Base description which applies to whole site

Provinciefonds

Tabel 61

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

2.996,4

2.982,8

2.857,8

2.755,9

2.640,3

0,0

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

    

100,0

100,0

Financieringssytematiek

    

100,0

100,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

65,1

22,3

22,3

15,6

14,8

2.654,8

Extrapolatie

     

2.640,3

Overige overboekingen met andere begrotingen

2,6

‒ 5,9

‒ 5,9

‒ 5,9

‒ 5,9

‒ 6,2

Afrekening ruimte onder BCF Plafond 2022

27,2

     

Bijstelling accrestranche 2022

14,3

7,1

7,1

10

9,6

9,6

Bijstelling accrestranche 2023

21,1

21,1

21,1

11,6

11,1

11,1

Eindejaarsmarge

‒ 0,1

     
       

Stand Voorjaarsnota 2023

3.061,5

3.005,1

2.880,1

2.771,5

2.755,0

2.754,8

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Raming Financieringssystematiek

Bij Miljoenenota 2023 heeft het kabinet aanvullend eenmalig 100 miljoen euro voor provincies beschikbaar gesteld, vooruitlopend op de nieuwe financieringssystematiek. Dit bedrag komt vanaf 2027 structureel beschikbaar.

Technische Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Overboekingen naar andere begrotingen

Dit betreft het totaal van diverse overboekingen vanuit andere begrotingshoofdstukken naar de begroting van het provinciefonds. De voornaamste mutatie betreft een overboeking van 4,1 miljoen euro vanuit het ministerie van LNV voor de uitvoeringskosten van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) meldingen. Het verloop van de reeks is na 2023 negatief door een overboeking van het Provinciefonds terug naar het ministerie van IenW. Dit betreft een overheveling van 6,2 miljoen euro voor diverse verkeers- en vervoersprojecten. Dit bedrag wordt na overheveling naar IenW toegevoegd aan de middelen voor de betreffende Specifieke Uitkering.

Afrekening ruimte onder BCF plafond 2022

Provincies en gemeenten kunnen gedurende een begrotingsjaar de door hen betaalde BTW, onder voorwaarden, declareren bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Het BCF kent jaarlijks een plafond. Wanneer er aan het eind van het jaar minder gedeclareerd is dan het vastgestelde plafond, dan wordt het restant naar rato toegevoegd aan het provinciefonds en gemeentefonds. Over 2022 hebben de provincies, ten opzichte van de voorlopige afrekening bij ontwerpbegroting 2023, aanvullend recht op 27,2 miljoen euro.

Bijstelling accrestranche 2022

Betreft verschillende bijstellingen van de accrestranche 2022, waaronder een structurele doorwerking (t/m 2025) van de afrekening van de accres tranche 2022, alsmede een incidentele aanpassing van de verwerking van de afrekening van de accrestrance 2022 voor het jaar 2022. Omdat het jaar 2022 reeds is afgesloten, wordt deze aanpassing verwerkt in 2023. In deze afrekening is ook de bijstelling van de prijsbijstelling 2022, zoals aangekondigd bij de Najaarsnota 2022, verwerkt.

Bijstelling accrestranche 2023

Na verwerking van de voorjaarsbesluitvorming is de accrestranche 2023 voor het provinciefonds herberekend. Voor de periode 2023 t/m 2025 wordt de accrestranche 2023 herberekend op basis van de reguliere normerings systematiek. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt de accrestranche 2023 bijgesteld op basis van de verandering van de loon- en prijsontwikkeling in 2023.

Eindejaarsmarge

In 2022 zijn alle uitkeringen volledig uitbetaald aan provincies. Overschrijding van het provinciefonds in 2022 wordt verrekend met het provinciefonds in 2023, vanwege de eindejaarsmarge. Het gaat in 2022 om een overschrijding van 79 duizend euro.

Licence