachtenmiddelen voor bovenregionaal vervoer (2 miljoen euro structureel).

Inzet prijsbijstelling

VWS ontvangt bij Voorjaarsnota 125 miljoen structureel en 919,7 miljoen intertemporeel aan prijsbijstelling over de middelen op de begroting. Daarvan wordt 51 miljoen euro structureel en 330,8 miljoen euro intertemporeel ingezet ter dekking van verschillende intensiveringen en tegenvallers op de begroting. Daarnaast wordt 13 miljoen structureel en 74,4 miljoen intertemporeel ingezet als reservering voor de middelen voor gemeenten, zoals hieronder toegelicht. Ook wordt 222,5 miljoen euro intertemporeel overgeheveld naar het uitgavenplafond zorg ter dekking van verschillende intensiveringen.

Structurele onderuitputting

Conform motie-Heinen c.s. (36 250, nr.4) is bij alle departementen de ruimte op de begroting benut om zo min mogelijk ombuigingen in te zetten ter dekking van de Rijksbrede problematiek. Aan de uitgavenkant van de VWS-begroting is er op basis van een onderuitputtingsanalyse voor 81 miljoen euro gekort op verschillende beleidsartikelen en ingezet voor verschillende tegenvallers of intensiveringen.

Overig besluitvorming

Er hebben verschillende overige in- en extensiveringen plaatsgevonden, waaronder intensiveringen op het gebied van preventie (4,8 miljoen euro structureel) en een bijdrage aan het Rode Kruis van 2 miljoen euro structureel. Verder is er geëxtensiveerd op de loonbijstelling en vrije ruimte (3,4 miljoen euro) en is er incidenteel 12,9 miljoen euro intertemporeel aan middelen overgeheveld van programmabudgetten naar apparaat.

Mee- en tegenvallers

Loon- en prijsgerelateerde tegenvallers

VWS heeft verschillende tegenvallers die gerelateerd zijn aan stijgende prijzen bij andere organisaties (in totaal 20 miljoen euro structureel). Zo is er bijvoorbeeld een toename in de overheadkosten die leiden tot tariefstijgingen bij SSO’s (6,2 miljoen euro structureel), zijn er tariefstijgingen bij concernorganisaties (6,7 miljoen euro structureel) en is er een tegenvaller bij de materiële kosten van het CIZ (1,5 miljoen euro structureel). Dekking hiervoor is gevonden in de prijsbijstelling.

Wisselkoerstegenvaller Caribisch Nederland

Vanwege de verslechterde koers van de euro ten opzichte van de dollar stijgen de zorgkosten in Caribisch Nederland. Het betreft een structurele tegenvaller van 9,3 miljoen euro.

Compensatie OCW doorwerking OVA 2022

VWS levert vanaf 2023 structureel 4,8 miljoen euro aan OCW. Dit betreft compensatie voor het verschil tussen de door VWS uit te keren OVA 2022 en het door OCW van Financiën ontvangen loonpercentage in de gepremieerde en gesubsidieerde sectoren.

Sectorplanplus

De aanvragen voor de subsidie Sectorplanplus zijn lager dan geraamd, waardoor er 112,5 miljoen euro vrijvalt in 2023.

Overige mee- en tegenvallers

Er waren verschillende andere tegenvallers, zoals een hoger aantal Wlz aanvragen bij het CIZ (5,8 miljoen euro structureel), hogere kosten bij het onderdeel dienstvaccinatievoorziening en preventieprogramma’s bij het RIVM (2,9 miljoen euro structureel). Overige meevallers waren onder andere een vrijval van middelen voor prenatale en neonatale screeningen (NIPT) (3,4 miljoen euro structureel) en de vrijval van transitiemiddelen voor Scheiden Wonen en Zorg (6,5 miljoen euro in 2023).

Technisch

Kasschuiven

Er vinden verschillende kasschuiven plaats. Zo wordt er voor het Groninger Zorgakkoord 33,5 miljoen euro vanuit 2023 naar latere jaren verschoven en gaat er voor de regeling onrendabele top 48,3 miljoen euro van 2023 naar 2027 omdat de bouw pas later begint. Ook wordt het kasritme aangepast voor verschillende coalitieakkoordmiddelen, waaronder pandemische paraatheid en het Integraal Zorgakkoord.

Eindejaarsmarge

VWS neemt 41,1 miljoen euro van de onderuitputting uit 2022 mee naar 2023 als onderdeel van de eindejaarsmarge.

Extrapolatie

De extrapolatie is een jaarlijkse technische exercitie waarbij een nieuw budgetjaar wordt toegevoegd aan de meerjarenperiode.

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling is op basis van het CEP 2023 toegevoegd.

Desalderingen

Er was sprake van een desaldering bij de specifieke uitkering stimulering sport (9,1 miljoen euro in 2023) en voor het eigenrisicodragerschap WGA (2,4 miljoen euro in 2023).

Overboekingen HGIS

De overboekingen HGIS bestaan met name uit de overboeking van de attaché in Delhi van HGIS naar niet-HGIS (0,3 miljoen euro structureel).

Overige overboekingen met andere begrotingen

Er zijn meerdere overboekingen geweest met andere begrotingen, waaronder de overboeking van de middelen voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief Wmo naar gemeenten (55 miljoen euro structureel), de overboeking naar het gemeentefonds al onderdeel van de hervormingsagenda jeugd (199 miljoen euro incidenteel, hierboven beschreven), de overheveling van de prijsbijstelling op plafond Zorg naar het premiegefinancierd budgettair kader zorg (222,5 miljoen euro incidenteel) en de compensatie aan OCW voor de doorwerking van OVA 2022 (4,8 miljoen euro structureel, hierboven beschreven). Vanaf 1 januari 2024 wordt het Tweede Termijn Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO) ofwel de 20 wekenecho aangeboden via het landelijke programma prenatale screening en bekostigd via de Rijksbegroting in plaats van de Zvw. Hiervoor wordt 27,7 miljoen euro structureel overgeboekt van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

Oekraïne

De raming voor de meerkostenregeling Oekraïne wordt naar boven bijgesteld met 30,9 miljoen euro in 2023 en 23 miljoen euro in 2024. Daarnaast wordt het budget van de regeling voor onverzekerbare vreemdelingen voor Oekraïense ontheemden verhoogd met 7 miljoen euro in 2023 en 6 miljoen euro in 2024. Het budget voor de opvang en transport van medische evacuees uit Oekraïne wordt in 2023 en 2024 bijgesteld met ‒ 5,4 miljoen euro en 2,2 miljoen euro.

Corona

Covid-19 blijft onder ons. Voor 2024 wordt 320,3 miljoen euro beschikbaar gesteld, voornamelijk voor de uitvoeringskosten van het vaccineren en voor monitoring en surveillance van het virus. Zo gaat er 180 miljoen euro naar de GGD’en, de stichting LCCB en GGD-GHOR voor de uitvoering van het vaccineren, 34,7 miljoen euro naar reeds aangegane verplichtingen voor zelftesten, 29 miljoen euro naar het RIVM-vaccinatieprogramma en 27 miljoen euro naar reeds aangegane verplichtingen door de GGD’en. Het budget voor 2023 wordt omlaag bijgesteld met 1,4 miljard euro, omdat de epidemiologische situatie en de daarvoor benodigde middelen meevallen ten opzichte van de eerdere verwachtingen. Hieronder valt onder meer 587,4 miljoen euro ruimte bij de GGD’en, een vrijval van 418,5 miljoen euro bij de Dienst Testen en 158 miljoen euro bij de stichting LCCB. Daarnaast resulteert dit in een meevaller van 157,3 miljoen euro als gevolg van lagere uitgaven aan het Coronatoegangsbewijs.

Overig technisch

De uitvoeringskosten van de KOT-affaire vallen hoger uit, waardoor er 1,1 miljoen euro wordt overgeheveld vanuit de middelen die hiervoor op de aanvullende post gereserveerd stonden.

Niet-plafondrelevant

Afsluiting AFBZ

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingetrokken en grotendeels vervangen door de Wlz. In de Wlz is een bepaling opgenomen dat het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) nog tot eind 2022 open zou blijven voor het afwikkelen van de resterende vorderingen en verplichtingen na intrekking van de AWBZ. Tevens is bepaald dat het uiteindelijke saldo van het AFBZ per 31 december 2022 ten laste van de Rijksbegroting komt. Onlangs heeft het Zorginstituut het eindverslag opgesteld. Het uiteindelijke saldo (tekort) bedraagt circa 14,5 miljard euro. Dit betreft een opheffing van een lening binnen de overheid en komt dus niet ten laste van het EMU-saldo.

Overige niet-plafondrelevante mutaties

Op basis van CEP wordt de raming van de zorgtoeslag verhoogd met 782 miljoen euro structureel, de Rijksbijdrage Wlz verhoogd met 1,8 miljard euro structureel, de BIKK Wlz verhoogd met 304,4 miljoen euro structureel en de Rijksbijdrage 18- verhoogd met 257,4 miljoen euro structureel.

Niet-belastingontvangsten

Besluitvorming

Structurele onderuitputting

Conform motie-Heinen c.s. (36 250, nr.4) is bij alle departementen de ruimte uit de begroting gehaald. Bij VWS is er 24 miljoen euro aan structurele hogere ontvangsten aan de ontvangstenkant geïdentificeerd en als ramingsbijstelling verwerkt zodat deze hogere ontvangsten worden ingezet voor de Rijksbrede problematiek.

Mee- en tegenvallers

Surplus eigen vermogen CIBG

Het surplus eigen vermogen van het CIBG is teruggevorderd (1,5 miljoen euro in 2023).

Technisch

Extrapolatie

De extrapolatie is een jaarlijkse technische exercitie waarbij een nieuw budgetjaar wordt toegevoegd aan de meerjarenperiode.

Overige desalderingen

Er was sprake van een desaldering bij de specifieke uitkering stimulering sport (9,1 miljoen euro in 2023) en voor het eigenrisicodragerschap WGA (2,4 miljoen euro in 2023).

Corona

Er is sprake van een ontvangstenmeevaller vanwege niet-geleverde PGB-zorg van 3,5 miljoen euro in 2023.

Licence